Uudet maksuehdot kaupassa

Palveluliiketoiminta

28.4.2013 astui voimaan uusi laki liiketoimien maksuajoista. Toteutettujen muutosten pääoletus on taistella yhä yleisempää ongelmaa - maksuruuhkaa - vastaan. Pääasiallinen väline tähän tarkoitukseen on maksuehtojen lyhentäminen kaupallisissa toimissa ja lisäseuraamusten käyttöönotto velallisille. Sääntömuutos johtuu myös tarpeesta mukauttaa Puolan lainsäädäntöä EU:n säännöksiin.

Ongelma, että urakoitsijat maksavat saatavien ennenaikaisesti, koskettaa huomattavaa osaa yrityksistä. Aiemmat yritykset rajoittaa väärinkäytöksiä tällä alueella olivat ns huonojen velkojen helpotusta.

Maksimimaksuehtojen käyttöönotto.

Uusi laki sisältää monien säädösten joukossa säännön, jonka mukaan yrittäjien välisissä liiketoimissa maksuehdot eivät saisi ylittää 60 kalenteripäivää. Osapuolet voivat sopia pidemmästä määräajasta edellyttäen, että - kuten laissa säädetään - se ei ole selvästi epäoikeudenmukaista velkojaan nähden, eli "se ei ole sopimuksen omaisuuden ja sosioekonomisen tarkoituksen tai sosiaalisen rinnakkaiselon periaatteiden vastaista." , ja ne ovat objektiivisesti perusteltuja, kun otetaan huomioon tavaroiden tai palvelujen ominaisuus.

Ottaen huomioon, että maksuruuhkaa ei esiinny pelkästään yrittäjien välisissä liiketoimissa, vaan myös silloin, kun sopimuspuolet ovat viranomaisia, lainsäätäjä on säätänyt enimmäismaksuajan myös tässä tapauksessa. Uuden lain mukaan tilanteessa, jossa velallinen on viranomainen, maksuaika ei saa ylittää 30 päivää laskun tai laskun toimituspäivästä. Myös tässä on mahdollista pidentää määräaikaa, mutta 60 päivän ylärajalla, jos "se on objektiivisesti perusteltua erityisluonteen (monimutkaisuus, menettelyjen monimutkaisuus, useita yksiköitä, monivaiheinen) tai erityisten tekijöiden vuoksi. sopimus".

Toinen väline maksurästien torjuntaan on korko. On huollettu...

Periaate, että korkoa veloitetaan 30 päivän kuluttua laskun toimituspäivästä.

Uudessa laissa on säilytetty säännös, jonka mukaan velkoja voi vaatia velalliselta lakisääteistä korkoa (13 % vuodessa) sopimuksista, joiden maksuaika on yli 30 päivää, palkkiona ns. kauppaluotto. Korkoa voidaan tämän määräyksen mukaan veloittaa 31. päivästä muulla kuin käteisellä maksun suorittamisesta ja laskun tai laskun toimittamisesta maksupäivään asti, kuitenkin enintään maksupäivän erääntymiseen asti.

Jos velallinen ei vieläkään 60 päivän kuluttua maksa, on velkojalla oikeus viivästyskorkoon, kuten verovelkojen tapauksessa (tällä hetkellä 11,5 % vuodessa).

Näillä säännöksillä on tarkoitus kannustaa maksuaikojen lyhentämiseen. Useimmiten yrittäjät eivät kuitenkaan käytä korko-oikeuttaan, koska he haluavat turvata yhteydenpitonsa velalliseen. Uusi ratkaisu, joka on kunnianosoitus yrittäjille-velkojille on ...

Korvaus 40 euroa.

Uudella lailla Puolan lainsäädäntöön siirretyssä EU-direktiivissä säädettiin myös velkojan oikeudesta pysyvään 40 euron suuruiseen korvaukseen perintäkuluista. Tärkeää on, että tämä summa kuuluu hänelle ilman pyyntöä maksuajan päättymisen jälkeen. Lisäksi jos edellä mainitut kustannukset ylittävät laissa säädetyn määrän, yrittäjällä on oikeus periä ne kokonaisuudessaan oikeudessa.

Uuden lain tuomat säännökset kaupallisten toimien maksuajoista eivät ole ihanteellinen ratkaisu. Epäilyjä herättävät ennen kaikkea ne, jotka liittyvät mahdollisuuteen pidentää maksuaikaa lainsäätäjän enimmäismäärää pidemmälle. Asiakirjan sisältämät termit ovat niin laajoja ja moniselitteisiä, että niiden tulkinta voi olla vaikeaa. Tämä voi johtaa siihen, että lisätty säännös ei täytä tehtäväänsä.

On erittäin tärkeää, että edellä mainittuja säännöksiä voidaan soveltaa lain voimaantulopäivän jälkeen eli 28.4.2013 alkaen tehtyihin kaupallisiin toimiin.