Velvollisuus kirjautua todellisten edunsaajien keskusrekisteriin - kenelle?

Palvelus

Todellisten edunsaajien keskusrekisterin perustamisella pannaan täytäntöön rahoitusjärjestelmän rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen käytön estämisestä 20 päivänä toukokuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 ( niin sanottu neljäs rahanpesun vastainen direktiivi). Katso lisää, kenen on kirjauduttava Todellisten edunsaajien keskusrekisteriin soveltuvien määräysten noudattamiseksi!

Euroopan unionin säädökset velvoittavat jäsenvaltiot tallentamaan tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot keskusrekisteriin ja asettamaan nämä tiedot toimivaltaisten viranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskusten sekä velvoitettujen tahojen saataville (osa asiakkaan due diligence -toimenpiteitä).

Velvollisuus kirjautua tosiasiallisten edunsaajien keskusrekisteriin - CRBR Puolassa

Puolassa CRBR-toiminta perustuu rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevaan lakiin (Lakilehti 2019, kohta 1115, muutettuna), joka panee täytäntöön neljännen rahanpesun vastaisen direktiivin säännökset. Todellisten edunsaajien keskusrekisteri (CRBR) on järjestelmä, jossa kerätään ja käsitellään tietoja tosiasiallisista edunsaajista eli yhtiössä suoraan tai välillisesti määräysvallassa olevista luonnollisista henkilöistä.

Kenen on ilmoitettava tiedot?

Art. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan lain 58 §

 1. yleiset yhtiöt;
 2. kommandiittiyhtiöt;
 3. osakeyhtiöt;
 4. osakeyhtiöt;
 5. osakeyhtiöt, lukuun ottamatta julkisesta osakeannista 29.7.2005 annetussa laissa, rahoitusvälineiden järjestäytyneen kaupankäynnin käyttöönoton ehdoista annetussa laissa tarkoitettuja julkisia yhtiöitä ja julkisia yhtiöitä (Lakilehti 2019, kohta 623).

Käytännössä todetaan, että:"Koska riski, joka liittyy mahdollisuuteen salata sellaisten luonnollisten henkilöiden henkilöllisyys, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat ratkaisevasti osakkuusyhtiöiden ja julkisten yhtiöiden toimintaan edellä mainitun lain säännösten mukaisesti, on lainsäätäjä vapauttanut heidät velvollisuus toimittaa tiedot tosiasiallisista edunsaajista rekisteriin".

Tiedot ilmoitetaan rekisteriin

On syytä mainita, että seuraavat tiedot ilmoitetaan rekisteriin:
1. yritysten tunnistetiedot:

 1. nimi (yritys),
 2. organisaatiomuoto,
 3. päämaja,
 4. numero kansallisessa tuomioistuinrekisterissä,
 5. verotunnistenumero;

1. tosiasiallisen edunsaajan ja yhtiöitä edustamaan valtuutetun toimielimen jäsenen tai osakkaan tunnistetiedot:

 1. etunimi ja sukunimi,
 2. kansalaisuus,
 3. Asuinmaa,
 4. PESEL-numero tai syntymäaika - henkilöille, joilla ei ole PESEL-numeroa,
 5. tiedot todellisen edunsaajan osuuden tai oikeuksien koosta ja luonteesta.

Rekisteriin ilmoittamistapa

Rekisterimerkinnät tekee yhtiötä edustamaan valtuutettu henkilö. Hakemukset tehdään maksutta sähköisten viestintävälineiden kautta. Hakemus toimitetaan sähköisenä asiakirjana valtiovarainministerin antaman mallin mukaisesti ja se on varustettu laadukkaalla sähköisellä allekirjoituksella tai luotettavalla ePUAP-profiililla vahvistetulla allekirjoituksella ja sisältää hakemuksen jättäneen henkilön ilmoituksen. hakemuksen rekisterille ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta.

Ilmoittajien toiminta rekisteriin tulee tehdä viimeistään 7 vuorokauden kuluessa §:ssä lueteltujen yhtiöiden kirjaamisesta. 58 valtakunnalliseen tuomioistuinrekisteriin, ja jos annetut tiedot muuttuvat - 7 päivän kuluessa muutoksesta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Rekisterin ominaisuudet

Rekisteri on julkinen. Rekisteriin merkityt tiedot oletetaan pitävän paikkansa. Todellisia edunsaajia koskevien tietojen ja niiden päivitysten toimittaja vastaa vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että rekisteriin on ilmoittanut vääriä tietoja, sekä jättänyt ilmoittamatta rekisteriin merkinnän kohteena olevia tietoja ja niiden tietojen muutoksia laissa säädetyssä määräajassa. ellei vahinko ole aiheutunut ylivoimaisesta esteestä tai yksinomaan vahinkoa kärsineen henkilön tai henkilön tuottamuksesta, kolmanneksi, josta tosiasiallisten edunsaajien tiedot ja niiden päivitykset ilmoittava henkilö ei ole vastuussa.

Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/2016 kumoamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 soveltamisesta. 46/EY, jäljempänä GDPR, rekisteriin sisältyvien tietojen käsittely on tavallaan jäänyt tämän lain ulkopuolelle. Tämä on osoitettu Art. Lain 65 §:n mukaan rekisteriin kerättyjen tosiasiallisten edunsaajien tietojen käsittely tapahtuu niiden henkilöiden tietämättä, joita tiedot koskevat.

Yhteenvetona tästä aiheesta on korostettava, että yhtiöt, jotka on merkitty oikeusrekisteriin ennen todellisten edunsaajien keskusrekisteriä koskevien säännösten voimaantulopäivää (13.10.2019), ovat velvollisia ilmoittamaan tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot 13.4.2019 mennessä. 2020. on merkitty kansalliseen tuomioistuinrekisteriin 13.10.2019 jälkeen, heidän on toimitettava tosiasiallisen edunsaajan tiedot viimeistään 7 päivän kuluessa kansalliseen tuomioistuinrekisteriin merkitsemisestä.

Oikeusperusta:

taide. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumisesta 1.3.2018 annetun lain 58 § (Lakilehti 2019.1115, ts.).