Kuluttajan oikeuksien ja yrittäjän velvollisuuksien suojaaminen

Palvelus

Asiakas, kuluttaja ja ostaja ovat termejä, jotka liittyvät läheisesti myyntiin. Asiakas ei kuitenkaan aina ole kuluttaja. Kuluttajan oikeuksien suojelusta annetun lain tarkoituksena on taata luonnollisten henkilöiden ja yrittäjien välinen kauppa- ja ostosopimusten turvallinen solmiminen. Joskus käy niin, että yrittäjät käyttämällä määräävää asemaansa markkinoilla provosoivat asiakkaan tekemään päätöksen tehdä sopimus, joka on hänelle epämukava. Toinen valvontaa vaativa näkökohta on laajamittainen verkkomyynti. Sähköisen kaupankäynnin markkinat kukoistavat. Vuoden 2014 kuluttajanoikeuslaki sisältää säännöksiä yrittäjien ja kuluttajien välisten sopimusten tekemisestä, mutta se koskee erityisesti muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa ja etäsopimuksia. Tarkista, mitä on kuluttajan oikeuksien suoja.

Kuluttajan oikeuksien suojelu – ketä se koskee?

Suoja kuluttajan oikeuksien suojan alalla myönnetään luonnolliselle henkilölle, joka suorittaa oikeustoimen yrittäjän kanssa (osto-myyntisopimukset). Tämä pätee myös silloin, kun yrittäjä on myös osapuolena, mutta hän tekee oston, joka ei liity suoraan hänen liiketoimintaansa. Tämä tarkoittaa, että jos yrittäjä hankkii kuluttajan aseman henkilökohtaiseen käyttöön, esimerkiksi ostamalla kahvia kotiin, eikä toimita sitä toimistoon.

Tuotetta tarjoava yrittäjä on velvollinen noudattamaan kuluttajansuojaa koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Se on mikä tahansa siviilioikeudellinen yhteisö, joka harjoittaa liiketoimintaa omaan lukuunsa. Puolan oikeusjärjestelmän taloudellisen toiminnan muotoja ovat mm yksityinen elinkeinonharjoittaja, siviilioikeudellinen yhtiö, avoin yhtiö, yhtiö- ja osakeyhtiöt. Yritys on elinkeinotoiminnan puhekieli, joka on lain valossa vain osa yritystä - tai tarkemmin sanottuna - sen nimeä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka ostaa elinkeinonharjoittajalta tuotteen omaan käyttöönsä, joka ei liity hänen elinkeinotoimintaansa. Asiakas voi olla sekä luonnollinen henkilö että toiselta yrittäjältä toimistotarvikkeita ostava oikeushenkilö. Silloin se ei ole kuluttaja, vaan tasavertainen sopimuspuoli.

Mitä on kuluttajan oikeuksien suojelu?

Tärkeimpiä kuluttajansuojan näkökohtia ovat:

 • tarkat tiedot sopimuksen kohteesta ja sisällöstä,

 • yrittäjää koskevien tietojen avoimuus,

 • kuluttajia huolestuttavan käyttäytymisen torjuminen.

Yksi kuluttajansuojan tavoitteista on kunnioittaa oikeutta hänen vapauteensa, tahdonvapauteen, joka ilmenee tuotteen ostopäätöksessä. Tällainen tahto voi ilmetä haluna palauttaa verkosta tilattu tuote, joka ei vastannut odotuksia. Tämä ilmenee myös halukkuudessa käyttää tuotetta sopimuksen mukaisesti, eli mahdollisuutena valittaa viallisesta sopimuksen kohteesta.

Lisäksi lainsäätäjät varmistavat, että kuluttaja on hyvin perillä tehdyn sopimuksen asiayhteydestä ja vaikutuksista. Hänen päätöksensä on oltava tietoinen.Tahdonilmaisujen virheet voivat vaikuttaa tehdyn kauppasopimuksen pätevyyteen ja niillä voi olla ehdoton vaikutus myynti- ja ostosopimuksen mitätöimisenä tai kumottavana - sen tekemisen oikeudellisten seurausten kiertämisenä. Tämä tarkoittaa, että tehtyä sopimusta ei tarvitse täyttää.

Kuluttajan oikeuksien suojelun tarkoituksena on mm. että kuluttajaa ei rasita velvollisuus suorittaa maksu, josta hän ei tiennyt tai ilman hänen nimenomaista suostumustaan. Tästä syystä on pääteltävä, että tilatut tuotteet eivät ole maksuvelvollisia. Tämä on elinkeinonharjoittajan riski.

Myös yksityiselämän turvaaminen on tärkeää. Suosittu roskapostitus tai postitus yhdessä henkilötietojen käsittelyn kanssa voi loukata jokaisen henkilön oikeutta yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan.

Kuluttajien oikeuksien suojaaminen ja kielletyt sopimusmääräykset

Usein käy niin, että markkinoilla määräävässä asemassa oleva yrittäjä ei kunnioita kuluttajan oikeuksia. Yksittäiset valitukset kuluttaja- ja kilpailuasioista vastaavalle komission jäsenelle eivät johda laiminlyöntiin. Yrittäjän velvollisuuksia sääteleviin laillisiin säännöksiin kannattaa kiinnittää huomiota. Alla on ohjeita kauppiaille:

 • hinta on muotoiltava yksiselitteisesti (etiketissä oleva hinta on sitova hinta, kuluttaja hyväksyy kuluttajalle tehdyn tarjouksen, kun hän päättää, että hinta sopii hänelle ja päättää ostaa tuotteen)

 • sopimuksen määräyksiä ei saa muotoilla hyvän moraalin vastaisesti (edellyttää, että tietynlainen omair vivre on säilytettävä, esim. ei luokitella asiakkaita, vältetään heidän halventavaa tai halventavaa kohtelua, ei luoda markkinointia, joka voi johtaa hyväksikäyttöön )

 • myyntisopimus ei saa loukata törkeästi asiakkaan etua (sopimuksen määräykset, jotka rajoittavat takuun kohteena olevan tuotteen fyysisten vikojen vastuuaikaa, ovat mitättömiä).

Mitä ovat kiellettyjä lausekkeita?

Nämä ovat tietueita, jotka:

 • rajoittaa tai sulkea pois yrittäjän vastuuta (säännös, että kassakoneelta poistumisen jälkeen valitusta ei käsitellä lain vastaisena, yrittäjän ei tarvitse ottaa vastaan ​​palautettua tavaraa, mutta ei voi koskaan kieltäytyä vastaanottamasta sitä, jos se on viallinen ja takuuaika ei ole umpeutunut, eli myydyn tavaran 2 vuoden suoja-aika),

 • antaa yrittäjille määräysvallan määräysten sisällöstä ja sopimuksen täytäntöönpanosta,

 • antaa yrittäjälle mahdollisuuden luoda epäsuotuisat olosuhteet,

 • rikkovat sopimustasapainoa (ne asettavat yrittäjän etuoikeutettuun asemaan).

Edellä mainitut lausekkeet, mikäli niitä käytetään sopimuksessa, eivät sido kuluttajaa. Tämä tarkoittaa, että tehty sopimus on pätevä, mutta säännökset sisältävät kuluttajan oikeuksia loukkaavia säännöksiä, ts. kiellettyjä lausekkeita ei voida soveltaa. Yrittäjä ei siis voi luottaa niihin sopimukseen perustuvissa vaateissa, koska asiakas allekirjoitti ehdot, joten hän tiesi, mihin suostui. Osapuolet eivät ole tasa-arvoisia kuin siviilioikeudessa, jossa osapuolet voivat vapaasti muokata sopimuksen määräyksiä. Lainsäätäjä tukee kuluttajaa tietäen, että kuluttajalla on heikompi asema sopimuspuolena yrittäjän kanssa tehdyssä sopimuksessa.

Mitkä tahot toimivat kuluttajien oikeuksien suojelemiseksi?

Tuomioistuimet suorittavat satunnaista valvontaa. Jokainen, joka uskoo, että hänen oikeuksiaan kuluttajana on loukattu, voi kääntyä Kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston pääjohtajan, kuluttaja-asiamiehen tai kansalaisjärjestön puoleen kuluttajansuojaan liittyvästä lakisääteisestä toiminnasta.

Yrittäjän tärkeimmät tiedotusvelvollisuudet

Viimeistään, kun kuluttaja ilmaisee tahtonsa eli päättää valita tietyn tuotteen, yrittäjä on velvollinen ilmoittamaan hänelle ennen kaikkea:

 • edun pääpiirteet,

 • tunnistetietosi,

 • tuotteen/palvelun kokonaishinta tai palkkio (verot mukaan lukien),

 • suoritustapa ja päivämäärä sekä valitusmenettely,

 • vastuu palvelun laadusta,

 • myynnin jälkeisen palvelun sisältö ja takuu,

 • sopimuksen kesto - jos sopimus on voimassa toistaiseksi,

 • automaattinen jatkaminen (myös sopimuksen irtisanomisen perusteiden ja tapojen perusteella),

 • digitaalisen sisällön yhteentoimivuus eli laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset.

Kuluttajien kollektiivisten etujen suojaaminen, sellaisena kuin siitä säädetään edellä mainitussa laissa, ei sulje pois muiden lakien mukaista suojaa.