Kiinteistön vuokraus yrityksen purkamisen jälkeen - ALV-kysymys

Palveluvero

Kiinteistöjen käyttö liiketoiminnassa on yleinen ilmiö. Sattuu kuitenkin niin, että veronmaksaja päättää vuokrata kiinteistön yrityksen purkamisen jälkeen. Tässä artikkelissa analysoimme arvonlisäverolain säännösten perusteella tällaisen toiminnan veroseuraamuksia.

ALV-lain mukainen vuokrasopimus

Ensinnäkin kannattaa pohtia, miten vuokrasopimusta ja vuokranantajaa kohdellaan tavara- ja palveluverosäännösten valossa. Muista, että arvonlisävero koskee vain niitä yhteisöjä, jotka ovat verovelvollisen asemassa. Kuitenkin Art. 15 sek. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan verovelvollisina ovat oikeushenkilöt, organisaatioyksiköt, joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, sekä 1 momentissa tarkoitettua taloudellista toimintaa itsenäisesti harjoittava luonnollinen henkilö. 2, riippumatta tällaisen toiminnan tarkoituksesta tai tuloksesta. Seuraavaksi on syytä palauttaa mieleen taloudellisen toiminnan määritelmä. Art. 15 sek. 2 yllä Lain mukaan elinkeinotoimintaan kuuluu kaikki tuottajan, kauppiaan tai palveluntuottajan toiminta, mukaan lukien luonnonvarankorjuuyritykset ja maanviljelijät, sekä freelancer-toiminta. Taloudellinen toiminta sisältää erityisesti toiminnan, joka koostuu tavaroiden tai aineettomien hyödykkeiden jatkuvasta käytöstä kaupallisiin tarkoituksiin.

Vuokrasopimuksen sisällöstä seuraa, että kyseessä on pidemmäksi ajaksi tehty sopimus, josta maksetaan - se on jatkuvaa kaupallista toimintaa. Tämän seurauksena vuokraus on tavara- ja palveluveron mukaan taloudellista toimintaa ja vuokranantaja on arvonlisäveron maksaja.

Lisäksi on huomioitava, että esitetyt määritelmät asettavat tietyn toiminnan luokittelun taloudelliseksi toiminnaksi olennaisten kriteerien (jatkuvuus ja ansaintatavoite) täyttymisen edellytykseksi. Muodolliset syyt, kuten yrityksen rekisteröinti CEIDG:hen, ovat kuitenkin merkityksettömiä. Toisin sanoen arvonlisäverovelvollisen asema voidaan saada, vaikka toimintaa ei ilmoiteta kaupungin tai kunnan virastoon. Kiinteistön vuokraus on arvonlisäverolain valossa vastikkeellista palvelujen tarjoamista, joka on taloudellisen toiminnan muoto. Toisaalta vuokrakohteen omistaja on arvonlisäverovelvollinen.

Yritysten selvitystila ja veronmaksajien velvollisuudet

Siinä tapauksessa, että yrittäjä lopettaa elinkeinotoiminnan, hänellä on tiettyjä arvonlisäverolain mukaisia ​​velvoitteita.

Ensinnäkin, kuten Art. 96 sek. arvonlisäverolain 6 §:n mukaan, jos arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity verovelvollinen on lopettanut verollisen toiminnan harjoittamisen, hän on velvollinen ilmoittamaan toiminnan lopettamisesta veroviraston päällikölle; tämä ilmoitus on perusta veroviraston päällikölle poistaa verovelvollisen rekisteristä arvonlisäverovelvolliseksi. Ilmoitus tulee tehdä ALV-Z-lomakkeella ja se tulee tehdä viimeisenä verollisen toiminnan suorittamispäivänä.

Lisäksi verovelvollisen on laadittava ja verotettava selvitystilaluettelo. Art. 14 sek. Arvonlisäverolain 1 momentin 2 kohdan mukaan verollisen toiminnan lopettamisen (toiminnan lopettamisen) yhteydessä verotetaan oman tuotannon tavarat ja tavarat, jotka eivät hankinnan jälkeen olleet tavaran luovutuksen kohteena (eli eivät olleet myyty). jolla oli oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä.

Art. 14 sek. Arvonlisäverolain 5 §:n mukaan verovelvollisella on velvollisuus tehdä tavaroista fyysinen inventointi verollisen toiminnan lopettamispäivästä alkaen, jäljempänä "fyysinen inventointi". Tietoja varastosta, sen perusteella määritetystä tavaroiden arvosta ja maksettavan veron määrästä tulee toimittaa viimeistään veroilmoituksen antopäivänä ajalta, joka sisältää verollisen toiminnan lopetuspäivän.

Esimerkki 1.
Aktiivinen arvonlisäverovelvollinen päätti lopettaa liiketoimintansa 10.10. Samana päivänä hän toimitti VAT-Z-ilmoituksen toimivaltaiselle veroviraston johtajalle. Veronmaksaja toimittaa 25. marraskuuta mennessä viimeisen ALV-7-ilmoituksen ja sen mukana on inventaario. Yrityksen lopettava verovelvollis on velvollinen ilmoittamaan tästä VAT-Z-lomakkeella ja laatimaan fyysisen inventaarion (selvitysinventaarion), joka on verollinen.

Kiinteistön vuokraus yrityksen purkamisen jälkeen - ALV-kysymys

Siirryttäessä analysoituun ongelmaan: kiinteistöjen vuokraaminen yrityksen purkamisen jälkeen on erittäin tärkeä asia. Syvällisempi analyysi sekä Art. 14 sek. Lain 1 § ja Art. 96 sek. Lain 6 §:n perusteella voidaan päätellä, että siellä käytettiin ilmaisua "toiminnan lopettaminen".

Tämän artikkelin alussa todettiin, että kiinteistön vuokraus (myös yksityisen vuokrauksen osalta) on arvonlisäverolain mukaista taloudellista toimintaa. Näin ollen, jos verovelvollinen jatkaa liiketoiminnan purkamisen jälkeen, joka ymmärretään yrityksen poistamiseksi CEIDG:stä, vuokraa tähän toimintaan käytettävää kiinteistöä, hän on edelleen arvonlisäverovelvollinen. Tämä tarkoittaa, että tällaisen henkilön ei tarvitse tehdä arvonlisävero-Z-ilmoitusta eikä laatia arvonlisäverolain säännösten mukaista selvitysluetteloa, koska hän ei ole tämän määräyksen mukaan lopettanut verollista toimintaa.

On syytä huomioida, että arvonlisäverolain näkökulmasta jokainen vuokraus, riippumatta siitä, harjoitetaanko se osana yritys- vai yksityisomaisuutta, on pykälän mukaista taloudellista toimintaa. 15 sek. 2 §.

Esimerkki 2.
Aktiivinen arvonlisäverovelvollinen päätti lopettaa liiketoimintansa 10.10. Sinä päivänä hän haki CEIDG-1:n poistamista rekisteristä.Verovelvollinen aloitti aiemmin elinkeinotoiminnassa käytettyjen kiinteistöjen vuokraamisen - ja sen vuoksi se jatkaa liiketoiminnan purkamisesta huolimatta vastikkeellisen palvelun tarjoamista, jotka ovat taloudellista toimintaa. Tämän seurauksena ei tarvitse toimittaa ALV-Z-ilmoitusta tai laatia fyysistä inventaariota. Kiinteistön vuokraus kaupungin tai kunnanviraston toiminnan lopettamisen jälkeen on edelleen tavara- ja palveluveron säännösten mukaista taloudellista toimintaa. Toimintaa ei ole lopetettu.
Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kiinteistön vuokraus liiketoiminnan purkamisen ja arvonlisäverovapautuksen jälkeen

Aktiivinen arvonlisäverovelvollinen, joka on lopettanut toimintansa CEIDG:ssä, mutta edelleen vuokraa kiinteistöjä yksityisomaisuutena, voi edelleen verottaa vuokraa arvonlisäverolla. Aktiivisen verovelvollisen aseman säilyttäminen antaa hänelle mahdollisuuden vähentää ostoihin sisältyvän veron ostojen yhteydessä.

Voi kuitenkin käydä niin, että kulut ovat niin pieniä, että aktiivisena arvonlisäveronmaksajana jääminen ei ole kannattavaa. Näin ollen verovelvollisella on mahdollisuus valita pykälän mukaan subjektiivinen verovapautus. arvonlisäverolain 113 §. Tässä säännöksessä todetaan, että verovelvollisten myynnit, joiden myynnin arvo ei ylittänyt edellisenä verovuonna yhteensä 200 000 zlotya, on vapautettu verosta. Veron määrä ei sisälly myyntiarvoon. Verovapautuksen valinta tulisi tehdä päivittämällä ALV-R-ilmoitus.

On kuitenkin muistettava, että kiinteistön käyttötarkoituksen muuttaminen - verollisesta toiminnasta vapautettuun toimintaan - johtaa tarpeeseen korjata aiemmin vähennetty ostoihin sisältyvä vero. Kiinteistön hankinnan yhteydessä vähennetyn veron oikaisuaika on 10 vuotta.
Näin ollen edellä oleva tarkoittaa sitä, että jos verovelvollinen on elinkeinotoiminnassa vähentänyt kiinteistön hankinnasta arvonlisäveron ja sitten purkamisen jälkeen vuokraa tämän kiinteistön arvonlisäverottomana verovelvollisena, on tarpeen korjata vähennetyn veron asianmukainen osa. Tarvittavien muutosten määräaika päättyy vasta 10 vuoden kuluttua kiinteistön käytön alkamisesta. Oikaisu sisältyy verovuotta seuraavan vuoden ensimmäisen verokauden veroilmoitukseen, jonka osalta oikaisu tehdään. Kiinteistön vuokraaminen elinkeinon lopettamisen jälkeen voi aiheuttaa tarpeen oikaista kiinteistön hankinnasta aiemmin vähennettyä veroa, jos verovelvollinen päättää vapautua verosta yksityisten vuokrasopimusten perusteella.


Yhteenvetoon siirryttäessä on huomattava, että arvonlisäverolaki sisältää oman ja itsenäisen taloudellisen toiminnan määritelmänsä, joka sisältää myös yksityisen vuokrauksen. Tästä johtuen yhtiön käytössä olevien kiinteistöjen vuokraus on sen muodollisen selvitystilan jälkeen CEIDG:ssä edelleen arvonlisäverolain mukaista taloudellista toimintaa. Tämä tarkoittaa, että omistaja on edelleen tavara- ja palveluverosäännösten alainen ja on arvonlisäverovelvollinen.