Uudet säännöt ulosottovähennyksille vuodesta 2019

Palvelus

Vuoden 2019 alku toi kauan odotetut muutokset toimeksiantosopimusten ulosottovähennysten saralla. He ovat saaneet paremman suojan, kuten työsopimukset. Lainsäätäjä määräsi myös suurempia seuraamuksia henkilöille, jotka eivät maksa elatusapua. Mitä muutokset tarkalleen ottaen ovat? Lue artikkelimme ja selvitä, mitkä ulosottovähennyssäännöt ovat olleet voimassa vuodesta 2019!

Toimeksisaajan palkkio - ulosottovähennysten säännöt

Vuoden 2018 loppuun asti Puolassa voimassa ollut laki suojasi täytäntöönpanolta vain työsuhteessa olevia. On totta, että urakoitsijat saattoivat myös ulosottomiehen takavarikoinnissa suojautua antamasta kaikkia ansaitsemiaan rahoja ulosottomiehelle tiettyjen ehtojen täyttyessä, mutta paljon riippui ulosottomiehen itsensä hyvästä tahdosta. Nyt tilanne on muuttunut. 1.1.2019 pykälän uusi sanamuoto. Siviiliprosessilain 833 pykälä, jossa todetaan selkeästi, että ulosottovähennysten periaatteita tulee soveltaa urakoitsijoihin, kuten työsuhteessa oleviin henkilöihin. Pykälän 2 pykälän 1 momenttiin lisättiin 1 kohta, jossa sanotaan, että säännöksiä työpalkan vähennyksistä ja vähennyksistä vapaasta määrästä "sovelletaan vastaavasti kaikkiin toistuviin etuuksiin, joiden tarkoituksena on turvata toimeentulo tai olla velallisen ainoa tulonlähde. luonnollinen henkilö" (17. marraskuuta 1964 annettu laki, siviiliprosessilaki).

Muutoksen myötä muun kuin työsopimuksen perusteella työtä tekevillä henkilöillä on 1.1.2019 alkaen vastaava vakuus muodossa:

  • ilmainen summa - 2600 PLN brutto kuukaudessa vuonna 2020

  • vähennysten enimmäismäärä - 50 % palkasta.

Nämä säännökset eivät kuitenkaan koske elatusvelallisia, jotka ovat urakoitsijoita, jotka eivät silti voi saada palkkasuojaa, kuten työsopimusten tapauksessa. Tämä tarkoittaa, että ulosottomiehen elatusuomioistuimen takavarikointitapauksessa koko palkka voidaan vähentää jättämättä hänelle mitään vähimmäismäärää.

Urakoitsijoiden palkkioiden suojaa koskevien uusien säännösten käyttöönotto on johtanut huomattavaan sekaannukseen vähennysvapaan määrän suhteen. Jos toimeksianto- ja työsopimuksiin sovelletaan samoja sääntöjä, miten vapautettua määrää tulisi käsitellä? Osa-aikatyöntekijän osalta vapaata määrää vähennetään suhteellisesti ja vuonna 2020 se on:

  • kokopäiväinen - 2600 PLN brutto

  • 1/2-kertatyö - 1 300 PLN brutto

  • 1/4 kertaa - 650 PLN brutto.

Mitä tulee työsopimuksesta saatavaan palkkioon, asia näyttää itsestään selvältä, mutta miten urakoitsijoiden tapauksessa määritetään vapautus, kun kyseessä on erilainen kuukausituntimäärä?

Uudet säännöt ulosottovähennyksille – kuinka lasketaan ulosmittausvapaa määrä urakoitsijoiden tuntipalkan tapauksessa?

Tuntiperusteisesti selvittävien urakoitsijoiden ilmaisen summan laskeminen ei ole itsestäänselvyys ja ongelmallinen tehtävä. Tässä tulee kysymys:

  • Kerrotaanko 17,00 PLN brutto vähimmäistuntipalkka vuonna 2020 työtuntien määrällä?

  • kannattaako käyttää työsopimuksen alaisten työntekijöiden vähimmäispalkkaa - 2600 zlotya brutto?

Vaikuttaa siltä, ​​että koska toimeksiantosopimus on sovellettavien säännösten valossa rinnastettu työsopimukseen vapaan määrän ja vähennyksen enimmäismäärän osalta, tulee soveltaa toista ratkaisua. Ilmaisen määrän määrää tulee muistaa pienentää suhteellisesti, kuten osa-aikatyösopimuksessa, urakoitsijan todelliseen työtuntien määrään.Lähtökohtana on työsopimussuhteessa olevien työntekijöiden tietyn kuukauden aikana tehtävä nimellinen työaika.

Mitä muutoksia tuli voimaan 1.1.2019 alkaen elatusapuun saaneisiin henkilöihin liittyen?

11.1.2019 alkaen elatusvelallisia työllistävien työnantajien on vähennettävä työntekijän työmatkakorvauksista 50 %. Tähän asti nämä saamiset ovat olleet vähennysvapaita. Tämä on askel kohti entistä suurempaa kurinalaisuutta ei-huoltohenkilöstölle. Tämä on sopusoinnussa hallituksen politiikan kanssa lisätä elatusapujen takaisinperintää ja rankaista niitä, jotka eivät noudata tätä velvoitetta.