PIT-16 toimittamatta jättäminen ajoissa - veroseuraamukset

Palveluvero

PIT-16 lomake liittyy yksinkertaistettuun tuloverotuksen muotoon, joka on verokortti. Veronmaksajat päättävät usein käyttää verokorttia osana liiketoimintaansa lukuisten verotusmenettelyjen yksinkertaistamisen ja helpotuksen vuoksi. Koska verotuksen valinta tässä muodossa on poikkeus yleisistä säännöistä, verovelvollisella on velvollisuus ilmoittaa veroviranomaiselle aikomuksestaan ​​käyttää verokorttia. Mitä seurauksia PIT-16-määräajan jättämisestä on? Vastaus löytyy artikkelista!

Tapa valita verotus verokortin muodossa

Kaikki verokorttia koskevat määräykset sisältyivät 20.11.1998 annettuun lakiin tiettyjen luonnollisten henkilöiden ansaitsemien tulojen kiinteämääräisestä tuloverosta. Tässä laissa luetellaan aineelliset ehdot, jotka on täytettävä, jotta yritystä voidaan verottaa verokortin muodossa. Art. 25 sek. Lain 1 momentin 1 kohdan mukaan elinkeinotoimintaa harjoittava verovelvollis on verotettavana verokorttina, jos hän jättää verotushakemuksen tällä muodossa.

Verokortin muodossa olevan verohakemuksen jättämisen määräaika ja -tapa on kuvattu 12.1. Lain 29 §. Tämän säännöksen mukaan verovelvollisen on jätettävä verokorttimuotoinen verotushakemus verovuodelta toimivaltaiselle veroviraston päällikölle viimeistään verovuoden tammikuun 20. päivänä. Oikea muoto on PIT-16.

Tämän lomakkeen perusteella veroviraston päällikkö, ottaen huomioon verokortin käyttöä koskevan hakemuksen, tekee verokorttimuotoisen tuloveron määrän vahvistamisesta erikseen jokaiselle verovuodelle. Tämän päätöksen perusteella veronmaksaja maksaa kiinteän kuukausiveron verokortin muodossa.

Jos verovelvollinen aloittaa elinkeinonharjoittamisen, toimitetaan verokorttimuotoinen verotushakemus veroviraston toimivaltaiselle johtajalle ennen liiketoiminnan aloittamista. Paikallisesti toimivaltainen verokortin muodossa maksettavasta tuloverosta on kaupparekisteriin jätetyssä hakemuksessa mainitun järjestäytyneen toimipaikan sijaintipaikan veroviraston päällikkö.

Tärkeää on, että verokorttimuotoiseen verotusta koskevaan hakemukseen verovelvollinen voi liittää elinkeinovapauden säännösten perusteella toimitettavaan keskusrekisteriin merkitsemistä koskevaan hakemukseen ja elinkeinotoimintaan liittyviä tietoja.

Edellä olevasta säännöksestä seuraa, että verovelvollisen on jätettävä PIT-16 hakemus. Tämä voidaan tehdä kahdella tavalla: joko lähettää hakemus suoraan Internetin kautta verovirastolle (esim. e-ilmoituksen tai veroportaalin avulla) tai liittää hakemus toimitettuun CEIDG-1-lomakkeeseen yrityksen rekisteröinnin yhteydessä. .

CEIDG-1-lomakkeessa yrittäjä ilmoittaa, mitä verotusta hän soveltaa. Huomaa, että pelkkä "Verokortti" -ruudun valinta ei riitä. Säännös osoittaa selvästi, että PIT-16 on liitettävä CEIDG-1-lomakkeeseen.

Jos PIT-16 ei toimiteta määräajassa toiminnan rekisteröinnin yhteydessä kunnanvirastoon, se on toimitettava itse toimivaltaiselle verovirastolle. Mainittu taide. Lain 29 §:n mukaan hakemus jätetään ennen toiminnan aloittamista.Tässä yhteydessä on korostettava, että ilmaisulla "toiminnan aloittaminen" ymmärretään ensimmäisen toiminnan tosiasiallista suorittamista taloudellisen toiminnan aikana, ei toiminnan rekisteröintipäivänä kunnan (kaupungin) virastoon.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja rekisteröi yrityksen 15.3. Hän valitsi verotusmuodoksi verokortin, mutta hän ei liittänyt PIT-16-hakemusta CEIDG-1-lomakkeeseen. Hän jätti 20. maaliskuuta hakemuksen veroviraston johtajalle. Ensimmäisen elinkeinotoiminnan toiminnan verovelvollinen suoritti 23. maaliskuuta. Veronmaksaja on toiminut lain mukaisesti.

PIT-16:n toimittamatta jättäminen määräajassa

Herää kuitenkin kysymys, mitä vaikutuksia on, jos PIT-16 ei toimiteta ajoissa?

Valitettavasti säännösten analyysi osoittaa, että tällaisen toiminnan veroseuraamukset ovat yrittäjälle erittäin vakavat.

Jos PIT-16 ei toimiteta määräajassa, verovelvollisella ei ole oikeutta soveltaa verokorttiin liittyviä sääntöjä. Lisäksi asetettua aikarajaa ei voida palauttaa. On myös hyödytöntä tarjota aktiivista katumusta.

Edellä oleva rajoittava sääntö johtuu siitä, että PIT-16-hakemuksen jättämisen määräaika on olennainen määräaika, jota ei voida palauttaa. Korkein hallinto-oikeus vahvisti tämän kannan 14.10.1998 antamassaan tuomiossa III SA 821/97.

Samanlainen teesi on luettavissa eräiden luonnollisten henkilöiden ansaitsemien tulojen kiinteämääräisestä tuloverosta annetun lain kommentissa (Bartosiewicz, Adam ja Kubacki, Ryszard. ABC, 2011). Kirjassa kerrottiin: "Molemmat edellä mainitut termit ovat aineellisia oikeudellisia termejä (koska ne eivät liity mihinkään menettelyyn). Niiden luonteen vuoksi näitä päivämääriä ei voida palauttaa. (…) Kiinteäverotuksen muodon valinnan aikaraja on samalla (kuten useimmat aineellisen oikeuden ehdot) tiukka. Yllä oleva tarkoittaa, että sen päättymisen jälkeen oikeus hakea verokorttia verotuksen muodossa lakkaa lopullisesti tietyn verovuoden osalta (poissulkeminen) "

Jos näitä määräaikoja ei noudateta, verovelvolliselta viedään viime kädessä oikeus hakea verotusta verokortin muodossa tiettynä verovuonna. Hakemusta ei voida jättää onnistuneesti määräajan jälkeen, eikä sitä voida palauttaa.

Yllä olevan seurauksena verokorttia ei voida käyttää. Edellä esitetystä johtuen verovelvollisen toimintaa ohjaavat tuloverolaissa säädetyt verotuksen yleiset periaatteet. Kuten näette, sinun on pidettävä silmällä määräaikaa, koska PIT-16:n ajoissa jättämisestä on vakavia seurauksia!

Esimerkki 2.

Veronmaksaja rekisteröi yrityksen 20.2.2019. Hän valitsi verotusmuodoksi verokortin, mutta ei liittänyt CEIDG-1-lomakkeeseen PIT-16-hakemusta. Verovelvollinen ei myöskään lähettänyt hakemusta veroviraston päällikölle. Vasta tammikuussa 2020 yrittäjä tajusi virheensä ja toimitti erääntyneen PIT-16 vuodelta 2019. Tällainen toiminta on virheellinen. Vuonna 2019 harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella verovelvollinen ei voi käyttää verokorttia ja hänen on suoritettava tilit yleisillä periaatteilla.