Toiminnan lopettaminen sen keskeytyksen aikana verotuksellisella perusteella

Palveluvero

Oman yrityksen avaaminen ei aina onnistu, joskus idea itse yrityksestä osoittautuu vääräksi, toisinaan kyky houkutella uusia asiakkaita on riittämätön ja toisinaan erilaiset satunnaiset tapahtumat pakottavat lopettamaan sen pyörittämisen. Ratkaisu tilapäisiin ongelmiin voi olla yrityksen keskeyttäminen, josta päättää suurin osa yrittäjistä, jotka kamppailevat maksuvalmiuden puutteen tai riittämättömän tilausmäärän tai voittoa tuottavien tilausten kanssa. Jos emme keskeytyksen aikana pysty laatimaan toimintasuunnitelmaa, joka tuo odotetut tulokset, voi olla tarpeen lopettaa yhtiö. Tässä artikkelissa esittelemme, kuinka yritys puretaan sen keskeytyksen aikana.

Millä aikavälillä yritystoiminta on mahdollista keskeyttää?

Muistutetaan, että yrittäjälain mukaan yritystoiminta voidaan keskeyttää määräajaksi tai toistaiseksi - vähimmäiskestoaika on 30 päivää. Jos yrityksen toiminta keskeytetään toistaiseksi, yrittäjä, joka haluaa palata sen toimintaan, on velvollinen päivittämään merkinnän keskusrekisteriin ja elinkeinotiedot jättämällä CEIDG-1-hakemuksen.

Taloudellisen toiminnan keskeytysajan ylärajan puuttumisen vuoksi yrittäjää, joka ei päätä aloittaa uudelleen yrityksen toimintaa, ei automaattisesti poisteta CEIDG:stä. Toiminnan jatkaminen tapahtuu automaattisesti vain tilanteessa, jossa yritystä keskeyttävä yrittäjä ilmoittaa keskeyttämisen ajankohdan, muuten ainoa mahdollisuus liiketoiminnan jatkamiseen on CEIDG-merkinnän päivittäminen.

Toiminnan lopettaminen keskeytyksen aikana - onko toiminnan jatkaminen tarpeen?

Sattuu niin, että yrittäjät, jotka ovat päättäneet keskeyttää yrityksen toiminnan väliaikaisesti, päättävät jossain vaiheessa lopettaa sen. Syitä voivat olla mm muut ammatilliset velvoitteet, kuten työsopimuksen solmiminen tai ideoiden puute yrityksen kehittämiseksi tai halukkuus kokeilla toista alaa.

Toiminnan lopettaminen keskeytyksen aikana on mahdollista ilman, että yrityksen johtamista tarvitsee ensin jatkaa. On kuitenkin pidettävä mielessä, että liiketoiminnan lopettamiseen liittyy useita yrittäjälle asetettuja velvoitteita, jotka on suoritettava tiukasti määritellyissä määräajoissa. Kuten jo mainittiin, nykyisten säännösten mukaan sitä ei ole mahdollista automaattisesti poistaa CEIDG:stä riippumatta toiminnan keskeytysajasta. Tämä päätös kuuluu yrittäjälle, joten aikomuksesta purkaa yritys tulee ilmoittaa jättämällä CEIDG-1-hakemus. Osassa 01 merkitään kohta 5 - hakemus yrittäjän erottamiseksi CEIDG:stä.Määräaika CEIDG-1-hakemuksen jättämiselle on 7 päivää tässä hakemuksessa ilmoitetusta yrityksen selvitystilasta eli toiminnan pysyvästä lopettamisesta.

Toiminnan lopettaminen sen keskeytyksen aikana ja tulovero

Liiketoiminnan lopettamisen yhteydessä tulojen ja kulujen verokirjan haltija on velvollinen laatimaan fyysisen inventaarion PIT-tarkoituksessa ja omaisuusluettelon toiminnan lopettamispäivän mukaan.

Fyysinen inventointi tulee tehdä samojen sääntöjen mukaisesti kuin se, joka laadittiin toiminnan aloittamispäivänä sekä kunkin verovuoden lopussa ja alussa.

Yksityiskohtaiset säännöt omaisuusluettelon laatimisesta liiketoiminnan lopetuspäivänä sisältyvät pykälän 1 momenttiin. 24 sekuntia PIT-lain 3a. Luettelon tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: järjestysnumero, omaisuuden erittely (nimi), hyödykkeen hankintapäivä, omaisuuden hankkimisesta aiheutuneiden menojen määrä ja omaisuuden hankinnasta aiheutuneiden verojen määrä vähennyskelpoiset menot, alkuarvo, poistotapa, poistokulujen summa.

Luetteloa ei tule toimittaa veroviranomaiselle tai sisällyttää verotulo- ja kulukirjaan, se jää vain yrityksen dokumentaatioon. On syytä muistaa, että kaikki yhtiön omaisuuden myynti yhtiön selvitystilan jälkeen on tuloveroa vastikkeellisen myynnin yhteydessä.

Art. 14 sek. 2 piste 17 lit. a henkilötuloverolaista
Elinkeinotoiminnasta saadut tulot ovat myös tuloja itsenäisesti suoritetusta liiketoiminnan tai maataloustuotannon erityisosastojen purkamispäivänä vastikkeelliseksi jääneen omaisuuden myynnistä.”.
Art. 24 sek. Tuloverolain 3b
Tulot pykälässä tarkoitetun omaisuuden myynnistä. 14 sek. 2 piste 17 lit. ja onko vastikkeellisesta luovutuksesta saatujen tulojen ja myytyjen tavaroiden hankintamenojen välinen erotus, joka ei sisälly verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin missään muodossa”.

Yrityksen purkamispäivän omaisuusluettelon tarkoituksena on siis yksilöidä tulot, joita vaadittaisiin, jos kyseiset omaisuuserät myöhemmässä vaiheessa myydään.

Fyysinen varasto PIT-tarkoituksessa sisältää kaupalliset tavarat, perus- ja apuaineet (raaka-aineet), puolivalmiit tuotteet, keskeneräiset tuotteet, valmiit tuotteet, pulat ja jätteet.


Fyysisen varaston tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • laitoksen omistajan nimi ja sukunimi (yrityksen nimi),

 • inventaarion päivämäärä,

 • inventaarioarkin järjestysnumero,

 • yksityiskohtainen kuvaus 27 §:ssä luetelluista tavaroista ja muista ainesosista,

 • mittayksikkö,

 • väestönlaskennan aikana löydetty määrä,

 • hinta zlotyina ja grosseina mittayksikköä kohti,

 • arvo, joka saadaan kertomalla tuotteen määrä sen yksikköhinnalla,

 • fyysisen varaston kokonaisarvo,

 • lauseke "Inventaari on päättynyt kohtaan ...", luettelon tekijöiden allekirjoitukset ja laitoksen omistajan (kumppanien) allekirjoitus.

Yrittäjällä on 14 päivää varaston valmistumisesta lukien arvioida varastoon sisältyvien komponenttien osia. Yritystoiminnan lopetushetkellä laadittuna se tulisi sisällyttää PKPiR:ään, koska tällä asiakirjalla on merkittävä vaikutus toiminnan tuloveron määrään.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Arvonlisävero yrityksen selvitystilassa

Aktiiviset arvonlisäverovelvolliset ovat yritystoimintaa lopettaessaan lisäksi velvollisia laatimaan fyysisen inventaarion arvonlisäveroa varten.

Art. 14 sek. arvonlisäverolain 5 §
(...) verovelvollisella on velvollisuus laatia inventaario tavaran luonteesta yrityksen purkamispäivänä, verollisen toiminnan lopettamisen tai 1 momentissa tarkoitettujen tapausten esiintymispäivänä. 1 kohdan 3 alakohta, jäljempänä "fyysinen varasto". Veronmaksaja on velvollinen toimittamaan tiedot tehdystä inventoinnista, sen perusteella määritetystä tavaroiden arvosta ja erääntyvän veron määrästä viimeistään veroilmoituksen tekopäivänä yhtiön purkamispäivä mukaan lukien. , verollisen toiminnan lopettamisesta tai kohdassa tarkoitettujen tapausten esiintymisestä 1 piste 3”.

Fyysisen varaston arvonlisäveroa varten tulee sisältää kaikki ostot, kuten:

 • kaupalliset tavarat ja materiaalit,

 • laitteet ja käyttöomaisuus

jonka ostosta yrittäjällä oli oikeus arvonlisäveron vähennykseen. On syytä muistaa, että inventaarioon tulee sisällyttää myös ne hankinnat, joista verovelvollinen ei ole käyttänyt arvonlisäveron vähennysoikeutta.

Fyysinen varasto ALV-tarkoituksiin on arvostettava seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • kaupalliset tavarat ja materiaalit - ostohintaan;

 • laitteet ja käyttöomaisuus - inventaariopäivän markkinahintaan.

Fyysisen inventaarion tekemisen arvonlisäveroa varten on tarkoitus verottaa omaisuutta, joka on edelleen toiminnassa sen purkamispäivänä. Verovelvollisuus syntyy yhtiön purkamispäivänä.

Näytämme toimitetussa JPK_V7-tiedostossa yrityksen muun omaisuuden arvonlisäveron arvon. On myös muistettava, että elinkeinon lopettamisen yhteydessä on toimitettava verovirastolle ylimääräinen ALV-Z-ilmoitus, jonka tarkoituksena on poistaa yrittäjä arvonlisäverovelvolliseksi. Määräaika tämän ilmoituksen toimittamiselle veroviranomaiselle on 7 päivää yhtiön selvitystilasta.

Toiminnan lopettaminen keskeytyksen aikana ja velvoitteet ZUS:ia kohtaan

Yrittäjä, joka jättää CEIDG-1-hakemuksen, jossa hän ilmoittaa olevansa valmis lopettamaan yrityksensä, poistetaan automaattisesti maksun maksajaksi ZUS ZWPA -lomakkeella.

Jos toiminta lakkautetaan keskeytysaikana, ei myöskään tarvitse tehdä lisäpoistoa vakuutetuksi, koska yrityksen keskeytyksen yhteydessä yrittäjä on myös velvollinen toimittamaan ZUS ZWUA -lomakkeen, joka vahvistaa rekisteröinnin poistamisen vakuutuksesta. (enintään 7 päivää yrityksen keskeyttämispäivänä ilmoitetusta päivästä). Yrityksen keskeyttämisen seurauksena yrittäjän velvollisuus vakuuttaa yrittäjä ZUS:ssa lakkaa toiminnan keskeyttämispäivästä sen alkamispäivää edeltävään päivään. Näin ollen yrittäjä ei ole yritystoiminnan lopetuspäivänä rekisteröitynyt yritysvakuutukseen, eikä hänellä siksi ole velvollisuutta poistua niistä.