Siviilioikeudellisen yhtiökokouksen omaisuus sen purkamisen jälkeen

Palveluvero

Siviilioikeudellinen yhtiö ei nimestään poiketen ole kauppaoikeudellisesti tarkoitettu yhtiö. Se ei ole oikeushenkilö, ja se on sopimus, joka koostuu vähintään kahden henkilön (kumppanin) velvollisuudesta toimia yhteisesti määriteltyä tarkoitusta varten. Ainutlaatuisen luonteensa vuoksi siviilioikeudellisen yhtiömiehen omaisuus ei ole sen omaisuutta, vaan yhteisomistusta. Purkamisen jälkeen siviilioikeudellisen yhtiömiehen omaisuus muuttuu yhteisomistukseksi murto-osissa.

Yhteisyys parisuhteessa puolisoiden yhteisyyteen

Käytännössä kokonaisyhteisyyden ja murto-osan yhteisyyden ero on tärkeä ensisijaisesti yksittäisten omaisuuserien luovutusmahdollisuuden kannalta. Parisuhteen aikana siviilioikeudellisen yhtiömiehen omaisuus muodostaa yhteisomistuksen. Yhtiön purkamisen jälkeen tämä omaisuus muuttuu yhteisomistukseksi murto-osissa. Yhteisomistus tarkoittaa sitä, että yhteisomistajat pitävät asiaa yhdessä jakamattomalla tavalla – kumpikaan ei saa määrätä osuudestaan ​​omaisuudesta tai sen yksittäisistä osista eikä vaatia omaisuuden jakamista yhteisomistuksen aikana. Tämän tyyppinen yhteinen puoliso on ominaista avioliiton aikana (elleivät he ole päättäneet ottaa käyttöön erotusjärjestelmää). Taiteen tarjoaminen. Siviililain 863 §:ssä
§ 1. Osakas ei saa määrätä osuutta osakkaiden yhteisomaisuudesta eikä osuutta tämän omaisuuden yksittäisistä osista.
2 § Parisuhteen aikana yhtiömies ei saa vaatia yhtiömiesten yhteisomaisuuden jakamista.
3 §. Osakkeenomistajan velkoja ei saa yhtiösuhteen aikana vaatia tyydytystä osuudestaan ​​yhtiömiesten yhteisestä omaisuudesta tai osuudesta tämän omaisuuden yksittäisistä osista.". Osittainen yhteisomistus, joka on voimassa yhtiön purkamisen jälkeen, tarkoittaa, että jokaisella yhteisomistajalla on oikeus osaan, jonka suuruus ilmaistaan ​​murto-osuutena (esim. kaksi yhteisomistajaa ja heistä kullakin on osuus yhtiön yhteisestä omaisuudesta). 1/2). Osaomistaja voi luovuttaa osuutensa muun muassa myymällä sen toiselle. Murto-omistuksen syntyminen liittyy osakkeiden tasa-arvooletukseen. Entisten yhtiömiesten omaisuuden osuudet ovat yhtä suuret, elleivät osakkaat toisin sovi.

Osittainen yhteisomistus syntyy yhtiön purkautuessa, eli esim.

 • yhtiöjärjestyksessä määrätty, jos yhtiö on perustettu määräajaksi;
 • siviilioikeudellisen yhtiösuhteen laillinen purkaminen tuomioistuimen päätöksellä;
 • jommankumman osapuolen konkurssiin julistaminen;
 • tehdä osakkeenomistajien päätös yhtiön purkamisesta.

Ensin velat, sitten patruunat

Parisuhteen purkamisen jälkeinen yhtiömiesten omaisuuden käsittelyjärjestys määritellään siviililain säännöksissä. Artiklan säännöksen mukaisesti. Siviililain 875 §:n mukaan yhtiön purkamisen jälkeen on tarpeen:

 1. maksaa yrityksen velat;
 2. palauttaa osakkeenomistajille heidän osuutensa;
 3. jos on ylijäämää - jaa se tavalla, jolla kumppanit jakavat sen voiton yrityksen elinkaaren aikana.

Taiteen tarjoaminen. Siviililain 875 §:ssä
1 § Osakeyhtiöiden yhteisomaisuuteen sovelletaan yhtiön purkautumisesta lähtien vastaavasti murto-osien yhteisomistusta koskevia säännöksiä, jollei jäljempänä olevista määräyksistä muuta johdu.
2 § Osakkeenomistajien on palautettava osuutensa yhtiön velkojen maksamisen jälkeen jäljelle jäävästä omaisuudesta noudattaen osuuden palauttamista koskevia säännöksiä, jos yhtiömies eroaa yhtiöstä.
3 §. Jäljelle jäävä yhteisomaisuuden ylijäämä jaetaan osakkaiden kesken siinä suhteessa, jossa he osallistuivat yhtiön voittoon.". Entisille osakkeenomistajille kuuluvien varojen maksamiseen liittyvät toimenpiteet voidaan ryhtyä vasta velkojen takaisinmaksun jälkeen. Vastuut kolmansia osapuolia kohtaan ovat etusijalla entisten kumppanien mahdollisiin vaatimuksiin nähden (ks. Korkeimman oikeuden tuomio 9.2.2000, annettu asiassa nro III CKN 599/98).

Esimerkki 1.

Jan Kowalski, Zbigniew Nowak ja Anna Iksińska olivat kumppaneita siviiliparissa. Purkamishetkellä yhtiön pankkitilille oli kertynyt 100 000 zlotya. Yrityksellä ei ollut muuta omaisuutta, mutta sillä oli maksamattomia laskuja yhteensä 10 000 zlotya. Ensinnäkin entisten osakkaiden on maksettava yrityksen velat. Jäljelle jääneestä 90 000 zlotysta suoritetut maksut on palautettava. Sopimuksen tekohetkellä kukin entisistä kumppaneista maksoi 15 000 zlotya. Kun nämä saamiset (45 000 zlotya) on maksettu, loput 45 000 zlotya jaetaan voitonjaon mukaisesti. Koska yhtiön toimikauden aikana osakkaat osallistuivat voittoon ⅓:n jälkeen, myös jäljelle jäävä määrä jaetaan tällä tavalla eli 15 000 zlotya kutakin yrittäjää kohden. Siviilioikeudellinen yhtiö on arvonlisäveron velvollinen, joten yhtiö on velvollinen maksamaan arvonlisäveron yhtiön purkamisesta ja selvitystilasta. Yhteistyökumppaneiden on laadittava fyysinen inventaario - selvitystilaluettelo yrityksen purkamispäivänä. Sopimuksen tekemisen yhteydessä suoritettujen maksujen maksaminen tapahtuu siviililain määräysten mukaisesti:

 • yritykseen käyttöön tuodut tavarat (esim. toimistotarvikkeet, osana lahjoitusta) palautetaan luontoissuorituksina;
 • muiden lahjoitusten osalta maksetaan niiden raha-arvo (sopimuksessa määritellyn arvon tai sen arvon mukaan, joka lahjoituksella oli avustuksen tekohetkellä);
 • jos kumppanin panos muodostui palvelujen tuottamisesta (esim. yrityksen verkkosivujen ylläpidosta) tai tavaroiden käytöstä, näiden palvelujen arvoa ei palauteta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Entä jos entiset kumppanit eivät tule toimeen?

Yhteisomistuksen muodostaminen murto-osissa ei vapauta kumppaneita yhteistyöstä - he ovat esimerkiksi velvollisia vastaamaan yhteisen omaisuuden ylläpitokustannuksista osuuksiaan vastaavissa osissa. Taiteen tarjoaminen. Siviililain 199 §:ssä
Yhteisomaisuuden luovuttamiseen ja muuhun päivittäisen hoidon piiriin kuuluvaan toimintaan tarvitaan kaikkien osaomistajien suostumus. Jos tällaista suostumusta ei ole annettu, osaomistajat, joiden osakkeet ovat vähintään puolet, voivat pyytää tuomioistuimen päätöstä, joka ratkaisee aiotun toiminnan tarkoituksen ja kaikkien osaomistajien edut.". Yhteisomistukseen liittyvien toimenpiteiden luonne on ratkaiseva tekijä päätöksenteossa. Esimerkiksi esineen myyntiin - tavanomaisen hallinnon ulkopuoliseen toimintaan - on hankittava kaikkien osaomistajien suostumus. Tavaran päivittäiseen säilytykseen liittyvä toiminta ei vaadi tällaista suostumusta.

Yleensä entiset osakkaat hakevat yhteisomistuksen purkamista, mikä voi tapahtua yhteisomistussopimuksella tai tuomioistuimen päätöksen perusteella.

Yhteisomistus voidaan lakkauttaa:

 • tavaroiden fyysinen jako (mahdollinen vain jaettavien asioiden suhteen, esim. tiettyjen tonttien erottaminen osaomistajien omistaman kiinteistön sisällä);
 • luovuttaa esine yhden osaomistajan yksinomaiseen omaisuuteen ja määrätä takaisinmaksu muiden hyväksi;
 • tavaroiden myyminen ja näin saatujen varojen jakaminen.

Yhteisomistuksen purkamispyyntöä voidaan rajoittaa yhteisomistajien tekemällä sopimuksella - he voivat päättää, että kumpikaan ei vaadi tällaista toimenpidettä. Sopimusrajoitus on voimassa enintään 5 vuotta.