Maksuton käyttöomaisuuden luovutus ja poistot

Verkkosivusto

Käyttöomaisuuden poistojen tekeminen on yleinen tapa tuottaa verokuluja ja vähentää verovelan määrää. Pääsääntöisesti tällaisia ​​varoja käyttää suoraan verovelvollinen, joka omistaa tai omistaa ne. Herää kysymys, entä jos verovelvollinen on päättänyt antaa käyttöomaisuuden urakoitsijan käyttöön maksutta? Onko tällaisessa tilanteessa mahdollista tehdä poistoja myös käyttöomaisuuden alkuarvosta? Tämän päivän artikkelissa yritämme vastata tähän kysymykseen.

Käyttöomaisuuden määritelmä

Ensinnäkin olisi viitattava käyttöomaisuuden määritelmään. Art. ALV-lain 22a §:n mukaan verovelvollisen omistama tai yhteisessä omistuksessa oleva käyttöomaisuus on hankittu tai valmistettu yksinään, täydellinen ja käyttökelpoinen käyttöönottopäivänä:

  1. erikseen omistetut rakenteet, rakennukset ja tilat,

  2. koneet, laitteet ja kuljetusvälineet,

  3. Muut tavarat

- jonka oletettu käyttöaika on yli vuosi, verovelvollisen käyttämä liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin tai otettu käyttöön vuokra-, vuokra- tai vastaavan sopimuksen perusteella.

Ilmainen jakaminen - mitä se on?

Se, mitä yleisesti kutsutaan tietyn esineen saattamiseksi saataville ilmaiseksi, luokitellaan siviilioikeudellisesti lainaussopimukseksi. Art. Siviililain 710 §:n mukaan lainanantaja sitoutuu lainasopimuksella sallimaan vastaanottajan määrätyn tai määräämättömän ajan käyttää hänelle maksutta annettua esinettä tähän tarkoitukseen. Lainaussopimuksen mukaan vastaanottajalla ei ole velvollisuutta tarjota palveluja antajalle. Kuten voidaan nähdä, vastikkeettomuus on lainaamisen olennainen piirre, joka erottaa tällaisen sopimuksen vuokrauksesta tai leasingsopimuksesta.

Rajoitus poistojen alaskirjausten tekemisessä

Taiteessa. Tuloverolain 23 § sisältää luettelon kuluista, joita ei kirjata verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi. Osana kuvattua laskelmaa on syytä kiinnittää huomiota Art. 23 sek. 1 piste 45a lit. c) lain, jossa määrätään, että tulonhankintakustannukset eivät sisällä poistoja alkuperäisestä arvosta mm. ilmaiskäyttöön luovutettu käyttöomaisuus - niiltä kuukausilta, jolloin nämä komponentit luovutettiin vapaaseen käyttöön.

Tämän seurauksena, jos kyseessä on tyypillinen lainasopimus, jossa vahvistetaan, että verovelvollinen on antanut käyttöomaisuuden vastikkeetta toisen verovelvollisen käyttöön, tällainen toimenpide sulkee pois mahdollisuuden tehdä poistoja.

Tässä vaiheessa kannattaa kuitenkin palata alussa mainittuun käyttöomaisuuden määritelmään. Esitetyn määritelmän perusteella on tärkeä kriteeri, jolla veronmaksaja käyttää liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin. Tärkeintä on, että omaisuus liittyy taloudelliseen toimintaan eikä sitä saa käyttää suoraan.

Maksuton käyttöomaisuuden toimittaminen suoritettavaan toimintaan liittyville urakoitsijoille

Taloudellisessa liikevaihdossa on sellaisia ​​tilanteita, joissa yrittäjä luovuttaa omaisuutensa toisen käyttöön ilman vastiketta, mutta on mahdollista ilmoittaa, mitä etua hän saa tällä tilillä. Verohallinnon vakiintuneen näkemyksen mukaan osapuolille molemminpuolista hyötyä tuottava sopimus ei johda maksuttomaan palveluun. Jokaisessa yksittäistapauksessa on tutkittava, onko tietty etu yksipuolinen. Aina ei voida päätellä, että osapuolet ovat tehneet lainasopimuksen, vaikka osapuolet yleensä kehottavat heitä tekemään niin. Tärkeää on tarkistaa, maksaako toinen osapuoli (vastaanottaja) tiettyjä etuja palveluntarjoajalle vai eikö sopimuksesta aseteta erityisiä rasitteita vastaanottajalle.

Jos todetaan, että huolimatta siitä, että käyttöomaisuus annetaan käyttöön maksutta, veronmaksaja saa silti jonkin verran etua, pykälän 2 momentin mukaan. 23 sek. 1 piste 45a lit. c) PIT-lakia ei sovelleta. Tämän seurauksena verovelvollisella säilyy oikeus tehdä poistoja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Esimerkkinä kuvatusta tilanteesta, todellinen tilanne, joka sisältyy Katowicen verokamarin johtajan yksittäiseen tulkintaan 16. tammikuuta 2012, nro IBPBI / 2 / 423-1273 / 11 / CzP:

Esitetyt tiedot osoittavat, että Yhtiö on tehnyt rakennusurakoitsijan kanssa kaluston lainaussopimuksen, jonka avulla hän pystyy soveltamaan sen valmistamaa sopivaa rakennusmateriaalia. Edellytyksenä on, että urakoitsija ostaa tätä materiaalia tietyn määrän tietyn ajanjakson ajan ja tiettyyn hintaan yhtiöltä. Sopimuksessa määrättiin myös, että laitetta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. 

Edellä esitetyn perusteella on todettava, että laitteiden luovuttaminen urakoitsijalle liittyy hänen muiden tavaroiden hankintaan Yhtiöltä; Kuten Yhtiö kannassaan myös totesi, laitteiden lainaamisen tarkoituksena on helpottaa sopimusten toteutumista, lahjoitetut laitteet mahdollistavat sen tarjoamien tuotteiden kätevän käytön. Samalla tavaramerkkilogon sijoittelun ansiosta laitteeseen on mahdollista rakentaa brändin suosiota yhtiön asiakkaiden ja urakoitsijoiden keskuudessa sekä mainostaa sen tuotteita. Tällainen toiminta on liiketoiminnan kannalta perusteltua ja epäilemättä edesauttaa tulonlähteen säilyttämistä tai turvaamista.

Viranomaisen näkemyksen mukaan rakennustöiden urakoitsijalle lainasopimuksena annettua kalustoa ei kuvatussa todellisessa tilassa luovuteta vapaaseen käyttöön. Näin ollen ei ole perusteita jättää verotuksessa vähennyskelpoisista kuluista poistoja luovutetun kaluston alkuperäisestä arvosta.

Toinen esimerkki voi olla Poznańin verokamarin johtajan tulkinta 13. tammikuuta 2011, nro ILPB4 / 423-270 / 10-2 / DS:

Hakemuksessa esitettyjen tosiasioiden mukaan Yhtiö harjoittaa osana ydinliiketoimintaansa teollisuusliimojen kauppaa. Liimojen käyttämiseen tarvitaan erikoislaitteita (koneita). Tehtyjen lainasopimusten perusteella Yhtiö antaa koneet asiakkaiden käyttöön määräajaksi maksutta ja käyttöön ottavat (Yhtiön asiakkaat) sitoutuvat ostamaan yhtiöltä tavaroita. Näin ollen tehty sopimus on vastike, vaikka pelkkä omaisuuden luovutus ei edellytä korvauksen maksamista. Asiakkaiden vapaaseen käyttöön annetut koneet ovat yhtiön aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden osia.
Edellä esitetyn perusteella on pääteltävä, että tässä tapauksessa ei ole kyse käyttöomaisuuden maksuttomasta luovutuksesta. Yhteenvetona voidaan todeta, että esitettyjen tosiseikkojen ja viitattujen lain säännösten valossa poistot asiakkaiden käyttöön laitteina (koneina) luovutetun käyttöomaisuuden alkuarvosta ovat verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja.