Veronmaksajan arvonlisäveron vähennys – mahdollisuudet versus ei lakia

Palveluvero

Talouskäytännössä verovelvolliset kohtaavat lukuisia tilanteita, joissa he epäilevät mahdollisuutta käyttää ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeutta tehdyistä kuluista. Alla on esitetty useita tilanteita, joissa arvonlisäveron vähennys on mahdollista tai ei koske puolalaisia ​​veronmaksajia.

Integraatiotapahtuma ja erillinen laskutus

Aktiivinen ALV-maksaja suunnittelee integraatiotapahtuman järjestämistä. Työntekijöiden ja työtovereiden osallistuminen tähän kokoukseen ei ole pakollista. Heille ei aiheudu tapahtumaan osallistumiseen liittyviä kuluja ja siihen varattu aika lasketaan työaikaan. Tapahtumaa ei järjestetä kokonaisvaltaisesti yhden yrityksen toimesta. Yritys N tarjoaa majoituspalveluita, kokoustilojen vuokrausta, catering-palveluita ja juhlasalin järjestelyjä. Yritys B huolehtii tapahtuman järjestämisestä ja koordinoinnista (taiteellinen ja viihdeosa, kuljetuskulut, henkilökortit, vakuutukset, valokuvaaja).

N-yrityksen lasku sisältää erikseen määritellyt ateriapalvelut, majoituspalvelut, huonejärjestelyt. Ne laskutetaan yhdellä laskulla. Yrityksen B lasku on yksi summa sisältäen kunkin palvelun hinnan.

Esitetyssä tilanteessa ostetaan useita erillisiä palveluita eri tahoilta, ja lisäksi yksittäisten palvelujen sisällä ei ole mahdollista tunnistaa yhtä pääpalvelua. Näin ollen ei osteta yhtä kokonaispalvelua, joka olisi oikeutettu arvonlisäveron vähennykseen.

Lisäksi edellä mainittujen osto ateria- ja majoituspalvelut eivät ainoastaan ​​palvele pääasiallista, olennaista toimintaa eli integraatiotapahtuman järjestämistä, vaan ne ovat vain yksi elementeistä, jotka muodostavat tehdyt ostot, eivätkä ne ole osa homogeenisen kokonaisuuden hankintaa. palvelua.

Erillinen laskutus ja ostot useilta urakoitsijoilta tukevat useiden itsenäisten palvelujen hankintaa, jotka muodostavat hakijan järjestämän Integraatiotapahtuman.

Näin ollen verovelvollisella ei ole oikeutta vähentää arvonlisäveroa edellä mainituista kotouttamistapahtuman järjestämisestä aiheutuvat kulut.

Varsovan verokamarin johtaja omaksui samanlaisen kannan yksittäisessä päätöksessä 27.1.2017. viitenumerolla 1462-IPPP3.4512.801.2016.2.IG

Veronmaksaja on vapautettu arvonlisäverosta ja arvonlisäveron vähennyksestä

Puolalainen juustontuottaja, joka on arvonlisäverosta vapautettu veronmaksaja, haluaa hyötyä Euroopan unionin rahoituksesta. Hankkeen toteuttamisen yhteydessä hakija ostaa arvonlisäverolaskuilla dokumentoituja tavaroita ja palveluita, joissa hän toimii ostajana. Toteutetun hankkeen yhteydessä ostettuja tavaroita ja palveluita hakija ei käytä arvonlisäverollisen toiminnan harjoittamiseen.

Tässä tilanteessa verovelvollisella ei valitettavasti ole oikeutta vähentää ostoihin sisältyvää arvonlisäveroa tehdyistä kuluista, koska perusedellytys ei täyty, jonka mukaan verovelvollisella on siltä osin kuin tavaroita ja palveluita käytetään verollisen toiminnan harjoittamiseen. oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä. Tässä tapauksessa lähtökohtana on, että tehdyt ostot eivät liity verollisen toiminnan harjoittamiseen, koska juustontuottaja ei ole rekisteröity aktiivinen arvonlisäverovelvollinen.

Vastaavan kannan omaksui Verohallinnon johtaja 26.4.2017 antamassaan yksittäispäätöksessä. viitenumerolla 2461-IBPP3.4512.130.2016.1.MN

Ei arvonlisäveron vähennysoikeutta kiinteistön käyttötarkoituksen muuttamisen yhteydessä

Aktiivisena arvonlisäverovelvollisena toimiva avoin yhtiö myy moottoriajoneuvojen osia ja tarvikkeita. Yhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvat mm kehitetty kiinteistö. Yhtiöllä ei ostajana ollut oikeutta vähentää arvonlisäveroa kyseessä olevan kiinteistön ostotapahtumasta. Kiinteistö merkittiin yhtiön käyttöomaisuusrekisteriin ja yhtiö teki vuosina 2012-2016 kiinteistön arvoa kasvattavia modernisointimenoja, joista se vähensi arvonlisäveron, mutta on syytä korostaa, että investointeihin liittyvät kulut, kiinteistön kunnostus- ja modernisointi ei ylittänyt 30 % hankitun kiinteistön alkuperäisestä arvosta.

Yhteisö aikoo poistaa kehitetyn kiinteistön avoimen yhtiön omaisuudesta ja luovuttaa sen osakkaiden henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

Edellä mainittuja tilanteita analysoitaessa tulee ensin todeta, että kehitetyn kiinteistön luovutus hyötyy arvonlisäverovapaudesta §:n mukaisesti. 43 sek. 1 arvonlisäverolain 10 kohta. Tämä johtuu siitä, että tällainen havainto johtuu kohteen muutoksesta kyseessä olevan kiinteistön osalta. Yhteisö käytti edellä mainittua kiinteistöä osana liiketoimintaansa, joten verovelvollisella oli oikeus vähentää ostoihin sisältyvä vero kunnostamisen ja peruskorjauksen yhteydessä, kun taas myydessään se hyötyy arvonlisäverosta.

Art. 91 kohta. arvonlisäverolain 2 §:n mukaan kiinteistön käyttötarkoituksen muuttuessa täsmennettiin selvästi, että kiinteistön ostoon tai valmistukseen on tehtävä vuosittaista oikaisua kymmenesosalla ostoihin sisältyvän veron määrästä. kuolinpesä, mikä tarkoittaa, että oikaisun osuutta vähennetään (lisätään) jokaista seuraavaa kalenterivuotta kohden ostoihin sisältyvän veron kymmenesosalla oikaisujakson loppuun asti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että verovelvollisen on oikaistava vähennetty ostoihin sisältyvä vero kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksen vuoksi. Hän on velvollinen oikaisemaan parannuksesta aiheutuneiden menojen ostoihin sisältyvän veron verokaudelta, jonka aikana kiinteistö poistetaan, jätettyyn veroilmoitukseen. Tämä säätö tulee tehdä kerran koko jäljellä olevan ajanjakson ajaksi.

Vahvistaa yllä olevaa on myös Verohallinnon johtajan kanta yksilöllisessä tulkinnassa 16.5.2017. viitenumerolla 0461-ITPP2.4512.79.2017.2.DM.

Laskujen arkistointi ja arvonlisäveron vähennysoikeus

Puolalainen aktiivinen arvonlisäveronmaksaja, jonka tarkoituksena on ostaa useita tavaroita ja palveluita toimittajilta, joilta hän usein saa laskuja, jotka he ovat tulostaneet paperimuodossa ja sitten skannatneet tai valokuvanneet ja lähettäneet veronmaksajalle sähköpostitse. Nämä asiakirjat kuvastavat luonnollisesti todellisia tapahtuneita taloudellisia tapahtumia ja ne on verovelvollisen liiketoiminnan valvonnan mukaisesti tarkastettu positiivisesti laskussa olevien tietojen ja tavaran toimituksen tai palvelujen toimittamisen välisen johdonmukaisuuden osalta.

Lisäksi veronmaksaja otti käyttöön omistettu ohjelmisto, mm. laskujen arkistointiin sähköisessä muodossa ja näiden laskujen vastaanottopäivätietojen arkistointiin, mikä mahdollistaa kirjanpito- ja talousjärjestelmän yhteydessä jokaisen asiakirjan nopean löytämisen. Järjestelmän lisäksi hän loi ja otti käyttöön sisäisen laskujen hyväksymismenettelyn, jonka avulla toimittaja voi tarkistaa laskun laatimisen oikeellisuuden.

Esitetyt tosiasiat huomioon ottaen on todettava, että kun verovelvollinen pystyy sisäisten tarkastusmenettelyjensä avulla varmistamaan vastaanotettujen laskujen alkuperän, sisällön eheyden ja luettavuuden sekä pystyy toimittamaan verot. viranomaisille tai valvontaviranomaisille, jotka keräävät välittömästi sähköisessä muodossa saadut laskut laskujen arkistointijärjestelmästä, hänellä on oikeus vähentää arkistoitujen laskujen arvonlisävero. Tietenkin, jos kyseisillä laskuilla dokumentoidut ostetut tavarat ja palvelut käytetään arvonlisäverollisen toiminnan suorittamiseen.

Vahvistus yllä olevaan on myös Katowicen verokamarin johtajan asema yksittäisessä tulkinnassa 15.2.2017. viitenumerolla 2461-IBPP2.4512.945.2016.2.EJu ja Bydgoszczin verokamarin johtaja yksilöllisessä tulkinnassa 19. elokuuta 2016. viitenumerolla ITPP3 / 4512-343 / 16 / MD.

ALV:n vähennys laskuista, joissa ei ole verotunnusta

Puolalainen, aktiivinen arvonlisäveron maksaja Mr. pyörittää pientä kaupallista paviljonkia, joka on rakennettu asunto-osuuskunnan omistamiin tiloihin (ikuinen vuokrasopimus kunnanvirastolta). Vuokrasopimus on sopimukseton ja osuuskunta laskutti yrittäjän etu- ja sukunimellä ilmoittamatta verotunnusta. Tästä syystä on kyseenalaista, onko verovelvollisella tässä tilanteessa arvonlisäveron vähennysoikeus, jos laskut on laadittu verovelvollisen etu- ja sukunimellä ja hänen kotiosoitteestaan ​​samanaikaisesti käyttämättä NIP-numeroa laskuissa. kysymys.

Pääsääntönä on, että lasku on asiakirja, joka heijastaa taloudellisen tapahtuman oikeaa kulkua sekä tapahtuman kohteen että siihen osallistuvien tahojen osalta. Laskun aineellinen ja oikeudellinen oikeellisuus toteutuu, kun se kuvastaa todellista taloudellista tapahtumaa. Toisaalta virheellisesti laadittua laskua on pidettävä laskuna, josta ilmenee sen sisällön vastainen taloudellinen tapahtuma, jota ei ole tapahtunut lainkaan tai se on tapahtunut eri kokoisina joko muiden kokonaisuuksien joukossa tai eri ajankohtana.

Näin ollen, jos verovelvollinen käyttää vuokrattua paviljonkia elinkeinotoimintaan, verovelvollisella on oikeus vähentää arvonlisävero osuuskuntien laskuista (vuokrasopimus), joissa ei ole toiminimeä ja verotunnusta.

Vahvistus yllä olevaan on myös Bydgoszczin verokamarin johtajan asema yksittäisessä tulkinnassa 23.11.2016. viitenumerolla ITPP2 / 4512-598 / 16-1 / AD.

Ruokailut työntekijöille

Aktiivinen arvonlisäverovelvollinen harjoittaa henkilöstön palkkaamiseen ja rekrytointiin liittyvää toimintaa asiakkaan puolesta. Palkatut työntekijät ovat Hakijan palveluksessa työ- tai toimeksiantosopimusten perusteella.
Osana tarjottavia työntekijöiden vuokrauspalveluja hakija vastaa työntekijöiden/urakoitsijoiden palkitsemisesta työterveys- ja työturvallisuusetujen ohella sekä järjestää työlainsäädännön säännöksistä johtuvat ennaltaehkäisevät ateriat sekä ulkomailla työskentelevien työntekijöiden majoituskustannukset. asuinpaikka.

Yrityksen toiminnan erityisluonteen vuoksi työntekijöitä lähetetään usein tilapäisesti töihin eri kaupunkeihin. Edellä mainitun yhteydessä verovelvollinen ostaa palveluita eri tavoin päteviltä ja laskussa kuvatuilta ulkopuolisilta tahoilta, esim. catering-palvelut, ruokalapalvelut, ennaltaehkäisevät ateriat, virkistävät ateriat työntekijöille, valmisateriat, tarjoilut ja -juomat, catering-palvelut .

On myös syytä korostaa, että kaikki edellä mainitut työntekijöiden ravitsemuspalvelut ovat palveluja, joiden tarkoituksena on tarjota työntekijöille ennaltaehkäiseviä ja virkistäviä aterioita, joiden tarjoamisvelvollisuus johtuu työlainsäädännön säännöksistä.

Edellä esitetyn perusteella voidaan päätellä, että jos ostettuja palveluja käytetään verollisen toiminnan harjoittamiseen, niin verovelvollisella on oikeus vähentää ostoihin sisältyvä vero ruokalapalveluiden, ennaltaehkäisevien ja elvyttävien aterioiden, valmisruokien tai ruoan tarjoilun sekä juomia.

Vahvistus yllä olevaan on myös Katowicen verokamarin johtajan asema yksilöllisessä tulkinnassa 30.10.2015. viitenumerolla IBPP1 / 4512-597 / 15 / MS.

Kiinteistön ostolaskussa näkyvät osakkeenomistajat

Tilanteessa, jossa parisuhde aktiivisena rekisteröitynä arvonlisäverovelvollisena ostaa toimitilan, sillä on täysi oikeus vähentää ostoihin sisältyvä vero laskusta, joka todistaa arvonlisäverollisen liiketoimintaan tarkoitetun kiinteistön hankinnan. , huolimatta siitä, että kyseisellä laskulla ostajina on siviiliyhtiön yksittäisiä yhtiömiehiä ja yrityksen verotunnus.

Vahvistus yllä olevaan on myös Poznańin verokamarin johtajan asema yksittäisessä tulkinnassa 22.2.2016. viitenumerolla ILPP1 / 4512-1-915 / 15-2 / JKu.

Puolison tiedot kiinteistön ostolaskussa

Puolalainen veronmaksaja on aktiivinen arvonlisäveron maksaja, joka harjoittaa liiketoimintaa. Lisäksi hänellä ja hänen vaimollaan on yhteistä omaisuutta. Vaimo pyörittää myös yritystä ja on aktiivinen arvonlisäveron maksaja. Avioliiton aikana veronmaksajat ostivat rakentamattoman kiinteistön ja hankinta tehtiin yhteisomaisuudeksi. Omistusoikeuden siirto tapahtui notaarin vahvistaman asiakirjan perusteella. Myyjänä oli kaupunki. Kauppaa verotettiin 23 %:lla. Myyjä on lisännyt myyntilaskussa ostajan tiedot sisältävään kohtaan Hakijan etu- ja sukunimen, Hakijan vaimon etu- ja sukunimen, Hakijan ALV-R-rekisteröintilomakkeessa ilmoittaman osoitteen sekä NIP-numeron. hakijan Hakijan vaimon verotunnusta ei ilmoitettu.

Tässä tilanteessa on todettava, että lasku todistaa ja samalla vahvistaa tietyn taloudellisen tapahtuman olemassaolon arvonlisäverotuksen kannalta. Hakijan puolison ilmoittaminen ostajaksi laskussa ei sulje pois hakijan oikeutta vähentää ostoihin sisältyvä vero tällaisesta laskusta, koska tämä oikeus määräytyy laskussa näkyvän taloudellisen tapahtuman todellisten olosuhteiden mukaan, ts. myynti, myyntipäivä, laskun päiväys ja Siksi näin laadittuun laskuun ei tarvitse tehdä oikaisutietoja.

Vastaavassa asemassa on myös Verohallinnon johtaja yksilöllisessä tulkinnassa 24.3.2017. viitenumerolla 2461-IBPP1.4512.115.2017.1.UG.