Vastaa käyttämätöntä lomaa vuodenvaihteessa

Palvelus

Käyttämättömän loman vasta-arvo vastaa käyttämätöntä lomaa rahakorvauksena, jonka työntekijä on oikeutettu saamaan. Rahavastike koskee sekä kuluvan vuoden käyttämätöntä lomavapaata että erääntynyttä lomaa. Miten sitten määritetään käyttämättömän loman rahavastike, kun työnantajan on maksettava jäljellä oleva ja meneillään oleva loma?

Milloin käyttämättömän vuosiloman vastaava määrä on?

Työntekijä voi saada vastaavan käyttämättömästä lomasta, jos se johtuu työsopimuksen päättymisestä tai sen irtisanomisesta eivätkä osapuolet aio solmia uutta työsuhdetta. Työsopimuksen voimassaoloaikana loma on käytettävä tai siirrettävä seuraavalle vuodelle, vastaavaa ei ole mahdollista maksaa työsuhteen aikana. Oikeus rahavaroihin käyttämättömästä lomasta on säädetty työlaissa. Kyseinen oikeus on perusta niiden saamisten selvittämiselle, jotka työntekijä on takaanut hänen ja työnantajan välisen työsuhteen johdosta. Se vastaa käyttämätöntä lomaa rahakorvauksena, jonka työntekijä on oikeutettu saamaan.

Lomavastaavan laskenta vuodenvaihteessa

Käyttämättömän vuosiloman vasta-arvo lasketaan kertoimella, joka on tietyn kalenterivuoden vakioarvo. Vasta-arvon laskentatapaa säätelee työ- ja sosiaaliministerin asetuksen lomavapaan myöntämisen, lomakorvauksen ja lomarahavastikkeen määrittämisen ja maksamisen yksityiskohtaisista säännöistä annetun työ- ja sosiaaliministerin asetuksen 19 §:n säännös.

Päivärahan määrää laskettaessa sovelletaan päivärahan maksuvuonna voimassa olevaa kerrointa, vaikka kyseessä olisikin edelliseltä vuodelta siirretty loma. Työntekijä saa oikeuden vastaavaan työsopimuksen päättymis- tai päättymispäivänä ja käytetään tunnuslukua siltä vuodelta, jona hän on saanut tämän oikeuden. Käyttämättömästä vuosilomasta maksetaan vastaava määrä työsuhteen päättymispäivänä. Hänen maksupäivänsä tulee olla viimeinen työpäivä. Tänä päivänä työntekijä saa oikeuden vastaavaan lomaoikeuden sijaan. Merkittävä on vuosi, jona oikeus vuosiloman vastaavaan tulee voimaan, ja tästä vuodesta alkaen on sovellettava vastaavaa kerrointa.

Esimerkki 1.

Työsopimus työntekijän kanssa irtisanotaan tammikuun lopussa. Työnantaja on velvollinen maksamaan vastaavan summan 5 päivän vuosilomasta (2 päivää vuodelta 2020 ja 3 päivää vuodelta 2021). Työntekijä oli kokopäivätyössä ja hänen bruttopalkka oli 3 200 zlotya.

Vuoden 2021 vuosiloman vasta-arvoa määritettäessä tulee käyttää vuonna 2021 sovellettavaa kerrointa eli kello 21.00.

Yhden päivän ekvivalentin laskeminen:

3200 PLN: 21,00 PLN = 152,38 PLN

Vastaavuuden laskeminen 1 tunnille:

152,38 PLN: 8 = 19,05 PLN

Laskelma 5 päivän käyttämättömälle lomalle - 40 tuntia

19,05 PLNx 40 = 762 PLN

Työntekijälle tulee maksaa 762 zlotya vastaava viidestä käyttämättömästä lomapäivästä.