Uusi väliaikainen oleskelulupa ulkomaalaisille Puolassa

Palvelus

Koska Puolan lainsäädäntöä on mukautettava yrityksen sisäisen siirron yhteydessä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä 15. toukokuuta 2014 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/66/EU, 12. helmikuuta , 2018, ulkomaalaislaki ja eräät muut 24.11.2017 annetut lait tulivat voimaan.

Yksi ulkomaalaislain muutoksista on uuden luvun 3a - "Tilapäinen oleskelulupa yrityksen sisäisen siirtotyön suorittamista varten" - ja 3b luvun "Ulkomaalaisten oleskelu tasavallan alueella" lisääminen. Puolan liikkuvuutta varten".

Näin ollen uusi art. 139 a täsmennetään, että "Työskentelyä koskeva tilapäinen oleskelulupa osana yrityksen sisäistä siirtoa myönnetään, kun ulkomaalaisen Puolan tasavallan alueella oleskelun tarkoituksena on tehdä työtä vastaanottavassa yksikössä, jolla on sääntömääräinen kotipaikka Puolan tasavallan alueella johtohenkilön työntekijänä, asiantuntijana tai harjoittelijana, ja tässä määräyksessä määritellyt ehdot täyttyvät kumulatiivisesti.

Kuitenkin uuden art. Ulkomaalaislain 139o §:n mukaan "tilapäinen oleskelulupa pitkäaikaista liikkuvuutta varten myönnetään, kun ulkomaalaisen Puolan tasavallan alueella oleskelun tarkoituksena on käyttää pitkäaikaista liikkuvuutta ja tietyin edellytyksin tässä artikkelissa täytetään yhdessä".

Edellä esitetyn perusteella voimme erottaa kaksi uutta tilapäisen oleskeluluvan tyyppiä:

  • yrityksen sisäisen siirron alaisen työn suorittamiseksi,

  • pitkän aikavälin liikkuvuuden hyödyntämiseksi.

Kuka voi saada tilapäisen oleskeluluvan yhden yrityksen palvelukseen siirtymisen yhteydessä?

On syytä huomauttaa, että luvan sisäiseen siirtoon liittyvään työhön voidaan myöntää ulkomaalainen, jolla on toiminnan kohdetta vastaava ammattipätevyys ja tarvittava kokemus. Ammattivaatimusten tulisi olla räätälöityjä sen yrityksen tarpeisiin, johon työntekijä siirretään, mutta niiden on oltava myös Euroopan unionin jäsenvaltioissa vaadittujen säänneltyjen ammattien säännösten mukaisia.

Välittömästi ennen yrityksen sisäistä siirtoa lähetetyn työntekijän tulee työskennellä samassa yrityksessä tai samassa yritysryhmässä yhtäjaksoisesti vähintään:

  • 12 kuukautta - jos työskentelet johtohenkilön tai asiantuntijan työntekijänä,

  • 6 kuukautta - jos työskentelet harjoittelijana.

Ulkomaalaisella työntekijällä tulee olla julkisista varoista rahoitetuista terveydenhuoltopalveluista 27. elokuuta 2004 annetussa laissa tarkoitettu sairausvakuutus tai vahvistus siitä, että vakuutuksenantaja maksaa hoitokulut Puolan tasavallan alueella. On syytä muistaa, että työntekijällä tulee olla asuinpaikka Puolassa.

Siksi edellä mainittu lupa myönnetään tilapäiseen oleskeluun työntekijöille, joiden asuinpaikka on EU:n jäsenvaltioiden, Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenvaltioiden, Euroopan talousaluesopimuksen sopimuspuolten tai Sveitsin valaliiton alueen ulkopuolella.

Kuka voi saada tilapäisen oleskeluluvan pitkäaikaisen liikkuvuuden yhteydessä?

Työntekijän ulkomaalaisen, joka aikoo käyttää tilapäistä oleskelulupaa pitkäaikaisen liikkuvuuden yhteydessä, tulee olla muodollinen pätevyys ja hänen on täytettävä edellytykset, jotka vaaditaan siinä tapauksessa, että hänelle aiotaan uskoa säännellyn ammatin harjoittaminen hankitun ammattipätevyyden mukaisesti. Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Työntekijällä tulee olla julkisista varoista rahoitetuista terveydenhuoltopalveluista 27. elokuuta 2004 annetussa laissa tarkoitettu sairausvakuutus tai vahvistus siitä, että vakuutuksenantaja maksaa hoitokustannukset Puolan tasavallan alueella. On syytä muistaa, että tälle työntekijälle tarjotaan asuinpaikka Puolassa ja mahdollisuus palata vanhaan työpaikkaansa kotitoimistoonsa yrityksen sisäisen siirtokauden päätyttyä. Työntekijän tulee säilyttää asianmukainen palkka.

Uusien määräaikaisten oleskelulupien voimassaoloaika

Art. Ulkomaalaislain 139p §:n mukaan tilapäinen oleskelulupa liikkuvuuden yhteydessä myönnetään enintään 11 ​​§:ssä tarkoitetun ulkomaalaisen oleskeluluvan voimassaoloajalle. 1 lauseke 2 lit. ja asetus (EY) N:o 1030/2002, jossa on merkintä "ICT", jonka on antanut toinen Euroopan unionin jäsenvaltio.

Tilanteessa, jossa ulkomaalaisen Puolan tasavallan alueella oleskelun tarkoituksena on työskennellä työharjoittelussa osana yrityksen sisäistä siirtoa, lupa myönnetään enintään vuodeksi, Tämä aika ei kuitenkaan saa olla pidempi kuin ulkomaalaisen asiakirjan voimassaoloaika. 1 lauseke 2 lit. ja asetus (EY) N:o 1030/2002, jossa on merkintä "ICT", jonka on antanut toinen Euroopan unionin jäsenvaltio.

Työharjoittelussa oleville ulkomaalaisille työntekijöille myönnetään tilapäinen oleskelulupa yrityksen sisäisessä siirrossa tehtävää työtä varten enintään vuodeksi. Johdon ja asiantuntijoiden osalta määräaikainen oleskelulupa myönnetään enintään 3 vuodeksi. Edellä mainittujen tilapäisten oleskelulupien voimassaoloajan päätyttyä ulkomaalaiset ovat velvollisia poistumaan jäsenvaltioiden alueelta. He voivat kuitenkin oleskella, jos heillä on muihin Euroopan unionin säädöksiin tai oleskelumaansa sisäisiin määräyksiin perustuva oleskelulupa.

Kuka tekee lupahakemuksen?

Art. Ulkomaalaislain 139t pykälän mukaan, kun on kyse tilapäisestä oleskeluluvasta pitkäaikaista liikkuvuutta varten, hakemuksen Puolan tasavallan alueella oleskelevan ulkomaalaisen luvan myöntämisestä tekee vastaanottava taho. , viimeistään viimeisenä päivänä laillisen oleskelunsa alueella. Vastaanottava taho voi jättää lupahakemuksen ulkomaalaiselle, joka oleskelee Puolan tasavallan alueen ulkopuolella ja hänen oleskelunsa katsotaan lailliseksi hakemuksen jättöpäivästä siihen päivään, jolloin tilapäisen oleskelun myöntämistä koskeva päätös on tehty. ulkomaalaisen saapuminen Puolan tasavallan alueelle tämän hakemuksen jättämisen jälkeen tulee lopulliseksi, jos se on lainvoimainen.

On syytä huomauttaa, että tilapäisen oleskeluluvan yrityksen sisäisen siirron yhteydessä tehtävää työtä varten myöntää (tai kieltäytyy myöntämästä) vastaanottavan yksikön kotipaikan mukaan toimivaltainen voivoda päätöksellä (vrt. Ulkomaalaislain 139i §).

§:ssä tarkoitetussa luvan myöntämismenettelyssä. 139a kohta. 1, vain vastaanottava taho on menettelyn osapuoli, jonka on viipymättä ilmoitettava voivodalle kirjallisesti tämän luvan myöntämisen ehtoihin vaikuttavista olosuhteiden muutoksista (vrt. ulkomaalaislain 139k §).

On syytä huomauttaa, että Art. Ulkomaalaislain 106a §:ssä kerrotaan, mitä tietoja tilapäisen oleskelulupahakemuksen lomakkeeseen ja liitteisiin tulee sisällyttää yrityksen sisäisen siirtotyön tai pitkäaikaisen liikkuvuuden käyttämiseksi.

Liikkuvuuden tyypit

On syytä lisätä, että art. 3 sek. Ulkomaalaislain 7 a §:n mukaan liikkuvuudella tarkoitetaan ulkomaalaisen oikeutta tulla Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle ja oleskella siellä tehdäkseen työtä tietyssä Euroopan unionin jäsenvaltiossa sijaitsevassa vastaanottavassa yksikössä johtohenkilönä, asiantuntijana tai harjoittelija osana yrityksen sisäistä siirtoa, joka johtuu 11 §:ssä tarkoitetun voimassa olevan oleskeluluvan hallussapidosta. 1 lauseke 2 lit. ja neuvoston asetus (EY) N:o 1030/2002, annettu 13. kesäkuuta 2002, kolmansien maiden kansalaisten oleskelulupien yhtenäisestä kaavasta (Lakilehti UE L 157, 15. kesäkuuta 2002, s. 1, sellaisena kuin se on muutettuna - Dz. EU:n virallinen lehti puolalainen erikoispainos, luku 19, osa 6, sivu 3, muutettuna), jäljempänä "asetus N:o 1030/2002", merkinnällä "ICT", jonka on antanut toinen jäsenvaltio Euroopan unionissa kuin se, jossa ulkomaalainen käyttää tätä oikeuttaan.

On syytä mainita, että lyhytaikaisella liikkuvuudella tarkoitetaan liikkuvuuden käyttöä enintään 90 päivän ajan missä tahansa 180 päivän ajanjaksossa missä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Toisaalta pitkäaikaisella liikkuvuudella tarkoitetaan liikkuvuuden käyttämistä yli 90 päivän ajan tietyssä Euroopan unionin jäsenvaltiossa (vrt. ulkomaalaislain 3 §:n 7 b ja 7 c kohta).

Edellytyksenä ulkomaalaisen lyhytaikaisen liikkuvuuden käyttämiselle Puolan tasavallan alueella on, että toimiston päällikkö on vastaanottanut ilmoituksen toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa sijaitsevalta vastaanottajayksiköltä, joka on antanut ulkomaalaiselle §:ssä tarkoitettu oleskelulupa. 1 lauseke 2 lit. ja asetus N:o 1030/2002, jossa on merkintä "ICT", ulkomaalaisen aikomuksesta käyttää tätä liikkuvuutta (vrt. ulkomaalaislain 139 n §)

Yhteenvetona kannattaa muistaa, että 12.2.2018 alkaen on ollut voimassa kahdenlaisia ​​tilapäisiä oleskelulupia: sisäisen siirtotyön tekemiseen ja pitkäaikaisen liikkuvuuden käyttöön. Edellä mainitut luvat antavat työnantajille, joilla on sivukonttoreita, eri maissa sijaitsevia pääomaryhmiä, siirtää tilapäisesti johtoa, asiantuntijoita, harjoittelijoita ammatti- ja koulutustarkoituksiin saman yrityksen sisällä.