Palvelun suorituspaikka - työ kiinteistöalalla ulkomailla

Palveluvero

Monet puolalaiset yrittäjät työskentelevät ulkomailla sijaitsevien kiinteistöjen parissa. Tällaisessa tilanteessa arvonlisäverolain säännökset määräävät erillisen selvitys- ja suorituspaikan määrittämisen. Kuten käytäntö osoittaa, veronmaksajilla on usein ongelmia tällaisten töiden asianmukaisessa selvittämisessä.

Palvelun tarjoamisen paikka

Toiminnan suorittamispaikan määritteleminen on laillisesti vahvistettu arvonlisäverolain säännöksissä ja sillä on olennainen merkitys veropalvelujen verotuksen määrittämisessä. ALV on alueellinen vero. Tietyssä maassa verotetaan vain toimintaa, jonka katsotaan suoritettavaksi tietyssä paikassa.

Palvelun suorituspaikan määrittämisen perusperiaate on muotoiltu 1999/2006 1 momentissa. arvonlisäverolain 28 b §. Edellä mainitun artiklan mukaan näiden palvelujen suorituspaikka on paikka, jossa palvelun vastaanottavan verovelvollisen kotipaikka on.

 

Tästä säännöstä on kuitenkin poikkeuksia. Kiinteistöpalveluita säännellään erikseen. Niiden verotuksen periaatteet johtuvat säännöksestä. arvonlisävero 28e, jonka mukaan kiinteistöpalvelujen suorituspaikka, mukaan lukien:

  • arvioijien tarjoamat palvelut,

  • kiinteistönvälittäjien tarjoamat palvelut,

  • majoituspalvelut hotelleissa tai vastaavissa tiloissa, kuten lomakeskuksissa tai leirintäalueiksi tarkoitetuissa paikoissa,

  • kiinteistön käyttö- ja käyttöpalvelut ja

  • rakentamisen valmistelu- ja koordinointipalvelut, kuten arkkitehti- ja rakennusvalvontapalvelut

- on kiinteistön sijainti.

Velvollisuus verottaa kiinteistöpalvelua sen sijaintimaassa voi joissain tapauksissa edellyttää puolalaisen yrittäjän rekisteröintiä verovelvolliseksi siinä maassa, jossa hän tekee työtä, jos tällainen velvollisuus johtuu tietyssä maassa voimassa olevista säännöksistä. maa.

Siksi verovelvollisen on aina perehdyttävä kiinteistön sijaintimaan voimassa oleviin sääntöihin, koska ne määräävät tarjottujen palvelujen verotustavan.Säännökset sallivat yleensä ostajan käyttää itseverotusmekanismia, mutta vain, jos vastaanottaja on jossakin valtiossa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity yrittäjä.

Kuten se johtuu Katowicen verokamarin johtajan yksilöllisestä tulkinnasta 30. syyskuuta 2015, viite nro. IBPP4 / 44512-205 / 15 / LG:

(...) kiinteistöihin liittyvän palvelun suorituspaikka ja siten verotus määräytyy yksinomaan sen kiinteistön sijainnin mukaan, johon palvelu liittyy läheisesti, riippumatta siitä, kenelle palvelua tarjotaan ja missä palveluntarjoaja sijaitsee. Tämä periaate pätee, kun palvelu voidaan osoittaa tietylle kiinteistölle, joka on sijainniltaan paikannettavissa. Tämä säännös - kuten sen sanamuodosta käy ilmi - on poikkeus säännöstä, jossa otetaan kriteeriksi viittaus ei kokonaisuuteen vaan esineeseen, joka on kiinteistö, ja siihen välittömästi liittyvät palvelut on verotettava säännönmukaisesti. sen sijaintipaikka. Samalla nämä palvelut voivat olla rajoittamattomia, kuten tähän säännökseen sisältyvästä luettelosta ilmenee, joka on avoin. Näiden palvelujen piiriin kuuluvat paitsi kiinteistö- ja kiinteistökaupan työhön liittyvät palvelut, myös palvelut, joiden suorittaminen perustuu kiinteistön käyttöön, käyttöön ja käyttöön.

On korostettava, että palvelun suorituspaikkaa koskevien säännösten valossa, jotta palvelua voitaisiin pitää kiinteistöihin liittyvänä, töiden tuloksen on liityttävä tiettyyn kiinteistöön, esim. tonttiin, rakennukseen, rakenteeseen. tietyillä parametreilla, numeroilla, joiden omistavat tietyt henkilöt. (...)

Suoritetun palvelun dokumentointi

Vaikka tarjottu palvelu ei ole veronalaista Puolassa, Art. 106b kohta. 1 piste 1 liittyen vitsi. 106a kohta 2 lit. ja arvonlisäverolain mukaan verovelvollisella on velvollisuus dokumentoida tämä myynti arvonlisäverolain mukaisesti laaditulla laskulla. Edellä mainitut arvonlisäverolain säännökset osoittavat, että puolalainen palveluntarjoaja (veronmaksaja) on velvollinen laatimaan laskun palvelun suorittamisesta:

  • joiden verotuspaikka on muun jäsenvaltion alue kuin maan alue,

  • toiselle arvonlisäveron maksajalle, joka asiakkaana on velvollinen maksamaan arvonlisäveron.

Tämä lasku:

  • on merkittävä sanalla "käännetty verovelvollisuus" (arvonlisäverolain 106e §:n 1 momentin 18 kohta),

  • ei saa sisältää tietoja verokannasta ja määrästä, mikä johtuu siitä, että palvelu ei ole veronalainen Puolassa (arvonlisäverolain 106e §:n 5 momentin 1 kohta).

Palvelun suorittamiseen liittyvien materiaalien arvonlisäveron vähennys

Vitsi. 86 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan verovelvollisella on oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä siltä osin kuin tavaraa tai palvelua käytetään verollisen toiminnan harjoittamiseen.

Tästä seuraa, että oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä myönnetään, kun tietyt ehdot täyttyvät, eli vähennyksen tekee aktiivinen rekisteröity arvonlisäverovelvollinen ja kun tavarat ja palvelut, joiden hankinnasta verotetaan. veloitettiin, niitä käytetään verolliseen toimintaan. Edellytyksenä verovelvollisen vähennysoikeuden käyttämiselle on hankintojen ja suoritetun verollisen toiminnan välinen suhde, eli jonka seurauksena on verotettavan veron (verovelvollisuuden) määrittäminen.

Lisäksi Art. 86 sek. Arvonlisäverolain 8 1 momentin mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää ostoihin sisältyvä vero tavaraa ostaessaan myös silloin, kun maahantuotu tai ostettu tavara liittyy verovelvollisen tavaran toimittamiseen tai palvelujen suorittamiseen maan alueen ulkopuolelle, jos Summia voitaisiin vähentää, jos näitä toimintoja on harjoitettu maan alueella ja verovelvollisella on asiakirjat, jotka osoittavat vähennetyn veron suhteen kyseiseen toimintaan.

Näin ollen palvelun suorittamiseen käytettyjen ostettujen tavaroiden arvonlisäveron vähentämiselle ei ole esteitä, mikäli edellä mainitut ehdot täyttyvät.

Palvelujen esittely ilmoituksessa

Arvonlisäveroilmoituksen selitykset (alv-7, VAT-7K ja VAT-7D) osoittavat, että ilmoitukseen ei tulisi sisällyttää vain kaikki verotettavat toiminnot, joista verovelvollisuus on syntynyt sillä tilityskaudella, josta ilmoitus tehdään, mutta myös maan alueen ulkopuolella harjoitettua toimintaa, josta on oikeus vähentää tai palauttaa se. Erässä esitetään maan ulkopuolella verotetut tavaroiden luovutukset tai palvelujen luovutukset 11 ilmoituksen edellyttäen, että verovelvollisella on oikeus vähentää 11 §:ssä tarkoitettu ostoihin sisältyvä vero. 86 sek. Arvonlisäverolain 8 §:n 1 momentti tai oikeus arvonlisäverolain 8 §:ssä tarkoitetun ostoihin sisältyvän veron määrän palautukseen. 87 sek. arvonlisäverolain 5 §.

Toisaalta ostojen arvon yhdessä ostoihin sisältyvän veron määrän kanssa verovelvollinen esittää erässä 41 ja 42 ilmoitusten "Muiden tavaroiden ja palvelujen hankinta".

Yhteenvetotiedot

Yhteenvetotiedot on toimitettava EU:n arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneiden verovelvollisten, jotka tarjoavat palveluita (muuta kuin verovapaata tai 0 %:lla verotettua) muiden Euroopan unionin maiden verovelvollisille, joista vero - 120 artiklan mukaisesti. arvonlisäverolain 28b - tulee ratkaista palvelun EU-ostajan omassa maassaan.

Taide. arvonlisäverolain 28e pykälän mukaan, joten niitä ei pitäisi sisällyttää yhteenvetotietoihin.