Kansallisen tuomioistuinrekisterin luottamuksellisesti toimivien kolmansien osapuolten suoja

Palvelus

Kansallinen tuomioistuinrekisteri on julkinen rekisteri, joka kerää ja toimittaa tietoja siihen rekisteröidyistä yhteisöistä. Vaikka kyseessä on yleisten tuomioistuinten hoitama valtion laitos, tapahtuu usein niin, että rekisteriin merkityn tahon tuottamuksesta sen sisältämät tiedot ovat virheellisiä tai vanhentuneita. Suojellakseen asianomaisia ​​kolmansia osapuolia edellä mainitun laiminlyönnin seurauksilta kansallisesta tuomioistuinrekisteristä 20. elokuuta 1997 annetulla lailla (jäljempänä laki kansallisesta tuomioistuinrekisteristä) otettiin käyttöön säännöksiä, joilla varmistetaan kolmansien osapuolten suoja. toimii luottamuksellisesti kansallisessa tuomioistuinrekisterissä.

Aluksi on huomioitava, että kansalliseen tuomioistuinrekisteriin merkityt tahot ovat velvollisia päivittämään rekisterimerkinnän tietoihin aina muutoksia. Lisäksi Art. Oikeusrekisterilain 22 §:ssä todetaan nimenomaisesti, että asianosaisen tulee jättää hakemus kansallisen tuomioistuinrekisterin muuttamiseksi viimeistään 7 päivän kuluessa. Valitettavasti yllä olevien määräysten noudattamatta jättäminen on melko yleinen käytäntö. Tarkastaessamme urakoitsijaamme rekisteristä meidän tulee olla erityisen varovaisia, ja on parasta kohdata oikeusrekisteriin julkistetut tiedot muista lähteistä tai suoraan itse taholta.

Mikä kansallinen tuomioistuinrekisteri oikein on?

Kansallinen tuomioistuinrekisteri on eräänlainen julkinen rekisteri, jonka ensisijaisena tehtävänä on kerätä ja toimittaa tietoja siihen rekisteröidyistä yhteisöistä. Se on perustettu kansallisesta tuomioistuinrekisteristä annetun lain nojalla ja se on toiminut 1.1.2001 alkaen. KRS koostuu kolmentyyppisistä rekistereistä:

  • yritysrekisteri;

  • rekisteri yhteisöistä, jotka eivät ole yrittäjiä (jotka toimivat voittoa tavoittelematta, esim. yhdistykset, säätiöt);

  • maksukyvyttömien velallisten rekisteri.

Kansallista tuomioistuinrekisteriä ylläpitävät käräjäoikeudessa toimivat talousjaostot, jotka tunnetaan nimellä rekisterituomioistuimet. Sen sijaan Oikeusrekisterin keskustietotoimisto vastaa tietojen keräämisestä ja toimittamisesta sähköisessä muodossa. CI-KRS-tietokanta on saatavilla oikeusministeriön verkkosivuilla.

Kansallisen tuomioistuinrekisterin luottamuksellisesti toimivien kolmansien osapuolten suoja

Kolmannet osapuolet, jotka toimivat kansallisen tuomioistuinrekisterin luottamuksella, on suojattu 1999/2006 13 artiklan säännöksellä. Kansallisesta tuomioistuinrekisteristä annetun lain 14 §. Edellä mainitun säännöksen mukaan rekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen jättämisvelvollinen ei saa vedota vilpittömässä mielessä toimivia kolmansia osapuolia vastaan ​​tietoihin, joita ei ole merkitty rekisteriin tai jotka on poistettu siitä. Art. Tuomioistuinrekisteristä annetun lain 14 §:n tarkoituksena on suojella kolmansia osapuolia heidän tilanteensa heikkenemiseltä verrattuna tilanteeseen, joka olisi saatu, jos todellinen oikeudellinen asema vastaisi rekisterissä ilmoitettua oikeudellista asemaa.

On syytä huomauttaa, että hyvässä uskossa on laillinen olettama, joka koostuu tietyissä olosuhteissa perustellusta uskosta, että henkilöllä on oikeus, jota hän tosiasiallisesti käyttää. Yksinkertaisimmillaan on ymmärrettävä, että on olemassa hyvässä uskossa oleva henkilö, joka ei tiedä kansalliseen tuomioistuinrekisteriin kirjaamattomia tai siitä poistettuja tietoja. Toisaalta vilpillisyyden osoittaminen on sen osoittamista, että kolmas osapuoli tiesi sellaisen tiedon olemassaolosta, jota ei ole kirjattu tai poistettu rekisteristä tai ei tiennyt, mutta tiedon puutetta tältä osin ei voida pitää perusteltuna. tapauksen olosuhteet.

Tuomioistuimessa riita-asioissa siitä, onko kolmas osapuoli vilpittömässä mielessä, todistustaakka on aina rekisteröidyllä yhteisöllä.

Edellä oleva tarkoittaa sitä, että kolmas osapuoli voi vedota tuomioistuinrekisteriin tallennettuihin tietoihin, jos hänellä ei ole tietoa siitä, että rekisterissä olevat tiedot eivät ole todistusvoimaisia, eikä hänen virheellisyydestään riittävällä huolellisuudella saatu selville. . Toisaalta rekisteriin merkitty yhteisö ei voi hyötyä kolmannen osapuolen toimista, jos se ei ole ilmoittanut rekisteriin tehdyistä muutoksista ajoissa.

Vilpillisen toiminnan vaikutukset

On syytä muistaa, että kolmansien osapuolten suoja koskee vain henkilöitä, jotka toimivat rekisterissä luottamuksellisesti, eli se ei koske vilpillisessä mielessä toimivia henkilöitä, eli niitä, jotka tiesivät syötettyjen tietojen olevan vanhentuneita tai virheellisiä. tai heillä oli mahdollisuus hankkia tällaista tietoa. Vilpillisen mielen seurauksena on kyvyttömyys vapautua oikeustoimen suorittamisen seurauksista kansalliseen tuomioistuinrekisteriin merkityn yhteisön kanssa vedoten rekisteriin sisältyvien tietojen valheellisuuteen.

Esimerkki 1.
Osakeyhtiön yhtiöjärjestys myönsi hallintoneuvoston jäsenille oikeuden nimittää ja erottaa hallituksen jäseniä. Hallintoneuvoston äänestyksen seurauksena koko hallituksen kokoonpano vaihtui. Tästä muutoksesta ei ilmoitettu kansalliselle oikeusrekisteriin. Tämän jälkeen yhtiön vastapuoli, tietäen hallituksensa muutoksesta, teki sopimuksen yhtiön kanssa, jota edustivat entiset hallituksen jäsenet eli valtuutetut henkilöt. Tiedessään muutoksista yhtiön hallintoelimissä urakoitsijalla ei ole todellista oikeutta vedota Art. Kansallisesta tuomioistuinrekisteristä annetun lain 14 §.

Oikeusrekisteriin ilmoitettujen tietojen oikeellisuusolettama

Oikeusrekisteriin pykälän mukaisesti luovutetut tiedot. Tuomioistuinrekisteristä annetun lain 17 §:ssä käytetään ns totuuden olettamus. Rekisterin merkintöjen oletetaan olevan oikeita ja oikeita.

Lisäksi rekisterituomioistuimen tehtävänä on edellä mainitun todenperäisyysolettaman vuoksi varmistaa, että kansalliseen tuomioistuinrekisteriin merkityt yhteisöt täyttävät rekisteröintivelvollisuutensa. Näin ollen jos tuomioistuin päättää, että rekisteriin merkitsemistä koskeva hakemus on pakollinen eikä sitä ole jätetty määräajan umpeutumisesta huolimatta, pykälän mukaan. Tuomioistuinrekisteristä annetun lain 24 §:ssä on oikeus soveltaa toimenpiteitä, joilla velvoitettu pakotetaan suorittamaan tiettyjä toimia. Lisäksi tuomioistuimella on toimivalta tutkia, ovatko hakemukseen liitetyt asiakirjat muodoltaan ja sisällöltään lain mukaisia. Tuomioistuin tutkii myös hakemuksessa ilmoitettujen, yhteisön yksilöivien tietojen oikeellisuuden sekä niiden vastaavuuden todelliseen tilaan, jos sillä on tästä perusteltua epäilyä.

Yhtiön suorittama oikeustoimi irtisanotun hallituksen jäsenen toimesta, joka oli sen suorittamishetkellä vielä yrittäjärekisterissä

Erotetun hallituksen jäsenen, joka oli vielä sen toteuttamishetkellä yrittäjärekisteriin merkityn, suorittama oikeustoimi ei ole ehdottoman mitätön. Tämä tarkoittaa, että yhtiön entisen edustajan ja vilpittömässä mielessä toimivan kolmannen välillä tehty oikeustoimi on pätevä ja sillä on oikeusvaikutuksia. Korkein oikeus kommentoi asiassa 12.2.2014 antamassaan tuomiossa (tiedostoviite: IV CSK 361/13), jossa todettiin, että 12.2.2014 antamassaan tuomiossa (tiedostoviite: IV CSK 361/13). Oikeusrekisterilain 14 §:ssä, toisin kuin siviililaissa, määritellään vaaditun rekisterimerkinnän puuttumisen oikeudelliset seuraukset. Nämä vaikutukset muodostuvat siitä, että oikeudellinen toimi on suoritettu 11 artiklassa määritellyissä olosuhteissa. Lain 14 § sitoo yhtiötä sen suhteissa kolmanteen osapuoleen. Tuomioistuin korosti, että pykälän säännösten tulkinta. 14 ja art. Tuomioistuinrekisteristä annetun lain 17 §, jossa määritellään yrittäjärekisteriin ilmoitettujen merkintöjen sisältö huomioon ottaen toteutettujen oikeustoimien vaikutukset, suojelee kaupankäyntiin osallistuvien etuja siten, että luottamuksellisesti toimiva taho tällaisten merkintöjen sisältö ei voi joutua epäedullisempaan tilanteeseen kuin se, jossa se olisi, jos todellinen oikeudellinen asema vastaa rekisterissä ilmoitettua oikeudellista asemaa.

Toisaalta Łódźin muutoksenhakutuomioistuimen 18. syyskuuta 2013 antaman tuomion (tiedostoviite: I ACa 268/13) mukaan on pidettävä mielessä, että edellä kuvatussa tilanteessa kolmas osapuoli ei voi tehokkaasti nostaa pätemättömyyttä koskevan väitteen sen yhtiön tekemästä sopimuksesta, jota edustaa erotettu hallituksen jäsen, joka oli vielä sopimuksen tekohetkellä rekisterissä. Rekisteriin merkityn henkilön, joka ei ole jo valtuutettu toimimaan oikeushenkilönä, tällaisessa tilanteessa suorittamaa tekoa ei voida tehokkaasti riitauttaa, kuten pykälän mukaan. 15 sek. 1 ja art. 17 sek. Kansallisesta tuomioistuinrekisteristä annetun lain 1 §:stä seuraa, että Court and Economic Monitorissa julkaisemispäivästä lähtien kukaan ei voi salata tietämättömyyttään merkinnästä, ja syötettyjen tietojen oletetaan pitävän paikkansa.

Vastuu kansallisen tuomioistuinrekisterin tietojen oikeellisuudesta

Oikeusrekisteriin merkitty yhteisö vastaa rekisteriin sisältyvien tietojen oikeellisuudesta. Perustuu artikkeliin. Kansallisesta tuomioistuinrekisteristä annetun lain 18 §:n mukaan tämä yhteisö on velvollinen varmistamaan, että kansallisen tuomioistuinrekisterin sisältämät tiedot vastaavat todellisuutta. Hänen tulee varmistaa, että kaikista rekisteriin merkittävistä muutoksista ilmoitetaan 7 päivän kuluessa. Se on erittäin tärkeää, koska mikään hyvässä uskossa toimivan kolmannen osapuolen suorittama teko ei mitätöidä kansallisen tuomioistuinrekisterin vanhentuneiden tai väärien tietojen vuoksi, vaikka se ei olisikaan yhteisön syytä.

Lisäksi Art. Tuomioistuinrekisterilain 17 §:n 2 momentin mukaan siitä seuraa, että vaikka tiedot olisi merkitty rekisteriin hakemuksen vastaisesti tai jopa ilmoittamatta sitä, yhteisö ei voi puolustautua vilpittömässä mielessä toimivaa kolmatta henkilöä vastaan. väite siitä, että tiedot eivät ole totta ilman omaa syytään, koska hänen syynsä on kansallisen tuomioistuinrekisterin merkinnän valvonnan laiminlyönti ja merkinnän oikaisu-, täydennys- tai poistamispyynnön jättäminen.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Vastuu vahingosta, joka johtuu kansallisen oikeusrekisterin sisältämistä vääristä tai vanhentuneista tiedoista

Se, jonka tiedot ovat rekisterissä, vastaa vahingosta, joka aiheutuu kansallisen tuomioistuinrekisterin sisältämistä totuudenvastaisista tai vanhentuneista tiedoista. Tämä vastuu on määrätty art. Tuomioistuinrekisteristä annetun lain 18 §:n mukaan rekisteriin merkitty yhteisö on vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut:

  • väärien tietojen ilmoittaminen, jos ne olivat hänen pyynnöstään maahantulovelvollisuuden alaisia;

  • Rekisteriin merkittyjen tietojen ilmoittamatta jättäminen laissa säädetyssä määräajassa.

Edellä oleva tarkoittaa, että yhteisö on vastuussa rekisteröintivelvollisuuden toimista tai laiminlyönneistä, jos niistä on aiheutunut vahinkoa kolmannelle osapuolelle virheellisten tietojen toimittamisesta oikeusrekisteriin tai ilmoittamatta jättämisen vuoksi. lakisääteisen määräajan kuluessa. On syytä muistaa, että jos vahinko on aiheutettu kolmannen osapuolen omaisuudelle, yhteisö vastaa siitä ankarasti.

Rekisteriin merkitty yhteisö ei vastaa kolmannelle aiheutuneesta vahingosta, jos se on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä tai yksinomaan vahinkoa kärsineen tai sellaisen kolmannen osapuolen tuottamuksesta, josta hän ei ole vastuussa.

Kansallisen tuomioistuinrekisterin luottamuksellisesti toimivien kolmansien osapuolten suoja - yhteenveto

Avoimella tiedonkeruulla ja julkaisemisella Valtakunnallinen tuomioistuinrekisteri takaa niiden kaupankäyntiin osallistuvien turvallisuuden, joissa on rekisteriin merkittyjä yhteisöjä. On erittäin tärkeää suojella kolmansia osapuolia, jotta kansallinen tuomioistuinrekisteri täyttää tavoitteensa. Rekisteröintiyhteisöjen ja niiden kanssa yhteistyötä tekevien kolmansien osapuolten suojelemiseksi oli otettava käyttöön useita oikeudellisia instituutioita. Tätä tarkoitusta varten luotiin joukko edellä kuvattuja oikeudellisia periaatteita ja olettamuksia, joita voimme yhteisesti kutsua Kansallisen oikeusneuvoston julkisen uskon takuuksi. Tämän ansiosta kaikki asiasta kiinnostuneet voivat toimia täysin luottamuksellisesti rekisterissä oleviin tietoihin, sillä vaikka tieto osoittautuisikin virheelliseksi, heidän asemansa ja omaisuutensa on suojattu.