Velvollisuus pitää kirjanpitoa

Verkkosivusto

Yrittäjä on velvollinen pitämään kirjanpitoa voidakseen selviytyä veroviraston kanssa tulo- ja menoverokirjan tai kirjanpitokirjan muodossa. Säännöt määrittelevät yksityiskohtaisesti, milloin täyden kirjanpidon pitäminen on pakollista.

Art. 24a kohta. ALV-lain 1 §:n mukaan luonnolliset henkilöt, perityt yritykset, luonnollisten henkilöiden yhtiöyhteisöt, luonnollisten henkilöiden avoimet yhtiöt ja yritystoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat velvollisia pitämään tuloista ja kuluista verokirjaa tai kirjanpitoa erillisten määräysten mukaisesti. Nämä erilliset säännökset ovat 29.9.1994 annettu kirjanpitolaki.

Kenen on säännösten mukaan pidettävä kirjanpitoa?

Kirjanpitolain säännökset asettavat velvollisuuden pitää täydellistä kirjanpitoa liittyen:

 • kaupalliset yhtiöt (yhtiöt ja pääomayhtiöt, mukaan lukien organisaatiossa olevat) ja siviiliyhtiöt, jollei 2 kohdassa säädetä, sekä muut oikeushenkilöt, lukuun ottamatta Puolan valtionkassaa ja keskuspankkia;
 • luonnolliset henkilöt, luonnollisten henkilöiden siviiliyhtiöt, peräkkäiset luonnollisten henkilöiden ja yritysten siviiliyhtiöt, luonnollisten henkilöiden avoimet yhtiöt, henkilöyhtiöt ja peräkkäiset yritykset, jotka toimivat luonnollisen henkilön yrityksen perintöhallinnosta annetun lain mukaisesti ja muut peräkkäisten yritysten, jos niiden nettotulot tavaroiden, tuotteiden myynnistä ja rahoitustoiminnasta edelliseltä tilikaudelta olivat vähintään 2 000 000 euroa Puolan valuutassa;
 • pankkilain perusteella toimivia organisaatioyksiköitä, arvopaperikauppaa koskevia säännöksiä, sijoitusrahastoja ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitoa koskevia säännöksiä, vakuutus- ja jälleenvakuutustoimintaa koskevia säännöksiä, säästö- ja luottoosuuskuntia koskevia säännöksiä tai rahaston organisaatiota ja toimintaa koskevia säännöksiä. eläkerahastot tulojen määrästä riippumatta;
 • kunnat, piirikunnat, voivodikunnat ja niiden yhdistykset sekä:
  • osavaltion, kunnan, piirikunnan ja voivodikunnan budjettiyksiköt,
  • kunnalliset, piirikuntien ja voivodikuntien budjettilaitokset;
 • organisaatioyksiköt, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, lukuun ottamatta 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja yhtiöitä;
 • ulkomaisten yrittäjien sivukonttorit ja edustustot ulkomaisten yrittäjien ja muiden ulkomaisten henkilöiden Puolan tasavallan alueella tapahtuvaan kauppaan osallistumisen periaatteita koskevien määräysten mukaisesti;
 • edellä mainituissa kohdissa mainitsemattomat yksiköt, jos ne saavat avustuksia tai avustuksia valtion budjetista, kuntayksiköiden budjeteista tai erityisrahastoista annettujen tehtävien toteuttamiseksi - sen tilikauden alusta, jona avustukset tai tuet on myönnetty myönnetty heille.

Velvollisuus pitää kirjanpitoa koskee luonnollisia henkilöitä, luonnollisten henkilöiden siviilioikeudellisia henkilöyhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä, jos niiden tulot muusta kuin maataloustoiminnasta edellisenä verovuonna olivat Puolan valuutassa vähintään vastaavan määrän kuin verotuksessa on määritelty. euroa kirjanpitosäännöissä - muutettuna Puolan valuutaksi NBP:n ilmoittamalla keskikurssilla, jota sovelletaan verovuotta edeltävän vuoden lokakuun ensimmäisenä pankkipäivänä (PIT-lain 24a §:n 4 ja 6 momentti) .

Kenen ei tarvitse pitää kirjanpitoa?

Luonnolliset henkilöt, luonnollisten henkilöiden siviiliyhtiöt, luonnollisten henkilöiden siviiliyhtiöt ja perinnölliset yhtiöt, luonnollisten henkilöiden avoimet yhtiöt, henkilöyhtiöt ja perinnölliset yritykset, jotka toimivat luonnollisen henkilön yrityksen perinnöstä annetun lain mukaisesti ja muut perintöön liittyvät palvelut yritykset voivat vapaaehtoisesti soveltaa kirjanpitolaissa määriteltyjä kirjanpitosääntöjä seuraavan tilikauden alusta, jos niiden nettotulot tavaroiden, tuotteiden myynnistä ja rahoitustoiminnasta edelliseltä tilikaudelta ovat pienemmät kuin Puolan valuuttavastaava euroa 2 000 000.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tärkeää on, että ilmoitetut henkilöt voivat toimittaa tätä koskevia tietoja (ilmoitus) CEIDG:n säännösten perusteella. Tämä tarkoittaa, että he voivat täyttää tämän velvoitteen CEIDG-merkintähakemuksella ilman, että heidän tarvitsee tehdä tästä asiasta erillistä lisäilmoitusta veroviraston johtajalle.

Onko ulkomaalaisen velvollisuus pitää kirjanpitoa?

Yhä useammin ulkomaalaiset perustavat yrityksen Puolaan, 4. syyskuuta 2014 asti, Art. 2 lauseke Kirjanpitolain 1 momentin 6 kohdan mukaan ulkomaisille henkilöille, ulkomaisten yrittäjien sivuliikkeille ja edustustoille tehtiin kirjanpitovelvollisuus tulojen määrästä riippumatta. Tämän lain muutoksen jälkeen luonnollisten henkilöiden, jotka ovat Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kansalaisia, ei tarvitse pitää kirjanpitoa aloittaessaan liiketoiminnan Puolassa.