Käyttämättömät vapaat tilauksesta vuoden aikana

Palvelus

Edellisenä vuonna työntekijä ei hakenut pyynnöstä vapaata. Menetetäänkö tai kertyykö edelliseltä vuodelta käyttämätön vapaata ja uuden vuoden aikana työntekijä on oikeutettu 8 vapaapäivään?

Aleksanteri, Poznań

 

Pyynnöstä vapaata säätelee työlaki. Sen mukaan työnantaja myöntää vapaata pyydettäessä työntekijän ilmoittamana päivänä. Työntekijä voi pyynnöstä pitää lomaa 4 päivää kalenterivuodessa. Tärkeää on, että työntekijä jättää lomahakemuksen viimeistään loman alkamispäivänä ennen työn alkamista. Työlain 167 §
”Työnantaja on velvollinen myöntämään lomaa enintään 4 päivää kalenterivuodessa työntekijän pyynnöstä ja hänen ilmoittamassaan määräajassa. Työntekijä jättää lomahakemuksen viimeistään loman alkamispäivänä." Laki ei aseta työnantajan vapaan myöntämisen ehdoksi sen syyn ilmoittamista. Loman hakemisen syyn ilmoittaminen voidaan ottaa työnantajalta vain myönteisesti, mikä epäilemättä edistää luottamusta työntekijään. Työntekijä ei ole velvollinen pyynnöstä ilmoittamaan syytä vapaan käyttämiseen.

Pyydä lomaa pyynnöstä

Pyynnöstä vapaan pyynnön ei tarvitse olla kirjallinen, riittää, kun ilmoitat siitä työnantajalle suullisesti - tämä tehdään usein puhelimitse tai jopa sähköpostitse. Todistustarkoituksiin on kuitenkin parempi tehdä se kirjallisesti: perinteisellä tavalla tai sähköisesti. Tilauslomapyyntöä ei tarvitse tehdä kirjallisesti.

Korkein oikeus totesi 15.11.2006 antamassaan tuomiossa I PK 128/06, että:

"Vapaahakemus" pyydettäessä "(työlain 1672 §) on jätettävä viimeistään loman alkamispäivänä, mutta siihen asti, kunnes työntekijän odotetaan aloittavan työnsä häntä koskevan työaikataulun mukaisesti. Työsäännöissä tai työnantajan omaksumassa työpaikan käytännössä (käytännössä) voidaan säätää myöhemmästä vapaata koskevan hakemuksen jättämisestä "tilauksesta".

Kieltäytyminen myöntämästä lomaa pyynnöstä

Työlain mukaan työntekijä jättää lomaa koskevan hakemuksen viimeistään loman alkamispäivänä, johon työnantajan on pääsääntöisesti annettava suostumus. Joissakin tilanteissa esimiehesi voi kuitenkin kieltäytyä myöntämästä sinulle tällaista lomaa. Tällöin työnantaja ottaa huomioon työntekijän lomapyynnön, mutta se ei sido häntä. Siten tunnustetaan kaksi syytä työnantajan kieltäytymiseen:

  • työnantajan hyvinvoinnista ja omaisuudesta huolehtimisen periaatteen noudattamatta jättäminen;
  • todennäköisyys, että työntekijän poissaolo aiheuttaa aineellista vahinkoa työpaikan omaisuudelle.

Työnantaja voi pyynnöstä kieltäytyä myöntämästä lomaa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Käyttämättömät vapaat tilauksesta vuoden aikana

Työntekijällä on oikeus saada vapaata pyynnöstä 4 päivää vuodessa. On syytä muistaa, että se on aina 4 päivää, riippumatta kokoaikaisten työpaikkojen määrästä.

Esimerkki 1.

Adam työskentelee osa-aikaisesti ja hänellä on oikeus 13 päivän lomavapaaseen, mutta vapaan määrää ei pyynnöstä vähennetä suhteellisesti. Siitä tulee siis 4 päivää.

Jos edellisenä vuonna rajoitusta ei käytetty, siirretään käyttämättä jäänyt tilausvapaa seuraavalle vuodelle, mutta tavallisina lomapäivinä. Työntekijä ei voi saada enempää kuin 4 päivää pyynnöstä vapaata vuodessa. Jos 4 päivää vaadittavaa lomaa ei käytetä, se ei siirry seuraavalle vuodelle mahdollisuuksien mukaan käytettäväksi "on demand" -tilassa.

Tärkeää on, että tilausvapaa on osa lomavapaata, eli se ei ole 4 päivän lisävapaa. Jos työntekijällä on oikeus saada 26 päivää lomaa vuonna 2020, se tarkoittaa, että näistä 26 päivästä 4 voidaan käyttää vapaata pyydettäessä. Eli jos työntekijä ei ottanut vaadittavaa lomaa vuonna 2020, se ei tarkoita, että vuonna 2021 hän voisi pitää 8 päivää pyydettäessä. Ne siirretään seuraavalle vuodelle erääntyneenä lomavapaana.

Art. Työlain 168 §:n mukaan, toisin kuin normaali viivästysloma, joka tulee käyttää seuraavan vuoden syyskuun 30. päivään mennessä, jäännösvapaat (tavallisina lomapäivinä) voidaan käyttää seuraavan vuoden loppuun eli 31. joulukuuta saakka. [alert-info] Art. Työlain 168 §
"Jätä käyttämättä artiklan mukaisesti määritetyn ajan kuluessa. 163 "lomasuunnitelma" on myönnettävä työntekijälle viimeistään seuraavan kalenterivuoden 30. syyskuuta mennessä; tämä ei koske osaa pykälän mukaan myönnetystä lomasta. 1672 "lomaloma pyynnöstä" ".[hälytys-info]

Esimerkki 2.

Rouva Annalla on 6 päivää jäljellä olevaa vuosilomaa (vuodesta 2020). Vuonna 2020 hän ei käyttänyt päivääkään tilausvapaata. Siksi sen tulee käyttää 30.9.2021 asti 2 päivää palkatonta vapaata ja 31.12.2021 asti loput 4 päivää.

Esimerkki 3.

Herra Karolilla on 12 lomapäivää vuodesta 2020 alkaen. Vuonna 2020 hän käytti 2 päivää vapaata pyynnöstä. Siksi hänen tulee käyttää 30.9.2021 asti 10 päivää palkatonta vapaata ja 31.12.2021 asti loput 2 päivää.

Lomaraha pyynnöstä

Vaadittava loma on vuosilomaa ja siksi sitä kohdellaan samalla tavalla palkan osalta. Koska työntekijä on oikeutettu vuosilomakorvaukseen, hän saa pyynnöstä myös loman. Vaadittavan vapaan ajalta työntekijällä on oikeus siihen palkkaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi hoitanut tehtävänsä. Otamme siis vuosiloman palkkaa määritettäessä huomioon peruspalkan ja muut työsuhteesta saatavat edut.

Esimerkki 4.

Janina saa palkkaa, joka koostuu työsopimuksessa määrätyistä kiinteistä osista, eli 3 000 zlotya (peruspalkka). Tammikuussa hän oli pyynnöstä vapaalla 1 päivän. Käsiteltävänä kuukautena hän saa 3 000 zlotyn palkkaa.

Pyydettäessä käyttämätöntä lomaa vuoden lopun jälkeen ei menetetä. On kuitenkin muistettava, että silloin se käsitellään normaaleina vuosiloman päivinä. Tiettynä kalenterivuonna työntekijä saa siis käyttää vain 4 päivää vapaata pyynnöstä.