Nuori raskaana oleva työntekijä ja työsuojelu

Palvelus

Raskaana olevien naisten suojelua koskevat säännökset koskevat kaikkia naisia, siis myös nuoria työntekijöitä. Naisten työllistämistä säätelee työlaki erityisesti kohdassa VIII - Työntekijän vanhemmuuteen liittyvät oikeudet. Mitkä ovat nuoren raskaana olevan työntekijän oikeudet?

On syytä muistaa, että artiklan 1 kohdan mukaisesti. Työlain 177 § "Työnantaja ei saa irtisanoa tai irtisanoa työsopimusta raskauden aikana eikä äitiysloman aikana, ellei hänen syytään ole perusteltua irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa ja työntekijää edustava ammattiliitto on suostunut irtisanomaan työsopimuksen. . Edellä oleva säännös ei koske työntekijää enintään kuukauden koeajalla. Toistaiseksi tai yli kuukauden pituiseksi koeajaksi tehty työsopimus, joka irtisanottaisiin kolmannen raskauskuukauden jälkeen, jatketaan synnytyspäivään asti. Säännös ei koske määräaikaista työsopimusta, joka on tehty korvaamaan työntekijää tämän perustellun poissaolon aikana..

Näin ollen työlaki suojelee naisia, jotka tulevat raskaaksi ja työskentelevät määräaikaisella työsopimuksella tai yli kuukauden koeajalla. Tällöin työsuhde ei pääty kolmannen raskauskuukauden jälkeen ja työntekijä on työsuhteessa vähintään synnytyspäivään asti. On syytä lisätä, että naisella ei ole tässä tapauksessa oikeutta äitiyslomaan. Hän on kuitenkin oikeutettu äitiysrahaan.

Raskaana olevan naisen työsuojelu koskee kaikkia työsuhteita, joissa työntekijä tekee työtä eri työnantajien kanssa tehtyjen eri sopimusten perusteella riippuen siitä, minkälaisesta työsuhteesta työnantajan kanssa on tehty.

On muistettava, että teini-ikäisellä työntekijällä on oikeus äitiyslomaan samassa määrin kuin täysi-ikäisellä naisella. Voi käyttää äitiyslomaa ja äitiysrahaa.

Sopimus nuoren työntekijän kanssa

Työhön valmistautumista varten työnantaja voi tehdä nuoren työntekijän kanssa määräaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen. Siinä tapauksessa, että nuori työntekijä harjoittelee oppisopimuskoulutusta, sopimus on yleensä määräaikainen. Siksi edellä mainitussa tilanteessa tulee soveltaa työlain määräaikaisia ​​sopimuksia koskevia säännöksiä.

On syytä huomauttaa, että raskaana olevaan teini-ikäiseen työntekijään tulee soveltaa työlain säännöksiä. Tästä syystä edellä mainitun artiklan mukaisesti. Työlain 177 §:n 3 momentin mukaan teini-ikäisen työntekijän kanssa oppisopimusta varten tehtyä sopimusta jatketaan synnytyspäivään asti, jos sen irtisanomisen määräaika osuisi kolmannen raskauskuukauden jälkeen. Näin ollen nuori raskaana oleva työntekijä on suojattu työsopimuksen irtisanomiselta synnytyspäivään asti. On syytä muistaa, että tämän ajanjakson jälkeen hän ei voi pitää äitiyslomaa. Toisaalta työssäkäyvä nuori voi käyttää oikeuttaan ZUS:n äitiysrahaan §:n mukaisesti. 30 sek. Sosiaalivakuutuksen rahaetuuksista sairauden ja äitiyden varalta annetun lain 4 §.

Esimerkki 1.

Kaupassa avustajana työskentelevällä nuorella työntekijällä oli määräaikainen työsopimus 31.12.2017 asti. Marraskuun 2017 alussa kävi ilmi, että hän oli raskaana ja toimitus ajoittui 18.7.2018. hänen sopimustaan ​​jatketaan toimituspäivään asti, mutta siitä ei tule toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta. 

Mikäli teini-ikäisen työntekijän kanssa solmitaan toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, hän on suojattu, ja työsuhteen irtisanominen on sallittu vain työlaissa määrätyissä poikkeustapauksissa. Siksi Art. Työlain 177 § 4 § "Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen irtisanomisajalla raskaus- tai äitiysloman aikana vain työnantajan konkurssissa tai selvitystilassa. Työnantaja on velvollinen sopia työsopimuksen irtisanomisen ajasta työntekijää edustavan ammattiliiton kanssa. Mikäli työntekijä ei pysty tarjoamaan muuta työtä tänä aikana, työntekijällä on oikeus erillissäännöksissä määriteltyihin etuihin. Näiden etuuksien saamisaika sisältyy siihen työsuhteeseen, josta työntekijän oikeudet riippuvat.

Raskaana oleva nuori työntekijä - työsuojelu

Kannattaa lainata korkeimman oikeuden päätöstä 30.5.1979, tiedostonumero I PZP 11/79: "Art:ssa säädetty suoja. Työlain 177 §:n 1 momenttia sovelletaan kaikkiin raskaana olevan naisen työsuhteisiin.

Näin ollen nuori raskaana oleva työntekijä kuuluu saman suojan piiriin kuin täysi-ikäinen nainen. Erityisesti työnantaja ei voi irtisanoa tai irtisanoa sopimusta. Jos palkkaa kuitenkin alennetaan kokoaikatyön supistamisen tai toiseen tehtävään siirtymisen vuoksi, työnantajan tulee maksaa teini-ikäiselle työntekijälle työpäivärahaa.

Esimerkki 2.

Nuorella parturi-kampaajalla työsuhteessa oli toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Työssään hän toimitti työnantajalle raskaustodistuksen. Työnantaja päätti muuttaa hänen työ- ja palkkaehtojaan siten, että hän vähensi kokoaikatyötään 1/8:aan, mutta samalla palkalla. Yllä oleva työnantajan päätös on hyväksyttävä, jos työntekijä saa luonnonhaittakorvausta.

Työsopimus nuorten raskaana olevan työntekijän kanssa on sallittua irtisanoa vain, jos työnantaja asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai jos työntekijän velvollisuuksia on rikottu törkeästi, mikä on syynä hänen työsuhteensa irtisanomiseen kurinpitomenettelyssä. (työlain 52 artikla).

Esimerkki 3.

Yrityksessä hallinnollisena ja toimistotyöntekijänä työskennellyt nuori työntekijä työskenteli toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen perusteella. Työssään hän ilmoitti työnantajalle olevansa raskaana. Työnantaja muutti työehtojaan vähentämällä työaikaa nykyisen palkan säilyttäen. Tämän tapahtuman jälkeen kävi ilmi, että nuori työntekijä syyllistyi lukuisiin työnantajansa omaisuuden varkauksiin, jotka dokumentoitiin huolellisesti. Tässä tapauksessa työnantaja voi irtisanoa työntekijän kanssa tehdyn työsopimuksen pykälän 2 momentin mukaisessa kurinpitomenettelyssä. 52 § sekä tarkat irtisanomisen syyt.

Siten nuorten raskaana olevien naisten työsopimuksen irtisanomisen kielto koskee myös työehtojen ja palkan irtisanomisen kieltoa. On syytä mainita, että myös nuori raskaana oleva työntekijä on suojan piirissä äitiysloman aikana. Lisättäköön, että poikkeuksena on tilanne, jossa vähintään 20 henkilöä työllistävä työnantaja järjestää uudelleen, muuttaa rakennetta ja purkaa työpaikan. Tällöin työnantajan tulee tarjota hänelle eri työpaikkaa, jos mahdollista. On kuitenkin syytä mainita, että jos teini-ikäisen työntekijän palkka alenee hänen työehtojensa ja palkansa irtisanomisen seurauksena, hänen tulee saada työlain ja työlain mukaisesti laskettu luonnonhaittakorvaus. 13. maaliskuuta 2003 annettu laki sen ajanjakson loppuun mennessä, jonka aikana hän on erityisen suojelun piirissä, erityissäännöistä työntekijöiden työsuhteen irtisanomiseksi työntekijöihin liittymättömistä syistä.

Jos nuorta työntekijää palkataan erityisen raskaisiin tai terveydelle haitallisiin olosuhteisiin, työnantajan tulee muuttaa hänen työehtojaan työlain säännösten mukaisesti ja ehdottaa muuta asemaa tai lyhennettyä työaikaa. Jos haitallisia työoloja ei ole mahdollista poistaa, työnantajan tulee tarjota työntekijöille erilaista työtä, jonka palkka on nykytasolla. Art. Työlain 179 § 2 § "Jos työolojen sopeuttaminen nykyisessä asemassa tai työajan lyhentäminen on mahdotonta tai turhaa, työnantaja on velvollinen siirtämään työntekijän toiseen työhön ja jos sellaista ei ole, vapauttamaan työntekijän työntekovelvollisuudesta tarvittavan ajan. Edellä olevaa säännöstä sovelletaan vastaavasti työnantajaan siinä tapauksessa, että lääkärintodistuksesta johtuvat terveydelliset vasta-aiheet raskaana olevan tai imettävän työntekijän tähänastisen työn tekemiseen. On lisättävä, että työnantaja ei saa palkata nuorta raskaana olevaa työntekijää kuormien kantamista, yötyötä tai ylitöitä vaativaan työhön.

Lopuksi on syytä huomauttaa, että nuorta raskaana olevaa naista koskevat samat työlain ja muiden määräysten määräykset kuin aikuisiin työntekijöihin. Raskaana olevien naisten suojelu koskee myös nuoria naispuolisia työntekijöitä. Työlaissa säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta on kiellettyä irtisanoa työsopimus, on kiellettyä irtisanoa työehtoja ja palkkaa sekä yö- ja ylitöitä ei saa tehdä. Määräaikainen työsopimus, jonka voimassaolo päättyisi kolmannen raskauskuukauden jälkeen, jatkuu synnytyspäivään asti. Nuorilla raskaana olevalla työntekijällä on oikeus työajan lyhennyksen vuoksi saada korvauslisä palkkaan.