Käteismenetelmä arvonlisäverotuksessa ja ulkomaisissa liiketoimissa

Palveluvero

Yritykset, joilla on ongelmia toimeksiantojen perimisessä, voivat valita arvonlisäveron käteismenetelmän. Näin ollen arvonlisäveron tilitysajankohta riippuu maksun vastaanottamisesta.

Kuka voi käyttää ALV-maksutapaa?

Mahdollisuus käyttää arvonlisäveron kassalaskentatapaa on rajoitettu ns pienet veronmaksajat. He ovat yrittäjiä, joiden vuositulot eivät ylitä 1,2 miljoonaa euroa. Euroissa ilmaistut summat muunnetaan Puolan keskuspankin edellisen verovuoden lokakuun ensimmäisenä pankkipäivänä ilmoittaman keskimääräisen euron vaihtokurssin mukaan pyöristettynä 1 000 zlotiin. Vuonna 2015 pyöristetty raja on 5 015 000 PLN.

Lisäksi on huomioitava, että tätä menetelmää voidaan käyttää, kun veroviraston päällikkö on ilmoittanut siitä etukäteen ALV-R-lomakkeella, joka tulee tehdä sen soveltamiskautta edeltävän kuukauden loppuun mennessä.

Tärkeä!

Art. 21 sek. arvonlisäverolain 3 §:n mukaan pienverovelvollinen voi erota kassaperusteisesta menetelmästä, kuitenkin aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua, jonka aikana hän on kirjannut tätä menetelmää, ilmoittamalla siitä etukäteen kirjallisesti veroviraston päällikölle, sen vuosineljänneksen loppuun mennessä, jolloin hän käytti tätä menetelmää.

Mikä on ALV-maksutapa?

Käteisellä arvonlisäverotuksessa veronmaksupäivä riippuu saatavien maksuhetkestä ja urakoitsijan arvonlisäveroasemasta. Eli myyntiin liittyen:

  • aktiiviselle arvonlisäverovelvolliselle - verovelvollisuus syntyy koko maksun tai osan vastaanottamispäivästä,

  • arvonlisäverosta vapautetun verovelvollisen tai elinkeinotoimintaa harjoittamattoman luonnollisen henkilön hyväksi - verovelvollisuus syntyy koko maksun tai sen osan vastaanottamispäivänä, kuitenkin viimeistään 180. päivänä tavaran toimituksesta tai palvelun tarjoamisesta.

Yrittäjät, jotka maksavat arvonlisäveron käteisellä, voivat vähentää ostoihin sisältyvän veron vasta, kun ovat maksaneet laskusta johtuvan velan kokonaan tai osittain. Jos he eivät vähennä veroa sillä tilikaudella, jonka aikana maksu on suoritettu, heillä on oikeus tehdä se jommallakummalla kahdesta seuraavasta tilikaudesta.

Ulkomaisten liiketoimien arvonlisäveron kassamenetelmä

On huomattava, että saamisen maksuhetkestä riippuva arvonlisäveron selvitystapa koskee vain kotimaan liiketoimia. Tämä tarkoittaa, että ulkomaisten verovelvollisten kanssa tehtyihin liiketoimiin sovelletaan näihin liiketoimiin sovellettavia yleisiä sääntöjä. Toisin sanoen käteisellä arvonlisäveron selvityssäännöt eivät päde tässä.

Yhteisön sisäinen tavaroiden hankinta ja yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus

Sekä yhteisöhankinnan että yhteisöluovutuksen tapauksessa verovelvollisuus syntyy 1999/2000 1 momentin mukaan. 20 kohta arvonlisäverolain 1 ja 5 §:n mukaan eli kun lasku on laadittu ja jos tämä ehto ei täyty, velvoite syntyy sitä kuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä, jona tavara on yhteisökaupan kohteena. toimitettiin. Jos lasku on laadittu ennen kauppaa, verovelvollisuus syntyy laskuhetkellä.

Tiedoksi!

Yrittäjät voivat tiettyjen ehtojen täyttyessä soveltaa 0 %:n arvonlisäverokantaa yhteisön sisäisiin tavaroiden luovutuksiin. Yksi perusedellytyksistä on, että verovelvollisella on oltava ennen verokauden veroilmoituksen jättämisen määräajan päättymistä todisteet siitä, että yhteisöluovutuksen kohteena oleva tavara on viety maasta ja toimitettu ostajalle toisen jäsenvaltion alueella. Muussa tapauksessa verovelvollinen ilmoittaa liiketoimen seuraavan verokauden ilmoituksessa ja jos hän ei edelleenkään kerää asiaa koskevia asiakirjoja, hän on velvollinen verottamaan liiketoimen kotimaan arvonlisäverokannan mukaan.

Tavaroiden vienti

Verovelvollisuuden syntymishetkeä määritettäessä on sovellettava 12 §:ää. arvonlisäverolain 19 a §. Näin ollen verovelvollisuus syntyy, kun tavara luovutetaan tai maksu kokonaisuudessaan (osan) vastaanotetaan.

Tavaroiden tuonti

Tavaroiden maahantuonnin verovelvollisuuden päivämäärää säännellään pykälässä. 19a kohta. arvonlisäverolain 9 §:n mukaan, jolloin tullivelka syntyy.

Tavaroiden osalta kuitenkin:

  • tullivalvonnassa tapahtuvan käsittelyn tullimenettely, tavaroiden maahantuonnin verovelvollisuus syntyy, kun tavara asetetaan tähän menettelyyn,

  • tullimenettely: tullivarasto, väliaikainen maahantuonti täysin vapautettuna tuontitulleista, sisäinen jalostus suspensiojärjestelmässä, kauttakuljetus tai tulliselvitysmenettely - tavaroiden saapuminen vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, jos nämä tavarat ovat maksullisia tai vastaavat maksut - tavaroiden maahantuontia koskeva verovelvollisuus syntyy näiden maksujen suorittamisesta.

Palvelun tuonti

Palvelujen maahantuonnin verovelvollisuus syntyy pykälän perusteella. 19a 1 §:n mukaan eli palvelun suorittamisen yhteydessä. Kiinnitä samalla huomiota kappaleeseen. 2 ja sek. 3. Osittain hyväksyttyjen palvelujen osalta se katsotaan suoritetuksi myös silloin, kun on suoritettu osa palvelusta, josta maksu on määritetty (eli se johtaa arvonlisäveron verovelvollisuuden syntymiseen) .

Lisäksi sellaisen palvelun osalta, jolle on määritetty peräkkäiset maksu- tai selvityspäivät, sen katsotaan suoritetuksi jokaisen jakson lopussa, johon nämä maksut tai selvitykset liittyvät, kunnes tämän palvelun tarjoaminen on suoritettu. Yli vuoden yhtäjaksoisesti suoritettu palvelu, jonka tiettynä vuonna tarjonnan vuoksi maksu- tai selvitysmääräajat eivät umpeudu, katsotaan suoritetuksi kunkin verovuoden lopussa, kunnes tämän palvelun tarjoaminen on saatu päätökseen.