NIP ja PESEL - mikä verotunnus tulee esittää ilmoituksessa?

Palveluvero

Yksi ensimmäisistä annetuista veroilmoituksista täytettävästä kohdasta on tunnistenumero. Puolan määräykset erottavat kaksi numeroa: NIP ja PESEL. Usein veronmaksajat miettivät, kumpaa heidän pitäisi käyttää. Yritämme selventää näitä epäilyjä tässä artikkelissa.

NIP ja PESEL - Verotunnisteiden tyypit

Rekisteröintivelvollisuuteen ja tunnisteiden tyyppiin liittyviä kysymyksiä säätelee laki verovelvollisen ja maksajan rekisteröinnin ja tunnistamisen periaatteista.

Art. 3 sek. 1 yllä Lain mukaan verotunniste on:

  1. PESEL-numero - verovelvolliset, jotka ovat PESEL-rekisteriin merkittyjä luonnollisia henkilöitä, jotka eivät harjoita liiketoimintaa tai eivät ole rekisteröityjä arvonlisäverovelvollisia;
  2. NIP - muiden rekisteröintivelvoitteen alaisten tahojen osalta, eli:
  • rekisteröintivelvollisia ovat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt ja oikeushenkilöllisyyttä vailla olevat organisaatioyksiköt, jotka ovat verovelvollisia erillisen lain perusteella,
  • Rekisteröintivelvoitteen alaisia ​​ovat myös muut yhteisöt, jos ne ovat erillislakien verovelvollisia, ja verovelvollisia,
  • Rekisteröintivelvollisuus koskee myös yhteisöjä, jotka ovat erillisten lakien perusteella vakuutusmaksun maksajia.

Lisäksi Art. Edellä mainitun lain 3a momentin mukaan, jos velvollisuus antaa verotunnus johtuu erillisistä säännöksistä, se koskee vain yhteisöjä, joilta vaaditaan verotunnus tämän lain säännösten perusteella.

Miten edellä mainitut määräykset sitten pitäisi ymmärtää? No, jos tietyllä luonnollisella henkilöllä on erillisten lakien mukaan liiketoimintaa harjoittavan verovelvollisen asema, hänen on käytettävä NIP-tunnusta (verotunnistenumero). PESEL-numeroa käyttävät vain luonnolliset henkilöt, jotka eivät harjoita arvonlisäverolain mukaista liiketoimintaa eivätkä ole rekisteröityneet arvonlisäverovelvollisiksi.

Hankala yksityinen vuokraus

Huomaa, että sekä ALV-laissa että arvonlisäverolaissa on omat taloudellisen toiminnan määritelmänsä. Tämä tarkoittaa, että tietyllä luonnollisella henkilöllä voi olla erilainen verotuksellinen asema. Tätä kuvaa parhaiten esimerkki yksityisestä vuokrauksesta. Tällainen henkilö ei harjoita yritystä arvonlisäveron perusteella, mutta arvonlisäveron alalla häntä pidetään verovelvollisena.

Asia on vielä monimutkaisempi, koska verovelvollisten ja maksajien rekisteröinti- ja tunnistamisperiaatteista annetun lain säännökset osoittavat NIP:n käyttövelvollisuuden vain arvonlisäverovelvollisille. Toisaalta arvonlisäverosta vapautetun verovelvollisen ei tarvitse rekisteröityä. He voivat tehdä sen vapaaehtoisesti (arvonlisäverolain 96 §:n 3 momentti).

Tällainen säännösten tiukka tarkoittaa, että yksityisen vuokrauksen alalla verovelvollisella voi olla eri verotunnus.

Esimerkki 1.

Luonnollinen henkilö vuokraa yksityistä omaisuutta asumiseen. PIT:n kannalta kyseessä on yksityinen vuokra. Arvonlisäveron perusteella se hyötyy 8 artiklan mukaisesta vapautuksesta. 43 sek. 1 arvonlisäverolain 36 kohta. Verovelvollinen ei ole rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi. Tässä tapauksessa sen tunniste ilmoituksissa on PESEL.

Esimerkki 2.

Yksityishenkilö vuokraa omaa omaisuuttaan asumiseen. PIT:n kannalta kyseessä on yksityinen vuokra. Arvonlisäveron nojalla tällainen vuokra on vapautettu Art. 43 sek. 1 arvonlisäverolain 36 kohta. Verovelvollinen teki ALV-R-ilmoituksen ja rekisteröityi arvonlisäverovelvolliseksi. Tällaisessa tilanteessa hänen tunnisteensa on NIP. Yksityisen vuokrauksen tapauksessa se, että verovelvollinen käyttää NIP- tai PESEL-numeroa, määräytyy sen perusteella, onko verovelvollinen rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi. Kyse on rekisteröitymisestä sekä aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi että vapautettuna arvonlisäverovelvolliseksi.

Yritystä pyörittävät veronmaksajat

Liiketoimintaa harjoittavien luonnollisten henkilöiden (sekä yksityisyritysten että yhtiöiden) tunnus on NIP.

Kuten art. 11 sek. Veronmaksajien ja -maksajien rekisteröinti- ja tunnistamisperiaatteista annetun lain 1 §:n mukaan verovelvollisen on annettava verotunniste verovelvollisuuden hoitamiseen liittyvistä asiakirjoista ja verottomista budjettisaatavista, joihin vero- tai tulliviranomaiset ovat velvollinen perimään. .

On myös syytä kiinnittää huomiota taiteen sisältöön. Yrittäjälain 20 §. Tämä säännös osoittaa, että yrittäjän tunnistaminen virallisissa rekistereissä perustuu verotunnisteeseen (NIP). Yrittäjä sisällyttää toimialaan osoitettuihin ilmoituksiin NIP:n nimetyille henkilöille ja elimille ja käyttää sitä oikeudellisissa ja taloudellisissa toimissa.

Yrittäjän, joka tarjoaa tavaroita tai palveluita suoramyynnissä tai etämyynnissä joukkoviestinnässä, ICT-verkoissa tai osoitteettomissa painetuissa lomakkeissa, on tarjouksessa mainittava vähintään yritys, verotunnus ja kotipaikka tai osoite. Asioita käsitellessään viranomainen voi vaatia yrittäjää toimittamaan tunnistamista varten vain yrittäjän yrityksen ja NIP:n. Veronmaksajien, jotka harjoittavat liiketoimintaa osana täytettyjä ilmoituksia, jättämiä ilmoituksia, yhteydenottoja veroviranomaisiin ja tarjouspyyntöjä asiakkaille, on käytettävä verotunnusta. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Säännöt tunnisteiden käytöstä tiettynä verovuonna

PESEL myönnetään jokaiselle luonnolliselle henkilölle syntymähetkellä. Toisaalta NIP:n voi saada yrityksen perustamisen yhteydessä.

Tämä tilanne vaikeuttaa oikean tunnisteen käyttöä ilmoituksen korjausta tehtäessä. Muista aina käyttää oikeaa numeroa sille ajanjaksolle, jonka aikana toiminto suoritetaan.

Esimerkki 3.

Luonnollinen henkilö vuokraa yksityisesti arvonlisäverottomia kiinteistöjä. PIT-36 veroilmoituksessa vuodelta 2018 se käytti PESEL-numeroa. Verovelvollinen jätti 20.12.2019 ALV-R-hakemuksen ja rekisteröityi arvonlisäverovelvolliseksi. Tämän seurauksena hänelle annettiin verotunnus (NIP). Hän huomasi 10.1.2020, että vuoden 2018 PIT-36-ilmoituksessa oli virheitä ja päätti tehdä korjauksen. Toimitetussa oikaisussa verovelvollinen käyttää PESEL-tunnusta, koska hänellä ei korjauksen kattamana aikana ollut verotunnusta (NIP). Se, että hänellä on jo NIP-numero korjauksen toimittamispäivänä, ei muuta tätä tilannetta. Veroilmoituksen oikaisun yhteydessä on ilmoitettava sen ajanjakson tunnusnumero, jota oikaisu koskee.

Yhteenvetona edellä esitetyistä seikoista voidaan todeta, että yhdellä luonnollisella henkilöllä voi olla kaksi verotunnistetta: NIP ja PESEL. Kysymys oikean numeron käyttämisestä veroilmoituksessa voi olla hämmentävää. Siksi on hyvä muistaa esitetyt säännöt, joista voi olla apua veroilmoitusten täyttämisessä.