Käännetyn maksun selvitystila ja ositettu maksu

Palveluvero

Vähentääkseen veropetosten määrää hallitus tekee lisämuutoksia arvonlisäveron alalla. 1.11.2019 voimaan tulleiden uusien säännösten mukaisesti käännetty verovelvollisuus purettiin, joka korvattiin tietyin edellytyksin pakollisella split-maksumekanismilla. Tarkista, millä ehdoilla jaettu maksu on tarpeen!

Käännetty verotus kotimaan liiketoimissa

Voimassa olevien säännösten mukaan 31.10.2019 asti käännettyä verovelvollisuutta sovellettiin arvonlisäverolain mukaisten ehtojen täyttyessä. Art. 17 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n 7 momentin mukaan mekanismia sovellettiin liiketoimiin, kun seuraavat ehdot täyttyivät samanaikaisesti:

 • liitteessä 11 määriteltyjen tavaroiden ja liitteessä 14 mainittujen palvelujen toimitus;
 • myyjä on verovelvollinen, jonka myynti ei ole vapautettu 200 000 PLN:n liikevaihtorajan vuoksi;
 • ostaja on aktiivinen arvonlisäveron maksaja;
 • tavaroiden luovutus ei ole vapautettu arvonlisäverosta;
 • rakennuspalveluissa myyjä on palvelun alihankkija.

ALV-27-tiedot toimitettiin kotimaan myynnistä, jossa ostaja oli velvollinen maksamaan myytävän arvonlisäveron (käänteisen verovelvollisuuden järjestelmässä). Käännetyn verovelvollisuuden poistaminen kotimaisissa liiketoimissa johti VAT-27-tietojen poistamiseen (pois lukien siirtymäsäännöksissä kuvattu tapaus). Myyntilaskun käännettyä verotusta sovellettiin 31.10.2019 asti. Lainsäätäjä on myös ilmaissut pykälän 1 momentin mukaiset siirtymäsäännökset. Arvonlisäverolain muuttamisesta 9.8.2019 annetun lain ja eräiden muiden arvonlisäverolain muuttamisesta annettujen lakien 10 §:n mukaan käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan, kun:

 • tapaus 1: verovelvollinen toimitti ennen 1.11.2019 lain liitteessä 11 tai 14 lueteltuja tavaroita/palveluita, joista verovelvollisuus on syntynyt tai lasku on laadittu 31.10.2019 jälkeen;
 • tapaus 2: verovelvollinen toimitti 31.10.2019 jälkeen lain liitteessä 11 tai 14 lueteltuja tavaroita/palveluita, joista verovelvollisuus on syntynyt tai lasku on laadittu ennen 1.11.2019.

Käännetyn verovelvollisuuden poistaminen 1.11.2019 alkaen ja kotimaiset liiketoimet

Liitteissä 11 ja 14 lueteltuja liiketoimia 1.11.2019 alkaen ei selvitetä käännetyn verovelvollisuuden mekanismilla (lukuun ottamatta siirtymäsäännösten alaisia ​​liiketoimia). Arvonlisäverolain muutoksen mukaisesti nämä liitteet kumotaan yhdessä liitteen 13 kanssa. Niiden tilalle otetaan liite 15, joka on pakollisen osamaksun alainen. On syytä korostaa, että split-maksumekanismia sovelletaan pakollisesti 1.11.2019 alkaen, kun:

 • liiketoimi koskee vähintään yhtä arvonlisäverolain liitteessä 15 lueteltua tavaran luovutusta tai palvelujen suorittamista;
 • tapahtuman arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 15 000 zlotya - ulkomaan valuutoissa suoritettujen transaktioiden osalta summa on muutettava zlotyiksi Puolan keskuspankin viimeisenä edellisenä pankkipäivänä ilmoittaman ulkomaanvaluuttojen keskikurssin mukaisesti. tapahtumapäivä;
 • myyjä on aktiivinen arvonlisäveron maksaja.

Vaikka vain yksi tuote tai palvelu useista laskun kohteista olisi sisällytetty liitteeseen 15 (esim. arvoltaan 10 zlotya), mutta laskun kokonaisarvo ylittää 15 000 zlotya, on silti tarpeen käyttää ositettua maksumekanismia. Tämän tyyppisessä liiketoimessa myyjä on siksi velvollinen sisällyttämään myyntilaskuun merkinnän "jaettu maksumekanismi" ja hyväksymään maksun jaetun maksumekanismin avulla. Toisaalta ostaja on velvollinen maksamaan tällä menetelmällä. Edellä mainittujen puuttuessa merkintä laskussa, ostaja on edelleen velvollinen maksamaan laskun osittaisella maksulla, koska hän on velvollinen tarkistamaan, tuleeko tällainen maksu tapahtua.

Jos kauppaa ei selvitetä uusien sääntöjen mukaan, sekä myyjälle että ostajalle voi kohdistua rikos- ja veroseuraamuksia. Jos myyjä ei sisällytä laskuun merkintää "jaettu maksumekanismi", häntä voidaan rangaista 30 %:n arvonlisäverosta seuraamusmaksulla laskutuskohteista, jotka liittyvät liitteen 15 liiketoimiin. Tämän seuraamuksen välttäminen on mahdollista ilmoittamalla ostaja tilanteesta (esim. sähköpostitse, oikaisu) ja ostajan vastuun suorittamisesta SPM:n kautta. Toisaalta, jos ostaja ei suorita velvoitetta uusien sääntöjen mukaisesti, hän voi kohdata samat sanktiot kuin myyjän tapauksessa. Sakkoa ei voida soveltaa, jos myyjä maksaa koko veron määrän laskusta.

Liite nro 15 - mitä se koskee?

ALV-lain uusi liite 15, joka tulee voimaan 1.11.2019 alkaen, kattaa jopa 150 kohtaa. Tästä voimme erottaa muun muassa:
1.Toimitus:

 • kivihiili, ruskohiili, koksi, puolikoksi ja myös briketit
 • terästuotteiden osat - laajasti ymmärretty "romu"
 • kulta, hopea, alumiini, sinkki, kupari
 • tietokoneet, muistiyksiköt, puhelimet
 • TV:t, pelikonsolit, kamerat/digikamerat
 • tietyt moottoriajoneuvojen osat
 • korut
 • jätteet (lasi, paperi, muovi jne.)
 • toissijaiset raaka-aineet;

2.palvelujen tarjoaminen:

 • rakentaminen ja yleisrakennus

Tässä liitteessä esitetään yksityiskohtaiset liiketoimet, joihin kiintiöehtojen ja arvonlisäveroaseman täyttymisen jälkeen sovelletaan pakollista split-maksumekanismia.Lisäksi tuotteen viereen oli merkitty myös PKWiU-numero tarjottujen palvelujen tai tavaroiden luovutuksen helpottamiseksi. PKWiU-numero selviää Tilastokeskuksen verkkosivuilta löytyvän PKWiU-hakukoneen perusteella. Numeron oikeaa määrittelyä koskeva hakemus on myös mahdollista jättää Łódźin tilastotoimiston luokitus- ja nimikkeistökeskukseen.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Käänteinen verotus ulkomaisissa liiketoimissa

Käännetty verotus koskee myös ulkomaisia ​​liiketoimia. Tapauksessa:

 • tavaroiden yhteisöhankinta,
 • yhteisön sisäinen palvelujen hankinta ja
 • palvelujen ostaminen EU:n ulkopuolelta

tavaroiden tai palvelujen ostaja on velvollinen maksamaan myytävän arvonlisäveron ja vähentämään arvonlisäveron samanaikaisesti. Tämän jälkeen osto selvitetään käänteisen verotuksen mekanismin mukaisesti.

Käänteisen maksun selvitystila ja ulkomaiset liiketoimet

Käänteisen verovelvollisuuden purkaminen ei koske ulkomaisten liiketoimien selvitystä. Näin ollen arvonlisäveron selvitysvelvollisuus (alv-laissa määritellyissä tapauksissa) on edelleen myyjällä. Siksi arvonlisäverolain muutokset koskevat vain kotimaan liiketoimia.