Osakeyhtiön selvitysmies - kuka voi tulla sellaiseksi?

Palvelus

Yksityinen osakeyhtiö. voi lopettaa oikeudellisen ja taloudellisen olemassaolonsa purkamisen seurauksena. Yhtiön purkaminen edellyttää kuitenkin koko selvitysprosessin suorittamista. Tätä varten nimetyt selvittäjät huolehtivat siitä. Tämän artikkelin analyysin kohteena on osakeyhtiön selvitysmies. Kutsumme sinut lukemaan!

Osakeyhtiön selvitystila

Ennen kuin siirrymme itse selvittäjiin, on kuitenkin ensin selvitettävä, miten yritys selvitetään. Tältä osin on viitattava artiklaan. 270 kauppayhtiölain, joka osoittaa, että yhtiön purkaminen johtuu:

  1. yhtiöjärjestyksessä määrätyt syyt;

  1. osakkeenomistajien päätös yhtiön purkamisesta tai yhtiön kotipaikan siirtämisestä ulkomaille, vahvistettu notaarin laatimalla pöytäkirjalla;

  • sellaisen yrityksen osalta, jonka sopimus on tehty mallisopimuksella, myös osakkaiden päätös yhtiön purkamisesta laadukkaalla sähköisellä allekirjoituksella tai kaikkien yhteistyökumppaneiden luotetulla allekirjoituksella;

  1. yrityksen konkurssiin asettaminen;

  1. muut laissa säädetyt syyt.

Art. Kaupallinen osakeyhtiölain 272 §:n mukaan yhtiö purkautuu selvitystilan jälkeen, kun yhtiö poistetaan rekisteristä. Näin ollen, kuten edellä mainituista säännöksistä seuraa, selvitystila on välttämätön osakeyhtiön purkamiseksi. Itse purkaminen tapahtuu, kun yhtiö poistetaan rekisteristä. Selvitystilan seurauksena osakeyhtiö puretaan. Tämän prosessin viimeinen osa on yrityksen poistaminen kansallisesta tuomioistuinrekisteristä.

Kuka voi olla selvitysmies?

Ensinnäkin selvitetään, kenestä voi tulla osakeyhtiön selvitysmies. Vastaus tähän kysymykseen on löydettävä Art. Kauppayhtiölain 18 §. Säännöksen mukaan selvittäjänä saa olla vain täysin oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö, jota ei ole lainvoimaisella tuomiolla tuomittu rikoslain XXXIII-XXXVII luvun säännöksissä ja 18 §:ssä tarkoitetuista rikoksista. 585, 587, 590 ja 591. Kielto lakkaa viidennen vuoden kuluttua tuomion lainvoiman saamisesta, ellei tuomiota ole kumottu aikaisemmin. On muistettava, että vain luonnollinen henkilö, jota ei ole tuomittu lainvoimaisella tuomiolla 1999/2006 luetelluista rikoksista. Kauppayhtiölain 18 §.

Osakeyhtiön selvitysmies - heidän oikeutensa ja velvollisuutensa

Osakeyhtiön purkamiseen valtuutetut henkilöt on selvittäjiä. Kuten Art:n sisällöstä ilmenee. Kauppayhtiölain 276 §:n mukaan selvitysmiehinä toimivat hallituksen jäsenet, ellei yhtiöjärjestyksessä tai osakkeenomistajien päätöksessä toisin määrätä. oikeuden päätös. Tuomioistuin voi joka tapauksessa muuttaa tapaa, jolla yhtiö on edustettuna selvitystilassa.Jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä, selvitysmiehet voidaan erottaa osakkeenomistajien päätöksellä. Vain tuomioistuin voi erottaa tuomioistuimen määräämät selvittäjät, ja jos tuomioistuin päättää yhtiön purkaa, se voi myös määrätä selvittäjät.

Näin ollen esitetystä säännöksestä seuraa, että meillä on kaksi tapaa nimittää selvittäjät. Nämä ovat pääsääntöisesti yhtiön hallituksen jäseniä tai tuomioistuimen tähän tehtävään määräämiä henkilöitä tilanteessa, jossa tuomioistuin päättää yhtiön purkamisesta.

Selvitysmiesten nimittämiseen liittyy myös velvollisuus ilmoittaa tästä asiasta toimivaltaiselle maistratuomioistuimelle. Kuten Art.:n sisällöstä seuraa. Kauppayhtiölain 277 §:n mukaan rekisterioikeudelle tulee ilmoittaa selvitystilan aloittaminen, selvitysmiesten sukunimet ja nimet sekä heidän osoitteensa, tapa edustaa yhtiötä selvittäjien toimesta ja tähän liittyvät muutokset, vaikka mikään ei olisi muuttunut. yhtiön nykyisessä edustuksessa. Jokaisella selvitysmiehellä on oikeus ja velvollisuus tehdä ilmoitus Tuomioistuimen määräämien selvittäjien merkitseminen ja tuomioistuimen erottamien selvittäjien erottaminen tapahtuu viran puolesta. Osakeyhtiön selvitysmies on hallituksen jäsen tai tuomioistuimen määräämä henkilö. Selvitysmiesten nimet, sukunimet ja osoitteet julkistetaan kansallisessa tuomioistuinrekisterissä.

Selvitysmiesten toiminnan laajuus

Kaupallinen osakeyhtiölaki kuvaa useita selvitysmiesten velvollisuuksia ja määrittelee heidän toiminnan laajuuden itse selvitystilassa.

Ensinnäkin 12 artiklan mukaisesti. Kauppayhtiölain 279 §:n mukaan selvitysmiesten tulee ilmoittaa yhtiön purkamisesta ja selvitystilan aloittamisesta ja kutsua velkojat esittämään vaatimukset kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä. Lisäksi Art. Kauppayhtiölain 281 §:n mukaan selvittäjät laativat selvitystilaan avaavan taseen. Selvitysmiesten on toimitettava tämä tase yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Selvitysmiesten tulee jokaisen tilikauden päätyttyä antaa yhtiökokoukselle toimintakertomus ja tilinpäätös.

Lisäksi, kuten Art. Kauppayhtiölain 282 §:n mukaan selvitysmiesten tulee lopettaa yhtiön päivittäinen toiminta, periä velkoja, täyttää velvoitteet ja asettaa yhtiön omaisuus selvitystilaan (selvitystoiminta). He voivat käynnistää uusia etuja vain silloin, kun niitä tarvitaan vireillä olevien tapausten loppuun saattamiseen. Kiinteistö voidaan myydä julkisella huutokaupalla ja vapaalla kädellä vain osakkeenomistajien päätöksellä ja hintaan, joka on vähintään osakkeenomistajien päättämä.

Ilmoitetaan myös selvittäjien pätevyys. Art. Kauppayhtiölain 283 §:n mukaan selvittäjillä on oikeus hoitaa asioita ja edustaa yhtiötä toimivaltansa rajoissa. Suhteessa vilpittömässä mielessä toimiviin kolmansiin osapuoliin selvitysmiesten toimia katsotaan selvitystoimiksi.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tästä seuraa, että selvitysmiehen toiminnan laajuus on erittäin laaja. Ensinnäkin on havaittavissa, että he johtavat yrityksen päivittäistä liiketoimintaa ja edustavat sitä. On syytä lisätä, että art. Selvittäjiin sovelletaan kauppayhtiölain 280 §:n säännöksiä hallituksen jäsenistä, ellei säännöissä toisin säädetä.

Kuten artikkelin alussa totesimme, selvitysmenettelyn tarkoituksena on osakeyhtiön purkaminen.

Tämän vuoksi selvitysmiesten tulee sen jälkeen, kun yhtiökokous on hyväksynyt tilinpäätöksen velkojien täyttämisen tai vakuuden jälkeen jäljellä olevan omaisuuden jakamista edeltävän päivän tilinpäätöksestä (selvitysselvitys) ja selvitystilan päätyttyä. ne yhtiön kotipaikkaan ja toimittaa se maistraatille ja samalla hakea yhtiön poistamista rekisteristä (Kauppayhtiölaki 288 §). Selvittäjän on lisäksi ilmoitettava yhtiön purkamisesta toimivaltaiselle verovirastolle toimittamalla jäljennös selvitystilaraportista. Selvitysmiehen toimet sp.z o.o. Niillä pyritään ensisijaisesti lopettamaan yhtiön nykyiset intressit, perimään velkoja, täyttämään velvoitteita ja purkamaan yhtiön omaisuutta. Nämä ovat selvitystoimia, joita varten nimetään selvitysmies. Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että nimitystapa ja selvitystoiminnan laajuus on määritelty hyvin tarkasti kauppayhtiölain säännöksissä. Tehtävään nimitettävien tulee kuitenkin muistaa, että selvitysmiehen ensisijaisena tehtävänä on hakea osakeyhtiön purkamista. ja velkojien ennakkohyvitys.