Kiinteistöt ZCP:nä - luontoissuoritus tai kiinteistön myynti

Palveluvero

Kiinteistö on yleensä yrityksen arvokkain käyttöomaisuus. Siten kaikki asiaan liittyvät liiketoimet voivat tuottaa korkeita verotuloja. Monissa tapauksissa kiinteistö siirretään uudelle yritykselle apporttiomaisuutena. Maksua suorittavat veronmaksajat ihmettelevät, kuinka yllä olevaa toimintaa verotetaan. Kiinteistö ZCP:nä, miten myyntiä tai luontoissuoritusta tulisi verottaa?

ZCP:n käsite tuloverolaissa

Art. Tuloverolain 5a 4 momentin mukaan aina kun laissa viitataan yrityksen organisoituun osaan, tarkoitetaan olemassa olevan yrityksen organisatorisesti ja taloudellisesti erillään olevaa aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden kokonaisuutta, mukaan lukien velat, jotka on tarkoitettu tietyn taloudellisen toiminnan toteuttamiseen. tehtävät, joka voi olla myös itsenäinen yritys, joka suorittaa nämä tehtävät itsenäisesti.

Edellä mainitun säännöksen valossa perusedellytyksenä on, että yrityksen organisoitu osa muodostaa kokonaisuuden aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä (mukaan lukien velat). Toinen ehto on tämän tiimin erottaminen olemassa olevasta yrityksestä. Tämä erottelu voi tapahtua kolmella tasolla: organisatorinen, taloudellinen ja toiminnallinen (tarkoitettu tiettyjen taloudellisten tehtävien toteuttamiseen).

Organisaatioerottelu tarkoittaa sitä, että yrityksen organisoidulla osalla on paikkansa verovelvollisen organisaatiorakenteessa osastona, osastona, sivuliikkeenä jne. Opin mukaan se tulee tehdä säännön, määräyksen tai muun vastaavan lain perusteella. luonto. Organisaation eriyttämisen arviointi tulee siksi tehdä peruskriteerin mukaan, joka on sen mukaan, mikä rooli omaisuusosilla ja niihin liittyvillä aineellisilla oikeuksilla oli olemassa olevan yrityksen toiminnassa, eli missä määrin ne muodostivat organisaatioltaan erillisen kokonaisuuden.

Taloudellinen eriyttäminen ei tarkoita taloudellista riippumattomuutta, vaan tilannetta, jossa asianmukaisen taloudellisten tapahtumien kirjauksen avulla on mahdollista kohdistaa tuotot ja kulut sekä saatavat ja velat organisoidulle osalle yritystä.

Siitä voidaan siis puhua jo pelkästä mahdollisuudesta poimia perustietoa yrityksen organisoidun osan taloudellisesta ja omaisuustilanteesta. Siksi taloudellista eriyttämistä ei pitäisi rinnastaa täydelliseen taloudelliseen riippumattomuuteen. Toiminnallinen erottaminen tarkoittaa, että yrityksen organisoidun osan olemassaolo edellyttää, että sen on koostuttava sekä aineellisista että aineettomista osista, mukaan lukien velat.

ZCP:n aineellisten ja aineettomien komponenttien joukon elementtejä tulisi olla erityisesti käyttöomaisuus ja vaihtuva omaisuus sekä inhimillinen tekijä eli henkilöstö. Ainesosaluetteloon tulee sisältyä myös ei-omaisuuskomponentit esimerkiksi tähän mennessä tehtyjen sopimusten vastuiden muodossa.

Komponenttien tulee olla vuorovaikutuksessa keskenään siten, että niitä tulee käsitellä organisoiduna, itsenäisenä tiiminä, joka liittyy toiminnallisesti ja on tarkoitettu tiettyjen taloudellisten tehtävien toteuttamiseen, eivätkä ne voi muodostaa joukkoa satunnaisia ​​elementtejä, joiden ainoa ominaisuus on että ne ovat yhden kokonaisuuden omaisuutta.

On tärkeää, että yrityksen organisoitu osa voisi käytännössä olla potentiaalinen, itsenäinen, itsenäisesti taloudellisia tehtäviä hoitava yritys, jonka toteutusta hyödynnetään olemassa olevassa yrityksessä.

Edellä oleva huomioon ottaen on syytä huomauttaa, että ei riitä, että kiinteistö on organisoitu, vaan sen on oltava täysin organisatorista ja taloudellista, ja siinä on oltava mahdollisuus itsenäiseen toimintaan tällaisen tarpeen liiketoimissa. Muuten sitä ei voida pitää osien yhdistelmänä, joka voisi muodostaa organisoidun osan yrityksestä.

Tämä tarkoittaa, että yrityksen organisoitu osa ei ole yksittäisten komponenttien summa, joilla on mahdollista johtaa erillistä yritystä, vaan niiden organisoitu joukko, jossa viitepisteenä on omaisuuden rooli yrityksen toiminnassa. (missä määrin ne muodostavat erillisen organisatorisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti kokonaisuutena).

Tietyllä omaisuusryhmällä on siis kyky harjoittaa itsenäistä toimintaa tilanteessa, jossa se itsessään, täydentämättä sitä lisäelementeillä (hankinnan ja ostajan liiketoimintaan liittämisen jälkeen), kykenee harjoittamaan liiketoimintaa. Tällaisessa tilanteessa sitä voidaan pitää organisoiduna osana yritystä.

Yrityksen organisoidun osan käsite ei voi kattaa mitä tahansa tietyn yrityksen osaa, vaan vain sen osan, joka täyttää kaikki 3 artiklan säännökset. PIT-lain 5a 4 kohta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että PIT-lain mukaan kyseessä on yrityksen organisoitunut osa, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. on joukko aineellisia ja aineettomia osia, mukaan lukien velat,
  2. tämä tiimi on organisatorisesti ja taloudellisesti erillään olemassa olevassa yrityksessä,
  3. nämä komponentit on tarkoitettu tiettyjen taloudellisten tehtävien toteuttamiseen,
  4. joukko näitä komponentteja voisi muodostaa itsenäisen yrityksen, joka toteuttaa itsenäisesti edellä mainitut taloudellisia tehtäviä.

Siten tilanteessa, jossa on mahdollista harjoittaa liiketoimintaa erillisillä varoilla, voidaan päätellä, että tämä omaisuus kokonaisuudessaan siihen liittyvine rasitteineen ja tuloineen muodostaa organisoidun osan yritystä. Organisaation ja taloudellisen eron on oltava olemassa jo olemassa olevassa yrityksessä, eikä vain sen jälkeen, kun tästä yrityksestä on jollakin tavalla "johdettu" joukko aineellisia ja aineettomia osia.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kiinteistö kuten ZCP

Kun teemme kiinteistön myyntiä tai lahjoitusta, meidän on varmistettava, että se on ZCP. Käytämme esimerkkejä havainnollistamaan ongelmaa.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja harjoittaa liiketoimintaa, joka koostuu kiinteistöjen vuokraamisesta Internetin kautta, ja hän harjoittaa myös rakentamista. Siinä on kahdeksan asuntoa kolmessa eri kaupungissa. Hän pitää vuokratoiminnasta erillistä kirjanpitoa ja talouskirjanpitoa. Veronmaksaja päätti tuoda edellä mainitut kiinteistöt yhtiöön koko toiminnan ohella. Yhdessä kumppanin kanssa he haluavat tarjota asuntoja 10 suurimmassa kaupungissa Puolassa. Osakkeenomistaja sijoittaa yhtiöön pääoman. Olemmeko tässä tapauksessa tekemisissä ZCP:n kanssa?

Tässä tapauksessa olemme epäilemättä tekemisissä ZCP:n kanssa. Veronmaksaja ei luovuta ainoastaan ​​kiinteistöjä, vaan myös kaikkea toimintaansa. Tosin tässä tapauksessa kiinteistöt muodostavat suurimman osan yrityksestä, mutta sillä ei ole merkitystä sen tunnustamisen kannalta, että olemme tekemisissä ZCP:n kanssa.

Tämän vahvistaa Varsovan verokamarin johtajan yksilöllinen tulkinta 8. tammikuuta 2010, numero IPPB3 / 423-694 / 09-5 / MS:

"Hakijan näkemyksen mukaan apporttiomaisuus ei muodosta organisatorisesti erillistä kokonaisuutta eli organisoitua osaa yrityksestä, vaan" erillistä omaisuutta ". Seuraava argumentti pätee tähän:
1. Yhtiön koko toiminnan tasolla on suhteita, jotka johtavat koko toiminnan luokitteluun, eli kaikki tähän toimintaan kohdistetut omaisuuserät järjestäytyneiksi varoiksi. Suunnitellun liiketoimen tapauksessa luontoissuorituksen kohde kattaa vain tämän toiminnan valikoidut varat. Kaupan seurauksena yhtiö ei lopeta tätä toimintaa, ja vain tätä toimintaa harjoitetaan pienemmän kiinteistömäärän yhteydessä. Suunnitellun osuuden osat eivät tässä yhteydessä täytä itsenäistä taloudellista roolia, koska ne muodostavat osan suuremmasta kokonaisuudesta, jotka ovat koko Yhtiön toimintaan liittyvää omaisuutta;
2. Luontoissuorituksina luovutettu kiinteistö ei muodosta erillistä taloudellista kokonaisuutta hakijan omaisuudessa, kuten mm. yhteisen kirjanpidon laiminlyönti luovutetuista kiinteistöistä. Taloudellinen eriyttäminen on olemassa vain yhtiön koko toiminnan tasolla. Edellä mainitun yhteydessä on todettava, että luontoissuorituksina luovutettu kiinteistö on vain valikoitua omaisuutta, ei p.d.o.p.-laissa tarkoitettua yrityksen organisoitua osaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yleensä luontoissuoritus tai kiinteistön myynti ei muodosta ZCP:tä.