Työnantajan velvollisuudet vuodenvaihteessa – mitä kannattaa muistaa?

Palvelus

Sekä vanhan vuoden lopussa että uuden vuoden alussa työnantajalla on monia velvollisuuksia. Niistä voidaan erottaa työntekijävapaisiin, seuraavan vuoden työaikaan tai Tilastokeskuksen ja PFRONin raportteihin liittyvät tehtävät. Työnantajan velvoitteista vuodenvaihteessa voit lukea artikkelistamme.

Työnantajan velvollisuudet vuodenvaihteessa liittyivät työntekijän vapaapäiviin

Työnantajan vapaapäiviin liittyvistä työnantajan velvoitteista voidaan erottaa:

 • myöntää työntekijöille myöhässä olevia lomavapaita,
 • lomapäivien myöntäminen seuraavana vuonna,
 • lomasuunnitelman laatiminen seuraavalle vuodelle,
 • lomavastaavien maksu perustuen uuteen, vuodesta 2020 alkaen sovellettavaan lomakertoimeen,
 • kerätä työntekijöiltä ilmoitukset aikomuksesta tai aikomuksettomuudesta käyttää lastenhoitovapaata 14-vuotiaaksi asti, mikäli ilmoitusta ei ole jo tehty eikä mikään ole muuttunut.

Myöhästyneiden lomien myöntäminen työntekijöille

On muistettava, että vuosiloma on myönnettävä työntekijälle sinä vuonna, jona hän sai oikeuden siihen (työlain 161 §). Työnantajan tulee vuoden lopussa analysoida työntekijöidensä lomatilannetta ja myöntää heille jäljellä olevat vapaat. Jos tämä ei ole mahdollista, se siirretään seuraavalle vuodelle. Sitten se tulee käyttää syyskuun loppuun mennessä (työlain 168 artikla).

Lomarästien syntyminen voi olla perusteltua vain silloin, kun ne eivät ole työnantajasta riippuvaisia, esimerkiksi jos työntekijä on äitiys- tai vanhempainvapaalla.

Jos työntekijä ei käytä vapaata pyydettäessä, se siirtyy seuraavalle vuodelle tavanomaisena lomana, mikä tarkoittaa, että työntekijällä on kalenterivuodessa oikeus enintään 4 päivää vaadittavaan lomaan (työlain 1673 §). ).

Uusien lomapäivien jakaminen

Kaikki työntekijät saavat uuden vuoden ensimmäisenä päivänä oikeuden uuteen lomavapaaseen (työlain 153 §:n 2 momentti), joka voi olla 20 tai 26 päivää kalenterivuodessa. On muistettava, että osa-aikatyöntekijöiden loma lasketaan suhteessa työaikaan, kun taas keskivaikea- tai vaikeavammaisilla on oikeus 10 päivän lisävapaaseen.

Lomasuunnitelma

Yhä useammin voit törmätä lomasuunnitelmaan, jonka avulla voit järjestää työsi parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden lomien aikana. Tällainen suunnitelma on parasta laatia ennen tai seuraavan vuoden alussa (säännöissä ei ole määritelty tarkkaa päivämäärää). Lomasuunnitelman ei tarvitse kattaa koko vuotta ja sitä voidaan muokata myöhemmin.

Älä sisällytä lomasuunnitelmaasi pyynnöstä 4 päivää lomaa.

Loma-aikataulu annetaan työntekijöille tietyn työnantajan hyväksymällä tavalla (työlain 163 §:n 2 momentti).

Jos yrityksessä ei ole työpaikkayhdistystä tai liitot ovat siihen sopineet, työnantaja ei saa laatia lomasuunnitelmaa.

Lomaraha

Vuonna 2021 lomatekijä muuttuu. 1.1.2021 alkaen se on 21. Osa-aikatyöntekijöiden osalta kerrointa alennetaan suhteessa kokoaikaisten työntekijöiden määrään (vuosiloman myöntämisen yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen 19 §:n 3 momentti, ja lomakorvausten ja lomarahavastineiden maksaminen). Muista käyttää uutta lomakerrointa maksaessasi lomarahaasi tammikuussa.

Lastenhoitopäivät

Työntekijällä, joka kasvattaa vähintään yhtä alle 14-vuotiasta lasta, on oikeus 2 päivän tai 16 tunnin lastenhoitoon, josta hänellä säilyy oikeus korvaukseen (työlain 188 §:n 1 momentti). Tärkeää on, että vain toinen vanhemmista voi käyttää oikeuttaan tähän vapautukseen (työlain 1891 artikla). Jotta työntekijä voi käyttää työvapaan lapsen hoitoon, hänen tulee tehdä työnantajalle ilmoitus, jossa hän ilmoittaa, käyttääkö hän tunti- vai päivähoitoa (188 §). työlain 2 §). Tällainen ilmoitus annetaan pääsääntöisesti kerran työsuhteen alkaessa. Toinen lausunto on annettava, jos jokin on muuttunut, esim. työntekijä mieluummin tunti- kuin päiväselvitystä. Tärkeää on, että jos hän ei ehdi käyttämään vapaapäiviä lastenhoitoon, käyttämättömät päivät eivät siirry seuraavaan vuoteen. Työnantaja ei myöskään maksa rahavastiketta, jos ei käytä lastenhoitopoolia.

Työajan suunnittelu

Vuoden lopussa työnantajien tulee asettaa seuraavan vuoden työtuntien määrä, jotta työntekijät voivat suunnitella työaikataulunsa.

Vuonna 2021 työtunteja on 2016. Lauantaina on myös kaksi yleistä vapaapäivää (1. toukokuuta Vapunpäivä ja 25. joulukuuta, ensimmäinen joulupäivä). Näiltä päiviltä työnantajien on annettava työntekijöille vapaapäivä.

Työntekijöiden palkka

Työntekijän palkitsemisen osalta työnantajan tulisi tarkastella minimipalkkaa ja sairauslomalla olevia työntekijöitä. Työnantajan tulee myös muistaa velvollisuus toimittaa työntekijöille helmikuun loppuun mennessä ZUS RMUA, asiakirja, joka sisältää vuosittain tiedot maksujen laskennan perusteena olevista tuloista ja maksettujen maksujen määrästä.

Minimi palkka

Muista taata työntekijöillesi vähimmäispalkka. Vuonna 2021 minimipalkka on 2 800 zlotya brutto. Työnantajan tulee vuoden lopussa tarkistaa työntekijöiden palkat ja myöntää korotusta niille, jotka ansaitsivat aiemmin alle 2 800 zlotya. Jos sopimuksessasi on palkaksi määritelty "minimipalkka", sinun ei tarvitse tehdä sopimukseen muutoksia.

Jos yritys työllistää myös urakoitsijoita, tulee myös heidän palkkionsa korottaa, jos se on vähimmäismäärää pienempi (18,30 zlotya per tunti vuonna 2021).

Työsopimuksen mukainen vähimmäispalkka vuonna 2021 on 2 800 zlotya brutto. Urakoitsijan vähimmäispalkkio vuonna 2021 on 18,30 PLN tunnilta.

Työn vähimmäispalkan muutoksen myötä muuttuvat muutkin tunnusluvut, kuten yötyökorvaus.

Sairauslomaa vuodenvaihteessa

Jos työntekijä on vuodenvaihteessa sairas, eli sairausloma kattaa sekä joulukuun että seuraavan vuoden tammikuun, tulee miettiä, onko työntekijällä oikeus palkkaan tai sairauspäivärahaan 31.12. Jos työntekijä sai sairauspäivärahaa 31. joulukuuta, niin hänellä on 1. tammikuuta alkaen edelleen oikeus sairauspäivärahaan, koska 33 päivän (tai yli 50-vuotiailla 14 päivän) raja lasketaan uudelleen. Jos työntekijä puolestaan ​​sai sairauspäivärahaa 31.12., niin sairausloman jatkamisesta tammikuussa hän saa myös sairauspäivärahaa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Veroratkaisut

Veroratkaisujen yhteydessä työnantajilla ja työntekijöillä on tietyt määräajat:

 • ennen ensimmäistä maksua tietyn vuoden työntekijällä on aikaa tehdä PIT-2-ilmoitus - sen perusteella työnantaja selvittää työntekijän tulot tietyltä vuodelta;
 • Työnantajan on 31. tammikuuta mennessä toimitettava toimipaikan toimivaltaiselle verovirastolle vuosittaiset PIT-4R- tai PIT-8AR-ilmoitukset (PIT-8AR koskee kiinteää veroa);
 • tammikuun loppuun mennessä työnantajalla on aikaa toimittaa lomake Verohallinnolle:
  • PIT-11 ja IFT-1R, työntekijöiden tulee saada nämä ilmoitukset helmikuun loppuun mennessä.

  • PIT-8C - kun on kyse muista lähteistä suoritetun etuuden maksamisesta, josta ei ole maksettu tuloveroa tai kertasuoritusta.

Koska vuonna 2021 sekä 31. tammikuuta että 28. helmikuuta ovat sunnuntaina, PIT-11, PIT-4R, Pit-8AR IFT-1R siirtäminen Verovirastolle tulee tapahtua viimeistään 1. helmikuuta ja työntekijän pitäisi saada PIT-11 ja IFT-1R maksimi 1. maaliskuuta.

Edunmaksaja

Kuka on etuuksien maksaja vuonna 2021, työnantaja vai Kansaneläkelaitos, määräytyy pakollisesti tai vapaaehtoisesti sairausvakuutukseen ilmoitettujen henkilöiden lukumäärän mukaan 30.11.2020. Työnantaja, jolla on yli 20 henkilöä Ilmoitettu sairausvakuutukseen tuona päivänä, on etuuden maksaja vuonna 2021.

ZFŚS

Joulukuun loppuun mennessä työnantajat ovat velvollisia korjaamaan sosiaalirahaston perusmaksuja vuoden todellisen työsuhteen perusteella. Mikäli työsuhteen määrä muuttuu suhteessa suunniteltuun keskiarvoon, tulee tehdä poiston korjaus ja poiston alentaessa erotus maksetaan rahaston tilille.

Työnantajien, jotka työllistävät tietyn vuoden tammikuun 1. päivänä vähintään 50 kokopäiväistä työntekijää, on perustettava ZFŚS. Muut voivat, mutta ei tarvitse perustaa Yrityksen sosiaalietuusrahastoa, he voivat myös maksaa lomaetuja. Jos päätetään olla perustamatta sosiaalietuusrahastoa ja olla maksamatta lomarahaa, siitä tulee tiedottaa työntekijöille tammikuun loppuun mennessä.

PFRON

Työnantajien, jotka työllistävät vähintään 25 työntekijää, tulee toimittaa vuositiedot e-PFRON-järjestelmän mukaisesti tammikuun 20. päivään mennessä:

 • DEK-R-asiakirjan ovat toimittaneet työnantajat, jotka eivät ole saavuttaneet asianmukaista vammaisten työllisyysastetta (vähintään 6 %);
 • INF-1:n jättävät työnantajat, jotka ovat saavuttaneet riittävän vammaisten työllisyysasteen.

ZUS

Tammikuun 31. päivään saakka työnantajan on toimitettava Kansaneläkelaitokselle (ZUS IWA) tiedot edelliseltä vuodelta. Tämä asiakirja sisältää tietoa työtapaturmista ja vaarallisissa olosuhteissa työskentelevistä ihmisistä. Jos työnantaja toimitti ZUS IWA:n seuraavilta 3 kalenterivuodelta, niin ZUS laskee tämän asiakirjan perusteella tapaturmaasteen, jota sovelletaan 1.4.2021-31.3.2022. Työnantajat, jotka eivät toimittaneet ZUS IWA:ta vuonna 2022 yhtenä vuosina he asettivat itse tapaturmaprosentin aktiviteettiryhmän perusteella.

Jokaisen työnantajan ei tarvitse toimittaa ZUS IWA:ta. Tämä asiakirja on toimitettava työnantajille, jotka täyttävät kaikki seuraavat ehdot:

 • on ilmoitettu maksunmaksajiksi 1.1.2020-31.12.2020 ja vähintään yhtenä päivänä tammikuussa 2021,
 • vuonna 2020 tapaturmavakuutukseen raportoitu keskimäärin vähintään 10 henkilöä,
 • Ne merkittiin REGON-rekisteriin 31.12.2020.

GUS

Työnantajan seuraavat velvollisuudet vuoden alussa ovat GUS-raportit, jotka niiden täyttämiseen velvollisten työnantajien tulee toimittaa:

 • Z-05 (työvoiman kysyntätutkimus) vuoden 2020 neljännelle neljännekselle tulee toimittaa 11.1.2021 mennessä,
 • Z-06a (selvitys henkilöstöstä, palkoista ja työajasta yhteisössä, jonka oli vuonna 2020 toimitettava neljännesvuosiraportit Z-03) vuodelta 2020 tulee toimittaa 20.1.2021 mennessä,
 • Z-06b (yrityssektoriin kuuluvan yksikön työntekijöiden, palkkojen ja työtuntien raportti) vuodelta 2020 toimitettava 3.2.2021 mennessä,
 • Z-10 (työoloraportti) vuodelle 2020 tulee toimittaa 15.2.2021 mennessä.