Vastaaminen valitukseen määräajan jälkeen - mikä on uhka yrittäjille?

Palvelus

Tiedetään, että määräajan jälkeen tehty vastaus valitukseen tai vastauksen puuttuminen tarkoittaa, että yrittäjä piti valitusta perusteltuna. Ongelmana on, että ei täysin tiedetä, mitä seurauksia "valituksen katsomisesta oikeutetuksi" on. Asia on vakava, sillä jopa korkein oikeus antoi tässä asiassa kaksi ristiriitaista päätöstä. Toinen hyödyttää kuluttajia, toinen - yrittäjiä.

Kuluttajille hyödyllinen säännösten tulkinta

Yksi kuluttajien kannalta hyödyllisistä säännösten tulkinnoista on, että jos valitukseen ei vastata ajoissa, asian katsotaan päättyneen lopullisesti. Jos asia menee oikeuteen, yrittäjä ei voi enää kyseenalaistaa vastuutaan ja kyseenalaistaa vian olemassaoloa. Ratkaisevaa on, että valitukseen ei vastattu ajoissa, joten yrittäjän on täytettävä valituksessa esitetyt vaatimukset, eikä hän voi enää riitauttaa niitä.

Esimerkki 1.

Asiakas valitti viallisesta tuotteesta ja vaati 3 000 zlotyn hinnanalennusta. Yrittäjä ei vastannut valitukseen ajoissa, mutta ei halua palauttaa kuluttajalle 3 000 zlotya. Kuluttaja on jättänyt maksuvaatimuksen oikeuteen. Jos tuomioistuin hyväksyy säännöksistä kuluttajalle suotuisan tulkinnan, yrittäjän on palautettava asiakkaalle 3 000 zlotya, eikä hän voi enää todistaa tuomioistuimessa, ettei hän ole vastuussa virheestä tai että hintaa pitäisi vain alentaa. 500 PLN:llä.

Säännösten tulkinta hyödyttää yrittäjiä

Säännösten toinen tulkinta on suotuisa yrittäjille. Se koostuu siitä, että jos valitukseen ei vastata ajoissa, yrittäjillä ei ole suljettua tapaa riitauttaa vastuutaan tuomioistuimessa. Kuluttajan ei tarvitse todistaa oikeudessa esimerkiksi sitä, että yrittäjä on täyttänyt sopimuksen virheellisesti, että tavarassa on virheitä ja että valituksessa vaadittu hinnanalennus on riittävä. On oletettu, että valitukseen sisältyneet olosuhteet (joihin yrittäjä ei vastannut) pitävät paikkansa. Mutta yrittäjä voi todistaa oikeudessa, että asia oli toisin, että hän teki sopimuksen oikein, hän ei ole vastuussa virheistä, kuluttajan vaatimukset ovat liiallisia.

Esimerkki 2.

Kuluttaja osti uuden auton autoliikkeestä. Moottori on epäonnistunut. Kuluttaja teki valituksen, jossa hän vaati auton korjaamista ja jos se ei ollut mahdollista, vaihtamista uuteen. Yrittäjä ei vastannut valitukseen ajoissa. Määräajan jälkeen yrittäjä kirjoitti takaisin, ettei hän ollut vastuussa viasta, vaan se johtui kuluttajan huonosta käytöstä. Jos asia menisi oikeuteen ja tuomioistuin hyväksyisi yrittäjille suotuisan tulkinnan, yrittäjä voisi todistaa oikeudessa, että asiakas on vastuussa virheestä. Pelkästään se, että valitukseen ei vastattu ajoissa, johtaisi vain ns todistustaakan kääntyminen (yrittäjän on joka tapauksessa todistettava, ettei hän ole vastuussa virheestä).

Vastaus valitukseen - määräajat

  • 14 päivää - määräaika, jolloin myyjä ja sopimuspuoli vastata kuluttajan valitukseen; jos kuluttajana oleva ostaja on pyytänyt tavaran vaihtamista tai virheen poistamista tai jättänyt hinnanalennuslausunnon, josta käy ilmi, kuinka paljon hintaa alennetaan, eikä myyjä ole vastannut tähän pyyntöön neljäntoista päivän kuluessa, pyyntöä pidetään perusteltuna (siviililain 5615 §);

  • 30 päivää (mahdollinen pidennys 60 päivään) - pankkien, vakuutusyhtiöiden, maksu- ja lainalaitosten valitukseen vastaamisen määräaika; jos määräaikaa ei noudateta, valitus katsotaan asiakkaan tahdon mukaiseksi (rahoitusmarkkinayhteisöjen valitusten käsittelystä annetun lain 8 §);

  • 30 päivää - kuluttajan valitukseen vastaamisen määräaika, kun muissa säännöksissä ei säädetä muista määräajoista; jos yrittäjä ei ole vastannut valitukseen ajoissa, katsotaan, että valitus on hyväksytty (kuluttajan oikeuksista annetun lain 7a §).

Vastaus valitukseen korkeimman oikeuden mukaan

Reklamaatioon vastaamatta jättämistä koskevien säännösten tulkintaongelma on vakava, sillä se voi vaikuttaa monien kuluttajien ja yrittäjien etuihin. Sitä ei myöskään voida ratkaista toteamalla, että käytännössä tuomioistuimet hyväksyivät tällaisissa tapauksissa vain yhden tulkinnan oikeaksi.

Puolassa ei ole oikeuskäytäntöä, tuomioistuimet eivät luo lakia ja on mahdollista, että eri tuomarit tai tuomioistuimet tulkitsevat sitä eri tavalla. Käytännössä kuitenkin, jos korkein oikeus tukee kantaa, alemmat tuomioistuimet sopeutuvat useammin tällaiseen tulkintaan. Asia monimutkaistuu, kun samankaltaisessa asiassa korkeimman oikeuden tuomarikokoonpanot omaksuvat erilaisia ​​tulkintoja. Valitettavasti näin on, jos valitukseen ei vastata. Esittelemme molemmat tulkinnat myöhemmin. Siihen voidaan vedota, kun vastaus valitukseen jätettiin myöhässä tai jätettiin jättämättä ollenkaan, ja se sai tuomioistuimen hyväksymään yhden niistä.

Korkein oikeus kuluttajien hyväksi

Korkeimman oikeuden 5.7.2012 antama tuomio (tiedosto nro IV CSK 75/12) oli kuluttajien kannalta myönteinen. Korkein oikeus totesi, että myyjä, joka ei ole vastannut tavaran korjaus- tai vaihtovaatimukseen laissa säädetyssä määräajassa, ei saa kiertää vastuuta tavaran sopimuksenvastaisuudesta.
Tämän tulkinnan mukaan vain ajoissa tehty vastaus valitukseen turvaa yrittäjän.

Korkein oikeus kuluttajien vahingoksi

Toisaalta korkeimman oikeuden päätös 13.6.2018 (viitenumero III CZP 113/17) on suotuisa yrittäjille ja epäedullinen kuluttajille. Se koski vakuutusyhtiölle tehtyä valitusta. Sama periaate pätee myös tässä - jos reklamaatioon ei vastata ajoissa, valitus katsotaan asiakkaan tahdon mukaiseksi.

Tässä tapauksessa asiakas teki valituksen, vastausta valitukseen ei saatu ajoissa, joten asiakas saattoi asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Riitaa käsittelevä tuomioistuin päätti tiedustella korkeimmalta oikeudelta säännösten tulkintaa. Tarkoittaako sääntö, jonka mukaan valitukseen vastaamatta jättäminen ei vastaa kuluttajan tahtoa, sulkee pois vakuutusyhtiöltä mahdollisuuden kyseenalaistaa vaatimuksen laillisuuden sekä periaatteessa että määrällisesti? Tai ehkä se tarkoittaa vain todistustaakan siirtämistä vakuutusyhtiölle, joka on velvollinen todistamaan, että korvausvaatimus ei kuulu asiakkaalle tai kuuluu hänelle vähemmän?

Korkein oikeus tuki jälkimmäistä kantaa. Se totesi, että säännös valitukseen vastaamatta jättämisen seurauksista ei sulje pois vakuutusyhtiön mahdollisuutta kyseenalaistaa vaaditun vaatimuksen laillisuus; vakuutusyrityksellä, joka ei vastaa valitukseen määräajassa, on todistustaakka siitä, että asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen tai hän on oikeutettu pienempään korvaukseen.

On odotettavissa, että tämän päätöksen jälkeen tuomioistuimet omaksuvat useammin yrittäjille suotuisan tulkinnan, mikä ei estä heitä todistamasta tuomioistuimessa asiakkaiden vaatimusten perusteettomiksi. Vastauksella valitukseen ei silloin ole keskeistä merkitystä, sen puuttuminen ei estä tuomioistuinta osoittamasta kuluttajan olevan väärässä.

Vinkkejä yrittäjille

Jotta vältetään ongelmat, jotka liittyvät valitukseen vastaamatta jättämisen seurauksiin ajoissa, on parasta noudattaa seuraavia ohjeita:

  • jos et ole samaa mieltä valituksesta, vastaa siihen aina ajoissa;

  • vastauksen valitukseen tulee olla täsmällinen, viitata valituksessa esitettyihin vaatimuksiin, siitä pitäisi seurata, hyväksyykö yrittäjä valituksen vai ei;

  • jos tarvitset lisäaikaa, vastaa, että et hyväksy valitusta, mutta et sulje pois mahdollisuutta, että päätös saattaa muuttua tulevaisuudessa, esim. kohteen lisätarkastuksen jälkeen; älä vastaa siihen "Valitukseen ei ole mahdollista vastata"koska sitä käsitellään vastauksena;

  • älä lähetä vastausta määräajan viimeisenä päivänä; ei lasketa vastauksen lähetyspäivää, vaan päivämäärää, jolloin se saapui asiakkaalle siten, että sen sisältö on luettavissa; vastaus valitukseen, joka saapui kuluttajalle määräajan jälkeen, katsotaan lähetetyksi määräajan jälkeen;

  • sinun ei tarvitse vastata kirjallisesti; vastaus valitukseen voidaan sisällyttää esimerkiksi sähköpostiviestiin - se poistaa myös epäilykset siitä, onko valitukseen vastattu ajoissa;

  • jos et päässyt vastaamaan valitukseen ajoissa ja tiedät, että valitus on perusteeton, voit vedota korkeimman oikeuden 13.6.2018 antamaan päätökseen (asiakirjanumero III CZP 113/17) ja vakuuttaa tuomioistuimen siitä, että olet Hänellä on oikeus todistaa, että hän uskoo asiakkaan olevan väärässä.