Suoja irtisanomista vastaan ​​- ei ammattiliittojärjestön suostumusta työntekijän irtisanomiseen

Palvelus

Työnantajan velvollisuudesta tehdä yhteistyötä ammattiliittojärjestön kanssa säädettiin 1999/2006 13:ssa. Työlain 232 §. Tämän säännöksen mukaan: "Jos työlainsäädännössä säädetään työnantajan yhteistyöstä yritysammattiliiton kanssa työsuhteeseen liittyvissä yksittäisissä asioissa, työnantaja on velvollinen toimimaan näissä asioissa yhteistyössä työntekijää edustavan ammattiliittojärjestön kanssa. työntekijä, joka johtuu hänen jäsenyydestään ammattiliittoon tai suostumuksensa oikeuksien puolustamiseen työntekijä, joka ei ole liitossa - ammattiliittolain mukaisesti." Edellä kuvattu yhteistyövelvollisuus työsuhteen yksittäisissä asioissa, jotka liittyvät suoraan työsuhteen irtisanomisen tai irtisanomisen aikomukseen, voi muodostua tarpeesta kuulla työntekijää edustavaa ammattiliittoa (konsultoida) tai saada sen suostumus. Onko se aina irtisanomissuoja?

Milloin kuulemisvelvollisuus on?

Aluksi on syytä huomioida, että kuulemisvelvollisuus päivittyy, kun tietyn työnantajan luona toimii ammattiliitto ja työntekijää, joka on tarkoitettu irtisanomaan tai irtisanomaan työsopimus, edustaa tällainen järjestö.

Työlain säännökset edellyttävät ammattiliittojen kuulemisvelvollisuutta seuraavissa tapauksissa:

  • ennen toistaiseksi tehdyn työsopimuksen irtisanomista (työlain 38 §);

  • ennen kuin on tehty päätös irtisanoa työsopimus työntekijän kanssa ilman irtisanomisaikaa työntekijän tuottamuksesta (työlain 52 §:n 3 momentti);

  • ennen kuin päätetään työntekijän kanssa tehdyn työsopimuksen irtisanomisesta ilman työntekijän syytä (työlain 53 § 4 §);

Jos työnantaja aikoo irtisanoa toistaiseksi tehdyn työsopimuksen, työnantajan on ilmoitettava siitä kirjallisesti työntekijää edustavalle ammattiyhdistykselle ja mainittava irtisanomisperuste. Tämän jälkeen ammattiliitolla on 5 päivää aikaa ilmoittaa perustellut vastalauseensa työnantajalle, jos se katsoo, että irtisanominen olisi aiheetonta. Työnantaja päättää irtisanomisesta itsenäisesti harkittuaan ammattiyhdistyksen kantaa sekä siinä tapauksessa, että se ei anna mielipidettä asetetussa määräajassa. Tässä vaiheessa on huomioitava, että ammattiliittojen kuuleminen on luonteeltaan etusijalla - mikä tarkoittaa, että sen tulisi tapahtua ennen kuin työnantaja päättää työsuhteen irtisanomisesta.

Vastaavaa menettelyä sovelletaan, kun työnantaja aikoo irtisanoa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa kurinpidollisen irtisanomisen yhteydessä (työlain 52 §:n 3 momentti) tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi (työlain 53 §:n 4 momentti). Työnantajan tulee tällaisessa tilanteessa kuulla työntekijää edustavaa yritysammattiliittoa ja ilmoittaa sille syy, joka oikeuttaa sopimuksen irtisanomiseen. Taiteen tarjoaminen. Työlain 52 § 3 ei varaa kirjallista muotoa mainitulle ilmoitukselle, kuten pykälässä tehdään. Työlain 38 §:n 1 momentin mukaan toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen purkamisaikeesta ilmoittamisesta. Ilmoitus on kuitenkin suositeltavaa tehdä kirjallisesti, sillä sen laiminlyönti voi aiheuttaa todistusvaikeuksia tulevaisuudessa.Työpaikan ammattiliitto voi ilmaista varauksensa työsopimuksen irtisanomisen laillisuudesta. Tämä lausunto tulee esittää työnantajalle välittömästi, mutta viimeistään 3 päivän kuluessa siitä, kun ammattiliitto on ilmoittanut aikomuksestaan ​​irtisanoa työsopimus kyseisen työntekijän kanssa.

Erimielisyyksien seuraukset ammattiliittoneuvotteluissa

On korostettava, että ammattiliitot ilmaisevat - artiklan mukaisesti. 38, art. Työlain 52 § 3 tai 53 § 4 - varaukset (lausunnot) eivät sido työnantajaa.

Edellä mainituissa tapauksissa ammattiliitot eivät voi millään tavalla "estää" työnantajan päätöstä. Kielteisen kannan ilmaiseminen työnantajan aikomuksesta ei millään tavalla suojaa työntekijää työsopimuksen irtisanomiselta tai irtisanoutumiselta. Työnantaja voi tietysti ottaa huomioon ammattiliittojen kannanotossa esitetyt perustelut ja pidättäytyä aikomuksesta irtisanoa työntekijä. Se on kuitenkin vain hänen lupansa.

Edellytys saada ammattiliittojärjestön suostumus

Lukuun ottamatta aiemmin kuvattua työnantajan ja ammattiliittojen välistä yhteistyömuotoa osana neuvotteluja, sovellettavassa työlainsäädännössä on joissakin tapauksissa myös velvollisuus hankkia ammattiliiton sitova suostumus. Tällaisissa tilanteissa sosiaalisen puolen suostumuksen puute tekee työnantajan mahdottomaksi toteuttaa suunniteltuja toimenpiteitä, mikä tarjoaa työntekijälle tehokkaan suojan työsopimuksen irtisanomista vastaan.

Ammattiyhdistysaktivistien työsuhteen kestävyyden suojelu

Ammattiyhdistysaktivistien irtisanomista vastaan ​​säädetyt erityissuojat. 32 ZWawU tarkoittaa itse asiassa sitä, että työnantaja ei saa irtisanoa ja irtisanoa työsuhdetta ilman yhtiön ammattiyhdistyksen hallituksen ennakkosuostumusta.

Tästä seuraa, että riippumatta syistä, joiden vuoksi työnantaja aikoo irtisanoa tai irtisanoa työsopimuksen tällaisen työntekijän kanssa, hänen on hankittava etukäteen valtuutetun ammattiliittoelimen suostumus, joka on ilmaistu päätöksellä.

Tässä tarkoitettu työsuhteen erityinen suoja koskee:

  • yhtiön ammattiyhdistyksen nimetyille hallituksen jäsenille,

  • muut ammattiliiton jäsenet, jotka ovat valtuutettuja edustamaan sitä työnantajalle,

  • perustajatoimikunnan jäsenet,

  • Ammattiliiton ulkopuolisissa rakenteissa ammattiyhdistystehtävissä, vaaleilla, palkattomalla vapaalla työnantajan luona tai vapautettuna työntekovelvollisuudesta.

Suoja raskaana olevien työntekijöiden ja työntekijöiden irtisanomiselta äitiysloman aikana

Taiteen tarjoaminen. Työlain 177 §:n 1 momentin mukaan työnantaja ei saa irtisanoa tai irtisanoa työsopimusta raskauden tai äitiysvapaan aikana, ellei hänen ja työntekijää edustavan ammattijärjestön syytä ole syytä irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa. suostui sopimuksen purkamiseen.

Edellä oleva määräys koskee kaikentyyppisiä työsopimuksia, paitsi enintään 1 kuukauden koeaikaisia ​​sopimuksia (työlain 177 §:n 2 momentti).

On syytä huomauttaa, että vaatimus saada työntekijää edustavan ammattiliiton edustajan suostumus työsopimuksen purkamiseen koskee myös lasta kasvattavan isän työntekijää äitiysvapaalla.

Suoja sosiaalityötarkastajalta irtisanomiselta

Toinen esimerkki työsuhteen pysyvyyden erityissuojan piiriin kuuluvasta työntekijästä on sosiaalityötarkastaja.

Työnantaja ei saa irtisanoa tai irtisanoa työsopimusta sosiaalityötarkastajan tehtävää hoitavan työntekijän kanssa toimeksiannon aikana ja sen päättymistä seuraavan vuoden aikana, ellei työsopimuksen irtisanomiseen ole perusteltua syytä (13 §). 1 § sosiaalitarkastustyöstä annetun lain mukaisesti). Tällöin työsopimus voidaan kuitenkin irtisanoa yrityksen ammattiliittojärjestön lakisääteisen toimivaltaisen toimielimen suostumuksella.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ammattiyhdistyksen suostumuksen puuttuminen edustamansa työntekijän työsopimuksen irtisanomisesta tai irtisanomisesta ei aina ole työntekijän työsuhteen todellista suojaa. Varsinainen irtisanomissuoja on mahdollista vain niissä tapauksissa, joissa lainsäätäjä on suoraan asettanut työsuhteen päättämismahdollisuuden ehdoksi ammattiliittojen päätöksen, jolla työnantaja hyväksyy tällaisen aikomuksen.

Katarzyna Nowicka