Ulkomaisten yritysten sivuliikkeet Puolassa

Palvelus

Puola on houkutteleva sijoitusalue monille ulkomaisille yrityksille. Selitämme säännöt, joiden mukaan ulkomaisten yritysten sivuliikkeitä voidaan perustaa Puolan tasavallan alueelle.

Puolan lainsäätäjä on sallinut ulkomaisten henkilöiden harjoittamisen ja taloudellisen toiminnan harjoittamisen Puolan tasavallan alueella. Hyväksyttyjen standardien mukaisesti ulkomaalainen voi harjoittaa liiketoimintaa samoin ehdoin kuin Puolan kansalaiset. Tällaisia ​​sääntöjä sovelletaan kuitenkin Euroopan unionin tai EFTA-maiden yhteisöihin.

Toisaalta muiden maiden kuin jäsenvaltioiden kansalaisten on täytettävä tietyt edellytykset, jotka liittyvät tietyn henkilön asemaan oleskellessaan Puolan tasavallan alueella, voidakseen toimia samoin ehdoin kuin Puolan kansalaiset. .

Yrittäjät EU:n ja EFTA:n ulkopuolelta

Muiden maiden kuin jäsenvaltioiden kansalaiset, joilla on pysyvä oleskelulupa Puolan tasavallassa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen Euroopan unionin oleskelulupa, voivat harjoittaa toimintaa samojen periaatteiden mukaisesti kuin Puolan kansalaiset. Samoin ihmiset, jotka:

 • heillä on pakolaisasema;

 • toissijainen suojelu;

 • oleskelulupa humanitaarisista syistä;

 • lupa sallitulle oleskelulle;

 • tilapäinen oleskelulupa ja ovat naimisissa Puolan tasavallan alueella asuvan Puolan kansalaisen kanssa;

 • Tilapäinen oleskelulupa taloudellisen toiminnan harjoittamista varten, joka myönnetään keskusrekisteriin tehdyn merkinnän ja elinkeinotietojen perusteella jo harjoitetun taloudellisen toiminnan jatkamisen vuoksi.

Ulkomainen haara

Lakisääteisten määräysten mukaisesti ulkomainen yrittäjä voi harjoittaa liiketoimintaa Puolan alueella organisaatiomuodossa, kuten ulkomaisen yrittäjän sivuliikkeenä. Ulkomainen yrittäjä saa osana sivuliikettä harjoittaa taloudellista toimintaa vain nykyisen toiminnan puitteissa, joka on samanlaista kuin ulkomailla harjoitettu toiminta. Ulkomaisen yrittäjän velvollisuus on nimetä edustaja, joka toimii sivuliikkeessä, kun taas itse sivuliikkeen toiminta voidaan aloittaa vasta rekisteröintivelvollisuuden täyttämisen jälkeen. Ulkomaisen yrittäjän Puolaan sijoittautunut alaosasto on merkittävä kansallisen tuomioistuinrekisterin yrittäjärekisteriin.

Lisäksi lainsäätäjä velvoitti ulkomaisen yrittäjän suorittamaan myös muita velvoitteita.

Esimerkki 1.

Jos ulkomainen yrittäjä toimii perustamisasiakirjan, sopimuksen tai säädöksen perusteella - hän on velvollinen toimittamaan niistä jäljennökset sivuliikkeen rekisteritiedostoihin sekä oikeaksi todistetun käännöksen puolaksi. Lisäksi, jos ulkomainen yrittäjä on olemassa tai harjoittaa liiketoimintaa rekisterimerkinnän perusteella, hänen on toimitettava sivuliikkeen rekisteröintitiedostoihin ote tästä rekisteristä sekä oikeaksi todistettu käännös puolaksi.

Yrittäjälle asetettu joukko velvoitteita, joiden tarkoituksena on turvata ulkomaisen yrittäjän palveluita käyttävien ihmisten edut, ja täytettävien velvoitteiden määrä antaa eräänlaisen takuun.

Laista johtuvat lisävelvoitteet asettavat sivuliikkeen perustaneelle ulkomaiselle yrittäjälle tarpeen:

 1. ulkomaisen yrittäjän alkuperäisen nimen käyttäminen sivuliikkeen osoittamiseen sekä yrittäjän oikeudellisen muodon nimi puolaksi käännettynä ja sanat "sivukonttori Puolassa";

 2. pitää erillistä kirjanpitoa puolaksi sivuliikkeelle kirjanpitomääräysten mukaisesti;

 3. ilmoittaa ministerille sivuliikkeen perustaneen ulkomaisen yrittäjän selvitystilan aloittamiseen tai yrittäjän elinkeinotoiminnan menettämiseen liittyvistä tosiseikoista ja oikeudellisista muutoksista 14 päivän kuluessa niiden tapahtumisesta”.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Taloudellisen toiminnan kielto

Toimivaltainen taho antaa päätöksen ulkomaisen yrittäjän taloudellisen toiminnan kieltämisestä sivuliikkeessä on talousministeri. Yksi kieltopäätöksen antamisen perusteista on tilanne, jossa ulkomainen yrittäjä rikkoo törkeästi Puolan lakia. Tämän lähtökohdan toteutuminen velvoittaa viranomaisen antamaan kieltopäätöksen.

Kaikki Puolan lainrikkomukset eivät kuitenkaan tee päätöksen tekemistä pakolliseksi, vaan on huomattava, että lainsäätäjä käytti sanamuotoa törkeä lainrikkomus. Tilaluettelo sisältää myös sivuliikkeen perustaneen ulkomaisen yrittäjän selvitystilan avaamisen tai tilanteen, jossa tämä yrittäjä on menettänyt oikeutensa harjoittaa liiketoimintaa.

Toinen lähtökohta on seikka, että ulkomaisen yrittäjän toiminta uhkaa valtion turvallisuutta tai puolustusta, "luottamukselliseksi" tai sitä korkeammalle luokitellun tiedon turvallisuutta tai muuta ylivoimaista yleistä etua.

Lisäksi elinkeinonharjoittamisen kielto johtaa tilanteeseen, jossa ulkomainen yrittäjä poistetaan ulkomaisen yrittäjän sivuliikkeen yrittäjärekisteriin merkinnässä mainitusta rekisteristä.

Jos päätös tehdään jonkin kolmen edellä mainitun ehdon perusteella, talousministeri ilmoittaa ulkomaiselle yrittäjälle velvollisuudesta aloittaa sivuliikkeen selvitysmenettely määräajassa. Tämä ajanjakso ei saa olla lyhyempi kuin 30 päivää. Ministeri lähettää jäljennöksen päätöksestä toimivaltaiselle maistraatille.

Jos ulkomainen yrittäjä sen sijaan on poistettu ulkomaisen yrittäjän sivuliikkeen yrittäjärekisteriin merkityn rekisteristä, ministeri ilmoittaa siitä yrittäjää edustavalle henkilölle.

Oikeusperusta:

 • Laki, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2018, säännöistä, jotka koskevat ulkomaisten yrittäjien ja muiden ulkomaisten henkilöiden osallistumista taloudelliseen liikevaihtoon Puolan tasavallan alueella (Lakilehti 2019.1079, ts.);

 • Laki, annettu 20. elokuuta 1997, kansallisesta tuomioistuinrekisteristä (Journal of Law 2019.1500, ts.).