Kenen tulee lähettää laskut sähköisessä muodossa?

Palvelus

Yritystoiminnan erottamaton osa on suoritettujen liiketoimien dokumentointi laskujen laatiminen. Tapahtuu myös, että yrittäjät, jotka myyvät vain luonnollisille henkilöille (yleensä kirjaamalla liikevaihdon kassakoneeseen), ovat velvollisia myöntämään ne. Tämä tapahtuu, kun kuluttaja pyytää laskua enintään 3 kuukauden ajalta kaupantekohetkestä.
Vielä muutama vuosi sitten veroviranomaiset tekivät mieluummin perinteisiä eli paperisia laskuja. Teknologian kehityksen myötä kanta tähän kysymykseen on muuttunut, nyt useimmat yrittäjät käyttävät erilaisia ​​​​ohjelmia niiden myöntämiseen, minkä ansiosta he eivät vain säästä aikaa, vaan voivat myös olla varmoja siitä, että niissä laaditut asiakirjat on mukautettu nykyiset määräykset. Lisäksi sähköiset laskut voidaan lähettää urakoitsijoille helposti sähköisten viestintäkanavien kautta, ja laskutusohjelmisto mahdollistaa sen yleensä suoraan sovellustasolta.

Uudet SAF-T-rakenteita koskevat säännökset herättävät yrittäjissä epäilyksiä siitä, onko heillä edelleen laskunvapautta. Selitämme, mistä kysymykset tulevat ja miten meidän tulee dokumentoida myynti.

Uudet säännöt sähköisestä tietojen toimittamisesta veroviranomaisille

Säännösten muuttuminen asettaa yrittäjille yhä enemmän sähköiseen tiedonvälitykseen liittyviä velvoitteita. Tällä asiakirjojen toimituksella varmistetaan selvitysten oikeellisuuden parempi valvonta ja vältetään veropetokset. Esimerkiksi vuonna 2017 osa yrittäjistä oli velvollinen lähettämään sähköisiä arvonlisäveroilmoituksia mm ALV-EU yhteenvetotietojen toimittaminen, myös saatavilla vuodesta 2017 alkaen vain sähköisesti. Vuodesta 2018 alkaen kaikki aktiiviset arvonlisäverovelvolliset ovat velvollisia toimittamaan verovirastolle kuukausittain XML-skeemaan laaditun JPK_VAT-tiedoston, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot tietyn ajanjakson taloudellisesta toiminnasta. JPK_VAT-rakenteen lähetys on mahdollista vain sähköisiä viestintävälineitä käyttämällä. 1.7.2018 alkaen kaikkien yrittäjien on tuloista ja työntekijöiden lukumäärästä riippumatta toimitettava veroviranomaisen tai verotarkastusviranomaisen pyynnöstä myös muita SAF-T-rakenteita, kuten:

  • JPK_WB - tiliote,

  • JPK_MAG - varasto,

  • JPK_FA - ALV-laskut,

  • JPK_PKPIR - verotulo- ja kulukirja,

  • EWP - tuloennätys.

Velvollisuus toimittaa edellä mainitut JPK-rakenteet koskee vain niitä tapauksia, joissa verokirjat pidetään sähköisessä muodossa, mikä johtuu 11.1. 193a kohta. Verolain 1 kohta:
Verokirjanpidossa tietokoneohjelmilla veroviranomainen voi vaatia näiden kirjojen ja kirjanpitosetelien luovuttamista kokonaan tai osittain sähköisessä viestinnässä tai tietovälineillä, sähköisessä muodossa, joka vastaa 2.1. 2 §, jossa ilmoitetaan verokirjan tyyppi ja ajanjakso, johon ne liittyvät.

Valitettavasti säännös on epätarkka ja herättää tulkinta-epäilyksiä yrittäjien keskuudessa.Yhtäältä voidaan päätellä, että paperilaskuja laativa yrittäjä ei pidä laskurekisteristä sähköistä versiota, joten velvollisuus laatia ja toimittaa JPK_FA:n pyynnöstä ei häntä koske. Toisaalta sähköisen arvonlisäverokirjanpidon velvoitteen vuoksi on erittäin todennäköistä, että kaikki aktiiviset arvonlisäverovelvolliset joutuvat valmistelemaan ja toimittamaan JPK_FA-pyynnön. Art. 109 sek. arvonlisäverolain 3 §
Veronmaksajat, lukuun ottamatta verovelvollisia, jotka harjoittavat vain 11 §:n mukaista verovapaata toimintaa. 43 sek. 1 tai 1 momentin perusteella annettuja määräyksiä. 82 sek. 3 ja verovelvolliset, joiden myynti on pykälän mukaan vapautettu verosta. 113 kohta. 1 tai 9, on velvollinen pitämään rekisteriä, joka sisältää veroilmoituksen ja yhteenvetotietojen asianmukaisen laatimisen edellyttämät tiedot. Rekisterin tulee sisältää erityisesti tiedot, jotka ovat tarpeen verotuksen kohteen ja perusteen määrittämiseksi, maksettavan veron määrä, maksettavan veron oikaisut, maksettavan veron määrää vähentävä ostoihin sisältyvän veron määrä, ostoihin sisältyvän veron oikaisut , verotoimistolle maksettavan tai tältä toimistolta palautettavan veron määrä sekä muut tiedot yksittäisten liiketoimien tunnistamiseksi, mukaan lukien numero, jolla vastapuoli tunnistetaan verotusta tai arvonlisäverotusta varten.

Art. 109 sek. arvonlisäverolain 8a
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat. 3, suoritetaan sähköisessä muodossa ohjelmia käyttäen tietokone.

Siksi jokaisen aktiivisen arvonlisäverovelvollisen tulee pitää kirjaa arvonlisäveron myynneistä ja ostoista sähköisessä muodossa, joka on verokirja, mikä tarkoittaa, että veroasetuksen perusteella hänen pitäisi pystyä myös generoimaan JPK_FA-tiedosto. Tällaista tiedostoa olisi tiukasti määritellyn rakenteen vuoksi vaikea valmistaa ilman erityistä laskutusohjelmaa, jossa toimitettujen tositteiden perusteella voit helposti generoida JPK_FA-rakenteen ja toimittaa sen pyydettäessä verottajalle.

Miten luodaan JPK FA wFirma.pl-järjestelmässä?

Miten se käytännössä tulee olemaan ja mitä tulkintaa säännöksistä veroviranomaiset soveltavat? Selvitämme pian. Tällä hetkellä säännöksissä ei ole yksiselitteisesti määritelty aktiivisten arvonlisäverovelvollisten velvollisuutta laatia laskuja sähköisessä muodossa, mutta tulkintaepäilyjen vuoksi niiden laskutustapaa kannattaa muuttaa nyt. Muussa tapauksessa, jos vastaanotetaan pyyntö lähettää JPK_FA, ne on valmisteltava uudelleen sähköisessä versiossa.

Testaa sovellustamme ja katso kuinka nopeaa ja helppoa sähköinen laskutus voi olla

Kuinka toimittaa JPK_FA?

Jos saat pyynnön JPK-rakenteiden toimittamisesta, kannattaa muistaa, että ne voidaan siirtää myös IT-tietovälineelle, tällä hetkellä säännökset eivät edellytä niiden lähettämistä sähköisesti.

Kuinka laatia sähköinen lasku, eli kaikki e-laskuista

Sähköiset laskut ja arvonlisäverosta vapautetut yrittäjät

Nykyisen lainsäädännön mukaan arvonlisäverosta vapautettujen henkilöiden ei tarvitse pitää kirjanpitoa sähköisessä muodossa. Tietenkin, kun otetaan huomioon pitkälle kehittynyt tekniikka, he käyttävät usein tätä sovintoratkaisua, jolloin heidän on haastettaessa laadittava ja toimitettava JPK_FA. Arvonlisäverosta vapautetut, jotka pitävät kirjanpitoa perinteisellä tavalla ja laativat paperilaskuja, eivät ole velvollisia luomaan JPK_FA-rakennetta.