Arvonalentumiset verokuluina ja -tuloina

Verkkosivusto

Arvonalentumistappioiden syntyminen on seurausta varovaisuusperiaatteesta ja taselaissa ilmaistusta reilusta ja uskollisesta kuvasta. Taselain mukaisten arvonkorotusten alaskirjausten luominen vaikuttaa verolakiin - tietyin edellytyksin poistot voivat muodostaa verokulun tai verotulon. Arvonalennukset esitetään verokuluina ja -tuloina.

Saamisten poisto

Art. Kirjanpitolain 35b §:n mukaan saamisten arvoa päivitetään niiden maksun todennäköisyyden mukaan tekemällä arvonalennus. Luettelo tilanteista, joissa lainsäätäjä määrää alaskirjauksen, sisältää:

 • saamiset selvitystilaan tai konkurssiin asetetuilta velallisilta, joita vastaan ​​on aloitettu saneerausmenettely tai haettu järjestelyn hyväksymistä järjestelyn hyväksymismenettelyssä - takauksen tai muun saamisen määrään asti konkurssimenettelyssä selvittäjälle tai tuomarille ilmoitettujen saatavien tai saneerausmenettelyn saamisluetteloon sisältyvien saatavien vakuus;
 • velat velallisilta konkurssihakemuksen hylkäämisen yhteydessä, jos velallisen omaisuus ei riitä tai se riittää kattamaan vain konkurssimenettelyn kulut - velan koko määrässä;
 • velallisten kyseenalaistamat saatavat, joista velallinen on myöhässä ja velallisen omaisuuden ja taloudellisen tilanteen arvioinnin mukaan erääntyvän summan takaisinmaksu sopimuksen mukaisessa määrässä ei ole todennäköistä - siihen määrään asti, jota takaus ei kata tai muut saamisten vakuudet;
 • saamiset, jotka vastaavat niitä saamisia kasvattavia määriä, joista on aiemmin tehty arvonalennus - näiden määrien määrällä, kunnes ne vastaanotetaan tai poistetaan;
 • erääntyneitä tai erääntymättömiä saamisia, joilla on suuri perintäkyvyttömyyden todennäköisyys, liiketoiminnan luonteen tai saajien rakenteen vuoksi perustelluissa tapauksissa - luotettavasti arvioidut luottotappiot, mukaan lukien yleinen, arvonalentuminen.

Erääntyneeseen, lunastettuun tai perimiskelvottomaksi merkittyyn saamiseen ei kirjata arvonalennusta.

Art. 16 sek. Yhteisöverolain 1 kohta 26a, jäljempänä: PDOP, arvonkorotuksen alaskirjauksia ei pidetä verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina, mutta vähennyskelpoiset menot ovat kirjanpitolaissa määriteltyjä saamisten arvoa päivittäviä arvonalentumisia. se osa saamisesta, joka on aiemmin hyvitetty pykälän mukaan. 12 sek. 3 erääntyviin tuloihin, ja niiden takaisinperintättömyys on tehty todennäköiseksi 31.1. 2a, kohta 1. Yhteenvetona voidaan todeta, että vain alaskirjaukset, jotka yhdessä täyttävät seuraavat ehdot, voivat olla verokuluja:

 • saatava on aiemmin luokiteltu saatavaksi,
 • arvonkorotuksen alaskirjaus on tehty kirjanpitolaista johtuvien lähtökohtien perusteella,
 • saamisten perimättömyys on tehty todennäköiseksi pykälässä säädetyllä tavalla. 16 sek. 2a kohta 1.

Jos korvausvaatimus ei ole tuloa elinkeinotoiminnasta, se ei voi olla kulu, vaikka peruuttamattomuus olisi dokumentoitu. Kertyneiden korkojen tai sopimussakkojen määrä ei siis ole verokustannus, vaikka niille on tehty arvonalennus.

Tehdään peruuttamattomuudesta uskottava

Veronmaksaja on vastuussa siitä, että velkaa ei saada takaisin. Korkein hallinto-oikeus totesi 15. joulukuuta 1999 antamassaan tuomiossa I SA / Gd 2185/97:

”Velan perimättä jättäminen on korvaava todistuskeino, eli toimenpide, joka ei ole varma, vaan ainoastaan ​​todennäköisyys todeta tosiasiasta. Tarkoituksena ei siis ole ottaa todisteita, jotka tekevät tosiasiasta ehdottoman varman, vaan osoittaa olosuhteet, jotka ovat riittävät vakuuttumaan tosiasian todennäköisyydestä.

Samalla on huomioitava korkeimman hallinto-oikeuden tuomio nro. II FSK 1163/09, jossa korostettiin seuraavaa:

”Edellytyksenä verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi kirjaamisen kirjanpitolain säännösten mukaisten saamisten arvon päivittämisen edellytyksenä on saamisten arvon päivittäminen kirjanpitolain säännösten mukaisesti. Näin ollen, jos (...) saamiset on erehdyksessä kirjattu perimättä oleviksi saamisiksi ja käsitelty suoraan verokuluna, lausuntoa, jonka mukaan tällä tavalla kirjattua arvoa ei voida pitää verotuksessa vähennyskelpoisena arvonlisäveron pykälän mukaan. 16 sek. Julkisia hankintoja koskevan lain 1 momentin 26a kohta on oikein. Koska saamisten arvoa ei päivitetty ollenkaan, 26a kohdan säännöstä ei sovellettu lainkaan.

Art. 16 sek. PDOP:n 2a kohdassa 1 on esitetty esimerkkejä olosuhteista, jotka tekevät saatavien perimättä jättämisen todennäköiseksi. Tässä luettelossa lainsäätäjä on ilmoittanut seuraavat tilanteet:

 1. velallinen kuoli, poistettiin keskusrekisteristä ja elinkeinotiedoista, asetettiin selvitystilaan tai asetettiin konkurssiin tai
 2. 15.5.2015 annetussa saneerauslaissa tarkoitetussa järjestelyn hyväksymismenettelyssä on aloitettu saneerausmenettely tai jätetty järjestelyn hyväksymistä koskeva hakemus tai käynnistetty rahoituksen saneerauslain säännösten mukainen sovintomenettely yritysten ja pankkien tai
 3. kanne on vahvistettu lainvoimaisella tuomioistuimen päätöksellä ja siirretty täytäntöönpanomenettelyyn tai
 4. velallinen riitauttaa vaatimuksen tuomioistuimessa.

Netto- tai bruttomäärä

Tulojen hankintameno on saamisten nettoarvo, arvonlisäveron määrä ei muodosta arvonalennusta. Saamisiin sisältyvää arvonlisäveroa ei kanneta pykälän mukaisesti. 12 sek. 4 PDOP:n 9 kohta tuloutetaan, eikä niitä siten voida kirjata verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi.

Korkein hallinto-oikeus totesi 24.2.2016 antamassaan tuomiossa II FSK 3875/13:

Sisällystäminen verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin §:n mukaisesti. 16 sek. 1 piste 25 lit. a u.p.d.o.p. aiemmin saamisina pidetyt perimättömät saamiset tapahtuvat ottamatta huomioon tavara- ja palveluveron arvoa”.

Arvonkorotusten poistot - hetki, jolloin poisto kirjataan kuluiksi

Saamisten arvon alaskirjaus voidaan kirjata verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi sinä verovuonna, jonka aikana saatavien periksittämättömyys on riittävästi perusteltu. Sama on Varsovan verokamarin johtajan asema yksittäisessä päätöksessä 27. maaliskuuta 2012, nro IPPB3 / 423-22 / 12-2 / MS.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kuka voi sisällyttää alaskirjaukset kuluihin?

Koska alaskirjaus syntyy kirjanpitolain säännösten perusteella, se koskee pääasiassa kirjanpitoa pitäviä verovelvollisia. Liiketoimintaan on kuitenkin mahdollista sisällyttää tuloista ja kuluista verokirjaa pitävän verovelvollisen tekemät arvonalentumiset.

Bydgoszczissa sijaitsevan verokamarin johtajan yksittäisessä päätöksessä 22. maaliskuuta 2012 nro ITPB1 / 415-21 / 12 / AD vahvistettiin, että:

"Yllä mainittu Art. 23 sek. Tuloverolain 1 kohta 21, jossa säädetään mahdollisuudesta sisällyttää verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin saamisten arvoa päivittäviä poistoja, koskee verovelvollisia, jotka pitävät liikekirjanpitoa kirjanpitolaissa säädetyin ehdoin, sekä niitä, jotka pitää verokirjaa tuloista ja kuluista. Ei ole perusteltua erottaa verovelvollisen oikeudellista ja verotuksellista asemaa pelkästään hänen käyttämiensä kirjanpitolaitteiden tyypin perusteella. Tuloverolain säännökset kirjanpitolakiin viitaten määrittelevät vain saamisten luettelon, josta voidaan tehdä arvonalentumisia, jotka muiden ehtojen täyttyessä voivat olla verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja.

Poisto verotuloina

Taseen alaskirjauksen purkaminen osasta, jossa alaskirjauksen määrä oli verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja, johtaa verotulojen esittämiseen. Art. 12 sek. PDOP:n 1 kohdan 4e mukaan tuotot sisältävät arvonalennuksia vastaavan määrän, joka päivittää aiemmin vähennyskelpoisiin kuluihin sisältyneiden saamisten arvoa, mikäli poistojen syyt lakkaavat.

Verotulon kirjaamistarpeeseen johtavia tilanteita ovat muun muassa velallisen suorittama velan suorittaminen. Talouskäytännössä tällainen tilanne syntyy, kun urakoitsija on kyseenalaistanut saamisen määrän ja on maksanut vaaditun summan oikeudenkäynnin aikana. Tulot syntyvät maksun suorittamisen yhteydessä, sillä silloin verovelvollisella on velvollisuus peruuttaa saamisten arvonalennus.

Verotuotot on kirjattava myös silloin, kun velka kirjataan perimiskelvottomaksi, mikäli arvonalentumiskirjaus on tehty aikaisemmin ja kirjattu verotuksessa vähennyskelpoiseksi kuluksi.

Jos verovelvollinen on sisällyttänyt saamisten arvoa päivittävät alaskirjaukset verokuluiksi ja velka on lunastettu tai vanhentunut, syntyy myös tässä osassa tuloja elinkeinotoiminnasta.