Pakollinen ositettu maksu ja lisäseuraamukset veronmaksajille

Palveluvero

Tavara- ja palveluverolaissa (alv-laki) ei 1.11.2019 alkaen enää löydy säännöksiä ns. käänteinen maksu. Pykälän 17 1 momentista kumottiin kohdat 7 ja 8, joissa määrättiin, että verovelvollinen on liitteessä 11 lueteltujen tavaroiden (esim. terästuotteet, jätteet) ostaja tai liitteessä 14 lueteltujen palvelujen (esim. rakentaminen) ostaja. toimii).)
Nykyisessä oikeusvaltiossa liiketoimet aiemmin kuuluivat ns käänteistä taakkaa verotetaan samalla tavalla kuin muita. Tämä tarkoittaa, että tavaroiden ja palvelujen myyjät lisäävät arvonlisäveron asianmukaisella tavalla.
Edellä oleva ei tarkoita, että aiempi verojärjestelmä olisi vapautettu. Lainsäätäjä otti käyttöön jaetun maksumekanismin pakollisen soveltamisen erityisesti käännetyn verovelvollisuuden alaisten tavaroiden ja palvelujen osalta. Epäonnistuminen muutoksiin sopeutumisesta voi olla taloudellisesti erittäin tuskallista – kannattaa siis lukea tämä artikkeli ja tarkistaa, mistä pakollisessa osittaisessa maksussa on kyse!

Mikä on pakollinen osamaksu ja mitä tavaroita ja palveluita se sisältää?

Aluksi kannattaa esitellä jaetun maksun olemus, ns ositettu maksu, joka oli määritelmänsä mukaan vapaaehtoinen, vaikka muutetut säännökset periaatteessa "pakottavat" veronmaksajat soveltamaan sitä laajemmin. Osittainen maksu ei ole muuta kuin nettosumman maksamista urakoitsijan selvitystilille ja verosumman maksamista erilliselle ALV-tilille, jota ei voi vapaasti määrätä. Se tehdään automatisoidusti - riittää, että valitset siirtolomakkeessa jaetun maksutavan ja liität mukaan arvonlisäveron määrästä. Tämän ratkaisun ydin on suojella valtion budjetin etuja petoksilta arvonlisäveron selvityksen alalla. Se on merkittävä kunnianosoitus, ja siksi ryhdytään lisätoimiin tämän veron kiristämiseksi.

"Käännetyn verovelvollisuuden" poistaminen tavaroiden ja palveluiden verotuksen alalla liittyy sellaisen mekanismin käyttöönottoon, jolla on tarkoitus suorittaa samanlainen tehtävä eli rajoittaa väärinkäytösten mahdollisuuksia. Lainsäätäjä yhdisti liitteet 11 ja 14 eli aiemmin käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluneet tavarat ja palvelut sekä liitteen 13, joka kattaa ns. arkoja tavaroita yhdessä liitteessä nro 15. 1.11.2019 alkaen arvonlisäverolakiin sovelletaan uutta liitettä nro 15, johon sovelletaan pakollista osamaksua. Tämä liite sisältää mm. tietyt metallituotteet ja -jätteet (entinen liite nro 11), elektroniikka ja polttoaineet (entinen liite nro 13) sekä rakennustyöt (entinen liite nro 14). Liitteessä nro 15 on myös uusia kohteita Select incl. henkilöautojen ja moottoripyörien osat ja tarvikkeet. 1. marraskuuta alkaen arvonlisäverolain liitteessä 15 lueteltujen tavaroiden ja palvelujen maksamiseen tulee käyttää pakollista split-maksujärjestelmää,

"Todennettu laskulla, jossa maksettava kokonaissumma on pykälässä tarkoitettu summa. Lain 19 § 2 kohta - Yrittäjälaki (arvonlisäverolain 108 a §:n 1 a kohta). Edellä mainittu summa on 15 000 PLN brutto ”.

Yllä oleva asetus vaikuttaa varsin epätarkalta, koska asetuksessa käytetään termiä "muodostaa määrän" eikä esimerkiksi "muodostaa määrän, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin". On syytä olettaa, että kyseessä on 15 000 zlotya brutto tai sitä suurempi liiketoimi, ja veroviranomaiset tulkitsevat tämän asetuksen todennäköisesti tähän sävyyn.

Rangaistukset uusien sääntöjen noudattamatta jättämisestä myyjän puolelta

Arvonlisäverolain liitteessä 15 lueteltuja tavaroita koskevat muuttuneet määräykset vaativat huomiota sekä tavarantoimittajilta että vastaanottajilta. Näiden seikkojen ymmärtämättä jättäminen voi johtaa alla kuvattujen seuraamusten määräämiseen.

Kun laskua dokumentoidaan liitteen 15 mukaisten tavaroiden ja/tai palvelujen toimituksesta, toimittajan tulee sisällyttää pakollisesti ilmaus "jaettu maksumekanismi", jos tapahtuman arvo ylittää 15 000 PLN. Lisäksi hän on velvollinen hyväksymään maksut tässä muodossa. Edellä mainitun merkinnän puuttuminen voi johtaa siihen, että verotoimiston päällikkö tai tulli- ja veroviraston päällikkö asettaa ylimääräisen verovelan, jonka määrä vastaa 30 % tavaroiden luovutuksen veron määrästä. tai tässä laskussa mainittujen lain liitteessä 15 lueteltujen palvelujen tarjoaminen. Sellaisten luonnollisten henkilöiden osalta, jotka ovat samasta teosta verorikoksesta tai verorikoksesta vastuussa, lisäverovelvollisuutta ei ole. Veroviranomaiset ovat hankkineet uuden työkalun, joka mahdollistaa toimittajalle lisäverovelvollisuuden, joka on 30 % veron määrästä liitteessä 15 luetelluista tavaroiden luovutuksista tai palveluista tilanteessa, jossa lasku ei eivät sisällä merkintää "jaettu maksumekanismi"! Yllä oleva sanktio laskun huomautuksen puuttumisesta vaikuttaa varsin ankaralta, kun otetaan huomioon se, että teknisellä ja muodollisella virheellä voi käytännössä olla vakavia seurauksia. Jos urakoitsija kuitenkin selvityksen puuttumisesta huolimatta suorittaa velan ositettuna (tai ainakin osittain liitteen 15 mukaiseen tavaran toimitukseen/palveluun liittyen), edellä tarkoitettua lisäverovelvollisuutta ei kuitenkaan synny. perustaa.

MPP-merkintöjen sisällyttäminen jokaiseen laskuun – turvallisempi ratkaisu?

Siksi yrittäjät voivat keksiä merkinnän "jaettu maksumekanismi" sijoittamisesta jokaiseen myyntilaskuun välttääkseen seuraukset yllä kuvatun lisäverovelvollisuuden muodossa.

Tietysti tällainen toiminta auttaa välttämään kyseessä olevan seuraamuksen, vaikka onkin pidettävä mielessä, että laskujen/laskujen virheellinen laatiminen on verorikoslaissa rangaistava teko. Art. Edellisessä virkkeessä tarkoitetun lain 62 § 1 momentin mukaan
"Joka velvoitteensa vastaisesti ei anna laskua tai laskua, laatii ne virheellisesti tai kieltäytyy niiden laatimisesta, on määrättävä sakkoa 180 päivään asti."
Lue lisää pakollisesta osittaisesta maksusta:
- Pakollinen ositettu maksu ja käännetty verotus
- Pakollinen osamaksu - miten se toimii ja ketä se koskee?
- Pakollinen osamaksu rakennuspalveluissa - miltä se näyttää?
- Muutokset jaettuun maksuun

Rangaistukset uusien sääntöjen noudattamatta jättämisestä ostajalle

Lisäksi on olemassa seuraamuksia ostajille, jotka suorittavat maksuja ilman erillistä maksua liitteessä 15 luetelluista tavaroista tai palveluista osana liiketoimia, joiden bruttosumma on vähintään 15 000 zlotya.

Artiklan sisältämän uuden asetuksen mukaan 108a kohta. arvonlisäverolain 7 §:n mukaan, jos säännöksissä asetetaan velvollisuus käyttää split-maksumekanismia ja velka on suoritettu ilman osittaista maksua, voidaan verovelvolliselle (joka on suorittanut velan virheellisesti) määrätä lisäverovelvollisuuden. määrä, joka vastaa 30 prosenttia maksun kohteena olevassa laskussa mainitusta lain liitteessä 15 lueteltujen ostettujen tavaroiden tai palvelujen veron määrästä (luonnollisten henkilöiden osalta, jotka ovat vastuussa samasta teosta verorikoksesta tai verorikoksesta ei perusteta lisäverovelvollisuutta).

Jos toimittaja on kuitenkin maksanut (maksanut Verovirastolle) koko laskun veron, joka on maksettu ilman split-maksumekanismia, tällaisen velvoitteen olemassaolosta huolimatta, viranomainen ei määrää seuraamusta ylimääräisen verovelvollisuuden muodossa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Ostaja voi myös olla yhteisvastuussa alle 15 000 PLN:n liiketoimista

Kun puhutaan seuraamuksista uusien verosäännösten valossa, on myös syytä huomioida, että tietyissä olosuhteissa liitteen 15 tavaroiden (ei palvelujen!) ostaja voi kärsiä myös taloudellisista seurauksista alle 15 000 zlotyn arvoisissa liiketoimissa. Taiteessa. 105a, ns yhteisvastuu tavaroiden luovuttajan kanssa hänen tiettyyn toimitukseen liittyvistä verovelvollisuuksistaan, jos ostaja toimitushetkellä tiesi tai hänellä oli perusteltua syytä uskoa, että luovutuksesta tai sen osista koko veron määrä ei maksettaisi verotoimiston tililtä.

Jos ostaja kuitenkin soveltaa split-maksujärjestelmää maksaessaan liitteen 15 tavaroita, hän välttyy mahdolliselta yhteisvastuullisuudesta tavarantoimittajansa verovelvollisuudesta.

Vaikka ositettu maksu on pakollinen 15 000 zlotyn tai sitä suuremmille tapahtumille, yrittäjät käyttävät yllä mainitun yhteisvastuun vuoksi käytännössä myös ositettua maksumekanismia alle 15 000 PLN:n liiketoimiin.