Siviilioikeudenkäynnin mitättömyys - syyt ja seuraukset

Palvelus

Piiri- ja aluetuomioistuinten siviili-, perhe- ja kauppajaostoissa vireillä olevat siviilioikeudenkäynnit ovat mitättömiä. Jokainen, jopa yksinkertaisin tapaus, voi joutua menettelyn aikana sellaisiin virheisiin, jotka mahdollistavat sen kumoamisen vastustamisen. Artikkelissa mainitaan olosuhteet, jotka tekevät siviilioikeudenkäynnin pätemättömäksi, sekä niiden seuraukset oikeudenkäynnin osapuolille. Lisäksi valituksen yhteydessä muotoillaan esimerkkejä mitättömyysväitteestä ja lopullisesta esityksestä.

Siviilioikeudenkäynnin pätemättömyyden perusteet sekä esimerkki väitteen ja kanteen muotoilusta

Siviiliprosessilaissa (jäljempänä CCP) säädetään ns suljettu luettelo siviilioikeudenkäynnin pätemättömyyden syistä. Tämä tarkoittaa, että vain laissa määritellyt olosuhteet tekevät menettelyn pätemättömäksi eikä muut rikkomukset aiheuta menettelyn pätemättömyyttä.

Siviilioikeudenkäynti on mitätön seuraavissa tilanteissa:

 1. Jos kannetta ei voitu ottaa tutkittavaksi - tämä koskee tapauksen käsittelyä yleisessä tuomioistuimessa, joka on virheellisesti tunnustanut sen siviiliasiaksi - siviiliasiat ovat 1999/2004 12 artiklan mukaisesti. Siviiliprosessilain 1 §:n mukaan suhteisiin liittyvissä asioissa siviili-, perhe- ja holhousoikeuden ja työoikeuden alalla sekä sosiaalivakuutusasioissa ja muissa asioissa, joihin tämän lain säännöksiä sovelletaan erityislakien perusteella. Näin ollen, jos siviilituomioistuin käsittelee hallinto-oikeuden alaa, tuomioistuinta ei otettaisi tutkittavaksi.

 • Vetoomus
  Syytän menettelymääräysten rikkomisesta, mikä on johtanut oikeudenkäynnin mitättömyyteen, eli 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Siviiliprosessilain 199 §:n 1 momentin 1 alakohta yhteydessä vitsi. Siviiliprosessilain 1 ja 2 § tunnustamalla asian siviiliasiaksi ja tutkimalla sitä, mikä johti siihen, että vaatimusta ei hylätty, mikä on syynä pykälässä määriteltyyn menettelyn mitättömyyteen. Siviiliprosessilain 379 §:n 1 momentti
 • Sovellus
  Ehdotan, että valituksenalainen tuomio kumotaan ja kanne hylätään

 1. Jos asianosaisella ei ollut lainkäyttö- tai menettelykelpoisuutta, sitä tai sen laillista edustajaa edustava toimielin tai jos asianosaisen edustajaa ei ollut asianmukaisesti valtuutettu.

Tuomioistuinkelpoisuus 1 artiklan mukaisesti. Siviiliprosessilain 64 §:n mukaan jokainen luonnollinen henkilö, oikeushenkilö ja organisaatioyksiköt, muut kuin oikeushenkilöt, ovat lain mukaan oikeuskelpoisia. Tämä väite koskee vain muita tahoja, joilla ei ole oikeuskelpoisuutta. Saat lisätietoja oikeudellisista menettelyistä seuraavista artikkeleista:
Perintämenettelyt ja muut oikeudenkäynnit
Oikeudenkäyntikulut yksityisoikeudellisissa asioissa
Mikä on kieltomenettely ja miten se voidaan ratkaista?

Toimikelpoisia ovat luonnolliset henkilöt, joilla on täysi oikeustoimikelpoisuus eli yli 18-vuotiaat. Erityismääräys koskee ihmisiä, joilla on ns rajoitetusti oikeustoimikelpoisia - yli 13-vuotiailla - heillä on menettelykelpoisuus niiden toimien suhteen, jotka he voivat suorittaa itsenäisesti. Lisäksi oikeushenkilöillä on menettelykelpoisuus, samoin kuin organisaatioyksiköillä, jotka eivät ole oikeushenkilöitä ja jotka ovat lain mukaan oikeutettuja oikeuskelpoisuuteen.

Osapuolena toimivalle oikeushenkilölle voidaan tehdä mitättömyysväite, jos sitä edustamaan ei ole nimetty toimielintä (esim. osakeyhtiössä ei johtokuntaa) tai lakisääteistä edustajaa - esim.

Asianajajan lainvastaisesta valtuuttamisesta voidaan vastustaa sekä luonnollisia henkilöitä että oikeushenkilöitä sekä muita organisaatioyksiköitä kuin oikeushenkilöitä, joilla on lain mukaan oikeuskelpoisuus.Tämä koskee sekä valtuutetun - oikeushenkilöä edustavan - valtakirjan allekirjoittamista että valtakirjan laajuuden oikeaa määrittelyä ja asiamiehenä toimivan henkilön valtuutusta. Joissakin tapauksissa - korkeimmassa oikeudessa - asianajajana voi toimia vain ammattilainen - oikeudellinen neuvonantaja tai asianajaja. Siksi perheenjäsenen kiinnittäminen (ns. tuttu valtakirja) aiheuttaa työkyvyttömyyden. Toimiluvan menettäneen valtuuttaminen harjoittamaan myös mitätöi menettelyn.

 • Vetoomus
  Syytän menettelymääräysten rikkomisesta, mikä on johtanut oikeudenkäynnin mitättömyyteen, eli 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Siviiliprosessilain 87 §:n mukaan ottamalla asianajajaksi henkilö, joka ei voi toimia asianajajana asianajajan ammatin harjoittamisen keskeytyksen vuoksi, mikä on 11 §:ssä tarkoitetun oikeudenkäynnin mitättömyyden syy. Siviiliprosessilain 379 artiklan 2 kohta

 • Sovellus
  Pyydän, että valituksenalainen tuomio kumotaan ja asia palautetaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi ja todisteiden vastaanottamiseen todistajien kuulemisen avulla: XYZ ...
 1. Jos samasta kanteesta on vireillä aiemmin vireillä oleva asia samojen osapuolten välillä tai jos tällainen asia on jo lainvoimaisesti tuomittu - tämä koskee tilannetta, jossa samaa vastustajaa vastaan ​​nostetaan useita kanteita tai esitetään kanne asian käsittelyn jälkeen. on laillisesti ratkaistu, tuomittu. On tärkeää, että he ovat samat osapuolet ja sama väite.

Esimerkki 1.

Jan Nowak haastoi Adam Kowalskin oikeuteen 15. toukokuuta 2019 5 000 zlotyn korvauksen maksamiseksi tilauksen täytäntöönpanosta elokuussa 2018. Samaan aikaan, 30. toukokuuta 2019, hän nosti saman kanteen 5 000 PLN:n maksamiseksi valmistunut tilaus elokuussa 2018. Tässä tilanteessa ensimmäinen vaatimus hyväksytään, kun taas toinen tapaus on mitätön.

 • Vetoomus:
  Syytän menettelymääräysten rikkomisesta, mikä on johtanut oikeudenkäynnin mitättömyyteen, eli 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Siviiliprosessilain 199 §:n 1 momentin 2 momentin mukaan tutkimalla asian siitä huolimatta, että sama asia on vireillä samojen asianosaisten välillä, mikä on 13 §:ssä tarkoitettu menettelyn mitättömyysperuste. Siviiliprosessilain 379 §:n 3 momentti

 • Sovellus
  Pyydän valituksenalaisen tuomion kumoamista ja kanteen hylkäämistä.

 1. Jos tuomitsevan tuomioistuimen kokoonpano oli ristiriidassa lain säännösten kanssa tai jos asian käsittelyyn osallistui lain nojalla erotettu tuomari - tämä liittyy siviiliprosessilain säännöksiin (siviiliprosessilain § 47), kysymys tuomioistuimen kokoonpanosta ja Art. Siviiliprosessilain 48 § (syyt tuomarin erottamiseen lain nojalla).

 • Vetoomus
  Syytän menettelymääräysten rikkomisesta, mikä on johtanut oikeudenkäynnin mitättömyyteen, eli 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Siviiliprosessilain 48 pykälän mukaan tutkimalla asian sen tuomioistuimen kokoonpanossa, johon lain mukaan erotettu tuomari osallistui, mikä on syynä pykälässä tarkoitetun menettelyn mitättömyyteen. Siviiliprosessilain 379 artiklan 4 kohta

 • Sovellus
  Pyydän valituksenalaisen tuomion kumoamista ja asian palauttamista ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen.

 1. Jos osapuolelta on riistetty mahdollisuus puolustaa oikeuksiaan - oikeuksien puolustamismahdollisuuden riistäminen voi tapahtua tilanteessa, jossa kanteen nostava vastustajamme ei tiedä osoitettamme tai antaa väärän osoitteen, ja tuomioistuin huolimatta tiedosta, että lähetetyt kirjeet palautetaan, koska vastaanottaja ei asu ilmoitetussa osoitteessa, hän ei nimitä hänen asuinpaikastaan ​​tuntematonta koehoitajaa, jonka tehtävänä on löytää se taho, johon hänet on nimitetty ja suojellakseen oikeuksiaan.

 • Vetoomus
  Syytän menettelymääräysten rikkomisesta, mikä on johtanut oikeudenkäynnin mitättömyyteen, eli 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 143 ja 144 siviiliprosessilain 143 ja 144 nojalla, koska vastaajan asuinpaikasta tuntematonta vastaajaa ei ollut määrätty, vaikka tätä varten oli olemassa tilat ja kantajan esittämä vaatimus, joka johti vastaajan kyvyttömyys puolustaa oikeuksiaan, mikä on pykälässä tarkoitetun menettelyn mitättömyyden syy. Siviiliprosessilain 379 artiklan 5 kohta

 • Sovellus
  Pyydän valituksenalaisen tuomion kumoamista ja asian palauttamista ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen.

 1. Jos käräjäoikeus ratkaisi asiassa, jossa käräjäoikeus on toimivaltainen riidan kohteen arvosta riippumatta - säännellään 1999/2004. Siviiliprosessilain 17 §

 • Vetoomus
  Syytän menettelymääräysten rikkomisesta, mikä on johtanut oikeudenkäynnin mitättömyyteen, eli 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Siviiliprosessilain 17 §:n 41 momentin mukaan tutkimalla asian sellaisen käräjäoikeuden päätöksen antamiseksi, jolla korvataan osuuskunnan päätös, joka on 17 §:ssä tarkoitetun oikeudenkäynnin mitättömyyden syy. Siviiliprosessilain 379 artiklan 6 kohta

 • Sovellus
  Pyydän valituksenalaisen tuomion kumoamista ja asian palauttamista toimivaltaisen tuomioistuimen - käräjäoikeuden - uudelleen käsiteltäväksi.

Siviilioikeudenkäynnin mitättömyys - seuraukset

Jos toisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa valitusta tutkiessaan, että menettely on jostakin mahdollisesta syystä mitätön, valituksenalainen tuomio kumotaan. On tärkeää poistaa virheellinen selvitys oikeustoimista. Mitättömyyden vaikutuksen alaisuudessa menettely lakkautetaan ja siirretään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tämä voi koskea vain yksittäistä toimintaa - esimerkiksi jos asianajaja menetti valtuutensa vasta viimeisten todistajien kuulustelussa. Tällaiset toimet olisi toistettava asianmukaisesti valtuutetun edustajan osallistuessa. Kohdissa 1-3 mainittujen mitättömyyssyiden osalta ne johtavat kanteen hylkäämiseen tai oikeudenkäynnin keskeyttämiseen, kun taas muut vaativat asiasisällön ratkaisua.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Käsittelyn jatkaminen

Menettelyn pätemättömyys voi myös olla syynä hakea laillisesti päättyneen menettelyn uudelleen aloittamista. Tämä ei kuitenkaan koske kaikkia edellä mainittuja menettelyn mitättömyyden syitä, vaan vain silloin, kun:

 • luvaton henkilö osallistui tuomioistuimen kokoonpanoon;

 • tuomion määräsi lain mukaan poissuljettu tuomari, eikä osapuoli voinut vaatia poissulkemista ennen kuin tuomio tuli lainvoimaiseksi;

 • asianosaisella ei ollut tuomiovaltaa tai prosessuaalista toimivaltaa tai se ei ollut asianmukaisesti edustettuna;

 • osapuolelta riistettiin lain rikkomisen seurauksena mahdollisuus toimia.

Jatkamista ei voi pyytää, jos ennen tuomion lainvoimaisuutta on toimintakyvyttömyys lakannut tai edustuksen puuttuminen on esitetty vastalauseena - valituksessa tai asianosainen on vahvistanut menettelyn vaiheet.