Tilaussakko - kuinka määrätä ja laskea?

Palvelus

Jos työntekijä ei noudata työterveys- ja työturvallisuussääntöjä tai työjärjestystä, työnantaja voi määrätä alaiselle määräysrangaistuksen. Mikä on tilaussakko ja mitkä ovat sen tyypit? Miten se pakotetaan työntekijälle ja pannaan täytäntöön määräysten mukaisesti? Lue alla olevasta artikkelista!

Tilausrangaistus - syyt työntekijälle määräämiseen

Työlaissa tarkoitettua tavallista rangaistusta voidaan määrätä, kun työntekijä:

  • ei noudata työprosessissa vakiintunutta organisaatiota ja järjestystä,

  • ei noudata terveys- ja turvallisuusmääräyksiä,

  • ei noudata hyväksyttyä tapaa vahvistaa saapuminen ja työpaikallaolo,

  • ei noudata poissaolojen perustelemisen sääntöjä,

  • ei noudata palomääräyksiä,

  • tulee töihin humalassa tai juo alkoholia työskennellessään,

  • lähtee työpaikalta ilman syytä.

Tilaussakkojen tyypit ja työntekijän ilmoittaminen

Työnantaja voi määrätä työntekijälle:

  1. moite,

  2. nuhteen rangaistus,

  3. taloudellinen sakko.

Tavallinen rangaistus riippuu työntekijän tekemän virheen asteesta, hänen aikaisemmasta tehtäviensä suorittamisesta ja asenteesta työhön.

Työnantaja on velvollinen ilmoittamaan työntekijälle kirjallisesti ja mainitsemaan työvelvollisuuden laiminlyönnin luonteen ja päivämäärän, jolloin rikkominen tapahtui. Lisäksi valvojan tulee antaa tiedot oikeudesta esittää vastalause ja sen jättöpäivämäärä. Kaikkien edellä mainittujen seikkojen ilmoittamatta jättäminen ei ole sakkoilmoitus. Kieltäytyminen vastaanottamasta kirjettä, jossa työntekijä saa tietää, että häntä rangaistaan, merkitsee ilmoitusta määräysrangaistuksen soveltamisesta. Ilmoitus rangaistuksesta toimitetaan työntekijän henkilökansioon.

Määräysrangaistuksen soveltamismenettely

Työnantaja ei saa soveltaa tavanomaista sakkoa 2 viikon kuluttua siitä, kun työnantaja sai tietää työntekijän velvollisuuden rikkomisesta, ja 3 kuukauden kuluttua tämän rikkomuksen tekemisestä. Esimiehellä on oikeus määrätä käskyrangaistus vasta kuultuaan alaista.

Jos työntekijää ei kuulla työpaikalta poissaolon vuoksi, kahden viikon määräaika ei ala kulumaan ja alkanut keskeytyy siihen asti, kunnes työntekijä palaa töihin.

Rangaistusilmoituksen kopio poistetaan työntekijän henkilötiedostoista vuoden moitteettoman työn jälkeen. Esimies voi tehdä sen aikaisemmin, yrityksen ammattiliittojärjestön pyynnöstä tai omasta aloitteestaan ​​(siviiliprosessilain 113 §).

Taloudellinen rangaistus määräysrangaistuksena

Rangaistuksena sakkoa voidaan määrätä vain työntekijän työterveys- ja työturvallisuusmääräysten ja palomääräysten noudattamatta jättämisestä, alaisen poistumisesta työpaikalta ilman syytä ja alkoholin vaikutuksen alaisena töihin tulosta tai alkoholin nauttimisesta työn aikana. .

Sakon suuruus määräytyy 1999/2004 8 artiklan mukaisesti. Työlain 108 §:

108 § 3. Sakko yhdestä rikkomuksesta ja jokaisesta perusteettoman poissaolon päivästä ei saa olla suurempi kuin työntekijän yhden päivän palkka, eikä sakkojen yhteismäärä saa ylittää kymmenesosaa työntekijän maksettavasta palkasta. , niiden vähennysten jälkeen, joista 3 artiklassa tarkoitetut 87 § 1 kohta 1-3.

Yhdestä rikkomisesta määrättävän sakon enimmäismäärän määrittämiseksi on noudatettava lomakertoimen mukaisen vuosiloman vasta-arvon laskemista koskevia sääntöjä.

Vastaavuuden laskentaperusteet ovat:

1) kiinteään kuukausikorkoon määritellyt palkan osat sakkojen määrämiskuukauden määrässä,

2) työntekijälle 3 kalenterikuukauden ajalta maksettu muuttuva palkkio, joka on maksettu sitä kuukautta edeltäneen kuukauden aikana, jona oikeus vastineeseen syntyi (koskee osia enintään kuukauden pituisilta ajanjaksoilta) ja muuttuvat palkkiot, jotka on maksettu 12 kalenterikuukauden aikana vastaavan oikeuden hankkimiskuukausi (koskee yli kuukauden pituisia komponentteja). Sakkoa vähennettäessä veroton määrä on 90 % vähimmäispalkasta verojen ja maksujen vähennysten jälkeen.

Tärkeä!

Taloudellinen seuraamus saa olla enintään yksi kymmenesosa työntekijälle maksettavasta palkasta.

Sakkojen tuotto käytetään työterveys- ja työturvallisuusolojen parantamiseen.