Puutos laskujen numeroinnissa - miten käsitellä sitä?

Palveluvero

Laskujen kirjaaminen tulee tehdä oikeassa järjestyksessä ja jatkuvuudella. Ongelmia voi syntyä, jos laskujen numeroinnissa on aukkoja. Alla olevassa artikkelissa esittelemme mahdollisia ratkaisuja ja näytämme, kuinka tällaisessa tapauksessa menettelet.

Laskun numerointi

Laskun numerointia säätelevä peruslain säännös on Art. 106e kohta. arvonlisäverolain 1 momentin 2 kohdan mukaan laskussa on oltava yhden tai useamman sarjan sisällä annettu peräkkäinen numero, joka yksilöi laskun.

Edellä olevan säännöksen perusteella voimme osoittaa useita tärkeitä asioita. Ensinnäkin laskut on numeroitava siten, että varmistetaan tehtyjen laskujen kirjaamisen jatkuvuus niiden järjestysnumerointiin ja mahdollistetaan tietyn laskun tunnistaminen. On kuitenkin syytä pohtia, miten termi "Seuraava". Arvonlisäverolaissa ei ole tältä osin mitään määritelmää, joten kannattaa viitata puhekieleen (kielelliseen) merkitykseen.

SeuraavaTarkoittaa peräkkäin, yksi toisensa jälkeen, seuraava. Tästä seuraa, että laskutuksen tulee olla aikajärjestyksessä, joten jokaisella seuraavalla laskulla on oltava edellistä yhtä suurempi numero. Tällaisen kannan esitti mm Katowicen verokamarin johtaja tulkinnassa 10. marraskuuta 2016, nro 2461-IBPP2.4512.749.2016.1.IK.

Siksi veronmaksajien on muistettava, että oikea tapa on antaa laskuille peräkkäiset numerot. Samanaikaisesti ei ole säännöstä, joka edellyttäisi, että numerointi alkaa numerolla 1. Sillä ei ole merkitystä, millä numerolla verovelvollinen aloittaa numeroinnin. Laskuissa tulee olla yksilölliset, yksilölliset numerot verovelvollisen pitämän kirjanpidon mukaan. On ratkaisevan tärkeää, että veronmaksaja säilyttää numeroinnin jatkuvuuden ja tunnistamismahdollisuuden. Säännösten sisällöstä käy ilmi, että laskut tulee numeroida siten, että varmistetaan laadittujen laskujen kirjaamisen jatkuvuus niiden järjestysnumeroinnilla. Tärkeää on kuitenkin se, että numerointijärjestelmän määrää veronmaksaja. Siksi numeroinnin tulee perustua siihen, että seuraava numero on yhtä suurempi kuin edellinen. Lisäksi Art. 106e kohta. ALV-lain 1 kohdan 2 mukaan voit luoda laskusarjan, jossa ne on numeroitava peräkkäin. Sarjat voivat liittyä selvitysaikoihin (esim. kuukausiin) tai ne voidaan esimerkiksi osoittaa urakoitsijoille.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja myy tavarat kahdelle urakoitsijalle. Toisen sopimuspuolen laskujen osalta numerointi on A / 100, A / 101, A / 102 jne. Toiselle urakoitsijalle laadittujen laskujen osalta - numerointi B / 200, B / 201, B / 202 jne. Käytetty numerointitapa on oikea ja lain mukainen.

Mahdollisuus muuttaa laskujen numerointia

Ei myöskään ole esteitä verovelvolliselle muuttaa laskujen numerointitapaa vuoden aikana. Tällainen toiminta on sallittua, kuten Varsovan verokamarin johtaja vahvisti tulkinnassaan 27. lokakuuta 2016, nro 1462-IPPP2.4512.647.2016.1.AO. Viranomaisen mukaan verovelvollisella ei ole esteitä vaihtamasta laskujen numerointimuotoa vuoden aikana. Ainoa ehto on, että se ei vaikuta yksiselitteisen tunnistamisen mahdollisuuteen.

Näin ollen verovelvollisella ei ole esteitä milloin tahansa lopettaa edellisen sarjan käyttö ja ottaa uusi käyttöön. Tällainen tilanne on mahdollinen, ja ainoa ehto on, että uuden laskun numeroinnin käytön aloittaminen ei vaikuta niiden yksiselitteiseen tunnistamiseen.

Samanaikaisesti voidaan käyttää eri laskusarjoja, ja peräkkäiset laskusarjat voivat korvata edellisen sarjan. Ainoastaan ​​sellainen muutos ei ole mahdollista, jossa uudella numeroinnilla on sama laskun numero kuin aiemmin käytössä olleella numerolla. Verovelvollisella ei ole oikeudellista estettä muuttaa laskujen numerointitapaa vuoden aikana. On vain tärkeää, että tietyt laskut voidaan tunnistaa selkeästi ja selkeästi kronologisessa järjestyksessä.

Puutteita laskujen numeroinnissa

Olemme jo oppineet laskujen numerointisäännöt. Siirrytään asian ytimeen ja pohditaan, kuinka käsitellä numerointipuutteita.

Vaistollisesti vaikuttaa siltä, ​​että tällaisessa tapauksessa on tarkoituksenmukaisinta laatia korjaava lasku. Laskujen oikaisua koskevan säännöksen analyysi johtaa kuitenkin siihen johtopäätökseen, että tämä ei pidä paikkaansa. Art. 106j kohta. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan verovelvollinen antaa oikaisulaskun, jos laskun laatimisen jälkeen:

  1. hinnanalennus myönnettiin alennuksen muodossa;
  2. myönnettiin alennuksia ja hinnanalennuksia;
  3. tavarat ja pakkaukset palautettiin veronmaksajalle,
  4. ostajalle on maksettu korvaus kokonaan tai osittain;
  5. hintaa on korotettu tai laskun hinnassa, verokannassa, veromäärässä tai muussa erässä on ollut virhe.

Huomaa, että yllä oleva säännös ei koske laskujen numerointia. Tämän seurauksena korjauksen soveltaminen ei ole oikea ratkaisu.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 2.

Veronmaksaja laatii laskut aikajärjestyksessä. Hän teki numerolla 8/2019 merkityn laskun jälkeisen virheen seurauksena laskun 10/2019. Näissä olosuhteissa ei ole kohtuutonta korjata laskua nro 10/2019 ja muuttaa sen numeroa. Laskujen numerointipuutetta ei tule korjata laskukorjauksella.

Vaikka se ei suoraan johdu lain säännöksistä, käytännössä ratkaisu on se, että laaditaan aukon syitä selittävä lausunto, joka sitten liitetään veroasiakirjoihin.

Esimerkki 3.

Virheen seurauksena verovelvollinen laati laskun nro 2/2019 jälkeen laskun nro 33/2019. Tämä lasku toimitettiin urakoitsijalle. Tässä tapauksessa verovelvollisen tulee antaa ilmoitus siitä, että laiminlyönnistä johtuen lasku nro 2/2019 on laadittu toisella laskulla nro 33/2019, kun taas laskuja 3-32 ei koskaan laadittu eikä niitä ole koskaan otettu taloudelliseen liikkeeseen. Laskun numerointia koskeva aukko tulee selvittää verovelvollisen laatimassa ja veroasiakirjoissaan tallentamassa ilmoituksessa.

Puuttuu laskujen numerointi ja vähennysoikeus

Lopuksi on myös syytä korostaa, että tavaran tai palvelun myyjän tekemä laskun numerointivirhe ei vaikuta ostajan oikeuteen vähentää laskusta johtuvaa ostoihin sisältyvää veroa.

Jos laskulla todistetaan tosiasiallinen liiketoimi, jonka hankinta liittyi ostajan verollisen toiminnan suorittamiseen, virheellisestä laskunumerosta huolimatta, ostajalla on oikeus arvonlisäveron vähennykseen. Laskujen numeroinnin jatkuvuuden puute ei saa viedä verovelvolliselta vähennysoikeutta. Tästä johtuen myyjän puolella olevalla laskujen numeroinnin aukolla ei ole negatiivisia seurauksia ostajalle.

Esitetyt näkökohdat huomioon ottaen on syytä muistaa, että veronmaksajat voivat numeroida laskut millä tahansa tavalla niin, että numeroinnin kronologia säilyy. Kuitenkin, jos numerointi on aukko, asiasta on annettava asianmukainen lausunto. Oikaisulaskun laatiminen ei ole oikein.