Epäreilu kilpailu - mitä se on ja miten sitä vastaan ​​voi puolustautua?

Palvelus

Reilun kilpailun periaatteiden noudattamisen markkinoilla tulee olla jokaisen yrittäjän prioriteetti. Ongelmana on kuitenkin se, että jotkut yritykset eivät noudata tällaista suositusta ollenkaan. Laki sallii tällaisessa tilanteessa tiettyjen välineiden käytön ja siirtää asiaan liittyvät vaatimukset vahingon kärsineelle. Artikkelissa kerrotaan, mitä epäreilu kilpailu on ja miten voit puolustautua sitä vastaan.

Mitä on epäreilu kilpailu?

Ennen kuin siirrymme keskusteluun sellaisten yrittäjien saatavien luettelosta, jota vastaan ​​sovelletaan vilpillistä kilpailua, on ensin selvitettävä, mitä tämä käsite on.

Art. Vilpillisen kilpailun torjumisesta annetun lain 3 §:n mukaan vilpillinen kilpailu on lain tai moraalin vastaista toimintaa, jos se uhkaa tai loukkaa toisen yrittäjän tai asiakkaan etua.

Vilpillisen kilpailun teot ovat erityisesti:

 • yrityksen harhaanjohtava nimitys;

 • väärä tai vilpillinen maininta tavaroiden tai palvelujen maantieteellisestä alkuperästä;

 • tavaroiden tai palvelujen harhaanjohtava nimitys;

 • liikesalaisuuksien rikkominen;

 • kehotus irtisanoa sopimus tai olla täyttämättä sitä;

 • tuotteiden jäljitelmät;

 • panettelu tai epärehellinen kiitosta;

 • markkinoille pääsyn estäminen;

 • julkisessa virassa olevan henkilön lahjonta;

 • epäreilu tai kielletty mainonta;

 • lumivyörymyyntijärjestelmän järjestäminen;

 • toiminnan johtaminen tai järjestäminen konsortiojärjestelmässä;

 • toimitettujen tavaroiden tai suoritettujen palvelujen maksuehtojen perusteeton pidentäminen.

Itse asiassa epäreilun kilpailun tekojen määrä on valtava, tässä suhteessa paljon riippuu tietyn yrityksen kekseliäisyydestä. Perusratkaiseva tekijä on kuitenkin ristiriita lain tai hyvien liiketoimintatapojen kanssa.

Korkeimman oikeuden tuomio 9.10.2019 (tiedoston viitenumero I NSK 61/18):
Kaikki vilpillisen kilpailun vastaisessa laissa määritellyt teot ovat hyvän tavan vastaisia. Lisäksi Art. 3 sek. 1 u.z.n.k. mahdollistaa vilpillisen kilpailun tunnustamisen myös muun, tässä laissa sääntelemättömän yrittäjän käytöksen, joka on kielletty muulla teolla tai moraalin vastaista, samalla kun se loukkaa yrittäjän etua. Vilpillisen kilpailun torjumisesta annetussa laissa tarkoitettujen hyvien tapojen luomisessa otetaan huomioon lain tarkoitus, joka on tasa-arvoisten ja vääristymättömien kilpailuedellytysten varmistaminen. Kuluttajasuhteissa toiminta, joka on suunnattu väärään tietoon, hämmennykseen, asiakkaaseen virheelliseen uskomukseen, hänen tietämättömyytensä tai naivisuutensa hyväksikäyttöön eli toimintaan, jota yleisesti kutsutaan epäreiluksi, epäluotettavaksi, miinuksessa poikkeavaksi hyväksytyistä standardeista. käytöksestä.Se, onko tietty toiminta moraalin vastaista, määräytyy olosuhteiden kokonaisuuden, erityisesti toiminnan päämäärän, käytetyn keinon ja seurausten perusteella.

Epäreilu kilpailu - väitteet

Jos vilpillistä kilpailua tapahtuu, on vahingon kärsineellä yrittäjällä oikeus puolustaa asemaansa markkinoilla. Tällaisessa tilanteessa määräykset myöntävät hänelle useita erilaisia ​​vaatimuksia sellaista tahoa vastaan, joka rikkoo lakia tai säädyllisyyttä markkinoilla.

Vilpillisen kilpailun tapauksessa yrittäjä, jonka etua on uhattu tai loukattu, voi vaatia:

 • laittoman toiminnan lopettaminen;

 • kielletyn toiminnan vaikutusten poistaminen;

 • yhden tai useamman ilmoituksen toimittaminen asianmukaisella sisällöllä ja asianmukaisessa muodossa;

 • korvaus aiheutuneesta vahingosta yleisin ehdoin;

 • perusteettomien etuuksien myöntäminen yleisin ehdoin;

 • asianmukainen rahasumma tiettyyn sosiaaliseen tarkoitukseen, joka liittyy puolalaisen kulttuurin tukemiseen tai kansallisen perinnön suojeluun - jos vilpillinen kilpailu oli syyllinen.

Mielenkiintoista on, että korvausvaatimus voidaan esittää riippumatta siitä, onko tietty yrittäjä kärsinyt tappiota kilpailijansa epäreilun toiminnan seurauksena. Riittää, että toisen yrittäjän toiminta on lain tai moraalin ja toisen yrityksen etujen vastaista.

Mikä lainsäätäjän esittämä vaatimus kuitenkin soveltuu tietylle yrittäjälle? Tähän kysymykseen vastaamiseksi on tarpeen tarkastella yksittäisen tapauksen olosuhteita ja mukauttaa kärsineen yrittäjän vaatimuksia sen mukaisesti.

Korkeimman oikeuden tuomio 22.3.2017 (tiedoston viitenumero III CSK 86/16):
Artiklan mukaisten seuraamusten soveltamisalasta 18 u.z.n.k. päättää, minkä tyyppistä vilpillistä kilpailua vastaaja on tehnyt ja mitä seurauksia lainvastaisesta toiminnasta seuraa. Luopumisvaatimus on yrittäjän etujen siviilioikeudellinen suoja, joka on loukattu tai uhattu vilpillisen kilpailun seurauksena, ja sillä on perustavanlaatuinen merkitys laajasti ymmärrettyjen aineettomien oikeuksien suojajärjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi ja lain säännösten suojaamia etuja. Sen tarkoitus ja olennainen tehtävä on lopettaa laiton toiminta mahdollisimman nopeasti ja estää vastaisuudessa luvattomia toimia. Tämä vaatimus palvelee vahingon kärsinyttä yrittäjää ensisijaisesti tilanteessa, jossa vilpillinen kilpailu on jo tapahtunut ja lainvastainen ehto jatkuu tai kun lainvastaisen toiminnan luonteesta tai rikkomisen lakkaamisesta johtuen lainvastaista ehtoa ei ole olemassa kanne nostetaan, mutta on olemassa todellinen vaara rikkomisen toistumisesta.

Epäreilu kilpailu – kuinka hyödyntää vaateita?

Ensimmäinen askel, joka jokaisen loukkaantuneen yrittäjän tulee ottaa, on lähettää asianmukainen haaste loukkaajalle - välttämättä kirjallisesti. Tällaisessa julistuksessa on ensinnäkin esitettävä vaatimus vilpillisen kilpailun välittömästä lopettamisesta. Yhtä tärkeää on ilmoittaa tarkalleen, mihin tekoihin liittyy ja milloin ne on tehty. Tapauksen olosuhteista riippuen vahinkoa kärsinyt osapuoli voi hyödyntää lakisääteisiä vaateita - erityisesti silloin, kun rikkomukset ovat jo aiheuttaneet kielteisiä markkinaseurauksia tietylle yrittäjälle. Haasteessa tulee myös täsmentää vaatimuksen noudattamatta jättämisen seuraukset - ne ovat ensisijaisesti mahdollisuus saattaa asia oikeuteen ja nostaa vahingonkorvausvaatimus loukkaajalta. On myös syytä huomioida, että kirje on viimeinen kehotus lopettaa reilun kilpailun periaatteiden rikkominen, eikä sitä toisteta, jos se jätetään huomioimatta (tässä tapauksessa loukkaajalle on oikeus panna vireille oikeudenkäynti epärehellistä yrittäjää vastaan ilman tarvetta ilmoittaa hänelle etukäteen nostetusta kanteesta).

Vaatimus rikkomisen lopettamisesta ei ole pakollinen toimenpide, kun syntyy epäreilua kilpailua. Loukkaantunut osapuoli voi välittömästi panna vireille oikeudenkäynnin tiettyä tahoa vastaan. Käytännössä haasteen laatiminen on kuitenkin hyvä ratkaisu, sillä mahdollisessa oikeusjutussa se osoittaa, että vahinkoa kärsinyt osapuoli yritti ratkaista ongelman sovinnollisesti - se vahvistaa hänen asemaansa tuomioistuimessa alusta alkaen.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Vilpillinen kilpailu - vaatimuksen rajoittaminen

Riippumatta siitä, minkälaiseen vaateeseen yrittäjällä on oikeus reilun kilpailun periaatteiden rikkomisesta, on muistettava, että jokainen niistä on vanhentunut. Jos kielletyn toiminnan tai hyvän kaupallisen tavan rikkomisesta kuluu liian kauan aikaa, loukkaaja ei ole vastuussa.

Vilpillistä kilpailua koskevat vaatimukset vanhenevat 3 vuoden kuluttua vanhentumisajan alkaessa jokaisesta rikkomuksesta erikseen.

SA:n Wrocławissa 5. heinäkuuta 2013 antama tuomio (tiedoston viitenumero I ACa 613/13):
Vaatimusten vanhentuminen alkaa, kun vahingon kärsinyt saa tietää vilpittömästä kilpailusta ja sen suorittamisesta vastuussa olevasta henkilöstä. Epäilemättä näiden molempien edellytysten on täytyttävä yhdessä, mikä tarkoittaa, että oikeutettu on tietoinen vaatimustensa kaikkien olennaisten tekijöiden olemassaolosta. Toisaalta käsite "tämän teon tiedostaminen" olisi ymmärrettävä tarkoittavan, että vahingon kärsinyt osapuoli on tietoinen vilpillisen kilpailun vahingonkorvaussopimuksen oleellisista piirteistä. Tämä tarkoittaa, että vanhentumisaika alkaa siitä, kun vahinkoa kärsinyt yrittäjä saa tietää, että häntä, tekijän henkilöä ja tekijän toiminnan ja teon välistä suhdetta on kohdistettu vilpilliseen kilpailuun tai - korvausvaatimukset - syy-yhteys tällaisen kanteen ja vahingon välillä.

Epäreilu kilpailu - yhteenveto

Reilun kilpailun rikkominen liittyy toisen yrittäjän lainvastaiseen toimintaan, joka voi joskus olla myös ristiriitaa hyvän kaupallisen tavan kanssa. Vahinkoa kärsineellä yrittäjällä on tällaisessa tilanteessa oikeus käyttää vilpillisen kilpailun torjumisesta annetussa laissa taattuja vaateita. Perusperiaatteena tässä on vaatimus loukkauksen lopettamisesta ja vahingon korjaamisesta. Loukkaantunut yrittäjä voi käyttää oikeuksiaan sekä oikeudenkäyntiä edeltävässä menettelyssä (kirjoittamalla haasteen rikkomisen lopettamiseksi) että oikeudenkäynnin aikana (nostamalla asianmukaisen kanteen loukkaajaa vastaan).