Syyskuusta eläke- ja työkyvyttömyyseläkkeisiin lisärajat!

Palvelus

Eläkeläiset ja työkyvyttömyyseläkkeensaajat käyttävät usein hyväkseen lisätyömahdollisuutta, koska ZUS:n etuja ei ole riittävästi perustarpeidensa tyydyttämiseksi. Tämä tapahtuu erilaisissa oikeudellisissa muodoissa, mutta tilastojen mukaan he työskentelevät useimmiten työ- ja toimeksiantosopimuksella ja joskus aloittavat oman yrityksen. Myöhemmin tässä artikkelissa täsmennetään lisätulon saamistavat, jotka vaikuttavat siihen, voiko eläkeläinen tai vanhuuseläkkeen saaja odottaa ZUS-etuuden keskeyttämistä tai alentamista. Vaikuttaako eläke- ja muihin eläkkeisiin lisätulon korkeammat rajat siihen?

Kuukausituloraja ei koske henkilöitä, jotka:

 • ovat oikeutettuja vanhuuseläkkeeseen ja täyttäneet lakisääteisen eläkeiän,

 • ovat oikeutettuja osittaiseen eläkkeeseen,

 • heillä on oikeus sotatyökyvyttömyyseläkkeeseen leirillä ja eristyspaikoilla oleskelusta tai perhe-eläkkeelle näiden vammaisten jälkeen,

 • ovat oikeutettuja asepalveluksen yhteydessä työkyvyttömyyseläkkeeseen tai perhe-eläkkeeseen sotilaalta, jonka kuolema liittyy asepalvelukseen.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Saavutettujen lisätulojen määrästä riippuen ZUS voi kuitenkin vähentää tai keskeyttää seuraavat edut:

 • eläkkeelle jääminen,

 • siirtymäeläke,

 • opettajan palkkaetu,

 • työkyvyttömyyseläke,

 • työkyvyttömyyseläke liittyen:

  • työtapaturma,

  • tapaturma matkalla töihin tai töistä ennen 1.1.2003,

  • ammattitauti,

 • sotilastyökyvyttömyyseläke, jos työkyvyttömyys ei liity asepalvelukseen, ja perhe-eläke sotilastyökyvyttömän jälkeen,

 • perhe-eläke.

Minkälaisesta toiminnasta saadut tulot voivat alentaa eläkettä?

Art. 104 sek. Kansaneläkekassan vanhuuseläkkeistä ja työkyvyttömyyseläkkeistä annetun lain 2 §:ssä (Lakilehti 1998 nro 162, kohta 1118) määritellään toimintatyypit, joiden osalta eläke-etuudet keskeytetään tai vähennetään vastaavasti. Tällaista toimintaa pidetään ansio-, palvelu- tai muun ansiotyönä tai muun kuin maatalouden harjoittamisena ja pykälän mukaisesti. 3, tämä koskee myös vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeensaajia, jotka saavat tuloa ulkomailla tehdystä toiminnasta.

ZUS keskeyttää tai vähentää etuutta ensisijaisesti tulojen yhteydessä, jotka on saatu:

 • työstä työsuhteen perusteella,

 • toimeksiantosopimuksen ja toimeksiantosopimuksen perusteella tehtävästä työstä ja yhteistyöstä johonkin näistä sopimuksista,

 • palvelun suorittamista koskevan sopimuksen (muu kuin toimeksianto- tai toimeksiantosopimus) perusteella tehdystä työstä, johon sovelletaan siviililain mukaan tämän sopimuksen määräyksiä tilauksesta ja yhteistyöstä,

 • sekä työstä seuraavien perusteella:

  • toimeksiantosopimus,

  • edustussopimus,

  • muusta palvelujen suorittamista koskevasta sopimuksesta, johon siviililain säännösten mukaan toimeksiantoa koskevat määräykset,

  • erityisiä työsopimuksia,

 • maatalouden ulkopuolisesta toiminnasta ja yhteistyöstä sen toteuttamisessa,

 • kotitehtävistä,

 • työstä maataloustuotantoosuuskunnassa ja maatalouspiirien osuuskunnassa,

 • ansiotyöstä, työhönsaatteen perusteella, vankeusrangaistuksen tai tilapäisen pidätyksen aikana,

 • urheilustipendillä,

 • Euroopan parlamentin varajäsenen ja jäsenen sekä senaattorin tehtävien käyttämisestä,

 • palkkiosta hallintoneuvoston jäsenen tehtävistä,

 • palvelusta ns univormuiset palvelut,

 • ulkomailla tehdystä toiminnasta,

 • sairaus-, äitiys- ja hoitoetuuksista,

 • palkasta työkyvyttömyyden ajalta,

 • kuntoutus- ja korvausetuista,

 • luonnonhaittakorvauksesta ja luonnonhaittakorvauksesta.

Miten ylimääräisen vanhuuseläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen ansaitsemisen rajat ovat?

Vanhuuseläkkeen tai työkyvyttömyyseläkkeen keskeyttämisen tai alentamisen perusteena on ensisijaisesti pykälässä oleva säännös. 104 sek. Kansaneläkerahaston eläkkeistä 17. joulukuuta 1998 annetun lain 1 §:

"Oikeus vanhuuseläkkeeseen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen keskeytyy tai näitä etuuksia alennetaan 3-8 §:ssä ja 105 §:ssä säädetyin periaattein, jos hän saa tuloa sosiaalivakuutusvelvollisuudesta, "

Millainen lisätulo vaikuttaa vanhuuseläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen alentamiseen tai keskeyttämiseen?

Tästä säädetään myös eläkkeistä ja sosiaalivakuutuskassan eläkkeistä annetussa laissa. Ja niin, taide. 104 sek. Lain 7 §:ssä säädetään olosuhteista, joissa ZUS keskeyttää etuuden:

"Oikeus vanhuuseläkkeeseen, työkyvyttömyyseläkkeeseen ja perhe-eläkkeeseen, johon yksi henkilö on oikeutettu, keskeytyy, jos tulot ylittävät 130 % tilastokeskuksen pääjohtajan viimeksi ilmoittamasta kalenterineljänneksen keskimääräisestä kuukausipalkasta. "

Toisaalta Art. 104 sek. Lain 8 §:ssä täsmennetään, kuinka suuren prosenttiosuuden "keskipalkosta" on saavutettava eläkeläisen tai työkyvyttömyyseläkkeensaajan lisätulo, jotta ZUS voi vähentää etuutta:

"Jos tulot ylittävät 70 % Tilastokeskuksen pääjohtajan äskettäin ilmoittamasta kalenterineljänneksen keskimääräisestä kuukausipalkasta, mutta enintään 130 % tästä määrästä, etuutta vähennetään ylityksen määrällä, mutta enintään 31. joulukuuta 1998 voimassa oleva enimmäisalennus, jonka määrä on:

1) 24 % vuoden 1998 viimeisessä indeksoinnissa sovelletusta perusmäärästä - vanhuuseläkkeelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle täydellisen työkyvyttömyyden vuoksi;

2) 18 % 1 kohdassa tarkoitetusta perusmäärästä - työkyvyttömyyseläkkeelle;

3) 20,4 % 1 kohdassa tarkoitetusta perusmäärästä - perhe-eläkkeisiin, joihin yksi henkilö on oikeutettu."

Sitä vastoin perhe-eläkkeen myöntäminen on täsmennetty 11 §:ssä. 105 kohta. Edellä mainitun lain 1 §:

"- Leskeneläkkeen määrää, johon on oikeutettu useampi kuin yksi henkilö, alennetaan, jos eläkkeen osaan oikeutetulla on tuloja enemmän kuin 70 % presidentin viimeksi ilmoittamasta kalenterineljänneksen keskipalkasta Tilastokeskuksen määrästä, mutta enintään 130 % tästä määrästä kuukaudessa.

2. Eläkkeen alentaminen tapahtuu alentamalla sitä eläkkeen osaa, jonka tuloa ansaitseva henkilö ylittyy, ylittävällä määrällä, mutta enintään 1 momentissa tarkoitetulla määrällä. 104 sek. 8 3 kohta kerrottuna sen osuudella perhe-eläkkeen osasta ennen vähennyksen ja täyden perhe-eläkkeen tekemistä.

3. Tilastokeskuksen pääjohtajan viimeksi ilmoittaman leskeneläkkeeseen oikeutetun tulot, jotka ylittävät 130 % kalenterineljänneksen keskipalkasta, keskeyttävät oikeuden osaan perhe-eläkettä. eläkettä tälle henkilölle. Muille perheenjäsenille kuuluvan eläkkeen osan määrät eivät muutu."

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kuka ja mihin päivämäärään mennessä määrittää ZUS:n maksamaan vanhuuseläkkeen tai työkyvyttömyyseläkkeen määrät?

Keskimääräisen kuukausipalkan suuruuden, jonka mukaan etuuksien keskeyttämisen tai alentamisen määrät määräytyvät, ilmoittaa neljännesvuosittain Tilastokeskuksen pääjohtaja. Nykyinen on voimassa 1.9.-30.11.2019.

Tilastokeskuksen pääjohtajan ilmoitus 17.7.2019 yrityssektorin keskimääräisestä kuukausipalkasta voittopalkkiot mukaan lukien vuoden 2019 toisella neljänneksellä:

"Julkisista varoista rahoitettavista terveydenhuoltopalveluista 27 päivänä elokuuta 2004 annetun lain 5 §:n 31 momentin (Lakilehti 2018, alamomentti 1510, sellaisena kuin se on muutettuna1)) yhteydessä ilmoitetaan, että keskimääräinen kuukausipalkka yrityksessä toimialan voittomaksut mukaan lukien, vuoden 2019 toisella neljänneksellä oli 5142,59 PLN."

Syyskuun 1. päivästä voimaan tulevat vanhuuseläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen lisäansiorajat on esitetty alla olevassa taulukossa:

Summa, josta etua vähennetään

Summa, josta etuuden saaminen keskeytetään

Voimassaoloaika

3 387,50 PLN

6291,10 PLN

Voimassa 1.9.2019 alkaen

3465,70 PLN

6 436,30 PLN

voimassa 1.6.2019 alkaen.