Työntekijöiden vaateiden suoja - muutokset 21.8.2017 alkaen

Palvelus

Lakimuutos työntekijän saatavien suojaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta ja lakiin oikeudenkäyntikuluista siviilioikeudellisissa asioissa julkaistiin 21.8.2017 Lakilehdessä. Nyt työntekijöiden vaateiden suoja on parempi. Uudet määräykset tulivat voimaan 14 päivää niiden julkaisemisen jälkeen.

Työntekijöiden vaateiden suojaaminen - muutokset

Lakiin tehdyillä muutoksilla pyritään erityisesti:

  • työntekijöiden saatavien suojan ja työttömille maksettavien etuuksien laajentaminen työnantajan maksukyvyttömyyden yhteydessä;

  • nopeampi taloudellisen tuen myöntäminen työnantajan toiminnan lopettamisen yhteydessä.

Huomio!

21. elokuuta 2017 alkaen työntekijöiden saatavien suoja on laajempi.

Työntekijän määritelmän laajentaminen

Taiteessa. Lain 10 §:ssä on laajennettu työntekijän määritelmä. Työntekijöiden saatavien suoja lainmuutoksen yhteydessä koskee myös työnantajan palveluksessa olevia henkilöitä, jotka ovat tähän asti jääneet suojan ulkopuolelle, koska heillä olisi ollut vaikutusta työnantajan toimintaan. Näitä ihmisiä ovat mm työnantajan puoliso, omat lapset ja toisen puolison lapset, adoptiolapset, vanhemmat, äitipuoli, isäpuoli. Tämä säännös on mukautettu Euroopan unionissa voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Vertailujaksojen pidentäminen

Lailla pidennettiin työsuhteen päättymisen ja työnantajan maksukyvyttömyyden välisiä viiteaikoja. Nyt tämä ajanjakso on 12 kuukautta (3 kuukautta enemmän kuin ennen). Muutoksen ansiosta työntekijöiden saamissuoja koskee myös henkilöitä, joiden oikeudet etuuksiin eivät mahtuneet aikaisempiin vertailukausiin.

Huomio!

Vertailujakso on aika työsuhteen päättymisen ja työnantajan maksukyvyttömyyden välillä. Tällä hetkellä tämä ajanjakso on 12 kuukautta.

Työsuhde-etuuksien luettelon laajentaminen työnantajan maksukyvyttömyyden yhteydessä

Työntekijän saamissuojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa annetun lain muutoksessa työnantajan maksukyvyttömyyden varalta maksettavien työsuhde-etuuksien luetteloa on laajennettu. Käyttämättömästä vuosilomasta oli tähän asti ollut mahdollista maksaa vasta-arvo vain siltä vuodelta, jolloin työsuhde päättyi. Laki tuo mukanaan muutoksen, jonka mukaan käyttämättä jääneestä lomasta maksetaan vastaava määrä myös edelliseltä vuodelta. Lisäksi käyttämättömästä lomasta vastaavan etuuden maksaminen on mahdollista myös silloin, kun työsuhde on päättynyt viimeistään 4 kuukauden kuluttua työnantajan maksukyvyttömyydestä.

Huomio!

21.8.2017 alkaen osana maksettuja työsuhde-etuuksia maksetaan vastaava määrä käyttämättä jääneestä lomasta myös edelliseltä vuodelta verrattuna siihen vuoteen, jolloin työsuhde päättyi.

Ennakkomaksu etuuksista, joita työnantaja ei maksa

Uuden määritelmän käyttöönoton vuoksi "toiminnan todellinen lopettaminen", jossa täsmennetään toiminnan tosiasiallisen lopettamisen päivämäärä ja täsmennetään taloudellisen toiminnan tosiasiallisesti lopettaneen työnantajan jättämien etuuksien ennakkomaksun järjestämistä koskevia säännöksiä, tämän laitoksen soveltaminen on tullut mahdolliseksi. Lisäksi ennakkomaksumenettelyä on yksinkertaistettu ja yksinkertaistettu. Työntekijän oikeudet vahvistavien asiakirjojen sijaan esitettiin lausunnot. Työnantaja maksaa ennakkomaksun työntekijöiden maksamattomien saatavien suuruisena. Tämä määrä ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin ennakkomaksuhakemuksen jättöpäivänä voimassa oleva vähimmäispalkka.

Huomio!

Työnantajan maksamatta jääneiden etuuksien ennakon määrä ei saa olla suurempi kuin työn vähimmäispalkan määrä.

Etuudet maksavat voivodikuntien työvoimatoimistot

Myös voivodikuntien työvoimatoimistojen etuuksien maksamisessa on tapahtunut muutoksia, nimittäin:

  • työsuhde-etuuksien maksamisen perusteena on etuusluettelon tai -hakemuksen jättämispäivänä voimassa olevan keskimääräisen kuukausipalkan määrä;

  • etuudet ovat kertaluonteisia (samoille tietyn työnantajan työntekijöille), ja maksamatta olevat jaksolliset etuudet, mukaan lukien palkat, maksetaan enintään 3 kuukauden ajalta;

  • jos voivodikuntamarsalkka kieltäytyy maksamasta etuuksia tai ennakkomaksua, hakijalla on 30 päivää aikaa valittaa työtuomioistuimeen palveluspäivästä lukien.

Vapautus suhdemaksusta

Osana muutoksia otettiin käyttöön vapautus suhteellisesta maksusta työoikeudellisissa asioissa myös silloin, kun haetaan työntekijöiden saamissuojaa koskevien säännösten täytäntöönpanosta syntyneitä saatavia työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa. . Tätä säännöstä sovelletaan summiin, jotka ylittävät 50 000,00 PLN. Siksi työnantajan maksukyvyttömyyden sattuessa työsuhde-etuudet maksetaan BGŚP:n varoista.

Huomio!

Suhteellinen maksu peritään omistusoikeutta koskevissa asioissa ja on 5 % riita- tai valituskohteen arvosta.

Lakimuutos selventää myös joitakin työntekijöiden saatavien suojaa koskevia säännöksiä.

Puolan lain tarkoituksena on mukauttaa säännökset Euroopan unionissa voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tällä kertaa muutokset koskevat työntekijöiden saatavien suojaa. Näiden muutosten ansiosta työntekijät voivat työnantajien maksukyvyttömyyden sattuessa luottaa etuihin, joita he eivät menetä.