Vieraan kielen oppiminen verkko-oppimisen ja arvonlisäverotuksen kautta

Palveluvero

Vieraan kielen oppiminen voi olla vaikeaa ja työlästä. Ei ole helppoa oppia sellaista, jonka kanssa ei ole päivittäin tekemisissä. Internetin aikakaudella monet ihmiset valitsevat nykyaikaiset opetusmenetelmät. Sekä kielikoulujen että tutorien erittäin suosittu menetelmä on kurssien pitäminen verkko-oppimisalustojen avulla. Opiskelija, joka haluaa käyttää tätä menetelmää, pääsee alustalle maksun jälkeen. Asiakas voi oppia vieraan kielen tietokoneella, puhelimella tai älypuhelimella ja käyttää Internetiä milloin ja missä tahansa.

Arvonlisäverolla verotettu toiminta

Art. 5 sek. Tavara- ja palveluverosta 11 päivänä maaliskuuta 2004 annetun lain (eli Lakilehti 2017, kohta 1221), jäljempänä arvonlisäverolaki, 1 momentin 1 momentin mukaan arvonlisäveroa on maksettu tavaran luovutus ja maksullinen palvelu maan alueella.

Art. 7 sek. 1 §:ssä tarkoitettujen tavaroiden toimituksella. 5 sek. 1 kohdan 1 alakohta on ymmärrettävä tavaran omistajalle kuuluvan määräysvallan siirtymisenä.

Kuitenkin art. Arvonlisäverolain 2 momentin 6 kohdan mukaan tavaroilla tarkoitetaan tavaroita ja niiden osia sekä kaikkia energiamuotoja.

Taiteen mukaan puolestaan. 8 sek. 1 §:ssä tarkoitettujen palvelujen suorittamisen kautta. 5 sek. 1 kohdassa 1 tarkoitetaan mitä tahansa palvelua luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle tai organisaatioyksikölle, jolla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, ja joka ei ole 11 artiklan mukainen tavaran luovutus. 7.

Vieraan kielen oppiminen verkko-oppimisalustan avulla on siis arvonlisäverolain valossa palvelu.

Tavaroiden ja palvelujen kelpoisuus arvonlisäverolain mukaisesti

Art. arvonlisäverolain 5 a §:ssä tarkoitetun toiminnan kohteena olevat tavarat tai palvelut. 5, jotka luetellaan virallisesta tilastosta annettujen säännösten perusteella annetuissa luokitteluissa, tunnistetaan näiden luokittelujen avulla, jos näille tavaroille tai palveluille laissa tai sen perusteella annetuissa määräyksissä säädetään tilastollisista tunnuksista. Edellä mainitut määräykset huomioon ottaen, jotta voimme määrittää, minkä verokannan meillä on tiettyä palvelua verotettava, meidän on viitattava tilastollisiin luokitteluihin. Lainsäätäjä on jättänyt osan palveluista arvonlisäveron ulkopuolelle. Arvonlisäverolaissa edellä mainitut vapautukset löytyvät ensisijaisesti arvonlisäverolaissa. 43.

ALV-vapautuksen soveltamisala

Tavaroiden luovutusten tai palveluiden luovutuksen verovapautuksen laajuus ja periaatteet on määritelty 1999/2004 1 momentissa. 43 yllä arvonlisäverolaki. Art. 43 sek. 1 kohta 26 on vapautettu veropalveluista, joita tarjoavat:

  • koulutusjärjestelmän piiriin kuuluvat yksiköt koulutuksen ja kasvatusalan koulutusjärjestelmää koskevien säännösten mukaisesti,

  • yliopistot, Puolan tiedeakatemian tutkimusyksiköt ja korkeakoulutuksen tutkimus- ja kehitysyksiköt

- ja näihin palveluihin läheisesti liittyvien tavaroiden ja palvelujen tarjonta.

Kohdan mukaisesti 1 kohta 27 edellä mainitusta Artiklan mukaan esikoulu-, alakoulu-, yläkoulu-, lukio- ja korkeakoulutason opettajien tarjoamat yksityiset opetuspalvelut on vapautettu verosta.

Kohdan mukaisesti Tämän pykälän 1 momentin 28 kohdan mukaan verosta vapautetaan vieraiden kielten opetuspalvelut sekä näihin palveluihin läheisesti liittyvien tavaroiden luovutukset ja palvelut, lukuun ottamatta 26, 27 ja 29 kohdassa lueteltuja.

Suun valossa. Lainatun artiklan 1 kohta 29 on vapautettu verosta muista kuin kohdassa 26 mainituista ammatillisista koulutus- tai uudelleenkoulutuspalveluista:

  • suoritetaan erillisissä määräyksissä säädetyissä muodoissa ja ehdoilla tai

  • koulutusjärjestelmää koskevien säännösten mukaisen akkreditoinnin saaneiden tahojen suorittama vain akkreditoinnin kattamien palvelujen piirissä, tai

  • kokonaan julkisista varoista rahoitettu,

- sekä näihin palveluihin läheisesti liittyvien palvelujen tarjoaminen ja tavaroiden toimittaminen.

Näin ollen, jos verovelvollinen kuuluu edellä mainittujen säännösten nojalla vapautettuja palveluja tarjoavien yksiköiden ryhmään, hän voi hyötyä arvonlisäverosta kieltenopiskelua suorittaessaan.

Hyötyykö vieraan kielen opiskelu sähköisellä alustalla arvonlisäverovapautusta?

Jos vieraan kielen opiskelua harjoittava verovelvollinen ei kuulu arvonlisäverosta vapautettuja palveluja tarjoavien tahojen ryhmään. 43 sek. ALV-lain 1 momentin 26, 27 ja 29 mukaan sillä on oikeus soveltaa näihin palveluihin arvonlisäverovapautuksia arvonlisäverolain 1 momentin perusteella. 43 sek. 1 arvonlisäverolain 28 kohta.

Tässä vaiheessa on huomattava, että lainsäätäjä ei ole asettanut kieltenopetuspalvelujen vapautusta riippuvaiseksi käytetyistä opetusmenetelmistä. Riippumatta tavasta, jolla yhteisö oppii vieraita kieliä, se voi hyötyä arvonlisäverosta.

Myös veroviranomaiset vahvistavat yllä olevan kannan. Poznańin verokamarin johtajan yksittäisessä päätöksessä 29. tammikuuta 2015, numero ILPP2 / 443-1238 / 14-4 / MN, todettiin, että:

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella voidaan päätellä, että hakija ei kuulu arvonlisäverosta vapautettuja palveluja tarjoavien yhteisöjen ryhmään. 43 sek. Tavara- ja palveluverosta annetun lain 1 § 26, 27 ja 29 kohta. (...)

Näin ollen hakijan tarjoamat vieraiden kielten opetuspalvelut eivät ole vapautettuja verosta. 43 sek. 1 momentin 26, 27 ja 29 momentin mukaan, koska ne eivät täytä edellä mainituissa säännöksissä tarkoitettuja edellytyksiä. määräyksiä.

Kyseisten vieraiden kielten opetuspalvelujen tarjoamiseen Yhtiö voi kuitenkin soveltaa 1999/2004 3 momentin mukaista vapautusta. 43 sek. 1 lain 28 kohta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Hakijalla on oikeus hakea e-oppimisalustan kautta tarjottaviin kielikoulutuspalveluihin tavaroiden ja palveluiden verovapautusta 12.1. 43 sek. 1 lain 28 kohta.