Maksuaika kaupassa - miksi se on tärkeää?

Palvelus

Laki kaupallisten liiketoimien maksuehdoista tuli voimaan 28.4.2013. Lain päätarkoituksena on taistella monille yrittäjille vakavaa ongelmaa vastaan ​​- maksutapahtumien tukoksia taloudellisessa liikevaihdossa. Miksi maksuaika on niin tärkeä?

Ketä maksuehtosäännökset koskevat?

Lain soveltamisala kattaa julkisyhteisöjen lisäksi myös yrittäjät. Määräyksiä sovelletaan kaupallisiin liiketoimiin, joiden yksinomaisia ​​osapuolia ovat:

  • §:n säännösten mukaiset yrittäjät. Yrittäjälain 4 §,
  • 3 artiklassa tarkoitettuja toimintoja harjoittavat tahot. Yrittäjälain 3 §,
  • artiklassa tarkoitetut yhteisöt. 3 sek. 29. tammikuuta 2004 annetun lain 1 § – julkisia hankintoja koskeva laki,
  • freelance-ammattilaiset,
  • ulkomaisten yrittäjien sivuliikkeet ja edustustot,
  • yrittäjät Euroopan unionin jäsenvaltioista, Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenmaista - Euroopan talousaluesopimuksen osapuolista tai Sveitsin valaliitosta.

Maksuaika - tärkeimmät määräykset

Tilanteessa, jossa kaupallisen liiketoimen osapuolet (lukuun ottamatta julkista tahoa, joka on pykälässä tarkoitettu lääketieteellinen yksikkö 30 päivää, laskettuna suorituspäivästä ja laskun tai laskun toimittamisesta velalliselle, vahvistavat tavaroiden toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta maksupäivään asti, kuitenkin enintään maksun eräpäivään asti.

Toisaalta, jos maksupäivää ei ole määrätty sopimuksessa, velkojalla on ilman haastetta oikeus lakisääteiseen korkoon 30 päivän kuluttua, joka lasketaan maksun suorittamispäivästä maksupäivään, mutta ei pidempään. kuin maksupäivään asti.

Merkittävin muutos on säännös, jonka mukaan sopimuksessa määrätty maksuaika saa olla enintään 60 päivää laskettuna siitä päivästä, jona lasku tai lasku on toimitettu velalliselle ja joka vahvistaa tavaran toimituksen tai palvelun suorittamisen, ellei osapuolet sopivat toisin ja edellyttäen, että tämä järjestely ei ole sosiaalisesti ristiriitainen - sopimuksen taloudellinen tarkoitus ja sosiaalisen rinnakkaiselon periaatteet ja on objektiivisesti perusteltu, ottaen huomioon tavaran tai palvelun omaisuus.

Mitä korkoa velkojalle?

Kaupallisissa liiketoimissa (lukuun ottamatta liiketoimia, joissa velallinen on julkinen yhteisö) velkojalla on ilman haastetta oikeus pykälässä tarkoitettuun korkoon. 56 par. Verolain 1 §. Pääsääntöisesti ne voivat olla korkeampia, jos liiketoimen osapuolet ovat tehneet tällaisen oletuksen. Koron kerääminen edellyttää, että seuraavat ehdot täyttyvät:

  • velkoja on suorittanut suorituksensa,
  • velkoja ei ole saanut maksua sopimuksessa tai haasteessa määrätyssä ajassa.