Ilmaiset edut työntekijälle ja PIT:lle

Palveluvero

Usein käy niin, että työnantajat tarjoavat erilaisia ​​etuja ilmaiseksi tai maksua vastaan. Jotkut niistä tuottavat tuloja työntekijälle, toiset ovat vapautettuja. Mitkä työntekijän ilmaiset edut tulisi sisällyttää PIT-selvitykseen?

Työsuhteesta saatavat tulot ovat kaikenlaisia ​​maksuja ja etuja eli kaikenlaista taloudellista hyötyä (eli sekä rahallista että ei-rahallista), joka syntyy työntekijän ja työnantajan välisestä työsuhteesta. Siksi kaikki, mitä työntekijä saa työnantajaltaan - ellei sitä ole määritelty art. 21 sek. Tuloverolain 1 §:ssä tarkoitetusta tulonlähteestä verotetaan verovapaata tuloa tai tuloa, josta on luovuttu veroasetuksen säännösten mukaisesti. 12 sek. Tuloverolain 1 §.

Näin ollen työntekijän saamat erilaiset rahalliset ja muut kuin rahalliset etuudet muodostavat tuloa 11 §:ssä tarkoitetusta työsuhteesta. 12 sek. PIT-lain 1 §.

Ilmaiset työsuhde-edut - arvonmääritys

Erillisten määräysten perusteella työntekijöille kuuluvien luontoisetujen rahallinen arvo määräytyy muihin edunsaajiin sovellettavien keskihintojen mukaan - jos etuuden kohteena ovat työnantajan toiminnan piiriin kuuluvat tavarat tai palvelut. Muiden ilmaisten etujen rahallinen arvo määritetään:

  • jos palvelun kohteena ovat palveluntuottajan taloudellisen toiminnan piiriin kuuluvat palvelut - muihin vastaanottajiin sovellettavien hintojen mukaan,

  • jos etujen kohteena ovat ostetut palvelut - kauppahinnan mukaan,

  • jos palvelun kohteena on tilan tai rakennuksen luovutus - vuokraa vastaavan summan mukaan, joka maksettaisiin tämän tilan tai rakennuksen vuokrasopimuksen solmimisesta,

  • muissa tapauksissa - palvelujen tai samantyyppisten ja -lajisten tavaroiden tai oikeuksien toimittamisessa käytettyjen markkinahintojen perusteella ottaen huomioon erityisesti niiden kunto ja kulumisaste sekä saataville asettamisen aika ja paikka.

Jos etuudet maksetaan osittain, verovelvollisen tulo on näiden etuuksien edellä mainittujen sääntöjen mukaisesti määritetyn arvon ja verovelvollisen maksaman maksun erotus.

Tilanteessa, jossa työntekijä saa osittain maksetun etuuden (esim. alennetun palvelumaksun muodossa), tuloa syntyy verovelvollisen muille edunsaajille soveltaman hinnan ja sen hinnan erotuksena. työntekijä maksaa ostoksen. Näin määritetty arvo tulee sisällyttää työsuhteesta saatuun palkkaan ja tuloveron ennakolta vähennettynä.

Työntekijöiden lisäetuihin liittyvät asiat ovat jo vuosia aiheuttaneet tulkintakiistoja veronmaksajien ja veroviranomaisten välillä, jotka usein päättyvät tuomioistuimeen. Esittelemme yleisimmät ongelmat, jotka liittyvät erilaisten vastineiden selvittämiseen verolainsäädännössä.

Palvelun arvo ja ALV

Luontoisetuuksien rahallinen arvo määräytyy ostohintojen mukaan. Siksi bruttosumma tulisi lisätä työntekijän tuloihin eli arvonlisäveroineen, koska jos työntekijä ostaisi ne, hänen olisi maksettava brutto, ei netto.

Katowicen verokamarin johtaja esitti samanlaisen kannan 31. joulukuuta 2008 päivätyssä kirjeessä nro IBPB2 / 415-1671 / 08 / BD, josta voimme lukea:

(…) Työntekijät hyötyvät siis taloudellisesta edusta, koska he eivät ole velvollisia maksamaan koko aterian hintaa, vaan vain 50 %, kun taas loput 50 % maksaa hakija. Tämän ansiosta työntekijöiden omaisuus lisääntyy, koska toiselle yhteisölle aiheutuu 50 %:n rahoituskustannus, eikä heidän tarvitse näin ollen vähentää omaisuuttaan. Tilanteessa, jossa työntekijän täytyisi ostaa tietty ateria yksin, hän olisi velvollinen maksamaan sen hinnan, jolla catering-palvelu myydään, eli bruttohinnan.

Edellä esitetystä seuraa, että yhtiön tulee sisällyttää työntekijän tuloihin työntekijän vastikkeena saaman ateriatuen bruttoarvo (...).

Tavaroiden myynti edulliseen hintaan työntekijälle

Jos etuudet maksetaan osittain, verovelvollisen tulo on näiden etuuksien edellä mainittujen sääntöjen mukaisesti määritetyn arvon ja verovelvollisen maksaman maksun erotus.

Seurauksena on, että tavaroiden myyminen edulliseen hintaan työntekijälle johtaa tulojen ansaitsemiseen työsuhteesta.

Tilanteessa, jossa työntekijä saa osittain maksetun etuuden (esim. alennetun tavaramaksun muodossa), tuloa syntyy verovelvollisen muille edunsaajille soveltaman hinnan ja työntekijän hinnan erotuksena. maksaisi ostoksen. Näin määritetty arvo tulee sisällyttää työsuhteesta maksettavaan palkkaan ja tuloveron ennakolta vähennettynä.

Tämän vahvistavat myös veroviranomaiset. Kuten voimme lukea Poznańin verokamarin johtajan kirjeestä tulkinnassa 22. helmikuuta 2013, ILPB1 / 415-1139 / 12-2 / AMN:

(...) Tehdessään ostoksia Yhtiön myymälöissä työntekijä toimii kaksoisroolissa eli työntekijänä ja asiakkaana (siviilioikeudellisen kauppasopimuksen perusteella ostot). On kuitenkin huomattava, että ostoja tehdessään tällainen henkilö pysyy liikesuhteessa sen yksikön kanssa, jossa ne tehdään. Tämän seurauksena tällaisesta yhteisöstä saatava voitto, vaikka se olisi seurausta siviilioikeudellisen sopimuksen täytäntöönpanosta, myönnetään olemassa olevan työsuhteen perusteella. Näin ollen työntekijöille myönnetyt alennukset ovat heille 11 §:ssä tarkoitetun työsuhteen verotettavaa tuloa. 12 sek. Tuloverolain 1 §:n mukaan osittain maksettuina etuutena. Tämä tuotto syntyy, kun alennukset käytetään, eli ostot tehdään hinnoilla, jotka sisältävät alennuksen. (...).

Esimerkki 1.

Työnantajalla on polkupyöräkauppa. Hän myi työntekijälle 5 000 zlotyn arvoisen polkupyörän 1 000 zlotylla. Tällaisessa tilanteessa työntekijä saa tuloja ilmaisista eduista 4 000 zlotya.

Lahja eläkeläiselle

Eläkkeelle jäävälle työntekijälle lahjan ostamisesta aiheutuneita kuluja ei ole lueteltu verovapautusluettelossa. Se on eräänlainen lisäkorvaus työstä. Luontoissuoritusten arvo tulee lisätä työntekijän tietyn kuukauden aikana saamiin työsuhteesta saatuihin muihin tuloihin ja tulojen kokonaismäärä laskea, periä ja siirtää verotoimistolle ennakkoverolla.

Tämän kannan vahvistavat veroviranomaiset, mukaan lukien Varsovan verokamarin johtaja yksittäisessä päätöksessä 22. marraskuuta 2012, IPPB2 / 415-785 / 12-4 / AK:

(...) eläkkeelle jääville työntekijöille tai heidän merkkipäiväänsä juhliville lahjoittaminen, vaikka arvoltaan pienikin, on näille ihmisille vastikkeeton etu. Edellä mainituista syntyy veronalaista tuloa.Verotuloa ei synny vain kukkakimpun jakamisesta, koska tällainen toiminta ei ole tietyn käyttöarvon omaavien tavaroiden luovuttamista. Näin ollen ei voida olettaa, että kyseessä olisi tuloverolaissa tarkoitettu tulo ilmaisista eduista.

Hakijan työntekijöiden saamat tulot verotetaan yleisten periaatteiden mukaan työsuhteesta saaduina tuloina. Työntekijälle kuuluvien etuuksien laskennallinen arvo on lisättävä työntekijälle tietyssä kuukaudessa maksettuun palkkaan ja laskettavasta, perittävästä ja maksettavasta tuloveroennakosta kokonaisarvosta verotusta koskevien sääntöjen mukaisesti. ansiotulot pykälän mukaisesti. Tuloverolain 31, 32 ja 38 §:t. (...).

Toisin pitäisi toimia, kun työntekijä on eläkkeellä olevan henkilön asema. Tämän tilin tulot on vapautettu verotuksesta verovuonna enintään 2 280 zlotyin asti (PIT-lain 21 §:n 1 momentin 38 kohta).