Puolisot, jotka ovat erillisiä arvonlisäveron maksajia, ja arvonlisäveron selvitys

Palveluvero

Tapahtuu, että sekä aviomies että vaimo harjoittavat erillistä taloudellista toimintaa ja ovat siten arvonlisäveron maksajia. Niiden yritysten välillä saattaa olla liiketoimia. Puolisot, jotka ovat erillisiä arvonlisäverovelvollisia, epäilevät silloin, eikö sillä ole kielteisiä vaikutuksia arvonlisäveron perusteella, erityisesti voidaanko arvonlisävero vähentää puolison laatimista laskuista.

Puolisot, jotka ovat erillisiä arvonlisäveron maksajia - yritysten väliset liiketoimet

Puolisoiden välisissä liiketoimissa epäilyksiä herättävä kysymys on mahdollisuus vähentää arvonlisävero puolison suorittamista palveluista tai tavaroiden luovutuksista laatimasta laskusta.

Arvonlisäveron vähentämisen perusperiaatteet on muotoiltu pykälässä. 86 sek. arvonlisäverolain 1 §. Tämän säännöksen mukaan siltä osin kuin tavaroita ja palveluita käytetään verollisen toiminnan harjoittamiseen, on oikeus alentaa maksettavaa veroa ostoihin sisältyvän veron määrällä.

Art. 86 sek. Arvonlisäverolain 2 1 momentin mukaan ostoihin sisältyvän veron määrä on niiden verojen summa, jotka johtuvat verovelvollisen saamista laskuista:

  • tavaroiden ja palveluiden osto,

  • suorittaa maksun kokonaan tai osittain ennen tavaran ostamista tai palvelun tarjoamista.

Edellä mainituista säännöksistä seuraa, että oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä myönnetään, kun tietyt ehdot täyttyvät, eli vähennyksen tekee arvonlisäveron maksaja ja kun tavarat ja palvelut kannettua veroa käytetään verolliseen toimintaan eli sellaiseen, joka johtaa maksettavan veron määrittämiseen (verovelan syntymiseen).

Näin ollen yllä oleva sääntö sulkee pois mahdollisuuden alentaa luovutusveron määrää sellaisiin tavaroihin ja palveluihin liittyvän ostoihin sisältyvän veron määrällä, jota ei käytetä verolliseen toimintaan, eli jos niitä käytetään arvonlisäverosta vapautettuun toimintaan, johon ei sovelleta veroa. tämä vero.

Puolisoiden osalta kukin heistä, joka harjoittaa itsenäisesti tavaroista ja palveluista verollista toimintaa, on tämän veron erillinen verovelvollinen. Näin ollen niiden väliset liiketoimet erillistä taloudellista toimintaa harjoittavien henkilöiden välillä ovat tavaroiden luovutusta tai palvelujen luovutusta, joka on yleisten periaatteiden mukaan veronalaista tavaroista ja palveluista.

Siksi on otettava huomioon, että tilanteessa, jossa palveluja käytetään vain verolliseen toimintaan, puolisolla on oikeus vähentää arvonlisävero puolison laatimasta laskusta.

Esimerkki 1.

Herra Jan perusti yrityksen. Hänen vaimonsa on kirjanpitäjä. Hän antoi hänelle tehtäväksi pitää yrityksensä kirjanpito, josta laaditaan lasku. Palvelun hinta on markkinatasolla. Tällaisessa tilanteessa arvonlisäveron vähentämiselle laskusta ei ole esteitä.

Veroviranomaiset eivät myöskään kyseenalaista tällaista oikeutta, josta esimerkkinä on Łódźin verokamarin johtajan kirje no.IPTPP4 / 443-331 / 13-6 / BM 30. elokuuta 2013, jossa luemme:

"(...) Hakija - jos hän rekisteröityy aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi - voi alentaa myynnin arvonlisäveroa puolisolta palvelujen ostolaskujen perusteella maksettavalla verolla, koska ostetut palvelut saa käyttää vain verolliseen toimintaan edellyttäen, että se ei tapahdu 11 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksia. 88 lain. Edellä mainitun yhteydessä puolison laatimat laskut maatalouspalvelujen ostosta, Hakijan tulee esittää ja kirjata ostokirjanpidossaan, tilalla (...) ”.

Łódźin verokamarin johtaja esitti samanlaisen kannan 24. huhtikuuta 2012 päivätyssä kirjeessä nro IPPP2 / 443-128 / 12-2 / IG, 24. syyskuuta 2012, jossa luemme:

”(…) Puolison tulee tavaroita tai palveluita toimitettaessa laatia puolisolle arvonlisäverolasku ja verottaa liiketoimia samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta arvonlisäveron alaista toimintaa. Hakijan puolisolta oston kohteena oleva käyttöomaisuus, toimistokalusto, perus- ja aputarvikkeet sekä kauppatavarat ovat perhe- ja holhouslain määräysten valossa kuitenkin epäilemättä puolisoiden yhteistä omaisuutta. arvonlisäverolain säännösten valossa ja palvelut ovat tavaroita, jotka hakija on hankkinut harjoittamansa verollisen elinkeinotoiminnan yhteydessä ja käyttää niitä tähän tarkoitukseen.

Siten hakijalla oli oikeus alentaa maksettavan veron määrää puolison laatimista laskuista ostoihin sisältyvän veron määrällä, koska tosiseikkojen kuvauksesta ei käy ilmi, että pykälän 2 momentin mukaiset poikkeukset. Lain 88 § (...) ”.

Perhesiteet

Huomaa art. arvonlisäverolain 32 §, jossa säädetään veropohjan arvioinnin muodossa olevasta seuraamuksesta tilanteessa, jossa liiketoimia tehdään perhesiteisiin liittyvien yksiköiden välillä, jos käy ilmi, että tämä suhde on vaikuttanut tavaran luovutuksesta maksettavan korvauksen määräämiseen. tai palveluita. Näin on silloin, kun ostajan ja tavaran luovuttajan tai palveluntarjoajan välillä on perhesuhde (jolloin perhesiteellä tarkoitetaan avioliittoa ja sukulaisuutta tai sukulaisuutta toiseen asteeseen asti), ja myös silloin, kun palkka on:

  1. markkina-arvoa alhaisempi, eikä tavaran tai palvelun ostajalla ole täyttä oikeutta alentaa maksettavaa veroa ostoihin sisältyvän veron määrällä,

  2. markkina-arvoa alhaisempi, eikä tavaran luovuttajalla tai palveluntarjoajalla ole täyttä oikeutta alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä ja tavaroiden luovutukset tai palvelut ovat verovapaita,

  3. markkina-arvoa korkeampi, eikä tavaran toimittajalla tai palveluntarjoajalla ole täyttä oikeutta alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä

- veroviranomainen määrittää veropohjan markkina-arvon mukaisesti, jos käy ilmi, että tämä suhde on vaikuttanut tavaran luovutuksesta tai palvelusta suoritetun korvauksen määrittämiseen.

Tästä syystä puolisoiden välisiä palveluja tai tavarantoimituksia hinnoitettaessa olisi käytettävä markkinahintaa.