Pandemian vuokrien alennus – veroseuraamukset vuokralaisille

Verkkosivusto

Vallitsevan pandemian vuoksi monet yrittäjät ovat joutuneet taloudellisiin ongelmiin. Yllä oleva on vaikuttanut erityisesti niihin heistä, jotka eivät voi harjoittaa liiketoimintaansa tai joutuvat harjoittamaan sitä hyvin rajoitetusti. Toiminnan sulkeminen tai rajoittaminen tarkoittaa, että yrittäjillä ei aina ole taloudellisia resursseja maksaa kiinteitä kuluja, kuten tilojen vuokraa. Vuokranantajat kuitenkin alentavat vuokraa pandemian takia. Joten mitä verovaikutuksia vuokralaisille aiheutuu pandemian aiheuttamasta vuokrasta?

Vuokran alennus – miten se tehdään?

Veronmaksajat pyytävät usein vuokranantajia alentamaan vuokraa. Yllä oleva johtuu yleensä vaikeasta taloudellisesta tilanteesta.

Esimerkki 1.

Veronmaksajalla on ravintola Gdańskin keskustassa. Pandemian vuoksi se ei pysty säätelemään 15 000 zlotyn vuokraa. Siksi hän pyysi alentamaan sen 7 500 zlotyin pandemian ajaksi. Pyynnön perusteluissa vuokralaiselle hän kuvasi tilannettaan yksityiskohtaisesti. Vuokranantaja päätti analyysin jälkeen alentaa vuokraa. Miten tämä operaatio tulisi suorittaa?

Tärkeää on, että vuokraa ei saa alentaa vain laskua alentamalla. Tämä tulee tehdä vuokrasopimuksen liitteenä tai sopimuksena. Käytännössä kyseessä on siis sopimuksen liitteen allekirjoittaminen. Joten jos vuokranantaja haluaa alentaa vuokraa, se tulee dokumentoida vuokrasopimuksen liitteellä tai kirjallisella sopimuksella. Jos tällaisia ​​asiakirjoja ei laadita, vuokrasopimusta ei muuteta, eikä oikeudellisesti vaikuta vuokran alenemiseen.

Vuokran alennuksen vaikutukset tuloverotuksessa

Taiteen mukaisesti. 22 sek. Henkilön tuloverolaki 1 §:n - jäljempänä: ALV-laki - verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja ovat tulon saamiseksi tai tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi aiheutuneet menot, lukuun ottamatta 1 momentissa lueteltuja kustannuksia. 23.

Yllä olevasta säännöksestä seuraa, että verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia ovat kaikki menot ja siten suoraan ja välillisesti tulon saamiseen liittyvät kustannukset, lukuun ottamatta 1 momentissa lueteltuja kustannuksia. 23 edellä mainitun lain.

Siten verovelvollisen liiketoiminnassa vuokratuista tiloista maksama vuokra on hänelle epäilemättä verokustannus.

Tärkeää on, että jos vuokraa alennetaan liitteenä, verovelvollinen voi ennen laskun laatimista liittää mukaan vain sen osan, joka näkyy laskussa.

Käytännössä kuitenkin useimmiten laaditaan lasku, jota neuvottelujen tuloksena sitten pienennetään. Tällaisessa tilanteessa on laadittava korjauslasku, josta käy ilmi vuokran alentaminen sovitulla tavalla.

Esimerkki 2.

Veronmaksaja ylläpitää kuntoklubia. Pandemian vuoksi se ei voi harjoittaa toimintaansa. Marraskuussa hän sai vuokranantajalta laskun tilojen koko vuokrasta. Samassa kuussa hän aloitti neuvottelut, jotka päättyivät joulukuussa vuokraa 70 % alentavan liitteen allekirjoittamiseen. Tästä syystä vuokralainen laati korjaavan laskun, joka todistaa vuokran todellisen arvon. Veronmaksaja sisällytti kuluihin alkuperäisen laskun vuokran määrän. Miten kustannuksia pitäisi säätää?

Tässä tapauksessa laskun jälkeinen vuokran aleneminen dokumentoitiin oikein oikaisulaskulla. Verovelvollinen kirjasi myös perustellusti verotuksessa vähennyskelpoisen kulun alkuperäisen laskun perusteella. Tässä tilanteessa on tarpeen tehdä tältä osin oikaisuja, eli vähentää ostoihin sisältyvän veron ja verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten määrää. Oikaisut tulee ottaa huomioon korjauslaskujen vastaanottamisen laskutuskausissa. Meidän tapauksessamme siis vasta joulukuussa.

Vuokran täydellinen poisto

Usein vuokralainen ei pyydä vuokran alennusta vaan täydellistä vuokran peruuttamista.

Esimerkki 3.

Veronmaksaja pitää kauppaa ostoskeskuksessa. Sulkemisen vuoksi se ei voi tuottaa tuloja. Galleria päätti perua vuokralaisten vuokran kokonaan kuukaudelta. Tästä syystä sopimukseen allekirjoitettiin asianmukainen liite. Vuokralainen sai laskun, jonka summa oli nolla. Saako veronmaksaja tuloa vastikkeetta?

Tässä tapauksessa vuokralainen voi tuottaa tuloja. Art. 11 sek. PIT-lain 1 § tuloilla, jollei 14-15, art. 17 sek. 1 alakohta 6, 9, 10 johdannaissopimuksista johtuvien oikeuksien harjoittamisen puitteissa, 11 kohta, 11 §. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da ja taide. 30F, vastaanotetaan tai annetaan verovelvollisen käyttöön kalenterivuonna raha- ja raha-arvot sekä saatujen luontoisetujen ja muiden maksuttomien etujen arvo. PIT-lain säännökset eivät sisällä vastikkeen käsitteen määritelmää. Siten kieliopillista tulkintaa tehtäessä "maksuton palvelu" tulee katsoa palveluksi, "josta ei vaadita maksua, esimerkiksi josta ei makseta, maksutta". Tästä syystä on oletettava, että vastikkeeton etu on tapahtuma, jonka seuraus (seuraus) on vastikkeeton omaisuushyöty yhdelle toisen henkilön omaisuuden, toisen kokonaisuuden, kustannuksella.

Muistutamme, että tuloveron alaista tuloa tavaroiden, oikeuksien tai luontoisetujen vastaanottamisesta sekä tällaisten tavaroiden, oikeuksien tai etujen vastaanottamisesta vastikkeetta tai osittain maksua vastaan.

Näin ollen verovelvolliselle voi edellä olevien säännösten mukaisesti syntyä veronalaista tuloa.

Tässä tapauksessa tulot vastaisivat vuokraa, joka olisi ollut maksettava ennen vuokran alentamista 0 zlotiin.

ALV vero - vuokran alennus

Verovelvollisten osalta, jotka maksavat tilojen vuokraamiseen liittyvän vuokran, laskusta johtuva ostoihin sisältyvä vero voi alentaa maksettavaa veroa. Tämä osto liittyy verovelvollisen verolliseen toimintaan. Vuokraalennuksen sattuessa verovelvollisella on oikeus alentaa saamansa laskun arvonlisäveroa. Yllä oleva on seurausta Art. 86 sek. arvonlisäverolain 1 §.

Jos verovelvollinen on saanut laskun ja neuvottelujen tuloksena vuokran määrä on alentunut, tulee verovelvollisen saada korjaava lasku.

Tässä tapauksessa oikaisemme ostoihin sisältyvää veroa jatkuvasti, eli oikaisuasiakirjan vastaanottopäivänä. Veronmaksaja ei laskun laatimishetkellä tiennyt, että laskun summa alenee.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikeasta tilanteesta johtuen veronmaksajien on leikattava kustannuksia, erityisesti kiinteitä kustannuksia. Vuokraa alentaessa on huolehdittava siitä, että sen vahvistavat asiakirjat on otettu asianmukaisesti huomioon, erityisesti tuloverotuksessa.