Kampanjaarpajaiset - miten järjestää sääntöjen mukaisesti!

Palveluvero

Myynninedistämisarpajaiset ovat yksi myynnin houkuttelevuuden lisäämisen muodoista, sillä sen järjestäminen voi osaltaan vahvistaa verovelvollisen taloudellisia (kaupallisia) siteitä urakoitsijoihin tai suoriin asiakkaisiinsa. Veronmaksajan (yrittäjän), joka päättää järjestää tämän muodon myyntitukea, tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota paitsi arpajaisten lainmukaiseen valmisteluun (määräykset, lupien saaminen), myös tulolain säännöksistä johtuviin verotukseen. Fyysiset yhteisöt (PIT).

Mikä on myynninedistämisarpajaiset? Oikeusperusta arpajaisten järjestämiselle

Art. 2 lauseke 19.11.2009 annetun rahapelilain (Lakilehti 2018.165, eli 2018.01.19) 1 kohdan 10 mukaan tarjousarpajaiset ovat onnenpelejä, joihin osallistutaan ostamalla tavaroita, palveluita tai muita todisteita peliin osallistumisesta ja siten osallistumisesta. arpajaiset ovat ilmaisia, ja arvonnan järjestävä taho tarjoaa raha- tai aineellisia palkintoja.

Onnenpelien järjestäminen edellyttää, että järjestäjä (veronmaksaja-yrittäjä) hankkii luvan, toimiluvan tai tekee ilmoituksen toimivaltaiselle valtion viranomaiselle. Tämä yleinen periaate ilmaistaan ​​art. Rahapelilain 4 §: Onnenpelien, keskinäisen vedonlyönnin, korttipelien ja kolikkopelien järjestäminen sekä toiminnan harjoittaminen tällä alueella on sallittua luvan, luvan tai ilmoituksen perusteella.

Myynninedistämisarpajaisten järjestämiseen vaaditaan lupa: arpajaisia, arpajaisia, arpajaisia ​​ja promootioarpajaisia ​​voidaan järjestää luonnollisen henkilön, oikeushenkilön tai oikeushenkilöllisyyttä vailla olevan organisaatioyksikön luvan perusteella (rahapelilain 7 §:n 1 momentti). ).

Lupa järjestää arpajaiset, audiotele-arpajaiset, arpajaiset bingot tai myynninedistämisarpajaiset yhden verohallintokamarin johtajan paikallisella toimivalta-alueella 11 §:n mukaisesti. 32 sek. Rahapelilain 3 §:n 2 momentin myöntää sen verohallintokamarin johtaja, jossa tällaisia ​​pelejä järjestetään ja pelataan paikallisen toimivallan alueella.

Yrittäjien, jotka haluavat hakea lupaa myynninedistämisarpajaisten järjestämiseen, on osoitettava:

 1. pääoman lähteiden laillisuus;
 2. maksuviivästykset valtion talousarvion tulojen muodostavien verojen ja tullimaksujen maksamisesta;
 3. sosiaaliturva- ja sairausvakuutusmaksujen maksamattomuus.

Lisäksi yrittäjä on velvollinen jättämään asianmukaisen hakemuksen, jonka vaatimukset on määritelty 1999-2003:ssa. Rahapelilain 39 §.

Myyntiarpajaisten järjestämislupahakemus sisältää:

 1. hakemuksen jättäneen tahon nimi ja oikeudellinen asema, kaupallisten yhtiöiden osalta myös kansallisen tuomioistuinrekisterin numero ja sivuliikkeen kautta toimivan ulkomaisen yrittäjän osalta tämän sivuliikkeen kansallisen tuomioistuinrekisterin numero;
 2. yhteisöä johtavien ja hakemuksen jättäjää edustavien henkilöiden henkilötiedot (nimet, sukunimet, kansalaisuus, asuinpaikka, henkilötodistuksen tyyppi, sarja ja numero);
 3. sen alueen määrittäminen, jolla arpajaiset on tarkoitus järjestää;
 4. sen ajan määrittäminen, jolloin arpajaiset on määrä järjestää;
 5. pankkitakaukset palkintojen maksamista varten;
 6. arpajaisten määräysluonnos;
 7. asiakirjat, jotka vahvistavat arpajaisten järjestämiseen osoitettujen varojen lähteiden laillisuuden;
 8. voimassa olevat maksuerätodistukset, joissa on maksettu valtion talousarvion tuloja muodostavat verot, tullit sekä sosiaali- ja sairausvakuutusmaksut.

Yllämainituille Hakemuslomakkeeseen järjestäjän on liitettävä tarjousarpajaisten sääntöluonnos (rahapelilain 61 §:n 3 momentti).

Tarjousarpajaisten tai audiotelearpajaisten säännöt määrittelevät:

 1. arpajaisten nimi;
 2. arpajaiset järjestävän tahon nimi;
 3. maininta luvan myöntäneestä viranomaisesta;
 4. arpajaiset säännöt;
 5. alue, jossa arpajaiset pidetään;
 6. arpajaisten kesto;
 7. arpajaisten järjestämistapa, erityisesti arvonnan paikka ja päivämäärä;
 8. menetelmä, jolla varmistetaan arpajaisten oikea järjestäminen;
 9. miten ja milloin tulokset julkistetaan;
 10. voittojen myöntämispaikka ja päivämäärä;
 11. valitusten käsittelyn ja reklamaatioiden esittämisen menettely ja määräajat;
 12. palkintopotin arvo;
 13. myynninedistämisarpajaisissa - tavaroiden myynnin alkamis- ja päättymispäivä tai muu todiste myynninedistämisarvontaan osallistumisesta.

Verohallintokamarin toimivaltainen johtaja käsittelee myynninedistämisarpajaisten järjestämislupahakemuksen 2 kuukauden kuluessa hakemuksen jättämispäivästä. Siitä peritään maksu, jonka suuruus on 10 % palkintojen arvosta, vähintään 50 % perusmäärästä (perusmäärä on yrityssektorin keskikuukausipalkan suuruinen määrä , pois lukien maksut voitosta, edellisen vuoden toisella neljänneksellä). Myönnetyssä luvassa viranomainen ilmoittaa mm. arpajaisten nimi, paikka, jossa se järjestetään, kesto ja alkamispäivä. Viranomainen liittää valtuutukseen hyväksytyt myynninedistämisarpajaiset säännöt. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan verohallinnon jaoston johtajalle arpajaisten alkamispäivämäärän viimeistään 7 päivää ennen sen alkamista.

Onko myynninedistämisarpajaiset rahapeliveron alaisia?

Art. 71 sek. Rahapelilain 1 §:n mukaan peliveron velvollinen on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeushenkilöllisyyttä vailla oleva organisaatioyksikkö, joka järjestää rahapelejä myönnetyn toimiluvan tai luvan perusteella, lukuun ottamatta myynninedistämisarpajaisia. , valtion monopolin alaisia ​​pelejä järjestävä yhteisö ja kasinon toimintaluvan omaavan yhteisön järjestämän turnauspokerin osallistuja.

Tarjousarpajaisten järjestäminen (rahapelilain 71 §:n 2 momentin 1 kohta) on luonteensa vuoksi lain mukaan jätetty verotuksen ulkopuolelle. Varsovan verokamarin johtajan 30. lokakuuta 2012 antaman yksilöllisen tulkinnan mukaisesti IPPP2 / 443-940 / 12-2 / MM: Järjestetyillä kampanjoilla on ensisijaisesti, ellei yksinomaan, markkinointitehtäviä. Arvonnan tarkoituksena on edistää ja lisätä kampanjamyynnissä olevien tuotteiden myyntiä sekä lisätä yritysten itsensä ja yksittäisten merkkien tunnettuutta. Kampanjaarvontaan osallistuminen on maksutonta, joten järjestäjä (yrittäjä) ei saa tässä tapauksessa tuloa, joten sen verotukselle ei ole perusteita (ei tuloa = ei veropohjaa).

Tarjouskilpailun arpajaisten järjestäjän (yrittäjä) PIT-lain mukaiset velvollisuudet

Varsovan verokamarin johtajan 29. heinäkuuta 2011 antaman yksilöllisen tulkinnan mukaisesti IPPB1 / 415-528 / 11-2 / EY: yrityksen järjestämien kilpailujen tai myynninedistämisarpajaisten voittajien saamista palkinnoista peritään 10 %:n kiinteä tuloverolain säännösten mukaisesti. 30 sek. 1 piste 2 u.p.d.o.f. Verokanta perustuu Art. 30 sek. Henkilön tuloverolain (Lakilehti 2018.200, eli 2018.01.24), jäljempänä PIT-laki, 1 § 2.

Kiinteän 10 %:n tuloveron maksajia ovat elinkeinotoimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt ja niiden organisaatioyksiköt sekä organisaatioyksiköt, joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, jotka ovat myynninedistämisarpajaisten järjestäjiä.

Art. 41 sek. 4 §:n mukaan edellä tarkoitettujen maksajien (yrityksissä myynninedistämisarpajaisten järjestäjä - yrittäjä) on perittävä suoritetuista maksuista (etuista) tai verovelvollisen käyttöön annetuista raha- tai raha-arvoista kiinteämääräinen tulovero. kohdassa määriteltyjä nimikkeitä. 29, art. 30 sek. 1 kohta 2, 4-5a ja 13 sekä artikla. 30a kohta. 1, jollei 2 kohdan määräyksistä muuta johdu. 5.

Jos arpajaisten järjestäjältä (yrittäjä) saatujen palkintojen (palkintojen) kohteena ei ole rahaa, veronmaksaja (henkilö, joka sai palkinnon kampanjaarvontaan luontoissuorituksena) on velvollinen maksamaan järjestäjälle (yrittäjälle) arpajaisen määrän. ennakkomaksu tai kiinteämääräinen vero, joka on maksettava ennen voiton (palkinnon) saatavuutta ) tai etuja. Siksi tässä tilanteessa kyseessä on rahapalkinto, myynninedistämisarpajaisten voittaja saa palkinnon 10 %:n kiinteämääräisen tuloveron vähentämisen jälkeen. Aineellisten palkintojen tapauksessa myynninedistämisarpajaisten voittajan tulee kuitenkin maksaa maksajalle (järjestäjälle) kiinteämääräinen tulovero, joka on 10 % palkinnon arvosta ennen palkinnon luovuttamista.

Huomio! Palkinnot, joiden kertaluonteinen arvo ei ylitä 2 280 zlotya, on vapautettu verosta lottovoiton yhteydessä.

Järjestäjä (yrittäjä) 10 %:n kiinteän tuloveron maksajana on velvollinen laskemaan ja maksamaan em. vero veron perimiskuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä - verotoimiston tilille, jonka avulla maksajan asuinpaikan mukaan toimivaltaisen veroviraston päällikkö suorittaa tehtävänsä .

Järjestäjän (yrittäjän) - veronmaksajan - velvollisuus on myös lähettää verovirastolle verovuotta (jona vero on kerätty) seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä, jonka avulla veron johtaja tehtäviään hoitaa maksajan asuinpaikan mukaan toimivaltainen verotoimisto, ja jos maksaja ei ole luonnollinen henkilö, kotipaikan tai toimipaikan mukaan, kun maksajalla ei ole kotipaikkaa, vuosittaiset ilmoitukset, joissa on merkintä PIT-8AR.