Kiinteistön osto ulosottomiehen huutokaupasta ja arvonlisäveron vähennys

Palveluvero

Ostava yrittäjä on kiinnostunut ostoihin sisältyvän veron vähennysmahdollisuudesta. Tämä sääntö koskee myös verollista kiinteistön luovutusta. Mielenkiintoinen ja selityksen arvoinen ongelma voi olla kysymys arvonlisäveron vähennysmahdollisuudesta ostamalla kiinteistöjä ulosottomiehen huutokaupasta. Eroaako tämä lomake tavallisesta myyntisopimuksesta? Onko ostajalla edelleen oikeus vähennykseen ostoihin sisältyvästä verosta? Yritämme selventää näitä epäilyjä tässä artikkelissa.

Kiinteistön hankinta ulosottomiehen huutokaupasta ja myynnin luonne

Ensinnäkin on syytä huomauttaa, että arvonlisäverolain perusteella ulosottomiehen huutokaupalla myyvä ulosottomies toimii maksajana. Art. arvonlisäverolain 18 §:n mukaan siviiliprosessilain säännösten mukaista ulosottotoimintaa suorittavat ulosottomiehet ovat veron maksajia velallisen omistamien tai hallussaan pitämien tavaroiden luovutuksesta - ulosottomenettelyssä. sovellettavat määräykset.

Kuka on veronmaksaja? Kuten Art. Veroasetuksen 8 §:n mukaan maksaja on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeushenkilöllisyyttä vailla oleva organisaatioyksikkö, joka on verolain säännösten mukaan velvollinen laskemaan ja perimään veronmaksajalta veron ja suorittamaan sen veroviranomaiselle ajallaan.
Tämän seurauksena maksaja (ulosottomies) toimittaa verovelvolliselle (velalliselle) kuuluvat tavarat ja jos tällainen luovutus on verollista, maksaja laskee arvonlisäveron määrän, perii sen ja maksaa sen veroviraston asianmukaiselle tilille. On muistettava, että tällainen epätavallinen tilanne syntyy täytäntöönpanotoimien suorittamisen yhteydessä. Jos kiinteistöä myydään ulosottotoimilla, ulosottomies toimittaa velalliselle kuuluvat tavarat. Kuitenkin sillä ehdolla, että ulosottomies toimii maksajana, koska hän on arvonlisäverolain sisällön mukaan velvollinen laskemaan maksettavan veron, perimään sen ja maksamaan sen verovirastolle.

Kiinteistön hankinta ulosottohuutokaupasta ja ostoihin sisältyvän veron vähennysehdot

Ja mitkä ovat ostoihin sisältyvän veron vähennysoikeuden edellytykset? Art. 86 sek. 1 §:ssä tarkoitettu verovelvollinen siltä osin kuin tavaraa ja palvelua käytetään verollisen toiminnan harjoittamiseen. Lain 15 §:n mukaan, on oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä.

Lisäksi on muistettava, että art. 86 sek. Lain 2 momentin 1 momentin mukaan ostoihin sisältyvän veron määrä on niiden verojen summa, jotka johtuvat verovelvollisen saamista laskuista:

  • tavaroiden ja palveluiden osto,
  • suorittaa maksun kokonaan tai osittain ennen tavaran ostamista tai palvelun tarjoamista.

Näin ollen arvonlisäveron vähennysoikeus syntyy, kun ostaja harjoittaa verollista liiketoimintaa ja hänellä on lasku, joka sisältää tehdystä ostosta vähennettävän veron määrän.

Kun analysoidaan kiinteistöjen ostoa ulosottokaupan huutokaupasta, kannattaa ottaa huomioon laskujen laatiminen. Yleissäännön mukaan myyjä on velvollinen laatimaan laskun, joka todistaa tavaran toimituksen. Ulosottomiehen huutokauppaan sovelletaan kuitenkin erilaisia ​​sääntöjä. Nimittäin, kuten Art. arvonlisäverolain 106c § 2 momentti, laskut, jotka todistavat 1999/2004 1 momentin tarkoitetun tavaran toimituksen. 18, joista velallisella on verovelvollisuus, antavat velallisen puolesta ja hänen puolestaan ​​siviiliprosessilain säännösten mukaista täytäntöönpanotoimia suorittavat ulosottomiehet.
Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Lisäksi Art. 106e kohta. 1 kohta 20 edellä mainitusta lain mukaan edellä mainitussa tapauksessa laskussa tulee olla ulosottoviranomaisen nimi ja osoite tai ulosottomiehen nimi ja sukunimi ja hänen osoitteensa sekä verovelvolliselle määrätyssä paikassa velallisen etu- ja sukunimi tai nimi ja hänen osoitteensa. Art. 106 g 1 kohdan. 2 yllä §:ssä tarkoitetussa tapauksessa. 106c, lasku laaditaan kolmena kappaleena, joista yksi on annettu ostajalle, toinen jätetään asiakirjoihin laskun myöntävälle taholle ja kolmas - velalliselle.

Edellä oleva huomioon ottaen on todettava, että ulosottotoimissa ulosottomies toimittaa tavarat verovelvollisen puolesta. Myynti koskee velalliselle kuuluvaa omaisuutta, ja jos lain säännökset osoittavat, että luovutus on verollista, ulosottomies on velvollinen laatimaan laskun, josta ilmenee myynti ja joka sisältää maksettavan veron määrän. Jos kiinteistö myydään ulosottomieshuutokaupalla, ulosottomies laatii laskun velallisen nimiin ja puolesta.

On kuitenkin syytä korostaa, että ulosottomiehen laatimalla laskulla on sama oikeusvoima kuin tavallisella laskulla. Tämä tarkoittaa, että jos kiinteistön ostaja on aktiivinen arvonlisäverovelvollinen ja ostaa kiinteistön ulosottomiehen huutokaupassa, hänellä on oikeus vähentää ostoihin sisältyvä vero ulosottomiehen laskun perusteella.

Tämän kannan vahvistavat mm Verohallinnon johtajan tulkinta

4.6.2019, 0111-KDIB3-3.4012.105.2019.2.MS: "Kyseisten koneiden ostoa todistavat laskut ovat hakijalle laatineet ulosottomiehet, jotka myivät Velallisille kuuluvan omaisuuden. Ulosottomiesten laskuista ilmenivät verovirastolle siirretyt arvonlisäveron määrät. Sen vuoksi on todettava, että nyt esillä olevassa asiassa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ehdot täyttyvät. 86 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan ehtona on oikeus alentaa myyntiveroa ostoihin sisältyvällä verolla, koska hakija on rekisteröity, aktiivinen arvonlisäverovelvollinen ja hänen ostamiaan koneita käytetään arvonlisäveron alaisen toiminnan harjoittamiseen. Näin ollen on pidettävä oikeana Hakijan kantaa, jonka mukaan hänellä on oikeus vähentää arvonlisäveroa hakemuksessa mainittujen koneiden ostoa todistavista ALV-laskuista. Kiinteistön hankinta ulosottohuutokaupalla antaa saman arvonlisäveron vähennysoikeuden kuin perinteinen tavaratoimitus kahden aktiivisen arvonlisäveron maksajan välillä. Tässä suhteessa samoja sääntöjä sovelletaan verovähennykseen.

Yhteenvetona pohdinnoistamme on syytä huomauttaa, että kiinteistöjen osto ulosottokaupassa edellyttää vakiotilojen tarkastelua arvonlisäveron vähennysoikeuden osalta. Se, että tavaran toimitus tapahtuu osana ulosottomiehen huutokauppaa ja se on todistettu ulosottomiehen laatimalla laskulla, ei vaikuta ostoihin sisältyvän veron vähentämiseen.