Vastuuvakuutus ja AC sekä työsuhdeauton myynti

Verkkosivusto

Autoa myyvä yrittäjä voi saada vakuutuksenantajalta korvauksen osan maksetuista liikenne- ja vaihtovakuutusmaksuista. Mitä tehdä, jos vastuu- ja kaskovakuutus on merkitty tulo- ja kulukirjaan?

Auto- ja liikennevakuutus verokuluissa

Vastuu- ja kaskovakuutus on liiketoiminnassa verokustannus. Henkilöauton vastuuvakuutuksen voi varata täysimääräisenä ajoneuvon arvosta riippumatta.

Yli 150 000 zlotyn suuruinen vaihtovirtavakuutus henkilöautolle on myös verokulu, mutta vain tiettyyn summaan asti. AC-maksu voidaan sitten luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi siinä suhteessa, jossa 150 000 zlotya jää jäljelle vakuutustarkoitukseen otetun auton arvosta.
Autovakuutus ja verovähennyskelpoiset kulut

Käyttämättä jäänyt vastuu- ja kaskovakuutus autoa myytäessä ja liiketoiminnasta saadut tulot

Voimassa oleva säännöstö ei edellytä, että vakuutuksenantajan palauttaman vastuu- ja liikennevakuutusten käyttämättä jääneen osan tulot on julkistettu verokuluissa. Lakisääteisiä säännöksiä tarkasteltaessa voidaan kuitenkin päätellä, että yrittäjän tulee tässä tilanteessa osoittaa toiminnasta saatu tulo.

Art. 14 sek. 3 a momentin 3a momentissa tarkoitettuihin tuloihin. 1 ja 2, ei sisällä korvattuja muita kuluja, jotka eivät sisälly tulonhankintakustannuksiin. Tässä säännöksessä todetaan nimenomaisesti, että tuotot eivät ole vain niitä korvattuja menoja, joita ei ole aiemmin luokiteltu verokuluiksi, jolloin muut kulut olisi katsottava tuloiksi. Elinkeinotoiminnan tuotot sisältävät siis yrittäjän aiemmin verokuluiksi kirjaamat korvatut kulut. Esimerkkinä ovat liikenne- ja liikennevakuutuksen maksut, jotka palautetaan veronmaksajille.
Jos yrittäjä on sisällyttänyt vähennyskelpoisiin kuluihin maksamansa vastuu- ja kaskovakuutusmaksut, hän on velvollinen palauttaessaan niistä tietyn osan osoittamaan toiminnasta saadut tulot. Tällaiset tulot esitetään Tulojen ja kulujen verokirjan sarakkeessa 8. - Muut tulot ilmoituksen vastaanottopäivänä. Verovähennyskelpoisia kuluja ei kuitenkaan kannata muuttaa.

Esimerkki 1.

Jacek johtaa yksityistä yritystä, jossa hän käyttää käyttöomaisuusrekisteriin merkittyä henkilöautoa. Yrittäjä sisällytti verovähennyskelpoisiin kuluihin tammikuussa 2019 maksetun vastuu- ja kaskovakuutuksen (täysarvoisesti). Heinäkuussa 2019 Jacek päätti myydä ajoneuvon, ja vakuutuksenantaja korvasi osan maksetuista vakuutusmaksuista. Miten herra Jacekin pitäisi toimia? Onko hän velvollinen oikaisemaan kuluja tai esittämään toiminnasta saadut tulot myydyn henkilöauton käyttämättömän vastuu- ja kaskovakuutuksen vuoksi?

Koska OC- ja AC-vakuutus oli varattu täyteen maksupäivänä, Jacek on velvollinen, saatuaan osan myydyn auton vakuutusmaksuista, todistaa tulonsa liiketoiminnasta. Verovähennyskelpoisia kuluja ei kuitenkaan kannata muuttaa.

AC-vakuutuksen palauttaminen myytäessä henkilöautoa, jonka arvo on yli 150 000 PLN

Kuten jo mainittiin, 150 000 zlotya ylittävien autojen vaihtovirtapolitiikka voi muodostaa verokulun rajoituksen mukaisesti.

Art. 23 sek. PIT-lain 1 § 47 kohta:
"Verovähennyskelpoisina kuluina ei pidetä muita kuin kohdassa 46 mainittuja henkilöautovakuutusmaksuja, jotka ylittävät niiden osuuden, joka määräytyy siinä suhteessa, jossa 150 000 zlotya jää jäljelle vakuutustarkoitukseen otetun auton arvosta. .”.

Jos yrittäjä oli maksetun AC-maksun sisällyttämishetkellä velvollinen osoittamaan PKPiR:ssä AC-vakuutuksesta aiheutuneet menot tietyssä osassa (sovellettiin ALV-lain 23 §:n 1 momentin 47 kohtaa), verovelvolliselle palautettava palkkio on toiminnallista tuloa suhteessa vähennyskelpoista palkkiota vastaavaan osuuteen. Jäljelle jäävä osa AC-maksusta, joka palautetaan yrittäjälle auton myynnin seurauksena, ei ole tuloa hyvitettynä muuna kuluna, joka ei ole aiemmin sisältynyt verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin. 14 sek. PM 3 § 3a). Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 2.

Weronika myy käyttöomaisuusrekisteriin merkityn henkilöauton, jonka arvo on yli 150 000 zlotya. Ajoneuvon vastuuvakuutusmaksu on kirjattu kokonaisuudessaan, kun taas tapaturmavakuutusmaksu on kirjattu vain tietyssä osassa (85 % täydestä vakuutusmaksun arvosta), kuten Art. 23 sek. PIT-lain 1 47 kohta. Vakuutuksenantaja korvasi Weronikalle osan vastuu- ja kaskovakuutusmaksuista, eli:

  • osa 800 PLN:n suuruisesta vastuuvakuutuksesta,
  • osa AC-preemiosta 2 800 zlotya.

Miten rouva Weronikan pitäisi toimia?
Rouva Weronika kirjaa palautetun vastuuvakuutuksen tuloksi hyvityksen kokonaisuudessaan, eli 800 PLN. Palautettu AC-maksu ei kuitenkaan ole tuloa suhteessa siihen arvoon, joka ei ole aiemmin sisällytetty vakuutusmaksukuluihin. Jäljelle jäävä osa palautetusta AC-preemiosta tulee rekisteröidä PKPiR:lle.
Näin ollen rouva Weronikan tulot AC-maksun osan palautuksesta ovat 85 prosenttia saadusta summasta, eli 2 380 zlotya:
PLN 2 800 x 85 % = 2 380 PLN
Rouva Weronikan tällä tavalla syntyneet tulot ilmoitetaan sarakkeessa 8. - PKPiR:n muut tuotot.

Yrittäjien tulee muistaa, että liiketulos ei ole vain tuotteiden tai palveluiden myyntiä. Erilaisia ​​korvauksia, tukia, palautuksia jne. hankittaessa kirjanpitotapa tulee tarkistaa joka kerta. Vastuuvakuutuksen ja kaskovakuutuksen käyttämättä jääneestä osasta saatu kulukorvaus, joka on kirjattu aiemmin PKPiR:iin verokuluksi, on liiketulosta.