Maksumääräys kirjallisessa menettelyssä

Palvelus

Maksutodistus on yksi ns siviiliprosessilaissa (jäljempänä siviiliprosessilaki) säännelty erillinen oikeudenkäynti.Maksumääräysmenettelyn maksumääräys mahdollistaa velallisen saamisten perinnön tavanomaiseen menettelyyn verrattuna nopeammin. Se on perusmenettely rahavaatimuksen käsittelyssä, kun maksumääräyksen antamiselle ei ole perustetta.

Edellytykset tapauksen käsittelylle maksuasiakirjassa

Maksumääräyksen seurauksena annetaan maksumääräys. Maksumääräys annetaan myös maksumääräysmenettelyssä. Näiden siviiliprosessin muotojen välillä on kuitenkin merkittävä ero jo menettelyn aloittamisvaiheessa jossakin näistä menettelytavoista.

Tärkeä!

Tuomioistuin palauttaa asian tutkittavaksi määräyksellä, kun se toteaa, että siihen on aihetta. Toisaalta, jos kantaja aikoo käsitellä asiaa kieltomääräyksen perusteella, hänen on liitettävä kanteeseen asianmukainen hakemus.

Maksumääräyksen voi kirjallisen menettelyn antaa myös tuomioistuimen esittelijä.

Näin ollen asian käsittely maksumääräysmenettelyssä ei riipu kantajan tahdosta, vaan vaadittujen tilojen olemassaolosta. Tärkeintä on vaatimuksen rahallinen luonne. Seuraavat riippuvat tuomioistuimen päätöksestä ja liittyvät kanteen sisältöön, jossa pykälän mukaan. Siviiliprosessilain 187 §:n 1 momentin mukaan kantajan on ilmoitettava:

 • täsmällisesti määritelty vaatimus ja omistusoikeusasioissa myös riidan kohteen arvon ilmoittaminen, ellei asian kohteena ole tietty rahamäärä;

 • pyynnön perusteena olevien tosiseikkojen esittäminen ja tarvittaessa myös tuomioistuimen toimivallan perustelut;

 • tiedot siitä, ovatko osapuolet yrittäneet sovittelua tai muuta tuomioistuimen ulkopuolista riidan ratkaisua, ja jos tällaisia ​​yrityksiä ei ole tehty, selvitys syistä, miksi niitä ei ole ryhdytty ratkaisemaan.

Vaatimuksen perusteena oleviin seikkoihin viitattaessa kannattaa kanteeseen liittää asiaankuuluvat asiakirjat tai niiden jäljennökset, jotka vahvistavat kanteen olemassaolon.

Tärkeä!

Maksumääräyksen tapauksessa todisteet voivat olla jopa todistajien todistajia.

Liitteiden liittäminen kanteeseen ei ole pakollista, mutta sen lisäksi, että tuomioistuin vakuuttaa pyynnön oikeellisuudesta, sillä on vakuuttava rooli ilmoittamalla kantajalle (jolle kopio kanteen tiedoksiannosta toimitetaan) asiakirjat. velkojan käytettävissä ja kuinka päättäväisesti hän on perimässä velkaa. 1871 siviiliprosessilain mukaisesti ja heidän on esitettävä vaatimus virallisella lomakkeella.

Tämä koskee hakijaa, joka on palveluntarjoaja tai myyjä, joka esittää sopimuksista johtuvia vaateita seuraavista:

1) posti- ja telepalvelujen tarjoaminen,

2) matkustajien ja matkatavaroiden kuljetus joukkoliikenteessä,

3) sähkön, kaasun ja polttoöljyn toimittaminen,

4) vesihuolto ja jätevesihuolto,

5) jätehuolto,

6) tuottaa lämpöenergiaa

Edellä olevasta säännöksestä seuraa, että jos kantaja on yrittäjä, joka tarjoaa palveluja jollakin säännöksessä tarkoitetuista alueista, hän esittää virallisella lomakkeella kanteen, johon on laadittava perustelu. ja ilmoittakaa tuomioistuimen suorittamat todisteet.

Miten maksumääräys annetaan kirjallisessa menettelyssä?

Pääsääntöisesti kirjallinen käsittely käydään suljetuin ovin, mutta jos tuomioistuin epäilee asian alustavan tutkinnan aikana pyynnön laillisuutta, se määrää istunnon, johon kantaja ja vastaaja kutsutaan. ja tarvittaessa todistajia. Sitten asia käsitellään normaalisti.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Milloin maksumääräystä ei anneta haastemenettelyssä?

Siviiliprosessilain art. 499 osoittaa tilanteet, joissa tuomioistuin ei anna maksumääräystä kirjallisen menettelyn aikana, nämä ovat:

 • vaatimus on ilmeisen perusteeton;

 • mainitut olosuhteet herättävät epäilyksiä;

 • vaatimuksen tyydyttäminen riippuu vastikkeesta;

 • vastaajan asuinpaikkaa ei tiedetä tai tiedoksiantoja ei voitu toimittaa maassa.

Tuomioistuin suorittaa tämän arvioinnin suljetussa istunnossa. Tuomioistuin tunnustaa, ettei maksumääräyksen antamiselle ole perusteita kirjallisessa menettelyssä, ja se asettaa istuntopäivän ja määrää asianosaiset kutsuttavaksi istuntoon, ja jos määräys on jo annettu, se lisäksi kumoaa sen.

Maksumääräyksen vastustaminen kirjallisuusmenettelyssä

Jos tuomioistuin totesi pyynnön laillisuuden ja käsitteli asiaa istunnossa muistutuksen muodossa, vastaajaa vastaan ​​annetaan maksumääräys. Määräyksessä vastaajalle on kerrottava hänen oikeuksistaan ​​ja niiden käyttämättä jättämisen seurauksista. Puhun oikeudesta vastustaa maksumääräystä kirjallisuusmenettelyssä kahden viikon kuluessa määräyksen toimittamisesta. Jos vastaaja sitä vastoin hyväksyy kantajan vaatimuksen, hän on velvollinen täyttämään vaatimuksen kokonaisuudessaan kuluineen kahden viikon kuluessa tiedoksiantopäivästä.

Maksumääräystä koskeva vastalause maksumääräysmenettelyssä on esitettävä sen antaneelle tuomioistuimelle. Tärkeää on, että jos kahden viikon määräaika ylittyy, tuomioistuin hylkää valituksen.

Vastalauseen sisällöstä tulee ensin mainita, onko se jätetty koko tilauksesta, ja jos se on jätetty vain osasta tilauksesta - tarkalleen mikä osa on ilmoitettava. Tämän jälkeen sinun tulee esittää kaikki väitettä koskevat väitteet sekä ne vahvistavat tosiasiat ja todisteet.

Huomio!

Maksusuoritusmääräystä koskevan vastalauseen jättäminen kirjallisen menettelyn yhteydessä johtaa sen lainvoiman menettämiseen.

Maksumääräys, jota vastaan ​​ei ole vastustettu ja sen jättämisen määräaika on jo umpeutunut, tulee lainvoimaiseksi ja kantaja voi hakea tuomioistuimelta täytäntöönpanolauseketta, joka mahdollistaa täytäntöönpanomenettelyn aloittamisen vastaajaa vastaan.

Maksumääräys sähköisessä kirjoitusmenettelyssä

Asian tutkiminen sähköisessä menettelyssä tapahtuu tällä tavalla tehdyn kanteen seurauksena. Tätä varten sinun on luotava tili ja kirjauduttava sisään verkkosivustolle www.sad.gov.pl. Tämän jälkeen täytetään online-hakemuslomake. Sen sisältö kertoo:

 • haettu määrä

 • osapuolten nimeäminen

 • antamalla osoitteensa

 • PESEL-numero, NIP-numero, KRS-numero (riippuen siitä, onko vastaaja luonnollinen henkilö vai yrittäjä)

Vaatimuksen perustelulle ja tosiseikkojen osoittamiselle todisteilla, pyynnön perustelluksi tunnustamisen edellytykset ja maksumääräyksen antamatta jättämisen syyt ovat samat kuin perinteisessä menettelyssä.

Toimittamatta jäänyt maksumääräys kirjallisessa menettelyssä ja täytäntöönpanon aloittaminen

Maksumääräys kirjallisessa menettelyssä annetaan suljetussa istunnossa, johon asianosaiset eivät osallistu. Näin ollen tiedoksiannolla on erityisen tärkeä rooli maksusuoritusmääräysmenettelyn asianmukaisessa kulussa. Viime aikoina on kuitenkin usein tullut vastaan ​​tilanne, jossa haastemenettelyssä annettua maksumääräystä ei ole toimitettu vastaajalle tiedoksi, mutta hänelle toimitetaan kirje, jossa häntä vastaan ​​aloitetaan täytäntöönpano tai vaaditaan väitetyn maksurästien maksamista. Tällaisia ​​vaateita esittävät useimmiten perintäyhtiöt, sosiaalivakuutusyhtiöt ja arvopaperistamisrahastot, jotka ostivat muiden toimijoiden saatavat ja ovat siten saaneet oikeutensa. Yleensä syynä tällaiseen ongelmalliseen tilanteeseen on se, että kantaja on ilmoittanut väärän tai vanhentuneen kantajan asuinosoitteen tai jopa osoitteen, jossa vastaaja ei ole koskaan asunut.

Esimerkki 1.
X:lle annettiin haaste yrittää sovinnollisesti maksaa takaisin velka, joka johtui oikeudellisesti sitovan maksusuoritusmääräyksen, jonka tuomioistuin myönsi täytäntöönpanokelpoiseksi, perusteella erääntyneen määrän maksamatta jättämisestä. X:lle ei kuitenkaan annettu maksumääräystä tiedoksi, minkä vuoksi häneltä evättiin oikeus vastustaa sitä.

Asiakirjojen tiedoksianto siviilioikeudellisissa menettelyissä oletetaan toimitetuksi vastaanottajalle (korjaava tiedoksianto), jos:

 • vastaanottajan poissa ollessa kotona kirje luovutettiin täysi-ikäiselle perheenjäsenelle, ja jos sitä ei ollut - taloyhtiölle, talonhoitajalle tai kylänhoitajalle,

 • kaksinkertaisen ilmoituksen tapauksessa.

Näin ollen syntyy tilanne, jossa maksusuoritusmääräystä ei tosiasiassa annettu vastaajalle tiedoksi kirjallisessa menettelyssä, mutta tuomioistuimella on kuitenkin laillinen peruste katsoa tiedoksiantoa tehokkaaksi. Näin ollen tuomioistuin voi tunnustaa annetun maksumääräyksen lainvoimaiseksi ja aloittaa täytäntöönpanomenettelyn.

Joten jos joku saa tiedon tapauksesta esimerkiksi vain työnantajalta, joka ilmoittaa ulosottomiehen palkan takavarikosta ulosottomenettelyn aikana, hänen tulee toimia seuraavasti:

 • Määritä ulosottoasiakirja, jonka perusteella ulosottomies toimii - pääsääntöisesti vastaajalle lähetetään täytäntöönpanon aloittamisen yhteydessä kirje, jossa on tiedot ulosottooikeudesta ja sen jäljennös. Käsitellyssä tilanteessa henkilö, jota vastaan ​​teloitus suoritetaan, ei saanut tällaista kirjettä. Siksi sinun tulee välittömästi ottaa yhteyttä ulosottomieheen saadaksesi tietoja ulosottooikeudesta (esim. maksumääräyksestä) ja ennen kaikkea selvittääksesi, mikä tuomioistuin sen on antanut.
 • Tee 7 päivän kuluessa täytäntöönpanomääräystä koskevien tietojen vastaanottamisesta valitus maksusuoritusmääräyksen antaneelle tuomioistuimelle ja mainitse valituksessa päätös maksumääräyksen täytäntöönpanokelpoisuudesta (joka johtuu tehoolettamasta tiedoksianto käyttämällä korvaavaa tiedoksiantoa, esim. kaksoisilmoitus) ja tilauksen viitenumero maksut. Valituksen tueksi on osoitettava, että vastaaja asui eri osoitteessa kuin kantajan ilmoittama.
 • Pyydä tuomioistuinta antamaan maksumääräys uudelleen, tällä kertaa oikeaan osoitteeseen

Tuomioistuin, joka hyväksyy valituksen, kumoaa maksumääräyksen täytäntöönpanolausekkeen myöntämispäätöksen, jonka tuomioistuin lähettää vastaajalle kanteen mukana. Tämän jälkeen vastaajalla on 14 päivää aikaa vastata tilaukseen ja tehdä vastalause maksumääräyksestä.