Ulkomaisen yrityksen sivuliike - mitä tietoja laskussa tulee esittää?

Palveluvero

Ulkomaisen tahon toiminta Puolassa mahdollistaa tytäryhtiön perustamisen, ts. tytäryritykset. Se on emoyhtiöstä täysin erillinen ja oikeudellisesti riippumaton yritys, joka voi harjoittaa täysin erilaista toimintaa. Se on tytäryhtiö, joka vastaa yhtiön velvoitteista. Ulkomaisen yhtiön Puolassa avatun sivuliikkeen toimintaan sovelletaan yleensä erilaisia ​​kriteerejä. Toisin kuin tytäryritys, se on täysin riippuvainen ja sen toiminnan tulee olla samanlaista kuin ulkomaisen yrityksen. Art. Ulkomaisten yrittäjien ja muiden ulkomaisten henkilöiden kauppaan Puolan tasavallan alueella osallistumisen periaatteista 6 päivänä maaliskuuta 2018 annetun lain 3 momentin 4 kohdan mukaan sivuliike on erillinen ja organisaatioltaan itsenäinen osa liiketoimintaa, jonka harjoittaa yrittäjä yrityksen kotipaikan tai päätoimipaikan ulkopuolella.

Ulkomaisen yrityksen sivuliike - kuka on arvonlisäveron maksaja?

Sivukonttorin erillisen oikeushenkilön puuttuminen tarkoittaa, että kyseessä on ulkomainen yrittäjä, joka toimii Puolassa sivuliikkeen muodossa ja on arvoveron maksaja. Se on Puolassa rajoitetun verovelvollisuuden alainen, eli sen alueella ansaitun tulon perusteella.

Sivuliike ei ole arvonlisäveron maksaja, vaan sen emoyhtiö, joka toimii Puolassa osana sen alueella sijaitsevaa sivuliikettä. Tämä tarkoittaa, että aktiivinen arvonlisäverovelvollinen, joka on velvollinen toimittamaan ALV-R-rekisteröintilomakkeen, on myös ulkomainen yrittäjä.

Pääyksikön ja sivuliikkeen välisen veroerotuksen puuttuminen tarkoittaa, että Puolassa harjoitettava liiketoiminta vaatii erityistä huomiota laskujen muodolliseen oikeellisuuteen. Ulkomaisen yhtiön sivuliike ei ole yhteisöveron (CIT) ja tavara- ja palveluveron (alv) erillinen verovelvollinen.

Ulkomaisen yrityksen sivuliikkeen selvitys - mitä tietoja laskuun tulee sisällyttää?

Art. 106e kohta. Tavara- ja palveluverolain 1 kohdan 1-15 mukaisesti laskussa tulee olla:

 1. myöntämispäivä,
 2. järjestysnumero, joka on annettu yhdessä tai useammassa sarjassa ja joka yksilöi laskun,
 3. verovelvollisen ja tavaran tai palvelun ostajan nimet ja sukunimet tai nimet ja heidän osoitteensa,
 4. numero, jolla verovelvollinen tunnistetaan verotuksessa, jollei 24 kohdan a alakohdasta muuta johdu. ja,
 5. numero, jolla tavaroiden tai palvelujen ostaja tunnistetaan veroa tai arvonlisäveroa varten, jolla hän vastaanotti tavarat tai palvelut, jollei 24 lit. b,
 6. tavaran toimituksen tai toimituksen suorittamisen tai palvelun suorittamisen päivämäärä tai 11 §:ssä tarkoitetun maksun vastaanottopäivä. 106b kohta. 1 kohta 4, jos sellainen päivämäärä on määritetty ja se poikkeaa laskun päiväyksestä,
 7. tavaroiden tai palvelujen nimi (tyyppi),
 8. toimitettujen tavaroiden mitta ja määrä (lukumäärä) tai suoritettujen palvelujen laajuus,
 9. tavaran tai palvelun yksikköhinta ilman veroa (nettoyksikköhinta),
 10. mahdollisten hinta-alennusten tai -alennusten määrä, myös ennakkomaksun alennuksena, ellei niitä ole sisällytetty nettoyksikköhintaan,
 11. liiketoimen kattamien toimitettujen tavaroiden tai suoritettujen palvelujen arvo ilman veron määrää (nettomyyntiarvo),
 12. veroaste,
 13. nettomyyntiarvon summa eriteltynä yksittäisiin verokantoihin ja verovapaisiin myyntiin,
 14. veron määrä nettomyyntiarvon summasta eriteltynä yksittäisiin verokantoihin liittyviin määriin,
 15. maksettava kokonaissumma.

Tiettyjen laskussa olevien tietojen lisäksi, joiden tila ei muutu liiketoiminnan oikeudellisesta muodosta riippuen (esim. tavaroiden, palvelujen nimi, mitta ja määrä), on tällaisten tietojen oikea käsittely, kuten yrityksen nimi. verovelvollisen ja verotunnistenumeron veroseuraamukset.

Edellä mainitut säännökset osoittavat, että myyntiä osoittavassa laskussa tulee olla:

 • tiedot ostajasta ja myyjästä eli etu- ja sukunimi tai verovelvollisen nimi;
 • tavaran tai palvelun ostajan tiedot ja heidän osoitteensa;
 • numero, jolla verovelvollinen tunnistetaan verotusta varten;
 • numero, jolla tavaran tai palvelun ostaja tunnistetaan vero- tai arvonlisäverotuksessa.

Miten verovelvollisen nimi ja verotunnus merkitään ulkomaisen yhtiön sivuliikkeen laskuun?

TIN-tunnuksen osalta on erotettava kaksi tilannetta. Ensinnäkin NIP-numero voidaan antaa ulkomaisen yrityksen Puolassa sijaitsevalle sivuliikkeelle maksun maksajana, jota käytetään vain ZUS- ja PIT-maksujen selvittämiseen. Sen ei kuitenkaan pitäisi näkyä laskuissa. Toiseksi sivuliikkeen kirjanpidossa arvoveroa ja arvonlisäveroa varten tulee käyttää ulkomaisen yrityksen verotunnusta.

Art. arvonlisäverolain 106e pykälän mukaisesti sekä ottaen huomioon, että NIP:tä ei voida käyttää erillään verotunnuksen myöntämispäätöksessä esiintyvästä yhteisön nimestä ja osoitteesta, on todettava, että arvonlisäverolaskuissa on todistettava tavaroiden ja palvelujen myynnin yhteydessä tulee ilmoittaa emoyhtiön nimi yhdessä osoitteen ja verotunnistenumeron kanssa, ei sen sivuliikkeen nimeä ja osoitetta. Veronmaksajan nimen tapauksessa oikea menettely on antaa emoyksikön nimi merkinnällä "sivukonttori Puolassa".

Varsovan verokamarin johtajan tulkinta 21. tammikuuta 2014 (viite IPPP2 / 443-1160 / 13-2 / MM)
(...) edellä mainittujen verovelvollisten ja maksajien rekisteröinti- ja tunnistamisperiaatteista annetun lain säännösten ja esitetyn tapauksen kuvauksen perusteella on katsottava, että emoyhteisö on verovelvollisen ja maksajan rekisteröinti- ja tunnistamisperiaatteista annettu yhteisö. verotunnisteen perusteella. Näin ollen se on velvollinen ilmoittamaan nimensä sekä verotunnistenumeron ja osoitteensa kaikissa verovelvollisuuden ja verottomien budjettisaatavien suorittamiseen liittyvissä asiakirjoissa.(...) ottaen huomioon, että verotunnusta ei voida käyttää erillään verotunnuksen myöntämispäätöksessä ilmenevästä yksikön nimestä ja osoitteesta, on todettava, että tavaran myyntiä todistavat arvonlisäverolaskut ja palveluissa tulee olla emoyhtiön ilmoitettu nimi sille sopivalla osoitteella ja verotunnistenumerolla, ei sivuliikkeen nimi ja osoite.

Tilanteessa, jossa tavaroiden ja palvelujen myyjä tai ostaja on sivuliike, tulee myyjän tai ostajan tiedot laskussa vastata emoyhtiötä. Johtuen sivuliikkeen laskujen laatimis- ja vastaanottamisvelvollisuudesta muualla kuin emoyhtiön toimipaikassa, myyjän tai ostajan puolella olevat tiedot voivat sisältää emoyhtiön tunnistetietojen lisäksi lisätietoja, jotka mahdollistavat sivuliikkeen tunnistamista varten (esim. liiketoimissa käytetty nimi) ja sen osoite).