Uusi veroasetus eli mitä muutoksia on luvassa vuonna 2019 - osa I

Palveluvero

Veronmaksajat eivät ole vielä toipuneet vuonna 2018 voimaan tulleista muutoksista, ja heidän tulee pikkuhiljaa varautua yleisen verolain muutoksiin, jotka tulevat voimaan uuden veroasetusluonnoksen voimaantulon myötä. Artikkelissa kerrotaan, mitkä muutokset pien- ja suuryrittäjille tuovat uuden veroasetuksen, jonka säännökset tulevat voimaan vuonna 2019.

Verotusaikojen palautus ja uusi veroasetus

Taiteessa. 129 4.7.2018 annetun uuden veroasetuksen luonnoksesta löydät säännökset, jotka antavat verovelvolliselle mahdollisuuden palauttaa veron määräajat, lukuun ottamatta perintävanhentumisaikaa tai oikeutta todeta liiallinen maksu, maksun määräaika tai palautus. verotuksessa sekä muut veromenettelyn aikana vahvistetut määräajat. Esimerkiksi verovelvollisella, joka ei toimita veroilmoitusta määräajassa verovirastolle, on oikeus antaa veroilmoitus 7 päivän kuluessa siitä, kun laiminlyönnin syy lakkaa. Verovirasto palauttaa ilmoituksen jättämisen määräajan, jos verovelvollinen osoittaa, ettei veroilmoituksen jättäminen ole ollut hänen syytään.

Menettelyn aloittamisen enimmäismäärä on 50 PLN

Uuden veroasetuksen luonnoksessa oletetaan muun muassa, että veroviranomainen voi viran puolesta peruuttaa veron, jos verorästien määrä ei ylitä 50 zlotya.

Muualta luonnoksesta voi lukea, että virasto ei edes aloita menettelyä valtion talousarvion tuloja muodostavien verojen alalla, ja vaikka menettely käynnistetään, se lopetetaan viran puolesta, jos määrä:

 1. verottaa,

 2. veronalennus,

 3. ylimaksu,

 4. veronpalautus,

 5. ostoihin sisältyvän veron ylijäämä,

 6. laskutuskauden tappiot,

- ei ylitä 50 PLN.

Myös Art. Uuden veroasetuksen luonnoksen 483 §:n 3 momentin mukaan voidaan todeta, että oikeudenkäyntikuluja ei vahvisteta, jos niiden määrä ei ylitä 50 zlotya. Veroviranomainen ei myöskään korjaa veroilmoitusta (jos se havaitsee virheen), jos oikaisu muuttaa verovelkaa, veronpalautusta, liikaa maksua tai ylijäämän määrää enintään 50 zlotya.

Verovelvollisen yleisten ja yksittäisten tulkintojen noudattaminen

Taiteessa. Uuden veroasetusluonnoksen 536 §:ssä lainsäätäjä toteaa, että yksittäisen tulkinnan noudattaminen ennen sen muuttamista, voimassaolon päättymistä tai tämän tulkinnan kumoavan hallintotuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen jäljennöksen toimittamista veroviranomaiselle ei saa vahingoittaa sitä hakenut veronmaksaja. Vahinkoa ei saa aiheutua, jos se ei sisälly veroselvitykseen.

Toisaalta se, että verovelvollinen noudattaa yleistä tulkintaa ennen sen muuttamista, ei saa olla hänelle haitaksi, vaikka se ei sisälly veropäätökseen.

Veronmaksajan osalta, joka soveltaa yksittäistä tulkintaa siinä mainitussa laajuudessa:

 1. oikeudenkäyntiä ei käynnistetä tapauksissa, jotka koskevat verorikoksia tai -rikoksia,

 2. vaikka menettely olisi aloitettu, se lopetetaan viran puolesta,

 3. viivästyskorkoa ei peritä,

 4. ylimääräistä arvonlisäverovelvollisuutta ei ole vahvistettu.

Lisäksi tulkinnan noudattaminen ennen sen muuttamista, voimassaolon päättymistä tai jota ei ole otettu huomioon veroasiaa ratkaistaessa johtaa siihen, että verovelvollinen vapautuu veronmaksuvelvollisuudesta tulkinnan kohteena olevasta tapahtumasta johtuvasta määrästä. tilanteessa, jossa:

 1. verovelvollisuus on suoritettu virheellisesti edellä mainitun noudattamisen vuoksi tulkinta (joka on myöhemmin muuttunut tai vanhentunut) tai sen vuoksi, että sitä ei ole otettu huomioon veroasioissa,

 2. Tosiseikasvatukseen sisältyvä tapahtuma sattui yleispäätöksen julkaisemisen tai yksittäispäätöksen antamisen jälkeen.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Missä tilanteissa toimisto ei veloita viivästyskorkoa

Taiteessa. Uuden veroasetusluonnoksen 163 § 3 momentin mukaan lainsäätäjä totesi, että viivästyskorkoa ei peritä:

 1. veroilmoituksessa tehdyistä ilmeisistä virheistä ja kirjanpitovirheistä siinä tapauksessa, että ilmoitus on annettu sähköisesti, verorästistä,

 2. ajanjaksolta veromenettelyn aloittamisesta ensimmäisen oikeusasteen viranomaisen päätöksen tiedoksiantopäivään asti (jos päätöstä ei ole annettu tiedoksi 2 kuukauden kuluessa menettelyn aloittamisesta),

 3. ilmoituksen tekemispäivää seuraavan vuoden loppua seuraavan vuorokauden ajalta maksurästit, joissa on ilmeisiä veroilmoitusvirheitä ja kirjanpitovirheitä, jos veroviranomainen ei ole ilmoittanut niitä tänä aikana,

 4. jos määrä ei ylitä 10 zlotya,

 5. jos menettely keskeytetään viran puolesta, laskettuna siitä päivästä, jona virasto on tehnyt menettelyn keskeyttämispäätöksen, siihen päivään asti, jona verovelvolliselle toimitetaan päätös keskeytyneen menettelyn jatkamisesta,

 6. vakuuden ajalta velan vakuutena olevasta määrästä (jos vakuuden kattamat varat tai vakuutena olevien esineiden tai oikeuksien myynnistä saadut määrät on hyvitetty verorästiä varten),

 7. 14 päivän määräajan päättymistä seuraavasta päivästä (koskee verovelvollisen valituksen vastaanottamista) päivään, jona muutoksenhakuelin on vastaanottanut valituksen,

 8. kahden kuukauden määräajan päättymistä seuraavasta päivästä (joka koskee muutoksenhakuelimen ratkaisua) siihen päivään, jona muutoksenhakuelimen päätös on annettu siinä tapauksessa, että tämä toimielin antaa päätöksen ennenaikaisesti ,

 9. tilanteessa, jossa verovelvollinen on noudattanut tulkintaa, jonka jälkeen se on muutettu tai vanhentunut tai sitä ei ole otettu verovelvollisen tapauksessa huomioon ajanjaksolla, joka alkaa 7 päivän ajan muutetun tulkinnan tai muutetun tulkinnan julkaisusta tai toimittamisesta. sen vanheneminen.

Veroviraston tekemä ilmoituskorjaus ja uusi veroasetus

Hankkeen uusi veroasetus art. 595. 1 § Jos veroviranomainen toteaa, että ilmoituksessa on kirjanpitovirheitä tai muita ilmeisiä virheitä tai että sitä ei ole täytetty asetettujen vaatimusten mukaisesti, se voi (virheiden tyypistä ja suuruudesta riippuen):

 1. oikaista ilmoitus, jos verovelan määrän, liian suuren maksun määrän, veronpalautuksen määrän tai siirrettävän veron ylijäämän määrän muutos tai tämän oikaisun seurauksena syntyvän tappion määrä ei ylitä 5 000 PLN tai
 2. pyytää ilmoituksen antavaa verovelvollista oikaisemaan se ja tarvittaessa antamaan tarvittavat selvitykset sekä ilmoittamaan syyt, joiden vuoksi ilmoituksen sisältämiä tietoja kyseenalaistetaan.

On syytä huomata, että veroviranomainen:

 1. todistaa oikeaksi jäljennös korjaamastaan ​​ilmoituksesta,

 2. toimitetaan verovelvolliselle oikeaksi todistettu jäljennös oikaistusta ilmoituksesta, jossa on tiedot verovelvollisen määrän muutoksesta, liiallisen maksun tai veronpalautuksen määrästä tai siirrettävän ylijäämän veron määrästä tai tappion määrästä, tai tiedot tällaisten muutosten puuttumisesta sekä ohje ilmoituksen oikaisua koskevasta vastalauseoikeudesta.

Kuten edellä on todettu, verovirasto ei oikaise ilmoitusta, jos se muuttaa verovelan määrää, liiallisen maksun tai veronpalautuksen määrää taikka siirrettävän veron ylijäämän määrää tai veronpalautuksen määrää. tappio, jonka määrä on enintään 50 PLN.