Tilitoimiston siviilioikeudellinen vastuu - onko se aina pakollinen?

Kirjanpitotoimistot

Yksi tilitoimiston päätehtävistä on vastuuvakuutuksen ottaminen. Mikä on tämän velvoitteen oikeusperusta? Mikä on vakuutussumma ja mikä on sen laajuus? Tarkistamme, vaaditaanko tilitoimiston siviilioikeudellista vastuuta kussakin kirjanpitopalvelujen tarjoamisessa!

Oikeusperusta tilitoimistojen velvollisuudelle tehdä vastuuvakuutussopimus

Tilitoimistojen vastuuvakuutussopimuksen solmimisvelvollisuudesta säädetään hyvin yksipuolisesti valtiovarainministerin 6.11.2014 antamalla asetuksella, joka asettaa tällaisen velvoitteen kirjanpidon alalla toimiville yhteisöille. palvelut.

Saman määräyksen mukaan vakuutussopimuksen solmimispäivän tulee olla sama kuin toiminnan aloittamispäivä. Mitä tilitoimiston avaaminen yrittäjälle käytännössä tarkoittaa? Sinun tulee olla kiinnostunut vastuuvakuutuksesta ennen yrityksen rekisteröintiä. Jos valvontaviranomaiset havaitsevat edes yhden päivän viivästyksen, on suuri todennäköisyys, että taloudellinen sakko määrätään.

Tilitoimiston vastuuvakuutuksen laajuus

Miltä tilitoimiston ostettu vastuuvakuutus suojaa meitä? Ensinnäkin siviilioikeudellista vastuuta vastaan, joka liittyy kirjanpidon pitämisestä aiheutuneisiin vahingoihin. Kuten yleisesti tiedetään, tilitoimistojen toiminnan erityispiirteet edellyttävät huolellisuutta ja määräaikojen noudattamista. Asiakkaan vahingoksi johtaneesta laiminlyönnistä tai toiminnasta määrätään tilitoimistolle sakko tai sakko. Tällaisissa tilanteissa ostettu vakuutus kattaa kaikki korvaukset, sakot tai muut korvaukset.

Mitä poikkeuksia vakuutuksen piiriin kuuluu? Vastuuvakuutus ei korvaa HR- ja palkanlaskentaan liittyviä vahinkoja. Tältä osin ZUS-maksujen, palkkojen tai veroasioiden laskenta ei kuulu vastuuvakuutuksen piiriin. Vakuutus ei myöskään korvaa henkilötietojen käsittelyn virheistä aiheutuneita vahinkoja. Vastuuvelvollisuutta ei kata myöskään vahingoista, jotka muodostuvat sopimussakkojen maksamisesta.

Viimeisenä poikkeuksena on suojan puute tulo- ja menokirjanpidon yhteydessä tehtyjen laiminlyöntien tai virheiden varalta, jota käytetään yksinkertaistetussa kirjanpidossa. Mikä on tilitoimistojen pakollisen vastuuvakuutuksen takuusumma? Asiasta säädetään myös valtiovarainministerin asetuksella. Vähimmäistakuun määrä vuonna 2021 yhtä tapahtumaa kohden on tasan 10 000 euroa. Puolan zlotyiksi muunnettuna Puolan keskuspankin keskimääräisen valuuttakurssin mukaan vakuutuksenantaja korvaa kaikki 45 485 PLN:n arvoiset vahingot.

Mitä pitää ottaa huomioon ostettaessa tilitoimiston vastuuta?

Pakollisen vastuuvakuutuksen ostovelvoitteen käyttöönoton myötä yhä useammat vakuutusyhtiöt päättävät ottaa tarjoukseensa juuri tällaisen vakuutustuotteen. Tilanne on tilitoimistoille suotuisa, jolloin ne voivat valita vapaasti monien tarjousten joukosta. Mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun etsitään tilitoimiston sopivaa ulkopuolista vastuuta?

Ensinnäkin palkkion arvo, jonka yritys maksaa suojasta. Kuten ajoneuvon omistajien suositussa TPL:ssä, myös tässä eri vakuutuksenantajat laskevat vakuutusmaksun punnitsemalla riskiä, ​​aiempia tapauksia ja monia muita muuttujia. Siitä huolimatta vakuutusyhtiöt tarjoavat meille yhä korkeampia hintoja, ja valitsemamme palkkion riippuu tietysti meistä.

Päätöstämme voi helpottaa myös mahdollisuus korottaa takuusummaa sekä mahdollisuus laajentaa vakuutusturvaa HR- ja palkkahallintoalueelle, jota vakiovakuutus ei kata. Tämä on houkutteleva tilaisuus yrityksille, joiden toiminta perustuu pääosin HR-prosessien tukemiseen tai niille tilitoimistoille, jotka palvelevat suuria asiakkaita. Suurin osa toimistoista hoitaa asiakkaita myös yksinkertaistetulla kirjanpidolla, joten tällä toimialalla kannattaa huolehtia vastuuvakuutuksesta.

Perinteiset vakuutusyhtiöt tarjoavat meille mahdollisuuden maksaa vakuutusmaksu yhtenä eränä tai erissä, mikä voi tietysti vaikuttaa vakuutusmaksun lopulliseen arvoon.

Seuraukset tilitoimiston siviilioikeudellisen vastuun puuttumisesta

Erittäin tärkeä seikka on, että kirjanpitoa pitävän tilitoimiston vastuuvakuutus on täysin pakollinen, minkä vahvistaa kirjanpitolain säännökset.

Näiden säännösten mukaan voimassa olevan vastuuvakuutuksen laiminlyönnistä voi seurata sakko ja ääritapauksissa jopa vapaudenrajoitus. Tietenkin, jos vastuuvakuutusta ei ole, tilitoimisto, joka huolimattomuuden vuoksi vahingoitti asiakasta, joutuu maksamaan vahingot tai sakot omista varoistaan. Joillakin tilitoimistoilla ei kirjanpitopalveluiden tarjoamatta jättämisen vuoksi ole vastuuvakuutusta, koska sitä ei laissa vaadita. On kuitenkin huomionarvoista, että kirjanpitoalan sääntelyn purkamisen myötä markkinoille on syntynyt huomattavaa kilpailua tilitoimistojen välillä. Kolmannen osapuolen vastuupolitiikka on signaali potentiaaliselle asiakkaalle, että tietyllä toimistolla on ammattimainen lähestymistapa tarjoamiinsa palveluihin.

Muut tilitoimiston johtamiseen liittyvät muodolliset vaatimukset

Yrittäjien, jotka aikovat perustaa tulevaisuudessa oman tilitoimiston kirjanpidon kanssa, on oltava tietoisia tietyistä vaatimuksista, jotka on täytettävä, jotta tällainen toiminta voidaan täysin laillistaa.

Tietysti velvollisuus tehdä vastuuvakuutussopimus on yksi ehdoista. Palvelutoimintaa voivat kuitenkin harjoittaa vain täysin oikeuskelpoiset yrittäjät, joita ei ole koskaan lainvoimaisella tuomiolla tuomittu liikevaihdon, liikevaihdon, verorikoksesta tai kirjanpitoasiakirjojen väärentämisestä.