Useiden kiinteistöjen vuokraus ja kirjattu kertakorvaus

Palveluvero

Suuri joukko yksityisten kiinteistöjen vuokraamisesta tuloja saavia veronmaksajia päättää verottaa rekisteröidyn kertakorvauksen muodossa. Tämän lomakkeen ratkaiseva etu on alhaisempi verokanta. Peruskertakorvaus on tarkoitettu vuokralle, jota ei harjoiteta osana elinkeinotoimintaa, joten voi olla epäselvää, voidaanko sitä soveltaa, kun verovelvollinen tarjoutuu vuokraamaan useita kiinteistöjä. Yritämme selittää tämän ongelman tämän päivän artikkelissamme.

Vuokra ja kiinteä lomake

Ensinnäkin on syytä huomioida, että vuokratulo voidaan katsoa erilliseksi tulonlähteeksi (HVT-lain 10 §:n 1 momentin 6 kohta) tai osaksi muuta kuin maatalouden taloudellista toimintaa (10 §:n 1 momentti). 3) PIT-lain).

Taiteen mukaisesti. 9a kohta. ALV-lain 6 §:ssä tarkoitetusta lähteestä verovelvollisen saamia tuloja. 10 sek.1 momentin 6 momentin mukaan verotetaan tässä laissa säädettyjen periaatteiden mukaisesti, jolleivät verovelvolliset toimita verotoimiston toimivaltaiselle johtajalle kirjallista ilmoitusta verotuksen valinnasta kertasuorituksena kirjatusta tulosta. On myös syytä huomauttaa, että §:n mukaisesti. 2 lauseke Kiinteätuloverolain 1a §:n mukaan luonnolliset henkilöt, jotka saavat tuloja vuokra-, alivuokra-, leasing-, edelleenvuokrasopimuksista tai muista vastaavista sopimuksista, jos näitä sopimuksia ei ole tehty osana ei-maataloustaloudellista toimintaa, voivat maksaa kertasuorituksen. kirjattujen tulojen summa.

Kirjattujen tuottojen kertakorvaus on käytettävissä vain vuokrasopimuksista, joita ei tehdä osana liiketoimintaa.

Useiden kiinteistöjen vuokraus ja taloudellinen toiminta

Art. 6 sek. Kiinteämääräisestä verotuksesta kertaluontoisella verotuksella kirjatuista tuloista annetun lain 1a säännöksiä sovelletaan myös verovelvollisen kalenterivuonna saatuun tai käyttöön asetettuun rahaan ja raha-arvoon sekä luontoisetujen tai muiden maksuttomien etuuksien arvoon. leasing-, alivuokra-, vuokra-, alivuokrasopimus tai muu vastaava sopimus. Art. 12 sek. 1 piste 3 lit. a) lain mukaan kirjattujen tulojen kertakorvaus on 8,5 prosenttia tuloista 100 000 zlotyn määrään asti, ja tämän määrän ylittävästä ylijäämästä kirjattujen tulojen kertakorvaus on 12,5 prosenttia tuloista.

Edellä mainittujen säännösten sisällöstä käy selvästi ilmi, että kertakorvaus on käytettävissä vain silloin, kun vuokratulo voidaan luokitella pykälässä määritellyksi tulonlähteeksi. 10 sek. PIT-lain 1 kohta 6 eli yksityinen vuokraus. Toisaalta, jos todetaan, että vuokrasopimus on tehty taloudelliseen toimintaan viittaavissa olosuhteissa, se sulkee automaattisesti pois mahdollisuuden valita kertakorvausmuoto.

Kuten luemme Art. 4 sek. Kiinteäverolain 1 momentin 12 momentin mukaan aina kun taloudellinen toiminta mainitaan, se tulee ymmärtää PI-lain määritelmän yhteydessä. Kuitenkin Art. PIT-lain 5a §:n 6 momentti kattaa mm. ansiotoimintaa, joka koostuu omaan lukuunsa tapahtuvasta tavaroiden (mukaan lukien kiinteistöjen) järjestelmällisestä ja jatkuvasta käytöstä sen tuloksesta riippumatta.

Esitetyn määritelmän yhteydessä herää kysymys, harjoittaako useita yksityisiä kiinteistöjä vuokraava luonnollinen henkilö organisoitua ja jatkuvaa liiketoimintaa, joka ei sisällä rekisteröityä kertakorvausta. Tässä on syytä korostaa, että jotta tiettyä toimintaa voitaisiin pitää taloudellisena, kaikki edellä mainitut ominaisuudet on täytettävä yhdessä. Kiinteistöjen vuokraus on varmasti kannattavaa ja jatkuvaa. Samalla pitäisi pohtia organisaation käsitettä. Kyse on vuokrasopimuksen asteesta ja rakenteesta, mikä tekee toiminnasta samanlaisia ​​kuin ammattimaisena toimivan yksikön ominaispiirteet. Jos järjestäytyneen toiminnan piirrettä ei esiinny, sitä ei voida sanoa taloudelliseksi toiminnaksi.

Mielenkiintoista on, että määräykset eivät tee yrityksen vuokraamisen kelpoisuutta vuokrakohteiden lukumäärästä ollenkaan. Vain taloudellisen, jatkuvan ja organisoidun toiminnan tilat ovat avainasemassa.

Esimerkiksi Verohallinnon johtajan 26.6.2018 tulkinnassa todettiin:

”Samalla on syytä huomauttaa, että vuokratilojen tyyppi tai lukumäärä ei ole ehdottoman ratkaiseva lähtökohta, jotta vuokrasopimuksesta saadut tulot voidaan luokitella tietyksi tulolähteeksi. Lainsäätäjä ei ole henkilöverolain säännöksissä merkinnyt, että nämä olisivat ainoat ja lopulliset perusteet, jotka määrittävät tämäntyyppisen omaisuushyödyn luokittelun tiettyyn tulolähteeseen. Kaikki tietyn tapauksen tosiasiat ovat ratkaisevia, eivät verovelvollisen tekemä valinta”.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kannattaa myös kiinnittää huomiota Verotiedotusjohtajan 19.12.2018 antamaan tulkintaan, jossa todettiin suoraan, että useamman yksityisen kiinteistön vuokraamisessa voidaan käyttää kiinteämääräistä muotoa:

”Hakemuksessa esitetty kuvaus tulevasta tapahtumasta osoittaa, että olet myynyt asunnon Norjassa ja saaduilla varoilla olet ostanut asuntoja, jotka aiot sitten vuokrata. Olet tällä hetkellä ostanut viisi asuntoa, joista yksi on jo vuokrattu. (...)

Vuokrasopimus ei myöskään tule olemaan jatkuvaa, eikä se ole pysyvä, vaan satunnainen, koska sopimukset solmitaan vuosikausiksi ja tällä hetkellä on vaikea ennustaa, ovatko asunnot vielä vuokrattuna tämän ajanjakson jälkeen, mikä on pääasiassa riippuvainen Nopen kysynnästä. (...) Tässä tapauksessa voit edelleen hyötyä tältä tililtä saatujen tulojen verotuksesta §:ssä määritellyin ehdoin. 6 sek. Tiettyjen luonnollisten henkilöiden saamista tuloista suoritettavasta kiinteämääräisestä tuloverosta annetun lain 1a pykälän mukaan eli kertakorvauksena kirjatuista tuloista ”.

Ilmoitettujen tulkintojen sisältö huomioon ottaen voidaan olettaa, että myös useiden kiinteistöjen vuokraus hyötyy kiinteämääräisestä verotuksesta. Sillä jos vuokraus ei ole järjestäytymiskriteerit osoittavaa toimintaa, se ei ole tuloa muusta kuin maatalouden taloudellisesta toiminnasta, vaan tuloa pykälässä tarkoitetusta vuokrauksesta. 10 sek. PIT-lain 1 momentin 6 kohta. Näin ollen se antaa perustan rekisteröidyn kertakorvauksen käytölle, joka on tarkoitettu vain yksityisiin vuokrasopimuksiin. Vuokrattavien tilojen määrä ei vaikuta siihen, että ne vuokrataan osana taloudellista toimintaa. On tärkeää arvioida ansiotyön, jatkuvan ja järjestäytyneen toiminnan edellytysten täyttymistä. Vuokrasopimuksessa tärkein tekijä on järjestely. On syytä huomata, että veroviranomaiset hyväksyvät mahdollisuuden verottaa useita yksityisiä kiinteistöjä kiinteällä verolla. Tietenkin on pidettävä mielessä, että jokaisen tietyn verovelvollisen tapaus on tarkasteltava yksilöllisesti ja arvioitava tosiasiallisia olosuhteita. On kuitenkin muistettava, että pelkkä vuokra-asuntojen lukumäärä ei ole ratkaiseva tekijä.