Autokorjauspalveluiden ja arvonlisäveron selvityspaikka

Palveluvero

Arvonlisäveroa kutsutaan alueveroksi. Tämä tarkoittaa, että tietyn toiminnan verotuspaikka on maa, jossa autokorjauspalveluita tarjotaan. Tässä artikkelissa käsittelemme autokorjauspalvelua. Miten tällainen kauppa selvitetään arvonlisäveron perusteella? Yksityiskohdat alla.

Paikka, jossa autonkorjauspalvelu tarjotaan verovelvolliselle

Koko arvonlisäverolain 3 luku käsittelee palvelun suorituspaikkaa. Yksittäisiä säännöksiä tarkasteltaessa voidaan havaita, että yksi tärkeimmistä palvelun suorituspaikan erottavista kriteereistä on se, kenen hyväksi palvelu tarjotaan. Eri säännöt pätevät, kun palvelun saaja on yrittäjä, ja eri säännöt, kun palvelun ostaja on elinkeinotoimintaa harjoittamaton luonnollinen henkilö (kuluttaja).

Ensinnäkin huomautetaan, että artiklan 1 kohdan mukaisesti. 28b kohta. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan palvelujen suorituspaikkana, kun on kyse palvelujen suorittamisesta verovelvolliselle, on paikka, jossa palvelun vastaanottavan verovelvollisen kotipaikka on, jollei 1 momentista muuta johdu. 2-4 ja art. 28e, art. 28f kohta. 1 ja 1a, art. 28 g 1 kohdan. 1, art. 28i, art. 28j kohta. 1 ja 2 sekä artikkeli. 28n.

Vaikka Puolan laissa ei selitetä, miten yrityksen kotipaikka ymmärretään, voimme viitata 15. maaliskuuta 2011 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 sisältöön direktiivin 2006/112 / EY täytäntöönpanotoimenpiteistä. yhteiseen arvonlisäverojärjestelmään. Taiteessa. asetuksen 10 kohdasta luemme, että verovelvollisen toimipaikkaon paikka, jossa yhtiön toimitusjohtajan tehtävät suoritetaan. Tätä paikkaa määritettäessä on otettava huomioon paikka, jossa yrityksen yleiseen hallintoon liittyvät tärkeät päätökset tehdään, yrityksen kotipaikan osoite ja paikka, jossa yrityksen johtokunta kokoontuu. Jos verovelvollisen yrityksen sijoittautumispaikkaa ei voida näiden perusteiden perusteella määrittää varmasti, ratkaiseva peruste on paikka, jossa yrityksen yleistä hallintoa koskevat asiaankuuluvat päätökset tehdään. Itse postiosoitetta ei voida pitää verovelvollisen toimipaikkana”.

Edellä mainittujen säännösten valossa jos asiakkaalla on verovelvollisen asema eli hän on tosiasiallisesti elinkeinotoimintaa harjoittava yrittäjä, autokorjauspalvelun suorituspaikka ja samalla verotuspaikka on maa. palvelun vastaanottajan istuimelta. Huomaa, että tässä tapauksessa palvelun tosiasiallisella suorituspaikalla ei ole merkitystä verotuspaikan määrittämisessä - vain palvelun vastaanottajan kotipaikka on tärkeä.

Vaikka palvelu ei ole Puolassa veronalaista, puolalainen yrittäjä on velvollinen laatimaan arvonlisäverolaskun tälle tilille. Art. 106e kohta.arvonlisäverolain 5 1 momentin 1 momentin mukaan, kun kyseessä on palvelun suorittaminen toisesta EU-maasta verovelvolliselle verovelvolliselle, palvelun suorittamista todistavassa laskussa ei ole veron määrää, ja veroprosentti, kirjoita "NP". Sitä vastoin Art. 106e kohta. arvonlisäverolain 1 18 momentin mukaan tavaran toimituksesta tai palvelun suorittamisesta, josta tavaran tai palvelun ostaja on velvollinen suorittamaan veron, arvonlisäveron tai vastaavanlaisen veron, tulee laskussa olla sanat "käänteinen maksu".

Tämä palvelu, vaikka se ei ole veronalainen Puolassa, tulee esittää JPK_V7:ssä vain nettomääränä ilman verokantaa.

Esimerkki 1.

Puolalainen autokorjaamo tarjosi korjauspalvelun saksalaiselle yritykselle kuuluvalle autolle. Korjaus tehtiin Puolassa. Kuitenkin, koska vastaanottaja on veronmaksaja, art. 28b kohta. ALV-laki - palvelun suorituspaikka on siten Saksan alue. Tämä palvelu ei ole veronalaista Puolassa, joten työpaja lähettää laskun käänteisellä maksulla, ilman summaa ja verokantaa. Palvelut tuodaan Saksan veronmaksajien puolelta.

Esimerkki 2.

Puolalainen yritys tarjosi korjauspalvelun puolalaiselle yritykselle kuuluvalle autolle. Korjaus tehtiin Slovakiassa, koska siellä ajoneuvo vaurioitui ja sinne lähetettiin mekaanikko Puolasta. Kuitenkin, koska vastaanottaja on veronmaksaja, art. 28b kohta. ALV-laki - palvelun suorituspaikka on siten Puolan alue. Tästä syystä tämä palvelu on verollista Puolassa Puolan säännösten mukaisesti.

Jos ajoneuvokorjaus suoritetaan elinkeinonharjoittajalle, verotuspaikkana on aina se maa, johon asiakas on sijoittautunut, riippumatta siitä, missä korjaus on tosiasiallisesti suoritettu.

Paikka, jossa kuluttajalle tarjotaan autonkorjauspalveluita

Jos palvelu suoritetaan luonnolliselle henkilölle, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa, noudatamme §:ssä kuvattua periaatetta. 28c kohta. arvonlisäverolain 1 §. Tämä säännös osoittaa, että autonkorjauspalvelujen tarjoamispaikka verottomille tahoille on paikka, jossa palveluntarjoajan kotipaikka on, jollei 1 momentista muuta johdu. 2 ja 3 sekä artikkeli. 28d, art. 28e, art. 28f kohta. 1, 2 ja 3, art. 28 g 1 kohdan. 2 ja art. Klo 28-28. Tästä seuraa siis pääsääntöisesti, että kuluttajalle tarjottaessa palvelua verotuspaikkana on palvelun tarjoajan eli elinkeinonharjoittajan kotimaa.

On korostettava, että tätä periaatetta sovelletaan ottaen huomioon laissa säädetyt poikkeukset. Yksi tällaisista säännöksistä, jossa otetaan käyttöön erityinen menetelmä suorituspaikan määrittämiseksi, on 1999/2004. 28h arvonlisäverolain 2 kohta. Tämän määräyksen mukaan paikka, jossa verottomille yhteisöille tarjotaan irtaimen aineellisen omaisuuden arvostuspalveluita ja irtainta aineellista omaisuutta koskevia palveluja, on paikka, jossa palvelut tosiasiallisesti suoritetaan.

Aineelliseen irtaimeen omaisuuteen liittyvien palvelujen käsite on hyvin laaja ja se voi sisältää kaiken kokoonpanoon, purkamiseen, modernisointiin, peruskorjaukseen tai korjaukseen liittyvän toiminnan. Säännös ei sisällä aiherajoituksia, joten se koskee jokaista irtainta omaisuutta. Irtaimella aineellisella omaisuudella tarkoitetaan kaikkia tavaroita, jotka eivät ole kiinteistöjä, ja maahan pysyvästi kiinnitettyjä rakenteita.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Säännöksen sisällöstä voidaan siis päätellä, että kuluttajalle tarjottua autonkorjauspalvelua verotetaan siinä maassa, jossa palvelu todella tarjotaan. Palveluntarjoajan sijoittautumista ei siksi pitäisi ottaa tässä huomioon. Tällainen määräysten sanamuoto voi aiheuttaa yrittäjille ongelmallisia tilanteita.

Esimerkki 3.

Puolalainen autokorjaamo tarjosi korjauspalvelun saksalaiselle luonnolliselle henkilölle kuuluvalle autolle. Koska palvelu tarjottiin maassa, tämä palvelu on verollinen Puolassa. Siksi sovelletaan Puolan säännöksiä, mukaan lukien arvonlisäverokantaa koskevat määräykset.

Esimerkki 4.

Puolalainen yritys tarjosi korjauspalvelun ranskalaiselle luonnolliselle henkilölle kuuluvalle autolle. Auto meni rikki Saksassa ja sinne lähetettiin mekaanikot korjaamaan vika paikan päällä. Palvelun todellinen suorituspaikka on Saksa, ja siellä sijaitsee verotuspaikka. Koska palvelu suoritetaan sellaisen henkilön hyväksi, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa, käännetystä verovelvollisuudesta annettuja säännöksiä ei sovelleta. Tämän seurauksena puolalaisen verovelvollisen tulee rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi Saksassa ja selvittää palvelu paikallisen veroviraston kanssa Saksan säännösten mukaisesti. Puolan verotusta ja palvelun dokumentointia koskevia säännöksiä ei sovelleta.

Toisessa maassa suoritetun korjauspalvelun arvoa kuluttajalle ei tule näyttää JPK_V7:ssä. Valtiovarainministerin asetukseen tavaroiden ja palveluiden verotusta koskevien ilmoitusten mallista sisältyvien selvitysten mukaan rivillä "Tavaroiden luovutukset ja palvelujen suorittaminen maan alueen ulkopuolella" näkyy tavaroiden luovutukset ja luovutukset. maan alueen ulkopuolella suoritetuista palveluista, joista verovelvollisella on oikeus alennukseen 31 §:ssä tarkoitetusta veron määrästä. 86 sek. Lain 8 1 momentissa tai 1 momentissa tarkoitetun ostoihin sisältyvän veron palautusoikeuden. 87 sek. lain 5 §. Tässä erässä ei ole huomioitu maan alueen ulkopuolelle rekisteröidyn elinkeinotoiminnan osana suoritettujen tavaroiden luovutusten ja palveluiden arvoa eikä telepalveluja, lähetyspalveluja tai sähköisiä palveluja koskevassa erityismenettelyssä kirjattuja suoritettuja palveluja.

Esimerkin 4 tapauksessa kyseessä on palvelun tuottaminen osana liiketoimintaa, joka tulee rekisteröidä ja sijoittautua maan alueen ulkopuolelle. Näin ollen se ei ole JPK_V7:n julkistamisen alainen.

Liiketoimintaa harjoittamattomalle luonnolliselle henkilölle suoritettu autonkorjauspalvelu on veronalainen siinä maassa, jossa palvelua tosiasiallisesti tarjotaan. Tässä tapauksessa palveluntarjoajan sijoittautumispaikkaa tai vastaanottajan asuinpaikkaa ei oteta huomioon.

Yhteenvetona ajatuksemme autonkorjauksesta on huomattava, että arvonlisäveron selvityksen avain on palvelun ostajan aseman selvittäminen. Olosuhteista riippuen, onko vastaanottaja eri yrittäjä tai kuluttaja, suorituspaikan määrittämiseen sovelletaan täysin erilaisia ​​sääntöjä, jotka vaikuttavat edelleen palvelun verotuspaikkaan.