Ilmainen lahja ja arvonlisävero

Palveluvero

Yrittäjät käyttävät erilaisia ​​markkinointikampanjoita houkutellakseen asiakkaita. Ilmaiset lahjat ovat erittäin suosittuja. Nämä lahjat ovat yleensä erilaisia ​​lahjoja. Niiden siirto on joskus arvonlisäveron alainen.

Mikä on arvonlisäveron alaista?

Arvonlisävero on pääsääntöisesti verotettavaa liiketoimia eli maksullisia tavaroiden toimituksia ja maksullisia palveluja. Myös yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus on veronalaista.

Laki määrittelee myös tietyt toiminnot, jotka tulee rinnastaa maksulliseen tavarantoimitukseen. Tällaisia ​​tekijöitä ovat myös tietyt verovelvollisen palkattomat toimet. Verollisena tavaran luovutuksena pidetään myös verovelvollisen yritykselleen kuuluvien tavaroiden luovuttamista, erityisesti:

  1. tavaroiden luovuttaminen tai kuluttaminen verovelvollisen tai sen työntekijöiden, mukaan lukien entiset työntekijät, osakkaat, osakkeenomistajat, osakkeenomistajat, osuuskunnan jäsenet ja heidän kotitalousjäsenensä, oikeushenkilöiden hallintoelinten jäsenet, yhdistyksen jäsenet, henkilökohtaisiin tarkoituksiin;

  2. mikä tahansa muu lahjoitus

- jos verovelvollisella oli oikeus alentaa maksettavan veron määrää kokonaan tai osittain näiden tavaroiden tai niiden osien hankinnasta, maahantuonnista tai valmistuksesta perittävän veron määrällä.

Tästä säännöstä on poikkeuksia. Kolme laissa lueteltua ilmaisten tavaroiden luovutusten luokkaa on jätetty verotuksen ulkopuolelle:

  • arvoltaan vähäisiä lahjoja

  • näytteet.

Jos harkitset lahjojen tekemistä ilmaiseksi, kannattaa pohtia, mitkä ovat lain mukaan vähäarvoisia lahjoja?

Lahjojen antaminen ilmaiseksi - arvoltaan vähäisiä lahjoja

Art. 7 sek. Arvonlisäverolain 4 §:n mukaan vähäarvoisilla lahjoilla tarkoitetaan verovelvollisen yhdelle henkilölle luovuttamia tavaroita:

  1. joiden kokonaisarvo ei ylitä 100 Puolan zlotya verovuonna, jos verovelvollinen pitää kirjaa, jonka avulla nämä henkilöt voidaan tunnistaa;
  2. jonka siirtoa ei ole kirjattu 1 kohdassa tarkoitettuun kirjanpitoon, jos tavaran yksikköhinta (ilman veroa) ja jos hankintahintaa ei ole - luovutushetkellä määritetty tuotantoyksikköhinta tavarat eivät ylitä 20 PLN.

Tämän seurauksena vastikkeeton lahja on arvonlisäveron alaista seuraavissa tapauksissa:

  1. lahjat, joiden arvo on yli 100 zlotya,
  2. lahjat, joiden arvo on yli 20 zlotya mutta enintään 100 zlotya, jos vastaanottajista ei pidetä kirjaa.

Veroviranomaiset vahvistavat myös, että pienten lahjojen siirto ei ole veronalaista, esimerkkinä tästä voi olla Varsovan verokamarin johtajan kirje nro IPPP3-443-62 / 08-4 / JF 22. joulukuuta 2008, josta voimme lukea:

(...) Sen vuoksi ei veroteta sellaisten tavaroiden toimittamista asiakkaille, joiden markkina-arvo ei ylitä 5 zlotya. Ei myöskään veroteta lahjojen antamista yhdelle henkilölle, joiden kokonaisarvo verovuonna vaihtelee 5,01 zlotista 100 zlotiin, edellyttäen kuitenkin, että vastaanottajista pidetään lisäkirjanpitoa. Siksi lahjojen, joiden kokonaisarvo on 5,01–100 zlotya, verotuksen puuttuminen johtuu kahdesta yhteisestä ehdosta:

  • saaja on verovuonna yksi henkilö,

  • vastaanottajista pidetään lisätietoa.

Toisaalta, jos yhdelle henkilölle luovutetun tavaran arvo verovuonna ylittää 100 zlotya, verovelvollisen on verotettava vastikkeettoman edun arvo (...).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tietueet vastaanottajista

Lainsäätäjä ei määrittele, mitä tällaisiin rekistereihin tulee sisällyttää ja millainen niiden tulee olla. Tämä tarkoittaa, että veronmaksajilla, jotka päättävät käyttää tällaista ratkaisua, on täällä lähes täydellinen vapaus.

Tällaisia ​​tietueita laadittaessa on kuitenkin otettava huomioon tehtävät, jotka niillä on täytettävä. Ja juuri tämän kriteerin (toiminnallisuuskriteerin) jälkeen on todettava, että kirjanpidossa, jota pidetään sen selvittämiseksi, mitkä ilmaiseksi myönnetyt tavarat voidaan pitää vähäarvoisina lahjoina eivätkä sellaisenaan ole tavaran luovutuksia (ts. ne eivät ole arvonlisäverovelvollisia), niistä tulee löytää lahjan luovuttajan nimi, tiedot siirretystä ja lahjan yksikköarvo.

Vastaanottajaa tunnistaessasi sinun tulee ehdottomasti ilmoittaa henkilön etu- ja sukunimi sekä verotunnus (NIP). Tietenkin tähän voidaan sisällyttää muita tietoja (kuten esimerkiksi asuinosoite), mutta koska NIP on jo tehnyt täydellisen verotunnistuksen, tällaisia ​​tietoja on pidettävä tarpeettomina.

Łódź-Śródmieścien veroviraston päällikkö kommentoi tietoja, joiden pitäisi olla tiedoissa 7. syyskuuta 2005 päivätyssä kirjeessä nro III-2 / 443-147 / 05 / JP, josta voimme lukea: (...) määritetään 11 ​​artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen avulla. 7 sek. Lain 4 1 momentin mukaan niiden henkilöiden henkilöllisyys, joille pieniarvoisia lahjoja annetaan, riittää, että rekisteriin merkitään hakijan ilmoittamat tiedot eli etu- ja sukunimi, asuin- tai toimipaikkaosoite. luonnollisen henkilön vastapuoli tai etunimi sekä nimi ja kotipaikka, jos vastapuolen oikeushenkilö edustaa luonnollista henkilöä (…).

Lahjojen luovutus yhteispakkauksissa

Joskus veronmaksajat antavat lahjoituksia urakoitsijoille yhteispakkauksissa, ja niiden arvo kollektiivisessa paketissa ylittää 100 zlotya, kun taas yksikköhinta ei ylitä 20 zlotya.

On huomioitava, että myös sellaisten tavaroiden maksuton toimitus yhteispakkauksissa, joiden yksikköhinta ei ylitä 20 zlotya, ei saa olla tavaroiden ja palveluiden veronalaista. Sillä, että tavarat toimitetaan yhteispakkauksessa, ei ole väliä.

(Huom! Vuonna 2021 vähimmäisyksikköhinta muuttui 10 zlotista 20 zlotiin, joten pidä tämä mielessä lehteä lukiessasi). Varsovan verokamarin johtaja vahvisti tällaisen kannan 3. heinäkuuta 2014 päivätyssä kirjeessä nro IPPP3 / 443-316 / 14-2 / ​​LK, jossa lukee:

(…) Hakemuksen kohteena olevien, Yhtiön valmistamien tavaroiden, joiden nettoostohinta tai yksikkötuotantohinta ei ylitä 10 zlotya, veloitukseton siirto ei ole arvonlisäveron alaista. Yllä oleva johtuu siitä, että ne ovat arvoltaan vähäisiä lahjoja, joihin viitataan 1999-2000. 7 sek. 4 §:n mukaan ja niiden luovutus tapahtuu yhtiön taloudelliseen toimintaan liittyviin tarkoituksiin, koska hakijan ilmoittamalla tavalla vastikkeetta luovutettuja tavaroita käytetään vain mainontaan, hakijan myymien tavaroiden edistämiseen, niiden luovuttamiseen. liittyy läheisesti Yhtiön markkinointistrategiaan. Tällainen toiminta mahdollistaa sen, että kuluttajat tutustuvat Yhtiön myymiin tuotteisiin, lisäävät kuluttajien tietämystä ja tietoisuutta Yhtiön tuotevalikoimasta, markkinointikampanjat, joissa hyödynnetään ilmaisjakelua, rakentavat positiivista mielikuvaa tietystä brändistä, ja tavaroiden edistäminen tällä tavalla lisää yhtiön myyntiä.

Lisäksi yhdelle taholle siirrettyjen tavaroiden määrä tai tämän yksikön asema ei vaikuta ilmaissiirtohakemuksessa kuvattuun tavara- ja palveluveroon. Erityisesti tarkasteltavassa tapauksessa ei ole merkitystä sillä, että tavarat toimitetaan ryhmäpakkauksissa (laatikoissa, lämpöpakkauksissa), jotka voivat sisältää useita, useita tai useita kymmeniä yksittäispakkauksia samantyyppisiä tavaroita, joiden tilavuus/paino on sama. . On tärkeää, että yksittäisen tuotteen yksikkötuotantokustannukset (tai ostohinta) eivät ylitä 10 zlotya netto (...).

Esimerkki 1.

Yritys toimitti urakoitsijalle lahjalaatikon pienpakkauksissa, joiden valmistaja on yritys. Yksikköhinta on 8 PLN, laatikossa on 30 kappaletta. Tällöin siirtoa ei veroteta.